WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Historia Związku

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” powstał 27 lutego 1998 roku. Założyło go 8 jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego: Miasto Kalisz, Gmina Blizanów, Gmina Ceków – Kolonia, Gmina Gołuchów, Gmina Goszczanów, Gmina Mycielin, Miasto Turek oraz Gmina i Miasto Warta. W dniu 3 września 1999 roku do Związku dołączyło Miasto Sieradz i 10 kolejnych gmin: Gmina Lisków, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina i Miasto Dobra, Gmina Koźminek, Gmina Brzeziny, Gmina i Miasto Tuliszków, Gmina Kawęczyn, Gmina Malanów, Gmina Opatówek i Gmina Wróblew. W kolejnych latach Związek poszerzył się o Miasto i Gminę Stawiszyn (15.10.2009 r.), Gminę Szczytniki (13.02.2013 r.), Gminę Sieradz (13.02.2013r.) oraz Gminę Żelazków (04.12.2020 r.). Ostatnią gminą, która dołączyła do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” jest Gmina Błaszki. Stała się ona jego członkiem 12 grudnia 2023 roku. Dziś Związek liczy 24 miasta i gminy z terenów województwa wielkopolskiego i łódzkiego o łącznym obszarze 2,8 tys. km2, zamieszkałym przez blisko 330 tys. mieszkańców.

Celem działania Związku jest opracowanie i realizacja programu polegającego na kompleksowym i zgodnym z wymogami Unii Europejskiej rozwiązaniu problemu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku. Kluczowym punktem programu jest stworzenie silnego centrum gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW” w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia. Zakład jest zlokalizowany na otoczonym lasami obszarze około 22 hektarów terenu. Inwestorem, właścicielem terenu oraz użytkownikiem jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Program ten ponadto obejmuje:

 • zbudowanie partnerskiego poparcia mieszkańców dla działań prowadzonych przez Związek w zakresie gospodarki odpadami przez realizację programu edukacji ekologicznej,
 • organizację spójnego systemu zbiórki i transportu odpadów wdrażanego w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami.

Dyrektywy Unii Europejskiej i dostosowywane do nich prawodawstwo polskie narzucają zmianę istniejącego obecnie w Polsce systemu gospodarowania odpadami stałymi. Dyrektywy unijne zakładają ograniczanie składowania odpadów nawet na prawidłowo zlokalizowanych i wyposażonych składowiskach. Realizując ten cel, zakłada się następującą hierarchię postępowania z odpadami:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • ograniczanie ilości odpadów,
 • zapewnienie odzysku odpadów,
 • unieszkodliwianie odpadów,
 • składowanie na składowisku.

Istotnym ogniwem i elementem tego systemu są zakłady odzysku i unieszkodliwiania odpadów, które ze względów ekonomicznych obsługiwać powinny powyżej 300 tys. mieszkańców. Takim zakładem jest realizowany przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych.

Budżet tej inwestycji znacznie przekracza możliwości finansowe samorządów zrzeszonych w Związku. Rozważając różne możliwości pozyskania finansowania złożono w dniu 11 lutego 2000 roku wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszu przedakcesyjnego ISPA. Po przejściu przez wniosek procedury akceptacyjnej, memorandum finansowe (dokument przyznający środki na współfinansowanie inwestycji) zostało w dniu 27 listopada 2002 roku podpisane prze Unię Europejską, a w dniu 18 lutego 2003 roku przez Rząd Polski.


Funkcjonowanie Zakładu

Ilość odpadów trafiających z terenu Związku do Zakładu szacowana jest na 96 500 Mg/rok. Do Zakładu będą trafiały następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • Odpady zbierane selektywnie u źródła (papier, tworzywa, metale, szkło, odpady zielone),
 • Odpady komunalne zmieszane,
 • Odpady wielkogabarytowe,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Odpady problemowe (niebezpieczne ze źródeł komunalnych).

Wszystkie odpady dowożone do Zakładu będą poddane ścisłej kontroli ilościowej (waga) i jakościowej oraz ewidencjonowane. Odpady, zależnie od ich składu będą kierowane do poszczególnych instalacji celem doczyszczenia i przeróbki w urządzeniach do sortowania, demontażu i kompostowania. Na linię technologiczną sortowni składają się: kabiny sortownicze, sita bębnowe, separatory metali żelaznych i nieżelaznych, mieszarko – rozdrabniarka połączone systemem przenośników i podajników, zakończone urządzeniami peryferyjnymi (belownica, stacje załadunku kontenerów).

Głównym urządzeniem kompostowni tunelowej jest przerzucarka dojrzewającego kompostu, która pracuje w hermetycznie zamkniętej hali wyposażonej w automatyczne sterowanie temperaturą i wilgotnością właściwymi dla prawidłowego przebiegu kompostowania. Ponadto na terenie Zakładu znajdować się będzie stanowisko do demontażu odpadów wielkogabarytowych i przeróbki gruzu budowlanego.

Odpady niebezpieczne, które zostaną wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych nie będą unieszkodliwiane, przerabiane lub zagospodarowane w Zakładzie. Będą one czasowo gromadzone w zamkniętym magazynie do czasu zebrania odpowiedniej ilości umożliwiającej ich wysyłkę do specjalistycznych firm utylizacyjnych.


Zbiórka Odpadów

Docelowa zbiórka odpadów od mieszkańców realizowana będzie poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła powstawania”.

Związek przewiduje zorganizowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), dokąd mieszkańcy, we własnym zakresie, mogą przywieźć i rozsortować odpady do poszczególnych pojemników. Ponadto w Sieradzu będzie zlokalizowana stacja przeładunku odpadów komunalnych, wyposażona dodatkowo w urządzenia do segregacji i magazynowania odpadów ze zbiórki selektywnej.

Z każdym rodzajem odpadów trafiającym do Zakładu będziemy postępować w sposób zaplanowany i przemyślany. Każdy odpad będzie miał tu swoje miejsce i określony sposób zagospodarowania tak, aby nic się nie marnowało. Dzięki takiemu planowaniu oszczędzimy czas i miejsce. Oszczędzimy też Ziemię dla przyszłych pokoleń!


Chronologia wydarzeń

 • 28.02.1998 – opublikowanie statutu Związku Komunalnego Gmin w Dzienniku Urzędowym Województwa Kaliskiego
 • 26.05.1999 - wykup gruntów pod budowę Zakładu
 • 27.08.1999 - zmiana Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (przyjęcie 11 nowych członków)
 • 30.09.1999 - uchwalenie „Założeń do programu gospodarki odpadami w rejonie działania Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina”
 • 30.09.1999 - opracowanie „Koncepcji programowo – przestrzennej ZUiUOK pracującego w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów, ich segregację, kompostowanie odpadów i składowanie balastu obsługującego rejon działania Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina”
 • 11.10.1999 - opracowanie „Oceny oddziaływania na środowisko na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych”
 • 27.12.1999 - wykup gruntów pod budowę drogi dojazdowej do Zakładu
 • 30.12.1999 – uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę Zakładu w Prażuchach Nowych
 • 19.01.2000 – wykup kolejnych gruntów pod budowę drogi dojazdowej do Zakładu
 • 16.02.2000 – złożenie wstępnego wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie realizacji „Programu gospodarki odpadami w rejonie działania Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina wraz z budową Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia” z funduszu przedakcesyjnego ISPA na rok 2001
 • 10.03.2000 – rozstrzygnięcie przetargu na „Projekt budowlany i wykonawczy budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Prażuchach Nowych” – wygrała firma „Coneco” Sp. z o.o. z Rumi
 • 28.04.2000 - uchwalenie przez Radę Gminy Ceków Kolonia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę Zakładu (poszerzenie jego terenu) i drogi dojazdowej do niego
 • 02.10.2000 - zgłoszenie budowy Zakładu do kontraktu województwa wielkopolskiego
 • 13.10.2000 - opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji do NFOŚiGW w Warszawie
 • 26.10.2000 - opracowanie i złożenie wniosku wstępnego o dofinansowanie inwestycji do funduszu ISPA
 • 27.10.2000 - opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie budowy kwatery do WFOŚiGW w Poznaniu
 • 30.10.2000 - opracowanie „Studium wykonalności budowy ZUiUOK w Prażuchach Nowych” 
 • 21.11.2000 – nagroda Prezesa Rady Ministrów dla Związku Komunalnego za „Program gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku” przyznana w konkursie „Innowacje w miastach – Miasto 2000” organizowanym przez Związek Miast Polskich INVESTCITY w Poznaniu
 • 04.12.2000 - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę ZUiUOK
 • 18.12.2000 - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ZUiUOK w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia
 • 27.02.2001 – wybór nowego Zarządu Związku w składzie: Daniel Tylak – Przewodniczący Zarządu, Członkowie Zarządu: Jolanta Mancewicz – Kalisz, Stanisław Poturała – Turek, Krzysztof Michalski – Sieradz, Stanisław Urbaniak – Blizanów
 • 16.05.2001 – wybór firmy przygotowującej wymagane przez fundusz ISPA opracowania: Studium wykonalności projektu wraz z aplikacją – wnioskiem do ISPA – wybrano firmę „Kwant” z Redy
 • 27.07.2001 – rozstrzygnięcie przetargu na budowę: (1) linii energetycznej SN i stacji transformatorowej – wygrał „Elektromex” Kalisz, (2) drogi dojazdowej długości ok. 1,4 kom – wygrało Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. Kalisz
 • 30.08/30.09.2001 – przekazanie do eksploatacji linii energetycznej SN, stacji transformatorowej oraz drogi dojazdowej
 • Październik 2001 – przetarg na budowę kwatery składowania odpadów balastowych – wygrała firma „BUD – EKO” Wolsztyn
 • Luty 2002 – rozpoczęcie budowy kwatery odpadów balastowych
 • 15.02.2002 – złożenie do Brukseli zweryfikowanego przez ekspertów Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku o dofinansowanie inwestycji z funduszu ISPA
 • 16.10.2002 – rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego stacji przeładunku odpadów w Sieradzu
 • 16.10.2002 – rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie projektu kampanii ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku
 • 23.10.2002 – decyzja o przyznaniu środków pomocowych z funduszu przedakcesyjnego ISPA i rozpoczęcie negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dysponentem środków finansowych funduszu przedakcesyjnego ISPA w sprawie ostatecznego kształtu „Porozumienia o realizacji projektu Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów w ramach programu ISPA 2002” 
 • 29.11.2002 roku – odbiór końcowy kwatery deponowania odpadów balastowych wraz z monitoringiem DDS oraz zbiornika na odcieki – jako głównego elementu I etapu inwestycji
 • 27.11.2002 – podpisanie Memorandum Finansowego przez Komisję Europejską
 • 30.12.2002 – utworzenie Jednostki Wdrażającej Projekt (PIU) w ramach Biura Związku
 • 18.02.2003 – podpisanie Memorandum Finansowego przez Rząd Polski
 • Kwiecień 2003 – rozstrzygnięcie przetargu publicznego na opracowanie 4 specyfikacji przetargowych w oparciu o procedury Unii Europejskiej (Practical Guide, FIDIC)
 • Wrzesień 2003 – przekazanie materiałów przetargowych (pierwszej specyfikacji) na kontrakt nr 01 – „Inżynier kontraktu – pomoc techniczna dla projektu” do NFOŚiGW
 • 05.09.2003 – podpisanie Porozumienia o realizacji Projektu „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Związkiem
 • 15.11.2003 - zawarcie Umowy Finansowania pomiędzy NAO a SAO
 • Luty 2004/kwiecień 2004 – publikacja ogłoszeń o poszczególnych przetargach w ramach projektu „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” na stronach internetowych NFOŚiGW i Komisji Europejskiej
 • 24.03.2004 – posiedzenie komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nr 01 (przetarg został unieważniony)
 • 08.06.2004 – posiedzenie komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nr 02
 • 20.07.2004 – otwarcie ofert na projekt i budowę hal: (i) – przyjęcia i sortowania oraz (ii) intensywnego kompostowania, wraz z liniami technologicznymi - kontrakt Nr 03
 • 09.09.2004 – złożenie wniosku do Komisji Europejskiej, za pośrednictwem NFOŚiGW, o zmianę Memorandum Finansowego dla projektu „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” 
 • 24.09.2004 – negocjacje w ramach kontraktu nr 02 zgodnie z procedurą PRAG
 • październik 2004 – negocjacje z wykonawcami bez ogłoszenia w ramach kontraktu nr 01 – Inżynier Kontraktu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
 • 03.11.2004 – otwarcie ofert na dostawy maszyn i urządzeń do Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych - kontrakt Nr 04
 • 26.11.2004 - podpisanie kontraktu Nr 02 – wykonanie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych
 • 20.01.2005 – uroczyste podpisanie kontraktu Nr 03 na projekt i budowę hal: (i) przyjęcia i sortowania oraz (ii) intensywnego kompostowania wraz z liniami technologicznymi 
 • 17.05.2005 – podpisanie kontarktu Nr 01 na Inżyniera Kontraktu 
 • 2005/2006 – budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych oraz dostawa maszyn i urządzeń do ZUiUOK
 • Czerwiec 2006 – rozruch technologiczny Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych.
 

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu

Kartka z kalendarza

Maj

Grafika z kalendarza
KONKURS 2024Zbiórka zużytych baterii Regulamin Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2024 © Copyright