WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Deklaracja dostępności

Strona internetowa

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: www.orlistaw.pl i www.czystemiasto.pl.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • brak w pełni tekstowej wersji strony,
 • brak audiodeskrypcji lub alternatywy dla mediów,
 • częściowo brak opisów alternatywnych zdjęć,
 • brak dostępności języka migowego,
 • strona zawiera pliki będące skanami.

Strona internetowa została zmodernizowana - dodano możliwość ustawienia kontrastu oraz możliwość zmiany rozmiaru tekstu. Na stronie internetowej publikowane są nagrania z transmisji zgromadzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z transkrypcją na tekst.

Będziemy dokładać starań by ograniczyć do minimum zamieszczanie skanów dokumentów i treści graficznych w publikowanych dokumentach. Będziemy systematycznie wdrażać wytyczne dla dostępności treści internetowych opartych na zasadach: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i kompatybilności.

Niniejsze oświadczenie sporządzono i opublikowano w dniu: 23.09.2020 r.

Data aktualizacji deklaracji: 28.03.2022 r.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz:
  • Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wynajmuje jedno pomieszczenie w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, które zlokalizowane jest na parterze.
  • Wejście główne znajduje się w centralnej części budynku od strony Pl. Św. Józefa. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Korytarz na parterze dostępny jest dla wszystkich. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
  • Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Cała administracja Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków i tam załatwiane są wszystkie administracyjne sprawy.
 2. Budynek biurowy, jednopiętrowy zlokalizowany na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków:
  • Zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych w budynku, z uwagi na brak dźwigu osobowego, tylko na parterze. W przypadku potrzeby skorzystania interesanta z biur zlokalizowanych na pierwszym piętrze osoba niepełnosprawna kierowana jest przez ochronę lub pracownika ZUOK „Orli Staw” na salę konferencyjną (parter), gdzie odpowiedni dla rodzaju sprawy pracownik schodzi i obsługuje interesanta.
  • Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych, toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi do budynku otwierane są ręcznie.
  • Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, lokalizacji biur, przedstawiona jest w sposób wizualny, znajduje się na parterze na zewnątrz obiektu, przy drzwiach wejściowych lub w sposób głosowy poprzez pracownika ochrony lub pracownika ZUOK „Orli Staw”.
  • Osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić w formie pisemnej poprzez złożenie lub przesłanie pisma do sekretariatu (Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków) lub w formie mailowej na adres biuro@orlistaw.pl. Pracownik ZUOK „Orli Staw” skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia terminu i miejsca wizyty.
  • Zapewniony jest wstęp do budynku dla osoby korzystającej z psa asystującego.
  • Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwość ewakuacji przez wyznaczone osoby spośród pracowników oraz oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
  • W sąsiedztwie budynku istnieje możliwość skorzystania z miejsc parkingowych.
 3. Budynek parterowy zlokalizowany na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz:
  • W budynku nie prowadzi się obsługi administracyjnej interesantów. Jednak ze względu na to, że na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych funkcjonuje PSZOK, interesanci, osoby niepełnosprawne kierowane są przez ochronę lub pracownika SPO do wydzielonego pomieszczenia (sala edukacyjna), gdzie odpowiedni pracownik zajmuje się ich obsługą.
  • Do budynku mogą wjechać osoby niepełnosprawne na wózkach. Drzwi do budynku otwierane są ręcznie. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku przedstawiona jest w sposób wizualny, znajduje się na zewnątrz obiektu, przy drzwiach wejściowych lub w sposób głosowy poprzez pracownika ochrony lub pracownika SPO.
  • Zapewniony jest wstęp do budynku dla osoby korzystającej z psa asystującego.
  • Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwość ewakuacji przez wyznaczone osoby spośród pracowników oraz oznaczenia dróg ewakuacyjnych.
  • W sąsiedztwie budynku istnieje możliwość skorzystania z miejsc parkingowych.
  • Osoby niepełnosprawne korzystające z PSZOK-a są cały czas pod opieką pracownika SPO.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętli indukcyjnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Szyszkiewicz, adres poczty elektronicznej: pszyszkiewicz@orlistaw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator do spraw dostępności

Piotr Szyszkiewicz
e-mail: pszyszkiewcz@orlistaw.pl
tel. +48 62 763 56 56
kom. +48 601 913 994


Do pobrania: Deklaracja dostępności [plik: PDF, 153 KB]

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu

Kartka z kalendarza

Czerwiec

Grafika z kalendarza
KONKURS 2024Zbiórka zużytych baterii Wyniki Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2024 © Copyright