Uchwały Zgromadzenia

202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2017 (17)

lp.numerz dniaw sprawie
1.XV/61/20172017-12-12w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sieradzu
2.XV/60/20172017-12-12w sprawie wykonania obowiązków wynikających z "Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami komunalnymi"
3.XV/59/20172017-12-12w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności Projektu pn.: "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" w ramach V naboru dla działania 2.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010
4.XV/58/20172017-12-12w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2018
5.XV/57/20172017-12-12w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2018-2021
6.XIV/56/20172017-11-07w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz od dnia 1 stycznia 2020 roku
7.XIV/55/20172017-11-07w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2017
8.XIV/54/20172017-11-07w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2017-2020
9.XII/53/20172017-06-13w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 sierpnia 2017 roku
10.XII/52/20172017-06-13w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2017
11.XII/51/20172017-06-13w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2017-2020
12.XII/50/20172017-06-13w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2016 rok
13.XII/49/20172017-06-13w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2016 rok
14.XI/48/20172017-04-19w sprawie przystąpienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" do Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu
15.XI/47/20172017-04-19w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2017 rok
16.XI/46/20172017-04-19w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2017
17.XI/45/20172017-04-19w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za lata 2017-2020