WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Idea powstania SPO

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” powstał w 1998 roku. Zrzesza obecnie 23 miast i gmin z województw: wielkopolskiego i łódzkiego. Głównym celem było rozwiązanie problemu gospodarowania odpadami w regionie w oparciu o budowę i eksploatacje Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ Orli Staw”. Integralną częścią Zakładu jest przedmiotowa Stacja Przeładunku Odpadów Komunalnych w Sieradzu.

Miasto Sieradz, Miasto i Gmina Warta, Gmina Goszczanów oraz Gmina Wróblew, korzystające dotychczas z wysypiska w Bartochowie weszły w skład Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu. Zdecydowały się tym samym prowadzić wspólną gospodarkę odpadami w oparciu o oddany do użytkowania we wrześniu 2006 roku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w miejscowości Nowe Prażuchy k/Kalisza.

Wybudowana Stacja stanowi punkt przeładunkowy dla całego strumienia odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpadów zmieszanych z rejonu Sieradza, które przewożone będą do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Podstawowym zadaniem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu jest zapewnienie ekonomicznego przewozu odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Nowych Prażuchach, (dwustopniowy transport).


Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98-200 Sieradz

 1. Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych, zwana dalej SPO lub Stacją, czynna jest w dni robocze, w godzinach 7.00 – 18:00, oraz w soboty w godzinach 7:00 – 15:00.
 2. Do Stacji mogą być przyjmowane odpady określone w aktualnej decyzji Starosty Sieradzkiego zezwalającej Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.
 3. Osoby przebywające na terenie SPO zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników Stacji.
 4. Do SPO przyjmowane będą odpady z terenu miasta Sieradza, gminy Sieradz, miasta i gminy Warta.
 5. Warunkiem koniecznym dla przyjmowania odpadów do SPO jest zawarcie odpowiedniej umowy pomiędzy Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i każdą z gmin, o których stanowi pkt 4.
 6. Na terenie SPO działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK:
  1) PSZOK czynny jest w dni robocze, w godzinach 7:00 – 18:00, oraz w soboty w godzinach 7:00 – 15:00,
  2) rodzaje odpadów, które można dostarczyć do PSZOK-a
  Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Opis
  1. Odpady z tworzyw sztucznych 02 01 04 Folie ogrodnicze bez zanieczyszczeń
  2. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01, 20 01 01 Papier gazetowy, książki, kartony, papier opakowaniowy, pudełka itp.
  3. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02, 20 01 39 Butelki po napojach typu pet - wszystkie kolory. Opakowania m.in. po chemii gospodarczej (po szamponach, płynach do zmywania itp.) i inne elementy z tworzyw sztucznych z materiałów przydatnych do recyklingu
  4. Tworzywa sztuczne 15 01 02 Opakowania ze styropianu, styropian bez zanieczyszczeń
  5. Opakowania z drewna 15 01 03 Skrzynki, opakowania po produktach roślinnych itp.
  6. Złom metali żelaznych i nieżelaznych 15 01 04, 20 01 40 Złom metali żelaznych, puszki po konserwach, nakrętki od słoików, puszki aluminiowe po napojach oraz inne opakowania aluminiowe, złom metali nieżelaznych itp.
  7. Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe po napojach, sokach, mleku itp. (tetrapack)
  8. Opakowania ze szkła 15 01 07, 20 01 02 Opakowania szklane takie jak słoiki, butelki itp.
  9. Odzież i tekstylia 15 01 09, 19 12 08,20 01 10, 20 01 11 Zużyta odzież, opakowania z tekstyliów
  10. Zużyte opony 16 01 03 Opony z samochodów i maszyn rolniczych
  11. Gruz budowlany 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 Gruz ceglany, gruz betonowy, kafelki, ceramika budowlana itp.
  12. Zmieszane odpady budowlane 17 01 07 Odpady budowlane i remontowe zanieczyszczone materiałami izolacyjnymi
  13. Drewno 17 02 01 Stolarka budowlana
  14. Szkło 17 02 02 Szkło okienne
  15. Tworzywa sztuczne 17 02 03 Poremontowe i budowlane tworzywa sztuczne
  16. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01 Płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe i VHS itp
  17. Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 Kompletny, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny taki jak radia, telewizory, komputery, lodówki itp .
  18. Baterie małogabarytowe 20 01 33*, 20 01 34 Baterie i akumulatory małogabarytowe powszechnie stosowane w artykułach gospodarstwa domowego(zabawki, piloty, latarki, zegarki, telefony itp.)
  19. Odpady niebezpieczne 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 37*, 20 01 80 Środki ochrony roślin i opakowania po nich, Rozpuszczalniki, Kwasy, Alkalia, Odczynniki fotograficzne, Świetlówki, Termometry, Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje silnikowe i hydrauliczne oraz opakowania po nich, Farby, Tusze, Lepiszcze, Detergenty, Drewno zawierające substancje niebezpieczne
  20. Leki 20 01 31*, 20 01 32 Przeterminowane lekarstwa
  21. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 Gałęzie, liście, trawa, drewno
  22. Gleba i ziemia w tym kamienie 20 02 02 Gleba i ziemia bez zanieczyszczeń
  23. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 Meble, kanapy itp.
  24. Żużle i popioły 20 03 99 Żużle i popioły paleniskowe z gospodarstw domowych(przyjmowane w okresie od października do kwietnia)
  3) pracownik PSZOK-a ma prawo odmówić przyjęcia odpadu niesegregowanego (zmieszanego), niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
  4) do PSZOK-a przyjmowane będą odpady dostarczane przez mieszkańców z terenu gmin, o których stanowi pkt 4,
  5) do PSZOK-a przyjmowane będą odpady pochodzące z gospodarstw domowych; w przypadku, gdy mieszkaniec dostarczy duże ilości jednego rodzaju odpadów i zaistnieje podejrzenie, że pochodzą one z przemysłu, handlu, itp. Pracownik PSZOK-a może odmówić przyjęcia tych odpadów,
  6) do PSZOK-a przyjmowane będą odpady z terenu miasta Sieradza, gminy Sieradz, miasta i gminy Warta, gminy Wróblew oraz gminy Goszczanów,
  7) dostarczający odpady ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscu i w sposób wskazany przez znaki informacyjne oraz obsługę SPO,
  8) dostarczający odpady do PSZOK-a mogą poruszać się tylko po wyznaczonej części terenu SPO, zgodnie z oznakowaniem,
  9) mieszkańcy mogą dostarczać odpady wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
  10) osoby dostarczające odpady są zobowiązane bezwzględnie do uwzględniania poleceń i wskazówek pracowników obsługujących PSZOK-a.
  11) osoby dostarczające odpady winny udokumentować swoje miejsce zamieszkania.
 7. Na terenie SPO obowiązuje:
  - bezwzględny zakaz palenia tytoniu (poza miejscami do tego wyznaczonymi),
  - przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz zasad BHP i PPOŻ.
Eksploatacja

Samochody śmieciarki (stanowiące tzw. transport I stopnia) eksploatowane przez lokalne przedsiębiorstwa wywozowe będą na stacji przeładowywać swoje odpady do kontenerów transportowych, które transportem II stopnia przewożone będą do ZUOK „Orli Staw”. Stacja posiada zabudowaną strefę rozładunku i zamknięty, hermetyczny układ technologiczny prasowania począwszy od strefy rozładunku śmieciarek, aż do specjalistycznego zamykanego kontenera transportowego. Na terenie stacji odbierane będą dodatkowo wszystkie rodzaje odpadów surowcowych dostarczane przez mieszkańców poprzez punkt odbioru surowców wtórnych od dostawców indywidualnych (park kontenerowy).

Na podstawie opracowanego bilansu odpadów założono, że ich ilość dowożona na stację wynosić będzie ok. 70 Mg/dobę. Odpady będą dostarczane do stacji samochodami śmieciarkami różnych typów. Ilość rozładowywanych w stacji samochodów z odpadami szacowana jest maksymalnie na ok. 30 szt. dziennie. Po rejestracji na wadze elektronicznej samochody z odpadami kierowane są na rampę przeładunkową, gdzie po odpowiednich manewrach wjeżdżać będą tyłem do budynku (obiekt nr 2), w którym znajduje się strefa rozładunku odpadów. Samochód jest rozładowywany do leja zsypowego prasy, która wtłaczać będzie odpady do mechanicznie przyłączanego kontenera o pojemności 31,5 m3. Po rozładunku samochód wjeżdżać będzie powtórnie na wagę w celu określenia jego tary a tym samym określenia masy odpadów netto. Po napełnieniu kontener będzie automatycznie zamykany i również automatycznie przesuwany na wózku szynowym do strefy odbioru, gdzie za pomocą urządzenia hakowego będzie odbierany przez samochód transportowy II stopnia. Pod prasę automatycznie podstawiany będzie kolejny pusty kontener.

Transport odpadów II stopnia w kontenerach zamkniętych o poj. 31,5 m3, dla przepustowości 70 Mg/d wykonywany będzie z użyciem ciężkiego ciągnika samochodowego z przyczepą. Dla przetransportowania dostarczonych do stacji odpadów, zestaw będzie musiał wykonać 3 pełne kursy dziennie. W początkowym okresie eksploatacji ilość odpadów może być mniejsza, wtedy wystarczą 2 kursy. Na terenie stacji przewidziano punkt odbioru odpadów problemowych (niebezpiecznych), które zawierają odpady komunalne, od dostawców indywidualnych. Stanowią je odpady niebezpieczne wysegregowane przez mieszkańców takie jak baterie, lampy wyładowcze (świetlówki), oleje, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz farby, lakiery, i inne chemikalia stosowane w gospodarstwach domowych. Ilość tego rodzaju odpadów stanowi do 2 kg/mieszkańca/rok, co w obsługiwanym przez stację rejonie (ok. 75.000 osób) daje sumę ok. 150 Mg/rok. W praktyce w najbliższych latach można się spodziewać wydzielenia niewielkiej ich części (ok. 2 do 5 Mg/rok).

Odpady niebezpieczne dostarczane będą przez mieszkańców bezpośrednio do stacji przeładunkowej. Odpady będą gromadzone w specjalnym przewoźnym bezpiecznym kontenerze), przystosowanym do ich magazynowania (zabezpieczone dno z kratownicą, szczelne pojemniki itp.). Po zebraniu partii transportowej przewożone będą samochodem ciężarowym wyposażonym w zestaw hakowy do Magazynu Odpadów Niebezpiecznych w ZUOK „Orli Staw” a docelowo do firm zajmujących się odzyskiem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów.

Na terenie stacji przeładunkowej przewidziano realizację punktu kontenerowego, gdzie mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady surowcowe własnym transportem. Odpady będą magazynowane na terenie stacji w zależności od rodzaju surowca w zamkniętych lub odkrytych kontenerach, ustawionych przy rampie ułatwiającej rozładunek. Założono, że dziennie będzie trafiało na teren stacji ok. 20 do 30 dostaw indywidualnych.

Na terenie Stacji nie przewiduje się prowadzenia procesu odzysku odpadów. Wszystkie odpady dowożone do Stacji Przeładunkowej w Sieradzu po przeładunku do kontenerów zamkniętych przewożone będą do instalacji odzysku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Nowych Prażuchach, Orli Staw 2.

Tworzony system gospodarki odpadami zakłada, iż na terenie miasta rozwijany będzie system selektywnej zbiórki odpadów (papier, tworzywa, metale, szkło, odpady zielone) w miejscu ich powstawania. Również odpady budowlane i wielkogabarytowe (zużyte meble, urządzenia i sprzęt domowy), a także niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych zbierane będą w odrębnym trybie. Odpady komunalne w postaci zmieszanej dowożone będą do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu w ilościach około 70 ton na dobę w zależności od efektywności systemu zbiórki „u źródła”.

Zaprojektowana inwestycja ma za zadanie stworzyć zaplecze logistyczne nowoczesnego systemu gospodarki odpadami w regionie Sieradza. Wprowadzenie systemu regionalnego pozwoli na likwidację w tym rejonie eksploatowanych obecnie składowisk odpadów i uporządkuje gospodarkę odpadami w rejonie.


Główne zadanie stacji

Główne zadanie stacji to realizacja przeładunku odpadów z samochodów bezpylnych I stopnia, które odbierają odpady od mieszkańców, do kontenerów, które w zestawach transportowych II stopnia przewozić będą odpady do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Odległość 57 km między Sieradzem a Zakładem w pełni uzasadnia realizację stacji. Stacja ma także służyć jako zaplecze techniczne dla programu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i problemowych (niebezpiecznych, wysegregowanych przez mieszkańców). W tym celu na terenie stacji zaprojektowano niezbędną infrastrukturę: boksy magazynowe surowców i odpadów problemowych.


Podstawowe obiekty zakładu to:

 • Wjazd na rampę rozładunkową (z placem manewrowym),
 • Budynek przeładunku odpadów komunalnych,
 • Automatyczna stacja załadowcza kontenerów transportu II stopnia,
 • Segment odbioru segregowanych odpadów od dostawców indywidualnych (zestaw kontenerów 5,5 m3),
 • Budynek techniczno–administracyjny (dyspozytornia, zaplecze socjalne),
 • Elektroniczna waga samochodowa 18x3 – 60 Mg,
 • Boksy magazynowe surowców wtórnych pod wiatą,
 • Magazyn odpadów problemowych, zadaszony, zamykany,
 • Brodzik do mycia i dezynfekcji kół,
 • Separator koalescencyjny z osadnikiem,
 • Biofiltr,
 • Zbiornik retencyjny wód deszczowych.


Prawo polskie i unijne

Prawo polskie i unijne w odniesieniu do postępowania z odpadami nakłada na posiadaczy odpadów obowiązek poddania ich odzyskowi, a jeżeli nie jest to możliwe - unieszkodliwienia w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska. Zasada ta została spełniona w analizowanym przedsięwzięciu z uwzględnieniem i zastosowaniem najlepszej dostępnej techniki (BAT). Gospodarka odpadami – oparta na segregacji, odzysku i recyklingu odpadów spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej. Przyjęte rozwiązania dają gwarancję realizacji podstawowych ustaleń Dyrektywy Rady.

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu stanowi funkcjonalną całość łącznie z Zakładem „Orli Staw”. W celu systematycznego monitorowania wpływu Stacji na środowisko naturalne, a w szczególności na środowisko gruntowe, na kierunkach napływu i odpływu wód gruntowych zastosowano otwory obserwacyjne (piezometry) zgodnie z wytycznymi i lokalizacją przewidzianą w Dokumentacji Geologiczno–Inżynierskiej.


Podsumowanie

Należy stwierdzić iż Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu spełnia wymagania przepisów Polskich i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Realizacja przedsięwzięcia i jego prawidłowa eksploatacja nie spowoduje negatywnych zmian w środowisku. Generalnie, zaproponowane rozwiązania techniczne uwzględniają najnowsze trendy europejskie w sposobie gospodarowania odpadami oraz cechują się wysokim stopniem nowoczesności.

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu została wybudowana przy 69% wsparciu ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Projektu nr 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi”. Wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 1 miliona euro. Budowę stacji realizowano w ramach kontraktu nr 06 pn. „Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu”, podpisanego w dniu 15 kwietnia 2009 roku z firmą PPHU PROJNAD Sp z o.o. z Sieradza. Wykonawca wszedł na plac budowy 12 maja 2009 roku, roboty zakończyły się ostatecznie 12 czerwca 2010 roku.

 

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu
KONKURS 2023Zbiórka zużytych baterii Wyniki Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2023 © Copyright