WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Dotacje

Projekt:Konkurs filmowy dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” pt. „Śmieci segreguję, środowisko naturalne ratuję”

Beneficjent:Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Czas realizacji:2022

Opis:Konkurs filmowy dla placówek przedszkolnych i szkolnych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, pt. „Śmieci segreguję, środowisko naturalne ratuję” polega na nakręceniu krótkiego filmu przedstawiającego i promującego ekologiczne zachowania, a przede wszystkim selektywną zbiórkę odpadów. Filmy konkursowe muszą być inspirowane ekologią (tj. sposobem postępowania z domowymi odpadami lub wykorzystywaniem odpadów w życiu codziennym). Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie znaczenia ekologii w codziennej egzystencji, czy też jej wpływu na otaczające środowisko. Efektem ekologicznym Konkursu będzie:
1) Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, poprzez zaangażowanie uczestników konkursu w tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych, jakim jest film o segregacji odpadów komunalnych, trafiający swoim przekazem do większej liczby społeczeństwa.
2) Rozwój poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
3) Aktywizacja i integracja dzieci wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska odpadów komunalnych.
4) Rozpowszechnianie wiedzy na temat segregacji odpadów.
5) Promowanie działań służących właściwemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
6) Rozbudzanie świadomości i odpowiedzialności za dobro wspólne.
7) Rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności.

Info:www.wfosgw.poznan.pl

Projekt:Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu

Beneficjent:Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Wartość ogółem:78 267 234,71 PLN

Dotacja:53 221 719,60 PLN (działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi)

Czas realizacji:15.11.2016 r. - 21.10.2022 r.

Opis:W wyniku realizacji projektu gminy zrzeszone w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu obsługującym obszar regionu X gospodarowania odpadami w województwie wielkopolskim będą posiadały infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, wpisującej się w działania gospodarki o obiegu zamkniętym. Planowane przedsięwzięcie będzie funkcjonować jako RIPOK – Regionalne Centrum Recyklingu, zapewniając wszystkim gminom – czyli całej ludności zamieszkującej region X gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego – zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zgodny z polskim prawem oraz wypełnienie zobowiązań dotyczących osiągania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, jak również ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji. Podstawowymi elementami projektu będą następujące inwestycje: zmodernizowana instalacja do sortownia odpadów ze zbiórki selektywnej z wydajnością 28.000 Mg/rok; instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów w technologii fermentacji suchej ciągłej poziomej o projektowanej mocy przerobowej 15.000 Mg/rok; obiekty, infrastruktura towarzysząca i wyposażenie dodatkowe zapewniające pełną funkcjonalność instalacji ZUOK Orli Staw (w tym dostawy sprzętu mobilnego).

Info:Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych na adres e-mail naduzycia.pois@mr.gov.pl lub poprzez stronę www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Foto:

Projekt:Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Beneficjent:Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Wartość ogółem:1 961 186,00 PLN

Dotacja:850 000,00 PLN (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)

Czas realizacji:2016 - 2020

Opis:Przedsięwzięcie polegać będzie na technicznym zamknięciu kwatery nr 1 oraz jej rekultywacji biologicznej. Techniczne zamknięcie kwatery nr 1 polegać będzie na ukształtowaniu jej wierzchowiny w taki sposób, aby otrzymać spadek terenu gwarantujący swobodny spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych, co wraz z zainicjowaną zabudową biologiczną całego depozytu ograniczy filtrację pionową, tj. do wewnątrz masy odpadów. W zakres technicznego zamknięcia kwatery nr 1 wchodzić będzie: formowanie docelowej bryły składowiska, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy drenażowej, wykonanie systemu nawadniania złoża odpadów, wykonanie warstwy uszczelniającej z bentomaty, wykonanie warstwy drenażowej wód powierzchniowych, wykonanie warstwy podglebia dla roślin o miąższości, wykonanie warstwy organicznej na wierzchowinie kwatery, zabezpieczenie warstwy podglebia na skarpach kwatery nr 1 za pomocą kiszki faszynowej. Rekultywacja biologiczna ma za zadanie odtworzenie i ukształtowanie nowych biologicznych wartości użytkowych gleby oraz zabezpieczenie stateczności zboczy składowiska przez zabudowę biologiczną, a także ochronę przeciwerozyjną wierzchowiny i zboczy składowiska. Rekultywacja biologiczna katery nr 1 zostanie wykonana poprzez obsianie jej mieszankami traw.

Info:www.nfosigw.gov.pl

Foto:

Projekt:Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Beneficjent:Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Wartość ogółem:539 950,34 PLN

Dotacja:269 975,17 PLN (50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)

Czas realizacji:2011 - 2012

Opis:Głównym celem przedsięwzięcia jest zamknięcie i rekultywacja składowisk, które nie spełniają wymagań technicznych i organizacyjnych wynikających z przepisów prawa i powinny zostać zamknięte najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. Rekultywacja składowisk ma na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania zamkniętych składowisk na środowisko i docelowe przywrócenie do użytkowania terenów zdegradowanych na obszarze cennym przyrodniczo, jakim jest obszar Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Projekt obejmuje składowiska odpadów komunalnych w miejscowościach: Wojciechów (gm. Kawęczyn), Milejów (gm. Kawęczyn), Chrapczew (gm. Dobra), Długa Wieś Druga (gm. Stawiszyn), Czempisz-Dziadowice (gm. Brzeziny), Cienia I (gm. Opatówek).

Info:www.nfosigw.gov.pl

Foto:

Projekt:Konkursy, rajdy i inne imprezy upowszechniające wiedzę w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami na obszarze działania ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Beneficjent:Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Czas realizacji:2019

Opis:Tematyka przedsięwzięcia obejmie zagadnienia ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami. Wszystkie prowadzone działania będą ukierunkowane na cel, jakim jest poszerzenie wiedzy pomocnej w realizacji prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów, wyrobieniu nawyku segregacji. Grupę docelową będą stanowić uczniowie szkół podstawowych, specjalnych oraz przedszkoli z gmin członkowskich ZKG (województwo wielkopolskie). Dla nich zostanie przygotowywany XXI Rajd ekologiczno-przyrodniczy oraz konkursy: Kaliska Przygoda z Odpadami, Zbiórki zużytych baterii, "Piłki za puszki". Nasze akcje prowadzone będą we współpracy ze szkołami oraz przedszkolami z terenu działania ZKG. Dodatkowym atutem będzie możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", gdzie dzieci i młodzież będą mogły zobaczyć metody zagospodarowania odpadów oraz zapoznać się ze specjalnie przygotowaną w tym celu ścieżką edukacyjną. Efektem przedsięwzięcia będzie poprawa świadomości ekologicznej i podniesienie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi, wśród dużej grupy ludności zamieszkującej teren obsługiwany przez ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Info:www.wfosgw.poznan.pl

Projekt:Multimedialnie o odpadach - kampania edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami na obszarze działania ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina

Beneficjent:Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Czas realizacji:2021

Opis:Multimedialnie o odpadach - kampania edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami na obszarze działania ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina, kierowana jest głównie do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków z Miast/Gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (województwo wielkopolskie). Pozostałymi odbiorcami kampanii będzie młodzież oraz osoby dorosłe. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa i częste ograniczenia wprowadzane w trybie nauki, trzon kampanii stanowią materiały multimedialne. Są one łatwe w dystrybucji oraz możliwe do wykorzystania na lekcjach w szkole jak i na komputerach domowych podczas zajęć zdalnych. Wszystkie materiały zostaną rozesłane do 18 Urzędów Miast/Gmin Członkowskich ZKG, za pośrednictwem których trafią do podległych im szkół i przedszkoli. Niezależnie od tego każda placówka oświatowa otrzyma link do strony, gdzie będzie mogła pobrać przygotowany zestaw edukacyjny. Dodatkowo materiały zostaną zamieszczone na stronach internetowych ZGK oraz 18 Urzędów Miast/Gmin Członkowskich ZKG, gdzie będą mogli z nich korzystać mieszkańcy tychże terenów. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie poprawa świadomości ekologicznej i podniesienie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi, wśród dużej grupy ludności zamieszkującej teren obsługiwany przez ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Info:www.wfosgw.poznan.pl

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu

Kartka z kalendarza

Maj

Grafika z kalendarza
KONKURS 2024Zbiórka zużytych baterii Regulamin Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2024 © Copyright