WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Modernizacja Zakładu

Modernizacja ZUOK Orli Staw - umowa podpisana

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 23 października 2018 roku w Poznaniu, podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy została podpisana, jako 999., umowa nr POIŚ.02.02.00-00-0017/17 o dofinansowanie Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą a beneficjentem: Związkiem Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Umowę w imieniu Zarządu Związku podpisali: Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu i Paweł Osiewała - Zastępca Przewodniczącego Zarządu / Prezydent Miasta Sieradza.

Całkowity planowany koszt Projektu: 78 267 234,71 zł

Dofinansowanie POIiŚ 2014-2020: 53 221 719,60 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowalnych

Okres realizacji: lata 2017-2022

Celem bezpośrednim Projektu jest stworzenie w Orlim Stawie infrastruktury technicznej, pozwalającej na zdecydowaną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami oraz wypełnienie krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.

W przedmiotowej inwestycji przewidziano w szczególności:

  1. modernizację instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów w celu przystosowania jej działania do zwiększającego się strumienia odpadów selektywnie zbieranych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) poprzez wybudowanie w nowej hali sortowni instalacji do sortowania wyposażonej w nowoczesne urządzenia technologiczne dla wydzielonej frakcji odpadów,
  2. budowę instalacji do biologicznego przetwarzania (fermentacji) zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów żywnościowych.

Ponadto przewidziano uzupełnienie infrastruktury ZUOK Orli Staw o dodatkowe wiaty i boksy magazynowe, rozbudowę budynku socjalnego oraz budowę infrastruktury w tym sieci elektroenergetycznej wraz z dwoma stacjami transformatorowymi, sieci cieplnej, biogazowej oraz wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo planuje się zakup środków transportu oraz sprzętu przeładunkowego, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji zmodernizowanego Zakładu. W zakres Projektu wchodzi również wybudowana w 2017 roku kompostownia płytowa, która będzie powiązana technologicznie z instalacją fermentacji.

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura Zakładu pozwoli na zagospodarowanie pełnego strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin należących do Związku. Ilość odpadów dostarczonych do ZUOK rośnie i w bieżącym roku osiągnie niemal 100 tys. ton.

Wskutek realizacji projektu ZUOK Orli Staw będzie nowoczesnym centrum recyklingu o wysokim poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Zakład, zasilany będzie energią elektryczną wyprodukowaną z biogazu wytwarzanego w instalacji fermentacji metanowej. Wpisuje się to w światowe trendy postępowania z odpadami komunalnymi, wytyczając nowe kierunki w tym zakresie.

Sukces zwieńczony podpisaniem umowy był możliwy dzięki zgodnej i racjonalnej współpracy Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Gmin tworzących Związek oraz szczególnemu zaangażowaniu kadry kierowniczej i pracowników Związku i Zakładu w Orlim Stawie.

« Powrót do wszystkich artykułów

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu
KONKURS 2023Zbiórka zużytych baterii Wyniki Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2023 © Copyright