Obwieszczenie
Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu

- treść obwieszczenia -


Obwieszczenie
Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu.

- tekst jednolity Statutu -

Na podstawie §6 i §7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1307) zarządzam ogłoszenie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (opubl. w Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1998 r., Nr 3, poz. 17, ze zmianami opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 61, poz. 1288 oraz z 2009 r., Nr 179, poz. 3028), po jej wpisaniu do Rejestru związków międzygminnych, zgodnie z treścią uchwał podjętych przez Rady Gmin tworzących Związek: Przyjmuje się następujące zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”:

1) użyte w treści statutu w różnym przypadku wyrazy:

a) „ustawa o samorządzie terytorialnym” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

b) „zarządzenie Nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1990 r. w sprawie rejestracji związków międzygminnych (M. P. Nr 33, poz. 266)” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami: „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków” (Dz. U. z 2001 roku Nr 121, poz. 1307);

c) „budżet” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „plan finansowy”,

d) „Zakład Utylizacji Odpadów” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w miejscowości Orli Staw 2, gmina Ceków Kolonia”,

e) „członków Związku” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „uczestników Związku”,

f) „członków Zgromadzenia” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „przedstawiciele gmin w Zgromadzeniu”.

2) treść statutu po wyrazach „I. Postanowienia ogólne” oznacza się jako „§1”,

3) w treści §1:

a) ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina, zwany dalej Związkiem, jest związkiem międzygminnym w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

2. Siedzibą Związku jest miasto Kalisz.

3. Uczestnikami Związku (założycielami) są następujące gminy:

1) Miasto Kalisz,

2) Gmina Blizanów,

3) Gmina Ceków Kolonia,

4) Gmina Gołuchów,

5) Gmina Goszczanów,

6) Gmina Mycielin,

7) Miasto Turek,

8) Gmina i Miasto Warta

oraz gminy, które przystąpiły po rejestracji Związku:

9) Gmina Lisków,

10) Gmina Godziesze Wielkie,

11) Gmina i Miasto Dobra,

12) Gmina Koźminek,

13) Gmina Brzeziny,

14) Gmina i Miasto Tuliszków,

15) Gmina Kawęczyn,

16) Gmina Malanów,

17) Gmina Opatówek,

18) Gmina Wróblew,

19) Miasto Sieradz,

20) Gmina i Miasto Stawiszyn,

21) Gmina Szczytniki,

22) Gmina Sieradz ;

4) w treści §2 skreśla się ust. 2.

5) treść §3 otrzymuje brzmienie: „Zadaniem Związku jest wybudowanie i eksploatacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, przetwarzanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin - uczestników Związku w instalacjach, jakimi dysponuje Związek oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinach należących do zakresu działania Związku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.”

6) w treści §4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Gminy przystępujące stają się uczestnikami Związku z datą ogłoszenia zmiany Statutu.”

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Do Związku mogą przystąpić inne gminy po podjęciu uchwały o przystąpieniu do Związku oraz uchwały o przyjęciu statutu Związku”.

7) w treści §5 po wyrazie „Zgromadzeniem” skreśla się kropkę i dodaje wyrazy: „oraz Zarząd Związku zwany dalej Zarządem.”

8) w treści §6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Liczba przedstawicieli wyznaczonych przez radę gminy do Zgromadzenia (łącznie z wójtami burmistrzami, prezydentami) zależy od procentowego udziału gminy w kosztach budowy ZUOK „ORLI STAW”:

- do 10% - jeden przedstawiciel gminy

- za każde następne rozpoczęte 10% - plus jeden przedstawiciel gminy.”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) gmin uczestniczących w Związku. Na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta) rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta) albo radnemu,”

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dodatkowych przedstawicieli gminy w Zgromadzeniu wyznacza zainteresowana rada gminy.”

9) w treści §8:

a) w pkt. 1. skreśla się kropkę i dodaje wyrazy: „oraz wysokości składki członkowskiej każdej gminy i terminów jej uiszczania.”

b) dodaje się punkty 11 i 12 w brzmieniu:

11) uchwalanie regulaminów pracy organów Związku oraz komisji rewizyjnej,

12) powoływanie stałych lub doraźnych komisji oraz określanie przedmiotu ich działania. ;

10) w treści §10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia w nowej kadencji zwołuje przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji. ,

b) w ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu: „W razie nieobecności przewodniczącego Zgromadzenia posiedzenie zwołuje jego zastępca”.

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego Zgromadzenia i dwóch jego zastępców. Funkcji tych nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie. ;

11) w treści §11:

a) w ust. 1 po wyrazie „członków” skreśla się kropkę i dodaje wyrazy: „w tym: przewodniczący, jeden zastępca przewodniczącego i trzech członków.”

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

6. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec członków Zarządu wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia. ;

12) w treści §12:

a) w ust.1:

- w pkt. 2 dodaje się wyrazy; „oraz składanie Zgromadzeniu sprawozdań z jego wykonania,”

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia oraz określanie sposobu ich wykonania,”

- dodaje się pkt 7:

7) gospodarowanie mieniem Związku. ,

b) w ust. 2 po wyrazie „ Zarządu” skreśla się kropkę i dodaje wyrazy w brzmieniu: „lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd /pełnomocnik/.”

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

4. Zarząd może udzielić przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku. ;

13) w treści §14:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje pkt 4 i pkt 5 w brzmieniu:

4) organizowanie pracy Zarządu,

5) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Związku. ,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2. Jeżeli przewodniczący Zarządu nie może pełnić swoich obowiązków wykonuje je jego zastępca. ;

14) w treści §16:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1

b) w pkt 2 po wyrazie „majątku” dodaje się wyrazy „i z działalności”;

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. W sprawach gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące gospodarki finansowej gmin.”

15) w treści §21 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy w brzmieniu: „tworzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).”

16) w treści §23:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1.,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. W sprawach gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące gospodarki finansowej gmin.”

17) w treści §25:

a) w ust. 2 wyrazy „o której mowa wcześniej” zastępuje się wyrazami: „rady gminy o wystąpieniu”.

18) w treści §26:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zasady rozliczeń z uczestnikiem wykreślonym następują zgodnie z § 25 ust. 3.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Tryb ustalony w § 25 stosuje się odpowiednio.”

19) w treści §27:

a) w ust. 1 użyte wyrazy „członków gminy wchodzących w skład Związku” zastępuje się wyrazami: „uczestników Związku”,

b) w ust. 2 w zdaniu drugim kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy w brzmieniu: „który zatwierdza Zgromadzenie Związku”.

20) §29 otrzymuje brzmienie: „Statut i jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym”

Statut Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

- tekst jednolity -

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zwany dalej „Związkiem”, jest związkiem międzygminnym w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

2. Siedzibą Związku jest miasto Kalisz.

3. Uczestnikami Związku (założycielami) są następujące gminy:

1) Miasto Kalisz,

2) Gmina Blizanów,

3) Gmina Ceków Kolonia,

4) Gmina Gołuchów,

5) Gmina Goszczanów,

6) Gmina Mycielin,

7) Miasto Turek,

8) Gmina i Miasto Warta

oraz gminy, które przystąpiły po rejestracji Związku:

9) Gmina Lisków,

10) Gmina Godziesze Wielkie,

11) Gmina i Miasto Dobra,

12) Gmina Koźminek,

13) Gmina Brzeziny,

14) Gmina i Miasto Tuliszków,

15) Gmina Kawęczyn,

16) Gmina Malanów,

17) Gmina Opatówek,

18) Gmina Wróblew,

19) Miasto Sieradz,

20) Gmina i Miasto Stawiszyn,

21) Gmina Szczytniki,

22) Gmina Sieradz

4. Uczestnikami Związku mogą zostać inne gminy po spełnieniu warunków określonych w §4 ust. 3 niniejszego statutu oraz w rozdziale 7 ustawy o samorządzie gminnym.

5. Związek zostaje zawiązany na czas nieokreślony.

6. Związek posiada osobowość prawną.

§ 2.

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 3.


Zadaniem Związku jest wybudowanie i eksploatacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, przetwarzanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin - uczestników Związku w instalacjach, jakimi dysponuje Związek oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinach należących do zakresu działania Związku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

§ 4.

1. Gminy przystępujące stają się uczestnikami Związku z datą ogłoszenia zmiany Statutu.

2. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku jest odpłatne. W przypadku uczestnika Związku odpłatność ta jest równa kosztom prowadzenia działalności plus co najmniej 5% narzut zysku. Korzystający z obiektów i urządzeń Związku nie będący uczestnikiem Związku ponoszą odpłatność wg cen umownych.

3. Do Związku mogą przystąpić inne gminy po podjęciu uchwały o przystąpieniu do Związku oraz uchwały o przyjęciu statutu Związku. Nabycie uczestnictwa następuje po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Związku w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. z 2001 roku Nr 121, poz. 1307).

II. Organy Związku

§ 5.

Organami Związku są: Zgromadzenie Związku, zwane dalej Zgromadzeniem oraz Zarząd Związku zwany dalej Zarządem.

§ 6.

1. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

2. Liczba przedstawicieli wyznaczonych przez radę gminy do Zgromadzenia (łącznie z wójtami, burmistrzami, prezydentami) zależy od procentowego udziału gminy w kosztach budowy ZUOK „Orli Staw”:

- do 10% - jeden przedstawiciel gminy

- za każde następne rozpoczęte 10% - plus jeden przedstawiciel gminy.

3. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) gmin uczestniczących w Związku. Na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta) rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta) albo radnemu.

4. Dodatkowych przedstawicieli gminy w Zgromadzeniu wyznacza zainteresowana rada gminy.

5. Gmina nie może mieć więcej niż 45% ustawowego składu Zgromadzenia.

§ 7.

1. Zgromadzenie wybierane jest na okres kadencji rad gmin.

2. Zgromadzenie pełni swe obowiązki do czasu ukonstytuowania się zgromadzenia w nowym składzie następnej kadencji.

§ 8.

Do zadań Zgromadzenia należy w szczególności:

1) ustalanie kosztów wspólnej działalności Związku oraz wysokości składki każdej gminy i terminów jej uiszczania;

2) uchwalanie rocznego planu finansowego Związku;

3) zatwierdzanie kierunków działania Związku;

4) decydowanie o podejmowaniu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem Związku;

5) określanie wysokości sumy do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe;

6) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i komisji rewizyjnej oraz udzielanie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi;

7) wybór przewodniczącego Zgromadzenia Związku, Zarządu oraz komisji rewizyjnej, spośród przedstawicieli gmin w Zgromadzeniu;

8) podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na przystąpienie nowego uczestnika oraz wykreśleniu i wystąpieniu uczestnika ze Związku;

9) podejmowanie uchwały o postawieniu Związku w stan likwidacji z zastrzeżeniem §27 ust. 1;

10) wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”;

11) uchwalanie regulaminów pracy organów Związku oraz komisji rewizyjnej;

12) powoływanie stałych lub doraźnych komisji oraz określanie przedmiotu ich działania;

§ 9.

1. Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów statutowej liczby przedstawicieli gmin w Zgromadzeniu.

2. Przedstawiciel gminy w Zgromadzeniu może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

3. Wniesienie sprzeciwu przez przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od daty wniesienia sprzeciwu.

4. Sprzeciw przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia spawy.

§ 10.


1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia w nowej kadencji zwołuje przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji.

2. Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia powiadamiając przedstawicieli gmin w Zgromadzeniu nie później niż 7 dni przed dniem Zgromadzenia podając porządek Zgromadzenia i projekty uchwał. W razie nieobecności Przewodniczącego Zgromadzenia posiedzenie zwołuje jego zastępca.

3. Zgromadzenie może odbywać również posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek 2 uczestników Związku.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 winien zawierać proponowany porządek obrad.

3. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego Zgromadzenia i dwóch jego zastępców. Funkcji tych nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.

§ 11.

1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku składający się z 5 członków, w tym: przewodniczący, jeden zastępca przewodniczącego i trzech członków.

2. W skład Zarządu wchodzą osoby powoływane i odwoływane przez Zgromadzenie spośród przedstawicieli gmin w Zgromadzeniu na okres kadencji rad gmin.

3. Dopuszcza się wybór członków Zarządu spoza przedstawicieli gmin w Zgromadzeniu w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu Związku.

4. Przewodniczący Zarządu wybierany jest przez Zgromadzenie w oddzielnym, tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Zgromadzenia.

5. Zarząd działa do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu.

6. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec członków Zarządu wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.

§ 12.

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektu planu finansowego;

2) realizacja planu finansowego Związku oraz składanie Zgromadzeniu sprawozdań z jego wykonania;

3) bieżące kierowanie działalnością Związku i jego jednostek organizacyjnych;

4) zawieranie umów i porozumień;

5) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia oraz określanie sposobu ich wykonania;

6) wnioskowanie do Zgromadzenia o wykreślenie uczestnika Związku;

7) gospodarowanie mieniem Związku;

2. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku.

4. Zarząd może udzielić przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.

§ 13.

Zarząd rozstrzyga sprawy w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby głosów członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu

§ 14.

1. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz prowadzenie posiedzeń Zarządu;

2) kierowanie bieżącymi sprawami Związku;

3) reprezentowanie Związku na zewnątrz;

4) organizowanie pracy Zarządu;

5) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Związku.

2. Jeżeli przewodniczący Zarządu nie może pełnić swoich obowiązków wykonuje je jego zastępca.

§ 15.

1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona komisję rewizyjną.

2. Komisja rewizyjna składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego.

3. Do prac komisji rewizyjnej komisja może zaprosić także osoby spoza Zgromadzenia z głosem doradczym.

4. Zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrola działalności Zarządu, szczególnie w zakresie realizacji planu finansowego, uchwał Zgromadzenia i wykonania innych zadań zleconych przez Zgromadzenie.

5. Komisja raz w roku składa sprawozdanie ze swej działalności na posiedzeniu Zgromadzenia oraz przedstawia wniosek w przedmiocie udzielania lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi.

III. Mienie i gospodarka Związku

§ 16.

1. Mienie Związku powstaje z następujących źródeł:

1) w drodze przeniesienia przez uczestników Związku własności mienia służącego realizacji zadań Związku określonych w §3,

2) z dochodów majątku i z działalności Związku,

3) z subwencji, dotacji, darowizn, zapisów spadkowych i innych źródeł.

2. W sprawach gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące gospodarki finansowej gmin.

§ 17.

1. Majątek Związku jest odrębny od majątku uczestników Związku i jest odrębnie zarządzany.

2. Księgowość Związku jest prowadzona odrębnie od księgowości uczestników Związku w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 18.

Koszty wspólnej działalności Związku ponoszą uczestnicy Związku proporcjonalnie do ilości wytwarzanych na obszarze gminy odpadów.

§ 19.

Gmina Ceków Kolonia nie ponosi kosztów budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

§ 20.

Dochody z majątku Związku przeznacza się na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku. O przeznaczeniu nadwyżki decyduje Zgromadzenie. Udział w nadwyżce jest proporcjonalny do kosztów ponoszonych przez uczestników Związku.

§ 21.

Związek prowadzi działalność gospodarczą poprzez własne jednostki organizacyjne tworzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 45, poz. 236).

§ 22.

1. W przypadku, gdy dochody Związku oraz świadczenia uczestników Związku nie wystarczą na pokrycie wydatków, niedobór pokrywa się z majątku Związku lub w inny sposób ustalony przez Zgromadzenie.

2. W przypadku wystąpienia w działalności Związku strat są one pokrywane przez uczestników Związku proporcjonalnie do wartości kosztów, w terminie do 3 miesięcy od podjęcia stosownej uchwały.

§ 23.

1. Gospodarka finansowa Związku prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego obejmującego planowane dochody i wydatki.

2. W sprawach gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące gospodarki finansowej gmin.

§ 24.

1. Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swym majątkiem.

2. Gminy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

§ 25.

1. Uczestnik Związku może z niego wystąpić.

2. Uchwała rady gminy o wystąpieniu powinna być podjęta co najmniej na trzy miesiące przed dniem wystąpienia.

3. Tryb utraty uczestnictwa następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.

4. W przypadku wystąpienia ze Związku nie przysługuje roszczenie o zwrot majątku.

§ 26.

1. Uczestnik Związku może zostać z niego wykreślony uchwałą Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością statutowego składu Zgromadzenia.

2. Podstawą dla podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, jest zaleganie przez uczestnika Związku z opłatami ustalonymi przez Zgromadzenie, przez co najmniej 1 rok.

3. Wykreślenie nie zwalnia gminy wykreślonej z obowiązku uregulowania zaległych wpłat.

4. Zasady rozliczeń z uczestnikiem wykreślonym następują zgodnie z § 25 ust. 4.

5. Tryb ustalony w § 25 stosuje się odpowiednio.

§ 27.

1. Na podstawie jednobrzmiących uchwał co najmniej 50% uczestników Związku – Zgromadzenie podejmuje uchwałę o postawieniu Związku w stan likwidacji.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Zgromadzenie powołuje likwidatora i określa jego zadania. Likwidator ustala plan likwidacji, który zatwierdza Zgromadzenie Związku.

3. Majątek, po zaspokojeniu ciążących na nim zobowiązań, podlega podziałowi proporcjonalnie do wartości poniesionych przez uczestników Związku kosztów.

§ 28.

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym do jego ustanowienia.

§ 29.

Statut i jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu
KONKURSZbiórka zużytych baterii WAŻNA INFORMACJA

Wirtualny spacer

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2020 © Copyright