WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Dotacje

Projekt:Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu

Beneficjent:Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Wartość ogółem:78 267 234,71 PLN

Dotacja:53 221 719,60 PLN (działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi)

Czas realizacji:15.11.2016 r. - 21.10.2022 r.

Opis:W wyniku realizacji projektu gminy zrzeszone w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu obsługującym obszar regionu X gospodarowania odpadami w województwie wielkopolskim będą posiadały infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, wpisującej się w działania gospodarki o obiegu zamkniętym. Planowane przedsięwzięcie będzie funkcjonować jako RIPOK – Regionalne Centrum Recyklingu, zapewniając wszystkim gminom – czyli całej ludności zamieszkującej region X gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego – zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zgodny z polskim prawem oraz wypełnienie zobowiązań dotyczących osiągania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, jak również ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji. Podstawowymi elementami projektu będą następujące inwestycje: zmodernizowana instalacja do sortownia odpadów ze zbiórki selektywnej z wydajnością 28.000 Mg/rok; instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów w technologii fermentacji suchej ciągłej poziomej o projektowanej mocy przerobowej 15.000 Mg/rok; obiekty, infrastruktura towarzysząca i wyposażenie dodatkowe zapewniające pełną funkcjonalność instalacji ZUOK Orli Staw (w tym dostawy sprzętu mobilnego).

Info:Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych na adres e-mail naduzycia.pois@mr.gov.pl lub poprzez stronę www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Foto:

Projekt:Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Beneficjent:Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Wartość ogółem:1 961 186,00 PLN

Dotacja:850 000,00 PLN (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)

Czas realizacji:2016 - 2020

Opis:Przedsięwzięcie polegać będzie na technicznym zamknięciu kwatery nr 1 oraz jej rekultywacji biologicznej. Techniczne zamknięcie kwatery nr 1 polegać będzie na ukształtowaniu jej wierzchowiny w taki sposób, aby otrzymać spadek terenu gwarantujący swobodny spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych, co wraz z zainicjowaną zabudową biologiczną całego depozytu ograniczy filtrację pionową, tj. do wewnątrz masy odpadów. W zakres technicznego zamknięcia kwatery nr 1 wchodzić będzie: formowanie docelowej bryły składowiska, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy drenażowej, wykonanie systemu nawadniania złoża odpadów, wykonanie warstwy uszczelniającej z bentomaty, wykonanie warstwy drenażowej wód powierzchniowych, wykonanie warstwy podglebia dla roślin o miąższości, wykonanie warstwy organicznej na wierzchowinie kwatery, zabezpieczenie warstwy podglebia na skarpach kwatery nr 1 za pomocą kiszki faszynowej. Rekultywacja biologiczna ma za zadanie odtworzenie i ukształtowanie nowych biologicznych wartości użytkowych gleby oraz zabezpieczenie stateczności zboczy składowiska przez zabudowę biologiczną, a także ochronę przeciwerozyjną wierzchowiny i zboczy składowiska. Rekultywacja biologiczna katery nr 1 zostanie wykonana poprzez obsianie jej mieszankami traw.

Info:www.nfosigw.gov.pl

Foto:

Projekt:Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Beneficjent:Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Wartość ogółem:539 950,34 PLN

Dotacja:269 975,17 PLN (50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)

Czas realizacji:2011 - 2012

Opis:Głównym celem przedsięwzięcia jest zamknięcie i rekultywacja składowisk, które nie spełniają wymagań technicznych i organizacyjnych wynikających z przepisów prawa i powinny zostać zamknięte najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. Rekultywacja składowisk ma na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania zamkniętych składowisk na środowisko i docelowe przywrócenie do użytkowania terenów zdegradowanych na obszarze cennym przyrodniczo, jakim jest obszar Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Projekt obejmuje składowiska odpadów komunalnych w miejscowościach: Wojciechów (gm. Kawęczyn), Milejów (gm. Kawęczyn), Chrapczew (gm. Dobra), Długa Wieś Druga (gm. Stawiszyn), Czempisz-Dziadowice (gm. Brzeziny), Cienia I (gm. Opatówek).

Info:www.nfosigw.gov.pl

Foto:

Projekt:Konkursy, rajdy i inne imprezy upowszechniające wiedzę w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami na obszarze działania ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Beneficjent:Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Czas realizacji:2019

Opis:Tematyka przedsięwzięcia obejmie zagadnienia ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami. Wszystkie prowadzone działania będą ukierunkowane na cel, jakim jest poszerzenie wiedzy pomocnej w realizacji prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów, wyrobieniu nawyku segregacji. Grupę docelową będą stanowić uczniowie szkół podstawowych, specjalnych oraz przedszkoli z gmin członkowskich ZKG (województwo wielkopolskie). Dla nich zostanie przygotowywany XXI Rajd ekologiczno-przyrodniczy oraz konkursy: Kaliska Przygoda z Odpadami, Zbiórki zużytych baterii, "Piłki za puszki". Nasze akcje prowadzone będą we współpracy ze szkołami oraz przedszkolami z terenu działania ZKG. Dodatkowym atutem będzie możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", gdzie dzieci i młodzież będą mogły zobaczyć metody zagospodarowania odpadów oraz zapoznać się ze specjalnie przygotowaną w tym celu ścieżką edukacyjną. Efektem przedsięwzięcia będzie poprawa świadomości ekologicznej i podniesienie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi, wśród dużej grupy ludności zamieszkującej teren obsługiwany przez ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Info:www.wfosgw.poznan.pl

Projekt:Multimedialnie o odpadach - kampania edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami na obszarze działania ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina

Beneficjent:Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Czas realizacji:2021

Opis:Multimedialnie o odpadach - kampania edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami na obszarze działania ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina, kierowana jest głównie do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków z Miast/Gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (województwo wielkopolskie). Pozostałymi odbiorcami kampanii będzie młodzież oraz osoby dorosłe. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa i częste ograniczenia wprowadzane w trybie nauki, trzon kampanii stanowią materiały multimedialne. Są one łatwe w dystrybucji oraz możliwe do wykorzystania na lekcjach w szkole jak i na komputerach domowych podczas zajęć zdalnych. Wszystkie materiały zostaną rozesłane do 18 Urzędów Miast/Gmin Członkowskich ZKG, za pośrednictwem których trafią do podległych im szkół i przedszkoli. Niezależnie od tego każda placówka oświatowa otrzyma link do strony, gdzie będzie mogła pobrać przygotowany zestaw edukacyjny. Dodatkowo materiały zostaną zamieszczone na stronach internetowych ZGK oraz 18 Urzędów Miast/Gmin Członkowskich ZKG, gdzie będą mogli z nich korzystać mieszkańcy tychże terenów. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie poprawa świadomości ekologicznej i podniesienie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi, wśród dużej grupy ludności zamieszkującej teren obsługiwany przez ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Info:www.wfosgw.poznan.pl

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu
KONKURSZbiórka zużytych baterii * WYNIKI KONKURSU * Regulamin 2022

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2022 © Copyright