WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Idea powstania SPO

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” powstał w 1998 roku. Zrzesza obecnie 23 miast i gmin z województw: wielkopolskiego i łódzkiego. Głównym celem było rozwiązanie problemu gospodarowania odpadami w regionie w oparciu o budowę i eksploatacje Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ Orli Staw”. Integralną częścią Zakładu jest przedmiotowa Stacja Przeładunku Odpadów Komunalnych w Sieradzu.

Miasto Sieradz, Miasto i Gmina Warta, Gmina Goszczanów oraz Gmina Wróblew, korzystające dotychczas z wysypiska w Bartochowie weszły w skład Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu. Zdecydowały się tym samym prowadzić wspólną gospodarkę odpadami w oparciu o oddany do użytkowania we wrześniu 2006 roku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w miejscowości Nowe Prażuchy k/Kalisza.

Wybudowana Stacja stanowi punkt przeładunkowy dla całego strumienia odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpadów zmieszanych z rejonu Sieradza, które przewożone będą do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Podstawowym zadaniem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu jest zapewnienie ekonomicznego przewozu odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Nowych Prażuchach, (dwustopniowy transport).


Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98-200 Sieradz

 1. Regulamin określa zasady bezpłatnego przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK, Punkt) na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu (zwana dalej Stacja lub SPO).
 2. Operatorem PSZOK-a działającego na SPO w Sieradzu jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu przy Placu Św. Józefa 5.
 3. PSZOK jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 – 15:00. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii operator PSZOK, tj. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” po ustaleniu z Gminą Miasto Sieradz*, Gminą Sieradz**, Gminą Goszczanów*** może postanowić o ograniczeniu godzin i dni funkcjonowania PSZOK lub całkowicie zamknąć PSZOK do odwołania.
 4. Do PSZOK-a mogą być przyjmowane odpady określone w aktualnej decyzji zezwalającej Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.
 5. W Punkcie przyjmowane będą odpady z terenu gminy Miasto Sieradz*, Gminy Sieradz**, Gminy Goszczanów*** od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych* (od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe**, ***).
 6. Rodzaje odpadów, które mieszkańcy Gminy Miasto Sieradz mogą dostarczyć do PSZOK-a przedstawia poniższa tabela:
 7. Lp. Rodzaj odpadu Opis
  1. Opakowania z papieru i tektury Papier gazetowy, książki, kartony, papier opakowaniowy, pudełka itp.
  2. Opakowania z tworzyw sztucznych Butelki po napojach typu pet - wszystkie kolory. Opakowania m.in. po chemii gospodarczej (po szamponach, płynach do zmywania itp.) i inne elementy z tworzyw sztucznych z materiałów przydatnych do recyklingu
  3. Tworzywa sztuczne Opakowania ze styropianu, styropian bez zanieczyszczeń
  4. Opakowania z drewna Skrzynki, palety, opakowania po produktach roślinnych itp.
  5. Złom metali żelaznych i nieżelaznych Złom metali żelaznych, puszki po konserwach, nakrętki od słoików, puszki aluminiowe po napojach oraz inne opakowania aluminiowe, złom metali nieżelaznych itp.
  6. Opakowania wielomateriałowe Opakowania wielomateriałowe po napojach, sokach, mleku itp. (tetrapack)
  7. Opakowania ze szkła Opakowania szklane takie jak słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach itp. bez względu na kolor
  8. Odzież i tekstylia Zużyta odzież, opakowania z tekstyliów
  9. Zużyte opony Opony z rowerów, motocykli, samochodów osobowych i dostawczych o maksymalnych wymiarach 650 mm x 300 mm
  10. Gruz budowlany Gruz ceglany, gruz betonowy, kafelki, ceramika budowlana itp.
  11. Izolacyjne odpady budowlane Odpady budowlane i remontowe zanieczyszczone materiałami izolacyjnymi
  12. Drewno Stolarka budowlana np. drewno konstrukcyjne, okna bez szyb, boazeria, parkiet itp.
  13. Szkło Szkło okienne
  14. Tworzywa sztuczne Poremontowe i budowlane tworzywa sztuczne
  15. Odpadowa papa Papa bez zanieczyszczeń
  16. Magnetyczne nośniki informacji Płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe i VHS itp.
  17. Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny Kompletny, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny taki jak radia, telewizory, komputery, lodówki itp.
  18. Baterie małogabarytowe i akumulatory Baterie i akumulatory małogabarytowe powszechnie stosowane w artykułach gospodarstwa domowego (zabawki, piloty, latarki, zegarki, telefony itp.)
  19. Odpady niebezpieczne Środki ochrony roślin i opakowania po nich, Rozpuszczalniki, Kwasy, Alkalia, Odczynniki fotograficzne, Świetlówki, Termometry, Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje silnikowe oraz opakowania po nich, Farby, Tusze, Kleje, Lepiszcze, Żywice, Detergenty, Drewno zawierające substancje niebezpieczne
  20. Leki Przeterminowane lekarstwa
  21. Igły i strzykawki Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowana produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
  22. Bioodpady * Odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, np. gałęzie, liście, trawa, drewno
  23. Odpady ulegające biodegradacji **, *** Gałęzie, liście, trawa, drewno itp. (wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają kompostownika przydomowego i nie kompostują bioodpadów stanowiących odpady komunalne)
  24. Odpady wielkogabarytowe Elementy wyposażenia mieszkań min. meble, kanapy itp.
  25. Żużle i popioły Żużle i popioły paleniskowe pochodzące z gospodarstw domowych
 8. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK-a przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Do PSZOK-a przyjmowane będą wyłącznie posegregowane odpady komunalne wskazane w pkt 6 niniejszego regulaminu i dostarczone przez mieszkańców z terenu Gminy Miasto Sieradz* (i dostarczone osobiście przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sieradz**, Gminy Goszczanów***).
 10. Pracownik PSZOK-a jest uprawniony do weryfikacji osoby dostarczającej odpady poprzez udokumentowanie miejsca zamieszkania* (do weryfikacji miejsca pochodzenia dostarczonych odpadów poprzez ustalenie adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą**, ***). Brak udokumentowania miejsca zamieszkania stanowi podstawę do odmowy przyjęcia odpadów.
 11. Operator PSZOK tj. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych, zbiera informacje o osobie dostarczającej, rodzaju i ilości dostarczonych odpadów. Dane te przekazywane są do Gminy Miasto Sieradz*, Gminy Sieradz**, Gminy Goszczanów***.
 12. W przypadku, gdy mieszkaniec dostarczy duże ilości jednego rodzaju odpadów komunalnych i zaistnieje podejrzenie, że mogą one pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej (przemysłu, handlu, usług itp.) pracownik obsługi Punktu może odmówić przyjęcia tych odpadów. Osoba dostarczająca takie odpady może je zostawić po osobistym wypełnieniu oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostępnego u pracownika Punktu. Oświadczenie zostanie niezwłocznie przekazane do Gminy Miasto Sieradz*.Gminy Sieradz**, Gminy Goszczanów***.
 13. Mieszkańcy* (właściciele nieruchomości**, ***) dostarczają do Punktu wysegregowane odpady komunalne na własny koszt.
 14. Za wyładunek i segregację dostarczonych odpadów komunalnych (rozsortowanie) odpowiada dostarczający.
 15. Dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscu i w sposób wskazany przez znaki informacyjne oraz pracowników obsługi Punktu, oraz jest zobowiązany przy rozładunku odpadów komunalnych do utrzymania porządku na terenie PSZOK-a a po zakończeniu rozładunków do uprzątnięcia pozostawionych nieczystości.
 16. Dostarczający odpady do PSZOK-a mogą poruszać się tylko po wyznaczonej części terenu SPO, zgodnie z oznakowaniem i informacjami przekazanymi przez obsługę.
 17. Mieszkańcy mogą dostarczać odpady wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
 18. Osoby dostarczające odpady komunalne są zobowiązane bezwzględnie do przestrzegania i stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników obsługujących Punkt.
 19. Pracownik obsługi SPO ma prawo odmówić przyjęcia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niezgodnych z listą przyjmowanych odpadów komunalnych lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 20. Do PSZOK-a nie są przyjmowane odpady:
  1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
  2. w których stwierdzono zanieczyszczenie / zmieszanie odpadów komunalnych,
  3. materiały zawierające azbest,
  4. szyby samochodowe,
  5. części samochodowe tj. zderzaki, nadkola, tapicerka, błotniki, reflektory itp.,
  6. odpady problemowe i niebezpieczne w opakowaniach nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,
  7. odpady w opakowaniach nieszczelnych (cieknących),
  8. opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na użycie w gospodarstwie rolnym,
  9. folie i agrowłóknina rolnicza,
  10. opony z ciągników i maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, maszyn budowlanych itp., opony z felgami, opony zanieczyszczone (pomalowane farbami), opony nie mające ciągłości kształtu,
  11. odpady medyczne i weterynaryjne.
 21. Na terenie PSZOK:
  1. zabrania się przebywania osób niepełnoletnich bez opieki osoby dorosłej,
  2. zobowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu drogowego,
  3. zobowiązuje się do zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż.
  4. obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia otwartego.
 22. Korzystanie z usług świadczonych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 23. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do regulaminu i jest dostępna u obsługi Punktu.
 1. * UCHWAŁA NR XXXIX/255/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Miasto Sieradz
 2. ** UCHWAŁA NR XXXII/203/2021 RADY GMINY SIERADZ z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Sieradz
 3. *** UCHWAŁA NR XXVI/158/21 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczeniu usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Goszczanów
Regulamin PSZOK (PDF)

Eksploatacja

Samochody śmieciarki (stanowiące tzw. transport I stopnia) eksploatowane przez lokalne przedsiębiorstwa wywozowe będą na stacji przeładowywać swoje odpady do kontenerów transportowych, które transportem II stopnia przewożone będą do ZUOK „Orli Staw”. Stacja posiada zabudowaną strefę rozładunku i zamknięty, hermetyczny układ technologiczny prasowania począwszy od strefy rozładunku śmieciarek, aż do specjalistycznego zamykanego kontenera transportowego. Na terenie stacji odbierane będą dodatkowo wszystkie rodzaje odpadów surowcowych dostarczane przez mieszkańców poprzez punkt odbioru surowców wtórnych od dostawców indywidualnych (park kontenerowy).

Na podstawie opracowanego bilansu odpadów założono, że ich ilość dowożona na stację wynosić będzie ok. 70 Mg/dobę. Odpady będą dostarczane do stacji samochodami śmieciarkami różnych typów. Ilość rozładowywanych w stacji samochodów z odpadami szacowana jest maksymalnie na ok. 30 szt. dziennie. Po rejestracji na wadze elektronicznej samochody z odpadami kierowane są na rampę przeładunkową, gdzie po odpowiednich manewrach wjeżdżać będą tyłem do budynku (obiekt nr 2), w którym znajduje się strefa rozładunku odpadów. Samochód jest rozładowywany do leja zsypowego prasy, która wtłaczać będzie odpady do mechanicznie przyłączanego kontenera o pojemności 31,5 m3. Po rozładunku samochód wjeżdżać będzie powtórnie na wagę w celu określenia jego tary a tym samym określenia masy odpadów netto. Po napełnieniu kontener będzie automatycznie zamykany i również automatycznie przesuwany na wózku szynowym do strefy odbioru, gdzie za pomocą urządzenia hakowego będzie odbierany przez samochód transportowy II stopnia. Pod prasę automatycznie podstawiany będzie kolejny pusty kontener.

Transport odpadów II stopnia w kontenerach zamkniętych o poj. 31,5 m3, dla przepustowości 70 Mg/d wykonywany będzie z użyciem ciężkiego ciągnika samochodowego z przyczepą. Dla przetransportowania dostarczonych do stacji odpadów, zestaw będzie musiał wykonać 3 pełne kursy dziennie. W początkowym okresie eksploatacji ilość odpadów może być mniejsza, wtedy wystarczą 2 kursy. Na terenie stacji przewidziano punkt odbioru odpadów problemowych (niebezpiecznych), które zawierają odpady komunalne, od dostawców indywidualnych. Stanowią je odpady niebezpieczne wysegregowane przez mieszkańców takie jak baterie, lampy wyładowcze (świetlówki), oleje, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz farby, lakiery, i inne chemikalia stosowane w gospodarstwach domowych. Ilość tego rodzaju odpadów stanowi do 2 kg/mieszkańca/rok, co w obsługiwanym przez stację rejonie (ok. 75.000 osób) daje sumę ok. 150 Mg/rok. W praktyce w najbliższych latach można się spodziewać wydzielenia niewielkiej ich części (ok. 2 do 5 Mg/rok).

Odpady niebezpieczne dostarczane będą przez mieszkańców bezpośrednio do stacji przeładunkowej. Odpady będą gromadzone w specjalnym przewoźnym bezpiecznym kontenerze), przystosowanym do ich magazynowania (zabezpieczone dno z kratownicą, szczelne pojemniki itp.). Po zebraniu partii transportowej przewożone będą samochodem ciężarowym wyposażonym w zestaw hakowy do Magazynu Odpadów Niebezpiecznych w ZUOK „Orli Staw” a docelowo do firm zajmujących się odzyskiem lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów.

Na terenie stacji przeładunkowej przewidziano realizację punktu kontenerowego, gdzie mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady surowcowe własnym transportem. Odpady będą magazynowane na terenie stacji w zależności od rodzaju surowca w zamkniętych lub odkrytych kontenerach, ustawionych przy rampie ułatwiającej rozładunek. Założono, że dziennie będzie trafiało na teren stacji ok. 20 do 30 dostaw indywidualnych.

Na terenie Stacji nie przewiduje się prowadzenia procesu odzysku odpadów. Wszystkie odpady dowożone do Stacji Przeładunkowej w Sieradzu po przeładunku do kontenerów zamkniętych przewożone będą do instalacji odzysku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Nowych Prażuchach, Orli Staw 2.

Tworzony system gospodarki odpadami zakłada, iż na terenie miasta rozwijany będzie system selektywnej zbiórki odpadów (papier, tworzywa, metale, szkło, odpady zielone) w miejscu ich powstawania. Również odpady budowlane i wielkogabarytowe (zużyte meble, urządzenia i sprzęt domowy), a także niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych zbierane będą w odrębnym trybie. Odpady komunalne w postaci zmieszanej dowożone będą do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu w ilościach około 70 ton na dobę w zależności od efektywności systemu zbiórki „u źródła”.

Zaprojektowana inwestycja ma za zadanie stworzyć zaplecze logistyczne nowoczesnego systemu gospodarki odpadami w regionie Sieradza. Wprowadzenie systemu regionalnego pozwoli na likwidację w tym rejonie eksploatowanych obecnie składowisk odpadów i uporządkuje gospodarkę odpadami w rejonie.


Główne zadanie stacji

Główne zadanie stacji to realizacja przeładunku odpadów z samochodów bezpylnych I stopnia, które odbierają odpady od mieszkańców, do kontenerów, które w zestawach transportowych II stopnia przewozić będą odpady do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Odległość 57 km między Sieradzem a Zakładem w pełni uzasadnia realizację stacji. Stacja ma także służyć jako zaplecze techniczne dla programu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i problemowych (niebezpiecznych, wysegregowanych przez mieszkańców). W tym celu na terenie stacji zaprojektowano niezbędną infrastrukturę: boksy magazynowe surowców i odpadów problemowych.


Podstawowe obiekty zakładu to:

 • Wjazd na rampę rozładunkową (z placem manewrowym),
 • Budynek przeładunku odpadów komunalnych,
 • Automatyczna stacja załadowcza kontenerów transportu II stopnia,
 • Segment odbioru segregowanych odpadów od dostawców indywidualnych (zestaw kontenerów 5,5 m3),
 • Budynek techniczno–administracyjny (dyspozytornia, zaplecze socjalne),
 • Elektroniczna waga samochodowa 18x3 – 60 Mg,
 • Boksy magazynowe surowców wtórnych pod wiatą,
 • Magazyn odpadów problemowych, zadaszony, zamykany,
 • Brodzik do mycia i dezynfekcji kół,
 • Separator koalescencyjny z osadnikiem,
 • Biofiltr,
 • Zbiornik retencyjny wód deszczowych.


Prawo polskie i unijne

Prawo polskie i unijne w odniesieniu do postępowania z odpadami nakłada na posiadaczy odpadów obowiązek poddania ich odzyskowi, a jeżeli nie jest to możliwe - unieszkodliwienia w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska. Zasada ta została spełniona w analizowanym przedsięwzięciu z uwzględnieniem i zastosowaniem najlepszej dostępnej techniki (BAT). Gospodarka odpadami – oparta na segregacji, odzysku i recyklingu odpadów spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej. Przyjęte rozwiązania dają gwarancję realizacji podstawowych ustaleń Dyrektywy Rady.

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu stanowi funkcjonalną całość łącznie z Zakładem „Orli Staw”. W celu systematycznego monitorowania wpływu Stacji na środowisko naturalne, a w szczególności na środowisko gruntowe, na kierunkach napływu i odpływu wód gruntowych zastosowano otwory obserwacyjne (piezometry) zgodnie z wytycznymi i lokalizacją przewidzianą w Dokumentacji Geologiczno–Inżynierskiej.


Podsumowanie

Należy stwierdzić iż Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu spełnia wymagania przepisów Polskich i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Realizacja przedsięwzięcia i jego prawidłowa eksploatacja nie spowoduje negatywnych zmian w środowisku. Generalnie, zaproponowane rozwiązania techniczne uwzględniają najnowsze trendy europejskie w sposobie gospodarowania odpadami oraz cechują się wysokim stopniem nowoczesności.

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu została wybudowana przy 69% wsparciu ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Projektu nr 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi”. Wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 1 miliona euro. Budowę stacji realizowano w ramach kontraktu nr 06 pn. „Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu”, podpisanego w dniu 15 kwietnia 2009 roku z firmą PPHU PROJNAD Sp z o.o. z Sieradza. Wykonawca wszedł na plac budowy 12 maja 2009 roku, roboty zakończyły się ostatecznie 12 czerwca 2010 roku.

 

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu

Kartka z kalendarza

Czerwiec

Grafika z kalendarza
KONKURS 2024Zbiórka zużytych baterii Wyniki Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2024 © Copyright