WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język
HUM-OSŚrodek poprawiający właściwości glebyHUM-OS
Wiadomości
Komunikat ws. zachowania ważności decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina", w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1592 z późn. zm.) złożył odpowiednie wnioski o zmianę posiadanych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami. Złożone wnioski dotyczą zmiany decyzji Starosty Sieradzkiego (sygn.: RS.6233.29.2014 z dnia 1.12.2014 roku) wydanej dla Stacji w Sieradzu oraz pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (sygn.: DSR-II-2.7222.13.2015 z dnia 9 września 2015 roku z późn. zmianami) dla Zakładu "Orli Staw".

Decyzją o sygn.: DSR-II-2.7222.30.2019 z dnia 01.12.2020 Marszałek Województwa Wielkopolskiego zmienił pozwolenie zintegrowane m.in. w zakresie wynikającym z ww. ustawy. Zmiana decyzji Starosty Sieradzkiego (sygn.: RS.6233.29.2014 z dnia 1.12.2014 roku) nadal jest w toku postepowania administracyjnego.

Zatem przyjmowanie odpadów do zagospodarowania w instalacjach zarządzanych przez Związek tj. do ZUOK "Orli Staw" i SPO w Sieradzu może być realizowane bez przeszkód natury formalnej.

Wersje elektroniczne decyzji dostępne do pobrania są tutaj.

ekoKalendarz - praca miesiąca: Lipiec

W związku z konkursem pt. „Konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na pracę do EkoKalendarza" co miesiąc prezentujemy jedną z 12 zwycięskich prac plastycznych, które wydrukowane zostały w EkoKalendarzu na 2024 rok.

Autorem pracy miesiąca jest Iga Surdyga - Przedszkole Samorządowe nr 3 "Bajkowe Przedszkole" w Turku.

Elektrośmieci oddajesz - nagrody dostajesz

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zakończył realizację projektu edukacyjnego „Elektrośmieci oddajesz - nagrody dostajesz”. Inicjatorem projektu był ASEKOL PL Organizacja Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. wspólnie z ENVIROPOL PL Sp. z o.o.. Projekt edukacyjny połączony był z X edycją Ogólnopolskiego Konkursu polegającego na zbiórce kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego. Dodatkowo organizator (ASEKOL PL) przeznaczył nagrody dla placówek oświatowych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, za zebranie największej ilości „elektrośmieci”.

Celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, a zwłaszcza ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami. Pracownicy Związku zwracali uwagę na zagrożenia jakie może generować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jeśli nie zostanie poddany utylizacji w specjalistycznych zakładach przetwarzania odpadów. Działania edukacyjne skierowane były do najmłodszych mieszkańców Związku.

Z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, do projektu edukacyjnego przystąpiło 51 placówek oświatowych (szkół podstawowych i przedszkoli) z miasta Kalisza, Sieradza i Turku oraz z gmin: Blizanów, Błaszki, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Dobra, Godziesze Wielkie, Goszczanów, Kawęczyn, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Sieradz i Wróblew.

W ramach projektu w każdej ze zgłoszonych szkół przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne dla uczniów. Nasi edukatorzy odwiedzając 40 szkół podstawowych i 11 przedszkoli przeprowadzili prawie 150 godzin zajęć edukacyjnych. Łącznie w zajęciach uczestniczyło ponad 5 500 uczniów. Podczas zajęć z dziećmi wręczane były liczne ulotki i foldery przedstawiające zasady prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz gadżety ekologiczne.

W ramach projektu edukacyjnego „Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz” zorganizowany został konkurs na zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do którego przystąpiło 17 placówek oświatowych z terenu Związku. Wyniki konkursu ogłosi organizator czyli ASEKOL PL Organizacja Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Edukacja ekologiczna w Sieradzu

Zakończenie roku szkolnego 2023/24 to najlepszy czas na podsumowanie działań edukacyjnych realizowanych przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu funkcjonuje sala edukacyjna na której pracownicy Związku edukują najmłodszych mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. W drugim półroczu minionego roku szkolnego z takich warsztatów skorzystało prawie 1 100 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Miasta Sieradza i Gminy Sieradz oraz pierwszy raz z terenu Gminy Błaszki (Gmina Błaszki zależy do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od grudnia 2023 roku).

Uczniowie i przedszkolaki podczas warsztatów pogłębiali swoją wiedzę związaną z ekologią. Nasi pracownicy omówili funkcjonowanie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz przedstawili zasady prawidłowej segregacji odpadów. Pracownicy prowadzący warsztaty przybliżyli tematy związane z zanieczyszczeniem środowiska zwłaszcza odpadami z tworzyw sztucznych, pozostawianiem odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, spalaniem odpadów w kotłowniach przydomowych oraz prawidłowym postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i bateriami.

Każdą z grup przywitała maskotka, czyli nasz zakładowy SMOK (Segreguję Moje Odpady Komunalne) z którą chętnie dzieci robiły sobie zdjęcia. Po części wykładowej, obejrzeniu filmów i długich dyskusjach, wykorzystując pomoce dydaktyczne, dzieci w praktyce sprawdziły swoją wiedzę segregując odpady.

Pracownicy Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych przeprowadzili łącznie 52 warsztaty edukacyjne z poprawnej gospodarki odpadami komunalnymi dla 13 grup przedszkolnych i 39 grup uczniów szkół podstawowych.

I posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 17 czerwca 2024 roku odbyło się pierwsze, w nowej kadencji samorządu 2024 - 2029, posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Marek Albrecht, Wójt Gminy Szczytniki. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecni byli również Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przedmiotem obrad były wybory i podjęcie uchwał: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Zgromadzenia Związku. W trakcie obrad, w głosowaniu tajnym, dokonano wyboru nowych władz Związku: Przewodniczącym Zgromadzenia Związku został wybrany Pan Krystian Kinastowski - Prezydent Miasta Kalisza, natomiast na Zastępców Przewodniczącego Zgromadzenia Związku zostali wybrani: Pan Krystian Krogulecki - Burmistrz Warty oraz Pan Tadeusz Gebler - Burmistrza Dobrej.

EkoEdukacyja w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu

Zajęcia edukacyjne dla uczniów ze Szkołu Podstawowej nr 10 w Kaliszu. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Podpisanie umowy na modernizację gospodarki odpadami ZKG oraz rozbudowę zaplecza techniczno-administracyjnego ZUOK Orli Staw

W dniu 12 czerwca 2024 roku, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, podpisano umowę na „Modernizację gospodarki odpadami ZKG – rozbudowę systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowę zaplecza techniczno-administracyjnego ZUOK Orli Staw” dofinansowywanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Realizacja prac obejmie następujące etapy:

 • rozbudowę budynku administracyjnego,
 • rozbudowę budynku portierni/wagi,
 • budowę garaży i warsztatu,
 • budowę zbiornika biogazu,
 • budowę placu magazynowo - parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. szczelnym zbiornikiem na wody opadowe i roztopowe, szczelnym zbiornikiem na odcieki oraz drogą p.poż.),

oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

Wymienione prace realizowane będą przez DROMEX Firma Handlowo-Usługowa Roboty Drogowo-Budowlane Robert Pleśnierowicz z siedzibą w Pośredniku 1a, 62-840 Koźminek. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 18.472.707,39 zł netto (22.721.430,09 zł brutto). Termin realizacji umowy wynosi 18 miesięcy.

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy wielu powodów do uśmiechu i radości. Samych, sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy. Spełnienia wszystkich marzeń, prawdziwych przyjaciół i kochającej rodziny.

ekoKalendarz - praca miesiąca: Czerwiec

W związku z konkursem pt. „Konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na pracę do EkoKalendarza" co miesiąc prezentujemy jedną z 12 zwycięskich prac plastycznych, które wydrukowane zostały w EkoKalendarzu na 2024 rok.

Autorem pracy miesiąca jest Jan Juszczak - Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu.

Szkolenie z funkcjonowania PSZOK

W dniu 29 maja 2024 roku w salce edukacyjnej na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pracowników Urzędów Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina. W szkoleniu brali również udział pracownicy, którzy bezpośrednio obsługują mieszkańców korzystających z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W szkoleniu oprócz pracowników bezpośrednio związanych z gospodarką odpadami komunalnymi uczestniczyli: Pani Ewelina Piwońska-Kubiak – Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków oraz Pan Jan Gruca – Wójt Gminy Kawęczyn.

Szkolenie dotyczyło zasad prawidłowego funkcjonowania gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przestrzegania obowiązujących regulaminów, weryfikacji mieszkańców dostarczających odpady oraz prawidłowego magazynowania zebranych odpadów. Szczegółowo omówiono zasady zbierania i magazynowania oraz transportu odpadów niebezpiecznych i chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Szkolenie przeprowadził Pan Karol Kaliński – Kierownik Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Prowadzący omówił wymagania prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych związane z zapisami obowiązujących Ustaw i Rozporządzeń:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2020 r. Prawo atomowe,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów,
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów,
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Osoby uczestniczące w szkoleniu miały możliwość zaobserwowania bieżącej obsługi mieszkańców dostarczających odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, który jest prowadzony przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dla mieszkańców Gminy Miasto Sieradz, Gminy Sieradz i Gminy Goszczanów.

Kolejne już spotkanie dla pracowników gmin, dotyczące funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wpisuje się w zakres edukacyjny działalności Związku także w kontekście działającego w strukturach Związku Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

XIX Festiwal Recyklingu – „Zamień odpady na kulturalne wypady”

Pod takim hasłem odbył się w dniach 20 - 24 maja 2024 roku, organizowany przez Miasto Sieradz oraz Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 19. Festiwal Recyklingu. Mieszkańcy Miasta Sieradza dostarczali na Stację Przeładunkową Odpadów Komunalnych w Sieradzu odpady za które dostawali Ekodukaty, które następnie mogli wymienić na rośliny lub gadżety ekologiczne oraz w tym roku na bilety do kina czy do sali zabaw dla dzieci. Tegoroczna akcja ekologiczna miała zmienioną formułę, nie było sobotniego finału połączonego z wydawaniem roślin. Ekodukaty były wymiennie na rośliny na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sieradzu, natomiast ekogadżety mieszkańcy mogli odebrać bezpośrednio w Salce Edukacyjnej funkcjonującej na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych.

Podczas 19. Festiwalu Recyklingu na Stację Przeładunkową Odpadów Komunalnych w Sieradzu dotarło 578 mieszkańców Miasta Sieradza, samodzielnie dostarczając odpady o łącznej masie pomad 25,2 Mg (ton).

Poniżej przedstawiamy masy odebranych odpadów z poszczególnych grup:

 • 18 394 kg - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • 4 107 kg - baterii,
 • 119 kg - akumulatorów samochodowych,
 • 455 kg - puszek albuminowych,
 • 82 kg - nienadających się do użytku olejów jadalnych,
 • 1 734 kg - farb i lakierów,
 • 4 kg - igieł i strzykawek,
 • 3 kg - termometrów rtęciowych,
 • 32 kg - świetlówek,
 • 219 kg - przepracowanych olejów samochodowych,
 • 5 kg - środków ochrony roślin,
 • 15 kg - przeterminowanych leków,
 • 31 kg - nośników informacji (kasety VHS, dyskietki komputerowe).

Po raz kolejny w tego typu akcji były zbierane oleje spożywcze, aby uświadomić mieszkańcom, że nadają się one przetworzenia w instalacji fermentacji funkcjonującej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Zbiórka baterii 2024 – Wyniki Konkursu

Do pobrania: Raport z przebiegu "Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2024

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grzymiszewie w Orlim Stawie

Wycieczka uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grzymiszewie w naszym zakładzie "Orli Staw". Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i pozdrawiamy.

Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka w SPO w Sieradzu

Wizyta dzieci z Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Dziękujemy za odwiedziny.

Festiwal Recyklingu 2024

Zapraszamy mieszkańców Sieradza na XIX Festiwal Recyklingu, który odbywa się od 20 do 24 maja na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu oraz na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje: www.sieradztomy.pl.

Warsztaty edukacyjne w Publicznym Przedszkolu w Cekowie Kolonii

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Cekowie Kolonii uczestniczyły w warsztatach ekologicznych. Dzieci uczyły się jak należy dbać o środowisko, dowiedziały się też wiele ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały pamiątkowe zdjęcia z Łosiem Czystosiem oraz otrzymały drobne upominki.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

"Miś Uszatek" w SPO w Sieradzu

Wycieczka z przedszkola "Miś Uszatek" na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu. Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i pozdrawiamy.

Dzień dojazdu rowerem do Pracy

Dziś obchodzimy Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Jest to wydarzenie promujące rower, jako ekologiczny środek transportu. Dbajmy o nasze środowisko i przyrodę. Czas przesiąść się na rower, co najmniej raz w roku. Nasi pracownicy korzystają ze swoich jednośladów dojeżdżając do naszego Zakładu

Warsztaty edukacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blizanowie Drugim

Wizyta Łosia Czystosia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blizanowie Drugim. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i pozdrawiamy.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Kakawie w SPO w Sieradzu

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Kakawie w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Dzieci wzięły udział w warsztatach ekologicznych. Dziękujemy za wizytę.

"Kolorowy Świat" w Orlim Stawie

Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "Kolorowy Świat" w Kaliszu odwiedziły Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" . Serdecznie dziękujemy za wizytę i pozdrawiamy.

Dzień Otwarty w Orlim Stawie

W dniu 11 maja 2024 roku odbył się Dzień Otwarty w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Uroczystość została zorganizowana z okazji jubileuszu 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dla przybyłych osób przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji.

Wszystkie obiekty zakładu zostały udostępnione i każdy zwiedzający, w towarzystwie pracownika zakładu, miał możliwość się z nimi szczegółowo zapoznać. Najmłodsi mogli spędzić czas na dmuchańcach, umalować z fantazją swoje buzie, wziąć udział w fantastycznych eksperymentach i sprawdzić swoją wiedzę na temat segregacji odpadów biorąc udział w grach edukacyjnych. Goście aktywnie uczestniczyli w przygotowanych konkursach z licznymi nagrodami, pokazach i w sesjach fotograficznych z maskotkami - Łosiem Czystosiem oraz Smokiem.

Zwiedzający mieli okazję zobaczyć ekspozycję dawnych sprzętów użytkowych gospodarstwa domowego, które trafiły z odpadami na Stację Przeładunkową Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa sprzętu transportowego. Można było zobaczyć z bliska: ładowarki, koparki, samochody do przewozu kontenerów i oczywiście śmieciarki.

Bardzo wiele osób skorzystało z możliwości oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wszystko sprzyjało wspaniałej atmosferze, zabawie m.in. dzięki Państwa obecności, zaangażowaniu pracowników Związku oraz słonecznej pogodzie, która ostatecznie dopisała.

Dziękujemy Przedsiębiorstwu Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PUK S.A. z Kalisza za udostępnienie sprzętu transportowego dla osób zwiedzających Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI Staw” wraz z pracownikami prezentującymi sprzęt.

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego zakładu.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goszczanowie

Zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goszczanowie. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i pozdrawiamy.

ekoKalendarz - praca miesiąca: Maj

W związku z konkursem pt. „Konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na pracę do EkoKalendarza" co miesiąc prezentujemy jedną z 12 zwycięskich prac plastycznych, które wydrukowane zostały w EkoKalendarzu na 2024 rok.

Autorem pracy miesiąca jest Nikola Macke - Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Nowym Nakwasinie.

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim w Orlim Stawie

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim o segregacji odpadów wiedzą już wszystko. Serdecznie dziękujemy za wizytę i pozdrawiamy.

Warsztaty edukacyjne u przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP NP w Liskowie

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP NP w Liskowie uczestniczyły w warsztatach ekologicznych. Dzieci uczyły się jak należy dbać o środowisko, dowiedziały się też wiele ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów . Na zakończenie zajęć dzieci wykonały pamiątkowe zdjęcia z Łosiem Czystosiem oraz otrzymały drobne upominki. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Zbiórka baterii - SP nr 4 w Turku

Sezon zbiórki zużytych baterii w ramach prowadzonego przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" konkursu uważamy za otwarty. Zdjęcia z wizyty w Szkole Podstawowej nr 4 w Turku.

Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickej w Kłocku w gminie Sieradz

Zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickej w Kłocku w gminie Sieradz. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i pozdrawiamy.

SP im. Ireny Sendlerowej z Mycielina w Orlim Stawie

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Mycielinie w zakładzie "Orli Staw". Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i pozdrawiamy.

SP i Przedszkole Jagiellończyk z Kalisza w Orlim Stawie

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola Jagiellończyk w Kaliszu. Dzieci poznały zasady prawidłowej segregacji oraz zwiedziły teren naszego nowoczesnego zakładu.

Niepubliczne Przedszkol im. Marii Konopnickiej z Kalisza w Orlim Stawie

Wizyta z Niepublicznego Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Kaliszu w zakładzie "Orli Staw". Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i pozdrawiamy.

Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orlim Stawie

Blisko 60 osób liczyła wycieczka z Turkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która 19 kwietnia przyjechała zwiedzić zakład "Orli Staw". Serdecznie dziękujemy za wizytę, bardzo duże zainteresowanie tematyką segregacji odpadów i ich dalszego zagospodarowania oraz gorąco pozdrawiamy.

Warsztaty z przedszkolakami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu (Urząd Gminy Mycielin) uczestniczyły w warsztatach ekologicznych. Dzieci uczyły się jak należy dbać o środowisko, dowiedziały się też wiele ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały pamiątkowe zdjęcia z Łosiem Czystosiem oraz otrzymały drobne upominki.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Dzień Naszej Ziemi

Święto to w Polsce organizowane jest od ponad 30 lat. Zachęcamy do podejmowania różnych ekoaktywności, które uczczą to święto. Wybierz się na spacer i pozbieraj znalezione śmieci, nadaj "drugie" życie niepotrzebnym rzeczom lub przekaż innym przedmioty, które są sprawne, ale Tobie już się nie przydadzą. To tylko jeden dzień w roku - spróbuj te ekologiczne nawyki przenieść na cały rok!

XXV Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 18 kwietnia 2024 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się – ostatnie w tej kadencji - XXV posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Krystian Kinastowski, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Prezydent Miasta Kalisza. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali Przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecni byli również Dyrekcja, Główna Księgowa, Radca Prawny i pracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przedmiotem obrad było m.in. podjęcie uchwał Zgromadzenia Związku, a także przyjęcie protokołu XXIV posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych na tymże Zgromadzeniu. Przedstawiciele Miast i Gmin wysłuchali również sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Pana Jana Adama Kłysza z działalności Zarządu Związku za rok 2023.

W trakcie posiedzenia Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podjęło uchwały w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2023,
 2. udzielenia Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” absolutorium za rok 2023,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2024–2027,
 4. zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024,
 5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej dla potrzeb rozwoju Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Po wysłuchaniu Przewodniczące Zarządu Związku oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Związku za działalność Zarządu w roku 2023.

W kolejnym punkcie Zgromadzenia Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił Zgromadzeniu - ocenę stopnia należytego wykonania zobowiązań wynikających z uchwały Nr XV/60/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wykonania obowiązków wynikających z „Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami komunalnymi”.

Ostatnim punktem porządku obrad Zgromadzenia były sprawy organizacyjne. W tym punkcie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił Zgromadzeniu prezentację dotyczącą podsumowania mijającej kadencji. Omówił najważniejsze inwestycje, osiągniecia i wydarzenia, które miały miejsce w trakcie jej trwania. Podziękował wszystkim pracownikom Związku oraz Prezydentom, Burmistrzom, Wójtom i pozostałym Członkom Zgromadzenia za aktywny udział, zaangażowanie i wkład pracy na rzecz realizacji statutowych zadań Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

SP Nr 12 im. Bolesława Pobożnego z Kalisza w Orlim Stawie

Zajęcia edukacyjne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” uczniów klasy II Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Bolesława Pobożnego w Kaliszu

Edukacja w Wągłczewie

Wizyta edukacyjna w Szkole Podstawowej w Wągłczewie

Wycieczka uczniów SP nr 12 z Kalisza

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu. Dzieci uczyły się jak należy dbać o środowisko, dowiedziały się też wiele ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów oraz pracy zakładu "Orli Staw". Serdecznie dziękujemy za wizytę

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta z Grzymiszewie w Orlim Stawie

Wizyta uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Warsztaty w SP nr 5 im. Unicef w Turku

Uczniowie klas 5 ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Unicef w Turku uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych. Dzieci uczyły się jak należy dbać o środowisko oraz prawidłowo segregować odpady . Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

SP Nr 9 im. Władysława Łokietka z Sieradza w SPO

Wizyta uczniów Klasy 3 a Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu.

Szkoły Podstawowej nr 14 z Kalisza w Orlim Stawie

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu. Dzieci uczyły się jak należy dbać o środowisko, dowiedziały się też wiele ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów oraz pracy zakładu "Orli Staw". Serdecznie dziękujemy za wizytę

"RAZEM" w Orlim Stawie

Wizyta dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi "RAZEM" w Kaliszu . Dzieci uczyły się jak należy dbać o środowisko , dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów oraz zwiedziły teren zakładu . Na zakończenie spotkania dzieci wykonały pamiątkowe zdjęcia z Łosiem Czystosiem oraz otrzymały drobne upominki. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

SP Integracyjna nr 8 z Sieradza w SPO

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu na Stacji Przeładunkowej w Sieradzu

Warsztaty w Dąbrowie Wielkiej

Warsztaty ekologiczne dla uczniów klasy I–VIII oraz oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej. Dziękujemy za wizytę i za chęci poszerzania wiedzy w zakresie ochrony środowiska.

Warsztaty w SPO w Sieradzu

Kolejne warsztaty ekologiczne w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Tym razem gościliśmy uczniów oraz grupę przedszkolną Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sieradzu

"Borsuki" w Orlim Stawie

Wycieczka grupy "Borsuki" z Publicznego Przedszkola nr 30 im. Krasnala Chałabały w Kaliszu. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Warsztaty edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach

ekoKalendarz - praca miesiąca: Kwiecień

W związku z konkursem pt. „Konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na pracę do EkoKalendarza" co miesiąc prezentujemy jedną z 12 zwycięskich prac plastycznych, które wydrukowane zostały w EkoKalendarzu na 2024 rok.

Autorem pracy miesiąca jest Sofiia Lubyk - Szkoła Podstawowa w Morawinie.

Zbiórka baterii 2024 – KONKURS

Do pobrania: Regulamin Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2024

Szkolenie dla pracowników Urzędów Gmin Członkowskich ZKG

W dniu 21 marca 2023 roku w salce edukacyjnej na terenie zakładu „Orli Staw” odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pracowników Urzędów Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina.

Szkolenie dotyczyło zasad sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok. Motywem przewodnim było funkcjonowanie bazy BDO w kontekście modułu sprawozdawczego dla gmin i firm komunalnych oraz zasady zaliczania bioodpadów z kompostowników przydomowych do poziomów recyklingu.

Szkolenie przeprowadził Pan Tomasz Kaczmarek - Z-ca Kierownika Działu Logistyki i Ochrony Środowiska. Prowadzący omówił m.in. wymagania związane z zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określającej zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących odpadów.

Coroczne cykliczne spotkania dla pracowników gmin dot. sprawozdań i funkcjonowania BDO wpisują się w zakres edukacyjny działalności Związku także w kontekście działającego w strukturach Związku Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Wiosnę przywitaliśmy zatem dzieląc się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem w gościnnej sali zakładu „Orli Staw”.

Łoś Czystoś z wizytą w Przedszkolu nr 5 w Turku

Ponad 100 przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 5 w Turku uczestniczyło w warsztatach ekologicznych. Dzieci uczyły się jak należy dbać o środowisko, dowiedziały się też wiele ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów oraz pracy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie wszyscy mogli sprawdzić swoją wiedzę w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach z wizerunkami koszy. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały pamiątkowe zdjęcia z Łosiem Czystosiem oraz otrzymały drobne upominki.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Wizyta przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 18 w Kaliszu

W dniu 14 marca przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu gościły w ZUOK „Orli Staw”. Na początku spotkania dzieci wysłuchały prezentacji dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów. Następnie zwiedziły teren zakładu „Orli Staw”, gdzie miały możliwość poznać zasady jego działania. Na zakończenie spotkania dzieci czekała miła niespodzianka czyli zdjęcie z Łosiem Czystosiem. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wizytę.

Wizyta przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 1 w Kaliszu

W dniu 13 marca przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 1 w Kaliszu gościły w ZUOK „Orli Staw”. Na początku spotkania dzieci wysłuchały prezentacji dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów. Następnie zwiedziły teren zakładu „Orli Staw”, gdzie miały możliwość poznać zasady jego działania. Na zakończenie spotkania dzieci czekała miła niespodzianka czyli zdjęcie z Łosiem Czystosiem. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wizytę.

Wizyta w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku

W dniu 12 marca gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 5 im. Unicef w Turku. W zajęciach wzięli udział uczniowie z klasy 5. Dzieci uczyły się jak należy dbać o środowisko, dowiedziały się też wiele ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów oraz zakładu "Orli Staw". Każdy z uczestników otrzymał drobne gadżety. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

System zarządzania środowiskowego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

W lutym 2024 roku po raz kolejny na terenie ZUOK „Orli Staw” oraz SPO w Sieradzu jednostka certyfikująca systemy nadzorowana przez Polskie Centrum Akredytacji - TUV Nord Polska przeprowadziła audyt recertyfikacyjny, który utrzymał ważność certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez Związek wymagań normy PN EN ISO 14001:2015.

Celem wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) w oparciu o wymagania przytoczonej normy międzynarodowej jest uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej. Dlatego też należy okresowo przeglądać i oceniać SZŚ w celu identyfikowania możliwości doskonalenia. Wdrożony i działający Związku System Zarządzania Środowiskowego został poddany zatem okresowej ocenie i weryfikacji przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. , posiadającą, m.in. w tym zakresie, akredytację PCA nr AC 090.

Celami audytu były:

 • ocena zgodności systemu zarządzania organizacji z kryteriami audytu, na które składają się: norma odniesienia PN EN ISO 14001:2015, zdefiniowane procesy oraz dokumentacja systemu opracowana przez organizację;
 • ocena skuteczności systemu do zapewnienia, że organizacja spełnia swoje wyspecyfikowane cele;
 • ocena zdolności systemu do zapewnienia, że organizacja spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i umów;
 • ocena stosowności zakresu certyfikacji.

Cele audytu zostały zrealizowane. Audyt przebiegł zgodnie z planem audytu. W raporcie z audytu podkreślono także pozytywne aspekty działań realizowanych przez Związek głownie poprzez realizację nowych prośrodowiskowych inwestycji.

Badanie audytowe zostało przeprowadzone na obu zmianach pracy Zakładu i SPO, a ponadto zgodnie z planem audytu przeprowadzono w obu lokalizacjach obchód terenu. Nie stwierdzono sytuacji mogących budzić zastrzeżenia.

Audytor wiodący stwierdził wdrożenie i utrzymywanie wymagań normy odniesienia, w tym: podejście ukierunkowane strategicznie (kontekst, analiza stron zainteresowanych), działania oparte na ryzyku i szansach, zarządzanie wiedzą, systematycznie spełnienie obowiązku zgodności, rozważanie perspektywy cyklu życia przy określaniu znaczących aspektów środowiskowych, pomiar i ciągłe doskonalenie oddziaływania w zakresie środowiska itp.

System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę PN EN ISO 14001:2015 jest jednym z narzędzi, poprzez które Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” eksploatując Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz Stację Przeładunkową Odpadów w Sieradzu, minimalizuje negatywne efekty swojej działalności oraz maksymalizuje pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Weryfikacja systemu oraz nadzór jednostki certyfikującej jest standardową procedurą potwierdzającą prawidłowe działania Związku (ZUOK „Orli Staw” i SPO w Sieradzu) w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Pierwsza certyfikacja systemu odbyła się już w roku 2012, co w kontekście wymagań DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, stawia Związek jako lidera w tym obszarze. Zważywszy na zapis BAT.1 ww. decyzji: cyt. „aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego” podkreślić należy, że już w roku 2009 Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego, poprzez podjęcie uchwały nr 32/09 z dnia 2 października 2009 roku w sprawie wdrożenia i certyfikacji w strukturach Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2005. W roku 2011 przyjęto Uchwałą nr 20/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku Politykę środowiskową, zwierająca m.in. zobowiązane do ciągłego doskonalenia.

Zważywszy ponadto na nowe wymagania wynikające z unijnej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive) zgodnie z którą Przedsiębiorstwa mają obowiązek ujawniania obszernych, szczegółowych informacji na temat wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju i powiązanych z nimi konsekwencji dla strategii biznesowej, certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego jest narzędziem umożliwiającym odnalezienie się wielu Organizacji w nowym otoczeniu prawnym. Zasady ujawniania informacji są określone w europejskich standardach sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Wdrażanie i utrzymywanie systemu zarządzania środowiskowego wydaje się być w perspektywie czasu narzędziem służącym do skutecznego raportowania w oparciu o nowe wymagania prawne.

ekoKalendarz - praca miesiąca: Marzec

W związku z konkursem pt. „Konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na pracę do EkoKalendarza" co miesiąc prezentujemy jedną z 12 zwycięskich prac plastycznych, które wydrukowane zostały w EkoKalendarzu na 2024 rok.

Autorem pracy miesiąca jest Lena Matuszak - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu.

XXIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 27 lutego 2024 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się XXIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Krystian Kinastowski, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Prezydent Miasta Kalisza. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza i Sieradza wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecni byli również Główna Księgowa, Radca Prawny i pracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przedmiotem obrad było m.in. podjęcie uchwał Zgromadzenia Związku w sprawach:

 1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2024–2027,
 2. zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024,
 3. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024,

a także przyjęcie protokołu z XXIII posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w dniu 11 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych na tymże Zgromadzeniu. Przedstawiciele Miast i Gmin wysłuchali również sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Pana Jana Adama Kłysza z działalności Zarządu Związku w okresie od 11 grudnia do dnia XXIII Zgromadzenia.

Ostatnim punktem Zgromadzenia były sprawy organizacyjne, w którym to punkcie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił Zgromadzeniu ważne dla Związku informacje.

Oferta pracy

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Miejsce świadczenia pracy: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

Oferty pracy dot. wolnych urzędniczych stanowisk:

 • Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych,
 • Starszy referent ds. zakupów i rozliczeń.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie biuletynu informacji publicznej Związku.

Drugie ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Sprzedający) ogłasza przetarg pisemny (ofertowy), dwuetapowy:

 1. etap I – ocena złożonych ofert cenowych;
 2. etap II – negocjacje z wybranymi oferentami;

na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 164, położonej w miejscowości Prażuchy Nowe, gm. Ceków-Kolonia (obręb 0013-Prażuchy Nowe), stanowiącej własność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Szczegóły w treści ogłoszenia oraz w załącznikach do pobrania.

ekoKalendarz - praca miesiąca: Luty

W związku z konkursem pt. „Konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na pracę do EkoKalendarza" co miesiąc prezentujemy jedną z 12 zwycięskich prac plastycznych, które wydrukowane zostały w EkoKalendarzu na 2024 rok.

Autorem pracy miesiąca jest Damian Nowakowski - Szkoła Podstawowa w Ciepielewie.

Ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Sprzedający) ogłasza przetarg pisemny (ofertowy), dwuetapowy:

 1. etap I – ocena złożonych ofert cenowych;
 2. etap II – negocjacje z wybranymi oferentami;

na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 164, położonej w miejscowości Prażuchy Nowe, gm. Ceków-Kolonia (obręb 0013-Prażuchy Nowe), stanowiącej własność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Szczegóły w treści ogłoszenia oraz w załącznikach do pobrania.

Aplikacja odpadowa „EcoHarmonogram” dostępna dla mieszkańców gminy Błaszki

Od 16 stycznia 2024 roku mieszkańcy gminy Błaszki mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji odpadowej „EcoHarmonogram”.

Przypomnijmy, że aplikacja ma za zadanie wspomagać mieszkańców, wyszukując harmonogram odbioru odpadów za pomocą adresu (bez rejestracji i logowania), przypominać o nadchodzących terminach wywozów oraz dostarczać wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do ich prawidłowego segregowania.

Aby zainstalować aplikację wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikację „EcoHarmonogram” i kliknąć „zainstaluj”. Następnie należy wybrać miasto/gminę, ulicę na której mieszkasz i od tego momentu aplikacja już sama będzie przypominać o zbliżającym się terminie odbioru odpadów. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na systemy operacyjne Android, iOS w sklepach Google Play oraz App Store.

Dzięki zainstalowaniu aplikacji „EcoHarmonogram” zyskasz:

 • darmową aplikację na urządzenia mobilne z funkcją informacyjno-edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie Twojego miasta/gminy,
 • prosty i przejrzysty sposób dostępu do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z Twojej posesji,
 • powiadomienia o terminach płatności za odebrane odpady,
 • szybki dostęp do informacji na temat PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) adres, godziny otwarcia, co można oddać,
 • informacje o punktach odbioru leków przeterminowanych,
 • kontakt z organem zarządzającym i koordynującym zbiórkę odpadów komunalnych w Twoim mieście/gminie,
 • informacje jak należy sortować odpady,
 • wyszukiwarkę odpadów czyli wpisujesz nazwę odpadu i po chwili masz odpowiedź gdzie należy go wyrzucić,
 • gry edukacyjne dla najmłodszych,
 • informacje o stanie powietrza w Twoim mieście/gminie (jeżeli zainstalowane są tam czujniki powietrza),
 • możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w odbiorze odpadów lub np. nielegalnie porzuconych odpadów.

W trosce o mieszkańców nieużywających smartfonów wszelkie informacje zawarte w aplikacji mobilnej będą również dostępne poprzez stronę internetową Urzędu miasta/gminy oraz dodatkowo na stronie www.orlistaw.pl.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji „EcoHarmonogram”.

ekoKalendarz - praca miesiąca: Styczeń

W związku z konkursem pt. „Konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na pracę do EkoKalendarza" co miesiąc prezentujemy jedną z 12 zwycięskich prac plastycznych, które wydrukowane zostały w EkoKalendarzu na 2024 rok.

Autorem pracy miesiąca jest Zuzanna Owczarek - Szkoła podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu.

Życzenia noworoczne

Szanowni Państwo,
w tym Nowym 2024 Roku pragniemy złożyć piękne życzenia
wszelkiej pomyślności, sukcesów na polu zawodowym i osobistym
oraz życzyć pomyślności w realizacji wszystkich planów.

* * *

Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
oraz Dyrekcja Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Jeszcze raz Gala Envicon

Jeszcze jedno krótkie wspomnienie z niesamowitej nocy na gali Envicon, Abrys dla Środowiska we Wrocławiu. To był czas pełen inspiracji, rozmów i niezapomnianych chwil. Serdecznie dziękujemy Kapitule Konkursu o Puchar Recyklingu za docenienie pracy na rzecz ochrony środowiska i przyznanie nagród dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz ZUOK Orli Staw.

Nagrody dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 12 grudnia br. we Wrocławiu odbył się XXIV finał Konkursu o Puchar Recyklingu. W trakcie uroczystej gali Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został uhonorowany Pucharem Recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej. Kapituła Konkursu doceniła również nasze zaangażowanie w zakresie prawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi przyznając nam nagrodę główną w kategorii „Lider recyklingu – opakowania”. Kolejną nagrodę ZKG otrzymał z rąk Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pana Jacka Bogusławskiego w kategorii „Aktywni w Wielkopolsce” w której to nagradzane są podmioty działające na terenie Wielkopolski. Nagrody odebrał Pan Jan Adam Kłysz Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina.

Konkurs o Puchar Recyklingu jest organizowany przez redakcję miesięcznika „Przegląd Komunalny” od 1999 roku i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie, spośród zgłoszonych podmiotów, tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Konkurs jest skierowany zarówno dla gmin, jak i przedsiębiorstw, które zajmują się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów.

Cieszymy się bardzo z faktu znalezienia się w tak zaszczytnym gronie laureatów Konkursu. Jesteśmy dumni, że praca całej Załogi Zakładu „Orli Staw” i wieloletnie działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione.

Gmina Błaszki oficjalnie w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu powiększył się o nową Gminę. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku, Gmina Błaszki została wpisana jako Uczestnik Związku. Tym samym w skład Związku wchodzą aktualnie 24 miasta i gminy z terenu województwa wielkopolskiego i łódzkiego, o łącznym obszarze 2,8 tys. km2, zamieszkałym przez blisko 330 tys. mieszkańców.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” powstał w 1998 roku. Celem działania Związku jest opracowywanie i realizacja programu polegającego na kompleksowym i zgodnym z wymogami Unii Europejskiej rozwiązywaniu problemu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku.

Zadaniem statutowym Związku jest wybudowanie i eksploatacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, przetwarzanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gmin - Uczestników Związku w instalacjach, jakimi dysponuje Związek oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinach należących do zakresu działania Związku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

XXIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 11 grudnia 2023 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się XXIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Krystian Kinastowski, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Prezydent Miasta Kalisza. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecni byli również Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przedmiotem obrad było m.in. podjęcie uchwał Zgromadzenia Związku, a także przyjęcie protokołu z XXII posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w dniu 14 listopada 2023 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych na tymże Zgromadzeniu. Przedstawiciele Miast i Gmin wysłuchali również sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Pana Jana Adama Kłysza z działalności Zarządu Związku w okresie od 14 listopada do dnia XXIII Zgromadzenia.

W trakcie posiedzenia Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podjęło uchwały w sprawach:

 1. wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2024-2027,
 2. uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia złożył wszystkim Przedstawicielom Miast i Gmin Członkowskich Związku życzenia Świąteczno-Noworoczne.

Nowa ładowarka kołowa w ZUOK Orli Staw

W ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" - Zadanie nr 17 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw" dostarczona została fabrycznie nowa ładowarka kołowa.

Przedmiotowy zakup jest ostatnim realizowanym w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Posumowanie Konkursu plastycznego na pracę do EKOKALENDARZA 2024

Uroczyste podsumowanie Konkursu plastycznego na pracę do EkoKalendarza 2024 odbyło się we wspaniałym gmachu Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w Sali Fortepianów. Na uroczystość przybyli najmłodsi jego Uczestnicy wraz z opiekunami. Przybyłych Gości powitali Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Pan Jan Adam Kłysz oraz Radny Powiatu Kaliskiego Pan Krzysztof Dziedzic.

Konkurs plastyczny kierowany był do przedszkoli i szkół podstawowych z miast i gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej i promującej ekologiczne zachowania o tematyce związanej z gospodarką odpadami, segregacją odpadów, recyklingiem, kompostowaniem, ograniczeniem ich wytwarzania, ochroną powietrza, w szczególności zakazem spalania śmieci itp. Na konkurs nadesłano wiele prac, wykonanych na bardzo wysokim poziomie. Wobec czego wybór 12 z nich, które zostały zamieszczone w EkoKalendarzu na 2024 rok był bardzo trudny.

Podczas podsumowania każdy z Uczestników konkursu otrzymał nagrodę, pamiątkowy dyplom oraz EkoKalendarz. Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom konkursu oraz nauczycielom i opiekunom za wykazane zaangażowanie.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Inauguracja XX Kaliskiej Przygody z Odpadami

Inauguracja tegorocznej edycji projektu edukacyjnego Kaliska Przygoda z Odpadami odbyła się 29 listopada 2023 r. w auli ośrodka doskonalenia nauczycieli w kaliszu. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Pan Jan Adam Kłysz oraz Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Pan Jarosław Wujkowski.

W ramach inauguracji projektu przeprowadzone zostało szkolenie dla nauczycieli. Uczestnicy wysłuchali prelekcji dotyczącej recyklingu aluminium, którą przeprowadziła Pan Artur Łobocki z Fundacji RECAL. Następnie nauczyciele wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Panią Kornelię Cypryjańską-Perucką z Ekolandii.edu.

Spotkanie było także okazją do wręczenia certyfikatów nauczycielom, którzy w poprzedniej edycji projektu realizowali działania proekologiczne w szkołach.

Mamy nadzieję, że udało się nam zainspirować wiele osób do świadomych i ekologicznych działań. Zachęcamy do wprowadzania ich w życie i realizacji projektu w placówkach oświatowych.

Zgłoszenia do projektu można przysłać na: kaliskaprzygodazodpadami@odn.kalisz.pl.

Inauguracja Kaliskiej Przygody z Odpadami

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czyta Gmina" oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu serdecznie zapraszają na konferencję inaugurującą Kaliską Przygodę z Odpadami, która odbędzie się 29 listopada 2023 roku w godz. 15.00-19.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 182.

Zapisy przez system ISOS

XXII posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 14 listopada 2023 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się XXII posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Krystian Kinastowski, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Prezydent Miasta Kalisza. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecni byli również Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przedmiotem obrad było m.in. podjęcie uchwał Zgromadzenia Związku, a także przyjęcie protokołu XXI posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w dniu 15 września 2023 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych na tymże Zgromadzeniu. Przedstawiciele Miast i Gmin wysłuchali również sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Pana Jana Adama Kłysza z działalności Zarządu Związku w okresie od 15 września do dnia XXII Zgromadzenia.

W trakcie posiedzenia Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podjęło uchwały w sprawach:

 1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2023–2026,
 2. zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2023 rok.

Ostatnim punktem Zgromadzenia były zapytania oraz sprawy organizacyjne.

Wyniki Konkursu Plastycznego na pracę do EkoKalendarza

Oficjalne wyniki konkursu pt. „Konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na pracę do EkoKalendarza".

Poniżej prezentujemy autorów 12 zwycięskich prac plastycznych, które wydrukowane zostaną w EkoKalendarzu na 2024 rok:

 1. Kinga Banasiak - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w Gołuchowie
 2. Nikola Macke - Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Nowym Nakwasinie
 3. Amelia Maciejewska - Przedszkole "Tęcza" - Zespół Szkół w Szczytnikach
 4. Zuzanna Owczarek - Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu
 5. Damian Nowakowski - Szkoła Podstawowa w Ciepielewie
 6. Przemysław Pogorzelec - Szkoła Podstawowa w Rajsku
 7. Daria Staciwa - Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Kubusia Puchatka w Turku
 8. Jan Juszczak - Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu
 9. Iga Surdyga - Przedszkole Samorządowe nr 3 "Bajkowe Przedszkole" w Turku
 10. Aleks Marczak - Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku
 11. Sofiia Lubyk - Szkoła Podstawowa w Morawinie
 12. Lena Matuszak - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu

Komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia również pozostałym Uczestnikom konkursu. Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Rozdanie nagród nastąpi do 30.11.2023r. w miejscu ustalonym przez Organizatora. O terminie i miejscu powiadomimy Państwa drogą e-mailową na adresy podane w zgłoszeniach.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne?

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w Orlim Stawie

W dniu 17 października 2023 roku w zakładzie unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” przeprowadzono ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze. Uczestnikami ćwiczeń byli pracownicy ZUOK „Orli Staw” (w tym zakładowa grupa ratownicza) oraz pracownicy służby ochrony i inne osoby znajdujące się w tym czasie na terenie Zakładu. W ramach ćwiczeń zasymulowano pożar nowej hali sortowania odpadów.

Po stwierdzeniu i zlokalizowaniu źródła pożaru niezwłocznie powiadomiono straż pożarną, przeprowadzono ewakuację pracowników, a następnie przystąpiono do akcji gaśniczej. W trakcie pożaru zostali ranni pracownicy Zakładu oraz strażak uczestniczący w akcji. Ratownicy ewakuowali ich z zagrożonej strefy, a następnie udzielili pierwszej pomocy.

Akcja miała na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji oraz umiejętności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania pożaru. W akcji sprawdzono również działanie systemu dostarczania wody w miejsce pożaru oraz zakładowy sprzęt gaśniczy, w tym samochód strażacki marki STAR 266. W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 80 strażaków, 16 wozów bojowych OSP Ceków, Kamień, Morawin, Przespolew, Mycielin, Lisków, Koźminek oraz PSP z Kalisz, w tym samochód dowodzenia i łączności.

Zagrożenie pożarem w tego typu obiektach jest bardzo wysokie. Ze względu na ich specyfikę incydenty pożarowe zdarzają się stosunkowo często. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Dyrekcja Zakładu kładzie bardzo duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie ZUOK „Orli Staw”. Poza wyposażeniem w profesjonalny sprzęt p-poż, okresowo organizowane są ćwiczenia, w tym także z udziałem Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

XXI Edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

W dniach 11-12 października 2023 roku w Katowicach odbyła się XXI Edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Jest to największe i najważniejsze spotkanie łączące wpływowych liderów samorządu, administracji publicznej, finansów i biznesu. Forum to unikalna platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami, ale także między biznesem a JST. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” reprezentował Pan Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu Związku, który pełnił również rolę moderatora panelu dyskusyjnego pt. „Jak poradzić sobie z odbiorem i selektywną zbiórką odpadów?”.

Konkurs plastyczny na pracę do EKOKALENDARZA

Zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe z miast i gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z terenu województwa wielkopolskiego (Kalisz, Turek, Mycielin, Opatówek, Ceków-Kolonia, Brzeziny, Dobra, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Kawęczyn, Lisków, Szczytniki, Tuliszków, Blizanów, Stawiszyn, Malanów, Żelazków, Koźminek) do udziału w konkursie pt. „Konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na pracę do EKOKALENDARZA”.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej i promującej ekologiczne zachowania o tematyce związanej z gospodarką odpadami, segregacją odpadów, recyklingiem, kompostowaniem, ograniczeniem wytwarzania odpadów (np. stosowaniem i wykorzystaniem pojemników i toreb wielokrotnego użytku), ochroną powietrza, w szczególności zakazem spalania śmieci, ochroną zdrowia przed smogiem, ochroną drzew), segregacją odpadów bio bez foliowych worków itp.

Na prace czekamy do 17.10.2023 roku. Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Podczas oceniania pod uwagę brana będzie spójność pracy z tematem konkursu, walory edukacyjne i wychowawcze oraz pomysłowość, oryginalność i atrakcyjność pracy. Zwycięskie prace zostaną wydrukowane w EKOKALENDARZU 2024. W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 763 56 56 / 601 913 994.

Do pobrania: Regulamin Konkursu.

Supermeni Jakości 2023

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do głosowania w Plebiscycie SUPERMENI JAKOŚCI 2023 organizowanego przez TÜV NORD Polska. Do formularza głosowania można dostać się za pomocą strony konkursu, gdzie znajduje się też informacja o wszystkich uczestnikach Plebiscytu, lub bezpośrednio do strony głosowania.

Głosujący – po wpisaniu swojego adresu mail otrzyma na skrzynkę pocztową link do głosowania. Głosujący może oddać po jednym głosie na każdą z trzech kategorii. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina znajduje się w kategorii „Przedsiębiorstwa średnie”.

Serdecznie dziękujemy Państwu za oddane głosy, a wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Podsumowanie projektu "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu"

Dostawa sprzętu transportowego do ZUOK „Orli Staw”

W ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” - Zadanie nr 9 i 14 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” dostarczony został n/w sprzęt transportowy:

 • fabrycznie nowego samochód ciężarowy DAF z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów oraz dwa kontenery asenizacyjne,
 • fabrycznie nowy ciągnik rolniczy Massey Ferguson z fabrycznie nowym wozem asenizacyjnym i fabrycznie nowym rozrzutnikiem.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

XXI posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 15 września 2023 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się XXI posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Krystian Kinastowski, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Prezydent Miasta Kalisza. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecni byli również Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przedmiotem obrad było m.in. podjęcie uchwał Zgromadzenia Związku, a także przyjęcie protokołu XX posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w dniu 28 czerwca 2023 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych na tymże Zgromadzeniu. Przedstawiciele Miast i Gmin wysłuchali również sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Pana Jana Adama Kłysza z działalności Zarządu Związku w okresie od 28 czerwca do dnia XXI Zgromadzenia.

W trakcie posiedzenia Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podjęło uchwały w sprawach:

 1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2023-2026,
 2. zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2023 rok.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Związku Pan Jan Adam Kłysz przedstawił zgromadzonym informacje o wynikach kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Święto Ulicy Niecałej

W dniu 2 września 2023 roku gościliśmy na Święcie Ulicy Niecałej. Impreza odbywała się w Kaliszu i była to już jej 11. edycja. Święto Ulicy Niecałej to wydarzenie, które na stałe wpisało się do kalendarza kaliskich imprez i co roku przyciąga tłumy Kaliszan. W jego organizację jest zaangażowanych  kilkadziesiąt firm, szkół, stowarzyszeń, artystów, wystawców, osób prywatnych oraz instytucji. To pokazy, zabawy, warsztaty, konkursy, wystawy lalek, obrazów, rzeźb, książek, zabawek, przedmiotów użytkowych, zabytkowych przedmiotów codziennego użytku.

Dla przybyłych gości przygotowaliśmy nasze stoisko edukacyjne, na którym rozprowadzaliśmy materiały dotyczące prawidłowej segregacji odpadów. Odwiedzający nas mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na specjalnie przygotowanych planszach magnetycznych przedstawiających kosze. W konkursie ochoczo i licznie brały udział dzieci oraz osoby dorosłe.

Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Wśród okrzyków radości każdy miał okazję zrobić sobie zdjęcie z Łosiem. Serdecznie dziękujemy Gospodarzom za zaproszenie oraz wszystkim osobom za odwiedzenie naszego stoiska.

Goście w Orlim Stawie

W dniu 9 sierpnia 2023 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Pan Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Andrzej Grzyb Poseł na Sejm RP. Podczas wizyty Goście wraz z Panem Janem Adamem Kłyszem – Przewodniczącym Zarządu Związku oraz Panem Piotrem Szewczykiem zastępcą Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu zwiedzili nowopowstałe obiekty Zakładu czyli pierwszą w Polsce instalację fermentacji przetwarzającą selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz oraz wyposażoną w nowoczesne urządzenia technologiczne instalację do sortowania odpadów. Goście szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi pracy Zakładu oraz przeprowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Goście byli pod dużym wrażeniem i bardzo pozytywnie ocenili Zakład, a w szczególności jego niedawno ukończoną modernizację.

Piłki za puszki

W dniu 9 sierpnia odebraliśmy 60 kg puszek aluminiowych zebranych na Orliku w gminie Dobra w ramach konkursu "Piłki za puszki" organizowanego przez ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz Fundację Recal. Orlik z gminy Dobra zajmuje pierwsze miejsce w rankingu od początku akcji. Zebrano tam już 1432 kg puszek aluminiowych.

Projekt „Piłki za puszki” realizowany jest w głównie na boiskach typu “Orlik” ale nie wyklucza to możliwości działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek aluminiowych (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny. Oprócz korzyści ekologicznych płynących z recyklingu, takich jak ochrona zasobów i ochrona klimatu, jest również materialny aspekt, bowiem pieniądze ze sprzedaży puszek wykorzystane są do zakupu wyposażenia sportowego na potrzeby Orlików.

Modernizacja ZUOK Orli Staw

Zapraszamy do lektury artykułu dot. modernizacji zakładu „Orli Staw” w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" - link do artykułu.

Dostawa podnośnika serwisowego

W ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” - Zadanie nr 11 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” dostarczony został podnośnik serwisowy. Koszt dostawy podnośnika wyniósł 448 950,00 zł brutto. Dostawa została zrealizowana przez firmę GUTLIFT MARCIN GUT SPÓŁKA KOMANDYTOWA z Bielsko-Białej.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wizyta przedstawicieli Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju

W dniu 2 sierpnia w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju. Przybyłych Gości powitał Pan Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, który następnie przedstawił delegacji informacje dotyczące powstania, działalności i modernizacji Zakładu „Orli Staw”. W spotkaniu uczestniczyły również Pani Justyna Grzelak - Zastępca Dyrektora ds. logistyki i ochrony środowiska oraz Pani Anna Macke - Kierownik JRP.

W kolejnej części wizyty Goście zwiedzili obiekty Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się informacjami dotyczącymi jego pracy oraz przeprowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”.

Goście byli pod dużym wrażeniem i bardzo pozytywnie ocenili Zakład, a w szczególności jego niedawno ukończoną modernizację.

Nie ma wakacji od segregacji

Pod takim hasłem odbył się w dniach 24 - 28 lipca 2023 roku, organizowany przez Miasto Sieradz oraz Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 18. Festiwal Recyklingu. Mieszkańcy Miasta Sieradza dostarczali na Stację Przeładunkową Odpadów Komunalnych w Sieradzu odpady za które dostawali Ekodukaty, które następnie mogli wymienić na rośliny lub gadżety ekologiczne. Tegoroczna akcja ekologiczna miała zmienioną formułę, nie było sobotniego finału połączonego z wydawaniem roślin. Ekodukaty były wymiennie na rośliny na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sieradzu, natomiast ekogadżety mieszkańcy mogli odebrać bezpośrednio na Salce Edukacyjnej na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych.

Podczas 18. Festiwalu Recyklingu, 634 mieszkańców dostarczyło odpady o łącznej masie ponad 26,5 ton. Poniżej przedstawiamy masy odebranych odpadów z poszczególnych grup:

 • 21 455 kg – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • 4 206 kg – baterii,
 • 186 kg – akumulatorów samochodowych,
 • 338 kg – puszek albuminowych,
 • 325 kg – farb i lakierów,
 • 90 kg – świetlówek,
 • 80 kg – przeterminowanych leków,
 • 30 kg – nienadających się do użytku olejów jadalnych.

Pierwszy raz w tego typu akcji były zbierane oleje spożywcze, aby uświadomić mieszkańcom, że nadają się one przetworzenia w instalacji fermentacji funkcjonującej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Zmarł Zastępca Burmistrza Gminy Koźminek Śp. Henryk Muszyński

Z żalem informujemy o śmierci Henryka Muszyńskiego wieloletniego samorządowca, Zastępcy Burmistrza Gminy Koźminek, Przyjaciela Gminy Koźminek i wspaniałego Człowieka, który był niezwykle oddany działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie zmarłego składają:
Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Jan Adam Kłysz wraz z Członkami Zarządu Związku.

Spoczywaj w pokoju.


Msza święta żałobna za Śp. Henryka Muszyńskiego odbędzie się 2 sierpnia (środa) o godzinie 12.00 w kościele pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku. Przed mszą świętą odbędzie się modlitwa różańcowa. Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie urny z prochami Zmarłego na cmentarz parafialny w Złotnikach.

Goście z Ukrainy

W dniu 24 lipca 2023 roku ZUOK „Orli Staw” odwiedziła delegacja z Ukrainy. W jej skład weszła Pani Tetiana lermolaieva, Mer ukraińskiego miasta Koziatyń , które jest siedzibą rejonu Koziatyńskiego oraz Dyrektor przedsiębiorstwa komunalnego z Koziatynia. Gości powitał Pan Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Informacje dotyczące powstania, działalności i modernizacji Zakładu „Orli Staw” przedstawił Pan Piotr Szewczyk, Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu.

W kolejnej części spotkania Goście zwiedzili obiekty Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się informacjami dotyczącymi jego pracy. W trakcie spotkania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Goście byli pod dużym wrażeniem i bardzo pozytywnie ocenili Zakład, a w szczególności jego niedawno ukończoną modernizację.

Wizyta była okazją do nawiązania roboczych kontaktów oraz wymiany doświadczeń. ZUOK „Orli Staw” jest dla naszych wschodnich sąsiadów przykładowym rozwiązaniem tworzenia nowoczesnego systemu zagospodarowania odpadów z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Festyn „Żniwa w Cekowie”

W dniu 22 lipca 2023 roku na zaproszenie Stowarzyszenia „Razem dla Cekowa” oraz Urzędu Gminy Ceków – Kolonia gościliśmy na festynie „Żniwa w Cekowie”. Impreza odbywała się przy sali OSP w Cekowie. W programie festynu znalazło się wiele atrakcji m.in. występy zespołów ludowych, recytacje wierszy, wystawa zabytkowych samochodów. Dla gości przybyłych na festyn przygotowaliśmy nasze stoisko edukacyjne, na którym rozprowadzaliśmy materiały dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami.

Odwiedzający nas mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na specjalnie przygotowanych planszach magnetycznych przedstawiających kosze. W konkursie ochoczo i licznie brały udział dzieci oraz osoby dorosłe. Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Wśród okrzyków radości każdy miał okazję zrobić sobie zdjęcie z Łosiem. Serdecznie dziękujemy Gospodarzom za zaproszenie oraz wszystkim osobom za odwiedzenie naszego stoiska.

XVIII Festiwal recyklingu. Nie ma wakacji od segregacji

Od poniedziałku 24 lipca rozpoczyna się XVIII Festiwal Recyklingu, który odbędzie się na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4. Festiwal potrwa do piątku 28 lipca. W zamian za dostarczone odpady mieszkańcy Sieradza na miejscu otrzymają sadzonki roślin oraz gadżety ekologiczne.

W ramach Festiwalu Recyklingu w dniach 24–28 lipca 2023 r., w godz. 8:00 – 18:00 na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, przy ul. Dzigorzewskiej 4 zbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • baterie,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady),
 • puszki aluminiowe,
 • odpady problemowe,
 • oleje i tłuszcze jadalne.

W zamian za przekazane odpady w dniach 24 – 28 lipca 2023r. w godz. 8:00 - 18:00 (lub do wyczerpania zapasów gadżetów ekologicznych lub roślin) na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, przy ul. Dzigorzewskiej 4 wydawane będą gadżety ekologiczne, natomiast na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sieradzu, przy ul. Wojska Polskiego 102 wydawane będą sadzonki roślin.

Serdecznie zapraszamy.

Projekt „Piłki za puszki”

Od 2015 roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” jest oficjalnym partnerem fundacji RECAL w zakresie realizacji projektu „Piłki za Puszki. Główną ideą projektu jest połączenie dwóch ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, sportu i ochrony zasobów naturalnych. Aktywność fizyczna pozwala zachować zdrowie każdego uprawiającego sport. Recykling oszczędza zasoby naturalne, jak również przyczynia się do utrzymania środowiska w dobrej kondycji.

Projekt realizowany jest w głównie na boiskach typu "Orlik" ale nie wyklucza to działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny.

W ostatnim czasie odebraliśmy n/w ilości puszek:

 • 18 kg Orlik w Tuliszkowie,
 • 60 kg Szkoła Podstawowa nr 15 w Kaliszu,
 • 21 kg Orlik w Malanowie,
 • 30 kg Szkoła Podstawowa w Moskurni,
 • 20 kg Zespół Szkół nr 1 w Liskowie.

Chętnych zachęcamy do włączenia się w akcję.

Absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2022 rok

W dniu 28 czerwca 2023 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się XX posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Krystian Kinastowski, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Prezydent Miasta Kalisza. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku wyznaczeni przez ich Rady, a także Burmistrz Błaszek – Pan Piotr Świderski. Na Zgromadzeniu obecni byli również Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przedmiotem obrad było m.in. podjęcie uchwał Zgromadzenia Związku, a także przyjęcie protokołu z XIX posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w dniu 27 lutego 2023 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych na tymże Zgromadzeniu. Przedstawiciele Miast i Gmin wysłuchali również sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Pana Jana Adama Kłysza z działalności Zarządu Związku za 2022 rok.

W trakcie posiedzenia Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podjęło uchwały m.in. w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2022 rok,
 2. udzielenia Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” absolutorium za 2022 rok,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2023–2026,
 4. zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2023 rok,
 5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych dla potrzeb rozwoju Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,
 6. zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W trakcie Zgromadzenia przedstawiono także ocenę stopnia należytego wykonania obowiązków wynikających z uchwały Nr XV/60/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wykonania obowiązków wynikających z „Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami komunalnymi”.

Na koniec spotkania Przewodniczący Zgromadzenia, Pan Krystian Kinastowski pogratulował Zarządowi Związku uzyskania absolutorium za działalność prowadzoną w 2022 roku oraz podziękował Głównej Księgowej, Dyrekcji i pracownikom Związku za wytężoną i solidną pracę.

Projekt Segreguj odpady z reflexem

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zakończył realizację projektu edukacyjnego „Segreguj odpady z ReFlexem”. Inicjatorem projektu był Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.

Celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie właściwego postępowania z odpadami, a zwłaszcza z opakowaniami elastycznymi. Działania edukacyjne skierowane były do najmłodszych mieszkańców Związku. Z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, do projektu przystąpiło 26 szkół podstawowych z Kalisza, Sieradza i okolic.

W ramach projektu w każdej ze zgłoszonych szkół przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne dla uczniów. Łącznie w zajęciach uczestniczyło ponad 5500 uczniów. Podczas zajęć z dziećmi wręczane były liczne ulotki, foldery, gry edukacyjne i gadżety ekologiczne. W ramach projektu zorganizowany został konkurs, którego celem było rozwijanie świadomości ekologicznej w zakresie właściwego postępowania z opakowaniami elastycznymi. Na konkurs wpłynęło ponad 100 plakatów i 40 filmików. Nagrodami były bony prezentowe oraz dyplomy i upominki. Z pośród szkół uczestniczących w projekcie 15 z nich otrzymało EKOSTACJE (tablice i pojemniki do zbiórki), a pozostałe maty edukacyjne. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Uroczystość 25-lecia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 2 czerwca 2023 roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” obchodził 25-lecie swojej działalności. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” powstał w 1998 roku. Jego założycielami i pierwszymi Członkami było osiem gmin i miast, tj. Miasto Kalisz, Gmina Blizanów, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Gołuchów, Gmina Goszczanów, Gmina Mycielin, Miasto Turek oraz Gmina i Miasto Warta.

Uroczystość rocznicowa odbyła się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" i połączona była z ważnym wydarzeniem, tj. uroczystym otwarciem obiektów i instalacji zrealizowanych przez Związek w ramach Projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego centrum Recyklingu”, które przez ostatnie cztery lata powstały na terenie Zakładu.

Wśród obecnych na uroczystości byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych administracji i urzędów szczebla gminnego i powiatowego, przedstawicieli gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji, służb mundurowych, Radnych Gmin, Radnych Powiatu, Członków Zarządu Powiatu. Na rocznicę przybyła również delegacja samorządowców z niemieckiej Saksonii, z Gminy Amtsberg.

Szczególną grupą gości byli Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast oraz Przedstawiciele Zgromadzenia Związku i Zarządu z lat 1998-2023, którzy w tym czasie pracowali w Zgromadzeniu naszego Związku, na czele z Panem Wojciechem Bachorem – Prezydentem Miasta Kalisza w latach 1990-1998. To właśnie Pan Prezydent, na początku drugiej Kadencji samorządu, wraz z ówczesnym Zarządem Miasta Kalisza podejmował decyzję o rozpoczęciu prac nad utworzeniem Związku.

Na gali obecni byli przedstawiciele firm zajmujących się gospodarką odpadami z którymi Związek współpracuje od początku swego istnienia.

W związku z otwarciem obiektów i instalacji zrealizowanych przez Związek w ramach Projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego centrum Recyklingu” galę swoją osobą uświetnił Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pan Dominik Bąk oraz przedstawiciele firm uczestniczących w realizacji tego projektu m.in. WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz, Sutco-Polska, Firma Budowlana Marek Antczak oraz Konsorcjum AK NOVA i Strabag.

W obchodach 25-lecia Związku nie mogło oczywiście zabraknąć także wszystkich pracowników Zakładu „Orli Staw” wraz z kadrą zarządzającą. Na koniec uroczystości przybyli Goście mogli zwiedzić nowo wybudowane obiekty oraz wpisać się do księgi pamiątkowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność na uroczystości oraz za miłe słowa.

25-lecie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 2 czerwca 2023 roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” będzie obchodził swoje 25-lecie działalności. W bieżącym roku bowiem przypadła 25. rocznica powstania Związku, który zawiązało osiem gmin i miast, tj. Miasto Kalisz, Gmina Blizanów, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Gołuchów, Gmina Goszczanów, Gmina Mycielin, Miasto Turek oraz Gmina i Miasto Warta. Będzie to święto wszystkich, którzy tworzyli i tworzą nadal historię Związku na przestrzeni 25 lat.

Uroczystości odbędą się w Orlim Stawie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i połączone będą z ważnym wydarzeniem, tj. uroczystym otwarciem obiektów i instalacji zrealizowanych przez Związek w ramach Projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego centrum Recyklingu”.

Zbiórka baterii 2023 – Wyniki konkursu

Do pobrania: Raport z przebiegu "Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2023"

Wizyta przedstawicieli Celowego Związku Gmin "Eko-Logiczni"

W dniu 9 maja 2023 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli przedstawiciele Celowego Związku Gmin "Eko-Logiczni" z Błażowej. Przybyłych Gości powitał Pan Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Zarządu Związku. Następnie informacje dotyczące powstania, działalności i modernizacji Zakładu „Orli Staw” w prezentacji przedstawił Pan Piotr Szewczyk, Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu. W kolejnej części spotkania Goście zwiedzili obiekty Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się informacjami dotyczącymi jego pracy oraz prowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Goście byli pod dużym wrażeniem i bardzo pozytywnie ocenili Zakład, a w szczególności prowadzone aktualnie prace modernizacyjne. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Dzień pracownika gospodarki komunalnej

10 maja obchodzony jest Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej. Gospodarka komunalna to bardzo istotna dziedzina gospodarki narodowej. Dzięki pracownikom zatrudnionym w sektorze dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami możemy żyć w czystości.

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej pragniemy złożyć wszystkim pracownikom komunalnym najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym. Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam zadowolenie z dobrze wykonanych zadań oraz życzliwość społeczności lokalnych oceniających Waszą pracę.

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi, to coroczne wydarzenie obchodzone 22 kwietnia w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcji zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie. O zdrowie Ziemi można i warto dbać codziennie, poprzez szereg z pozoru niewielkich zmian w naszym zachowaniu. Oto kilka z nich:

 • segreguj odpady,
 • nie marnuj wody,
 • nie marnuj jedzenia,
 • nie marnuj prądu,
 • kupuj produkty ekologiczne,
 • korzystaj z transportu publicznego lub jeźdź na rowerze.

Mamy nadzieję, że takie działania, będą realizowane każdego dnia i pozwolą cieszyć się czystymi lasami, wodami i powietrzem, czego z okazji Dnia Ziemi wszystkim Państwu życzymy.

Spotkanie wyjazdowe Radnych Powiatu Kaliskiego w ZUOK "Orli Staw"

W dniu 19 kwietnia 2023 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Powiatu Kaliskiego. Goście wysłuchali prezentacji Pana Jana Adama Kłysza – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. W dalszej części spotkania Radni zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy i prowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Radni pozytywnie ocenili dotychczas realizowane działania. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Konkurs „Ekokreatywni na start!”

Rozwijanie świadomości ekologicznej w zakresie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, a także promowanie działań mających wpływ na kształtowanie proekologicznych postaw - to cele konkursu „Ekokreatywni na start!”, którego organizatorem jest Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina". Jest on skierowanym do uczniów wszystkich szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie gmin członkowskich Związku.

Uczniowie klas 1-3 oraz 4-8 będą rywalizowali o zwycięstwo, przygotowując plakaty dot. selektywnej zbiórki i kompostowania bioodpadów lub ulotki promujące działania zmierzające do ograniczenia powstawania odpadów i ich właściwej segregacji. A jest o co walczyć - autorzy najciekawszych projektów, a także koordynatorzy zwycięskich zespołów (nauczyciele) otrzymają wartościowe nagrody. A zatem… kto chętny?

Konkurs startuje już 3 kwietnia!

UWAGA! W związku z licznymi prośbami ze szkół wydłużamy termin naszego konkursu EKOKREATWYNI NA START.

Nowy termin nadsyłania prac: 15 maja 2023 r.

Więcej informacji w poniższych plikach:

Zbiórka baterii 2023 – Konkurs

Do pobrania: Regulamin Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2023

Szkolenie dla pracowników urzędów gmin

W dniu 15 marca 2023 roku w Sali edukacyjnej Zakładu „Orli Staw” odbyło się szkolenie dla pracowników urzędów gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz przedstawicieli firm komunalnych działających na ternie Związku.

Szkolenie dotyczyło zasad sporządzania sprawozdań w systemie BDO z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok. Szkolenie prowadził Pan Tomasz Kaczmarek - Z-ca kierownika działu Logistyki i Ochrony Środowiska, współautor poradnika Wydawnictwa BECK, pt. „Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych.”

Prowadzący przedstawił podstawy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujące w Polsce od 2013 roku, oraz omówił szczegółowo moduły sprawozdawcze systemu BDO. Omówiono też m.in. wzory obliczeniowe wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017, poz. 2412).

Podobne szkolenia realizowane są cyklicznie, a dzięki nim pracownicy gminni i przedstawiciele firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą skorzystać z bezpłatnej i fachowej wiedzy.

Wizyta przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu

W dniu 13 marca 2023 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji Pana Jana Adama Kłysza - Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. W kolejnej części spotkania Pan Piotr Szewczyk Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu oprowadził gości po obiektach Zakładu oraz szczegółowo przedstawił informacje dotyczące jego pracy oraz prowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”.

Goście byli pod dużym wrażeniem i bardzo pozytywnie ocenili Zakład, a w szczególności prowadzone aktualnie prace modernizacyjne. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Wizyta przedstawicieli projektu FRONTSH1P

W dniu 10 marca 2023 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” miało miejsce spotkanie wyjazdowe grupy zajmującej się odpadami organicznymi i rozwiązaniami umożliwiającymi zagospodarowanie tych odpadów. Spotkanie odbyło się w ramach projektu FRONTSH1P. Zakład odwiedzili m.in. przedstawiciele Związku Międzygminnego „Bzura” oraz firm NOVAMONT z Włoch i CARTIFF z Hiszpanii.

FRONTSH1P skupia 34 partnerów (ośrodki badawcze i firmy z Europy), tworzy koncepcję wykorzystania odpadów jako surowców do produkcji, a także dzieli się doświadczeniem z zakresu gospodarki odpadami. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie „zielonych” technologii dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Goście wysłuchali prezentacji na temat powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, a następnie zwiedzili obiekty Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się informacjami dotyczącymi jego pracy oraz prowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”.

Goście, w merytorycznej dyskusji, wysoko ocenili sprawną realizację Projektu modernizacji oraz prawidłowo prowadzoną eksploatację Zakładu. Bardzo dziękujemy za wizytę.

Audyt recertyfikacyjny ISO 14001:2015

W styczniu 2023 roku po raz kolejny na terenie ZUOK „Orli Staw” oraz SPO w Sieradzu jednostka certyfikująca systemy nadzorowana przez Polskie Centrum Akredytacji - TUV Nord Polska przeprowadziła audyt nadzoru, który utrzymał ważność certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez Związek wymagań normy PN EN ISO 14001:2015.

Celem wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) w oparciu o wymagania przytoczonej normy międzynarodowej jest uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej. Dlatego też należy okresowo przeglądać i oceniać SZŚ w celu identyfikowania możliwości doskonalenia. Wdrożony i działający Związku System Zarządzania Środowiskowego został poddany zatem okresowej ocenie i weryfikacji przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. , posiadającą, m.in. w tym zakresie, akredytację PCA nr AC 090.

Celami audytu były:

 • ocena zgodności systemu zarządzania organizacji z kryteriami audytu, na które składają się: norma odniesienia PN EN ISO 14001:2015, zdefiniowane procesy oraz dokumentacja systemu opracowana przez organizację;
 • ocena skuteczności systemu do zapewnienia, że organizacja spełnia swoje wyspecyfikowane cele;
 • ocena zdolności systemu do zapewnienia, że organizacja spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i umów;
 • ocena stosowności zakresu certyfikacji.

Audytor wiodący stwierdził wdrożenie i utrzymywanie wymagań normy odniesienia, w tym: podejście ukierunkowane strategicznie (kontekst, analiza stron zainteresowanych), działania oparte na ryzyku i szansach, zarządzanie wiedzą, systematycznie spełnienie obowiązku zgodności, rozważanie perspektywy cyklu życia przy określaniu znaczących aspektów środowiskowych, pomiar i ciągłe doskonalenie oddziaływania w zakresie środowiska itp.

System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę PN EN ISO 14001:2015 jest jednym z narzędzi, poprzez które Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” eksploatując Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz Stację Przeładunkową Odpadów w Sieradzu, minimalizuje negatywne efekty swojej działalności oraz maksymalizuje pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Weryfikacja systemu oraz nadzór jednostki certyfikującej jest standardową procedurą potwierdzającą prawidłowe działania Związku (ZUOK „Orli Staw” i SPO w Sieradzu) w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Pierwsza certyfikacja systemu odbyła się już w roku 2012, co w kontekście wymagań DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, stawia Związek jako lidera w tym obszarze. Zważywszy na zapis BAT.1 ww. decyzji: cyt. „aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego” podkreślić należy, że już w roku 2009 Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego, poprzez podjęcie uchwały nr 32/09 z dnia 2 października 2009 roku w sprawie wdrożenia i certyfikacji w strukturach Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2005. W roku 2011 przyjęto Uchwałą nr 20/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku Politykę środowiskową, zwierająca m.in. zobowiązane do ciągłego doskonalenia.

Ponadto, w związku z 30-tą rocznicą działalności TUV NORD Polska - jednostka ta prowadzi akcję ekologiczną przez cały 2023 rok pod hasłem: 1 AUDYT = 1 DRZEWO. Za każdy zakończony audyt (certyfikacyjny, nadzoru lub recertyfikacyjny) przeprowadzony przez audytorów jednostka zobowiązała się do zasadzenia jednego drzewa. Jedno drzewo produkuje 140 kg tlenu rocznie. To dokładnie tyle, ile rocznie potrzebuje jeden dorosły człowiek. Drzewa to nasz filtr redukujący ilość dwutlenku węgla i nasz klimatyzator chłodzący powietrze w upalne dni. Dzięki nim spowalniamy odpływ wód opadowych. Zieleń korzystnie oddziałuje na nasze samopoczucie oraz zdrowie, działa uspokajająco oraz łagodzi stres. W związku z powyższym otrzymaliśmy także certyfikat ZASADZENIA NOWEGO DRZEWA.

Uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 27 lutego 2023 roku odbyło się uroczyste, XIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina” połączone z obchodami 25-lecia Związku. Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu został zarejestrowany w Rejestrze Związków Międzygminnych w dniu 4 lutego 1998 roku pod pozycją 175, a jego Statut został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kaliskiego w dniu 27 lutego 1998 roku.

Uroczystemu Zgromadzeniu przewodniczył Pan Krystian Kinastowski, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Prezydent Miasta Kalisza. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku wyznaczeni przez ich Rady.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyły osoby bezpośrednio zaangażowane 25 lat temu w działo tworzenia Związku, m.in. Pan Wojciech Bachor Prezydent Miasta Kalisza w latach 1990-1998, Pan Daniel Tylak Wiceprezydent Miasta Kalisza w latach 1994-1998, a następnie wieloletni Przewodniczący Zarządu ZKG, Pan Bernard Popp Wiceprezydent Miasta Kalisza w latach 1998-2002, Pan Marek Zdunek Wójt Gminy Gołuchów, Pan Jerzy Matuszewski Wójt Gminy Mycielin w latach 1990-2018, i Pan Stanisław Urbaniak ówczesny Wójt Gminy Blizanów. Na Zgromadzeniu obecni byli również Przewodniczący Zarządu Związku Pan Jan Adam Kłysz, Dyrekcja ZUOK „Orli Staw”, Główna Księgowa i pracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W pierwszej części spotkania Przewodniczący Zgromadzenia – Pan Krystian Kinastowski serdecznie powitał wszystkich obecnych przedstawicieli gmin oraz zaproszonych gości. Następnie Pan Jan Adam Kłysz Przewodniczący Zarządu ZKG podsumował 25 lat działalności Związku, przedstawiając informację na temat aktualnej sytuacji Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Przewodniczący Zarządu Związku pogratulował przedstawicielom Gmin Członkowskich wzorowego systemu gospodarowania odpadami, przedstawił korzyści, jakie mają Gminy i Miasta będące Członkami Związku i korzystające z tak nowoczesnej instalacji zagospodarowania odpadów. Pan Jan Adam Kłysz zakończył swą wypowiedź refleksją dotyczącą zagadnień ochrony środowiska i gospodarki odpadami na terenie działania Związku na przełomie tych 25 lat. Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy przedstawili historię powstania Związku – każdy z innej perspektywy, złożyli gratulacje i przekazali pamiątkowy dyplom na ręce Przewodniczącego Zarządu Związku. Drugą część Zgromadzenia wypełniły obrady w oparciu o ich przyjęty porządek.

Na zakończenie Przewodniczący Zgromadzenia złożył podziękowania i wyrazy szacunku dla pomysłodawców powołania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, w szczególności za ich wyobraźnię, determinację, wolę działania i umiejętność wykorzystania szansy, jaka pojawiła się przed dwudziestoma pięcioma laty. Natomiast Pan Jan Adam Kłysz Przewodniczący Zarządu ZKG wyraził swoje uznanie dla kadry zarządzającej oraz pracowników Zakładu „Orli Staw”. Wszyscy uczestnicy uroczystego Zgromadzenia otrzymali pamiątkowe reprinty pierwszego Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030”

W dniu 16 lutego 2023 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu przedstawiciele władz Miasta Kalisza, regionalnego biznesu, samorządu i nauki wzięli udział w konsultacjach społecznych innowacyjnego projektu "Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030". Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” reprezentowali Przewodniczący Zarządu ZKG Pan Jan Adam Kłysz i Pan Piotr Szewczyk Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030 przeprowadzane są w sześciu miastach Wielkopolski. Prezentowane są wtedy najważniejsze założenia i zagadnienia projektu Strategii, w tym m.in. kluczowe uwarunkowania, cele strategiczne, bilans wodoru dla Wielkopolski pokazujący potencjał oraz prognozę produkcji różnymi metodami oraz szacowany popyt w różnych obszarach. Uczestnicy spotkań mają okazję zapoznać się i przedyskutować interesujące tematy, podzielić się swoimi uwagami oraz wskazać kluczowe obszary wspomagające realizację Strategii.

Wizyta delegacji Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Dreźnie, Chemnitz oraz gminie Amtsberg

W dniach 9-10 lutego 2023 roku, na zaproszenie Strabag Sp. z o. o. oraz Burmistrza gminy Amtsberg przedstawiciele Zarządu oraz Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" gościli z wizytą roboczą w Dreźnie, Chemnitz oraz niemieckiej gminie Amtsberg. W skład delegacji weszli Pan Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Zarządu ZKG, Pan Paweł Osiewała – Prezydent Miasta Sieradza Wiceprzewodniczący Zarządu ZKG, Pan Mariusz Chojnacki – Członek Zarządu ZKG, Pan Grzegorz Kulwinek – Wiceprezydent Miasta Kalisza, Pan Tadeusz Gebler – Burmistrz Gminy Dobra, Pan Rafał Szelągowski – Wójt Gminy Mycielin oraz Pan Krzysztof Roman – Burmistrz Miasta i Gminy Tuliszków.

W trakcie wizyty odbyto wiele spotkań z naszymi partnerami i sąsiadami z Niemiec. Nasza delegacja miała okazję zapoznać się z procesami przetwarzania odpadów zmieszanych w mieście Chemnitz oraz poznać problemy z jakimi borykają się władze Spółki, która eksploatuje instalację temu zadaniu dedykowaną. Podczas prezentacji informacje dotyczące zarządzania odpadami w gminie Amtsberg przekazał Burmistrz tej gminy, która jest również jednym ze współwłaścicieli dużej Spółki energetycznej.

Delegacja ZKG została także przyjęta przez Prezesa Spółki energetycznej, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, która obsługuje ponad 100 samorządów gminnych w zakresie dostaw energii elektrycznej i gazu, a która planuje budowę instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. Informacjami na temat Związku oraz działania ZUOK „Orli Staw”, jego modernizacji i planów inwestycyjnych na przyszłość, podczas prowadzonych rozmów z gospodarzami podzielił się Pan Jan Adam Kłysz Przewodniczący Zarządu Związku.

Wizyta była okazją do nawiązania roboczych kontaktów z partnerami z Niemiec. Tego typu dyskusje oraz wymiany doświadczeń są niezwykle potrzebne min. do rozwiązywania pojawiających się bieżących problemów w zakresie gospodarowania odpadami na terenie Gmin Członkowskich Związku, ale również do rozważnego i racjonalnego podjęcia decyzji w zakresie dalszych planów inwestycyjnych, które pozwolą na prawidłowe zarządzanie całym systemem gospodarki odpadowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Spotkanie z Łosiem Czystosiem w Domu Sąsiedzkim

W dniu 2 lutego 2023 roku w Domu Sąsiedzkim na ulicy Podgórze 2-4 w Kaliszu odbyły Eko warsztaty oraz spotkanie z Łosiem Czystosiem. Spotkanie z Łosiem Czystosiem i Przedstawicielami Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW” zorganizowano w czasie ferii zimowych, a przeznaczone było dla dzieci w wieku od 5-9 lat.

Na początku warsztatów dzieci zgłębiły tajniki prawidłowego segregowania odpadów oraz dowiedziały się jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Ponadto wysłuchały prezentacji dotyczącej aplikacji EcoHarmonogram.

Następnie dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach z wizerunkami koszy. Na zakończenie spotkania, jego uczestników odwiedził specjalny gość, czyli maskotka Łoś Czystoś, z którym dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia. Każdy z uczestników otrzymał drobne upominki.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

Dostawa pojazdu elektrycznego dla ZUOK „Orli Staw”

Powstanie nowoczesnej hali sortowania odpadów oraz instalacji fermentacji przetwarzającej selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz, to jedne z najważniejszych prac przeprowadzonych w ramach projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Powiększanie Zakładu o nowe obiekty technologiczne wymaga również dostosowania do tego sprawności działania służb technicznych.

Pod koniec 2022 roku zaplecze transportowe ZUOK „Orli Staw” powiększyło się o nowy nabytek. Został nim elektryczny pojazd bagażowy typu Melex. Pojazd ten będzie wykorzystywany głównie do przemieszczania się pracowników służb technicznych Zakładu oraz przewożenia narzędzi i części remontowanych urządzeń i maszyn. Zakupiony pojazd może przewozić max 665 kg ładunku, posiada akumulatory litowe i mogą się nim przemieszczać dwie osoby.

Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu? – drugi nabór do Programu Wsparcia Technicznego EPAH dla samorządów

Ubóstwo energetyczne to złożone, wieloaspektowe wyzwanie. Powszechnie definiuje się je jako niezdolność gospodarstw domowych do zapewnienia ich członkom potrzeb energetycznych na odpowiednim poziomie. Ponieważ przyczyn ubóstwa energetycznego może być wiele, oznacza to również, że jego charakter może się różnić nawet na poziomie lokalnym. Skutki ubóstwa energetycznego są bardzo różnorodne – dotyczą zarówno zdrowia jak i samopoczucia. Ekstremalne temperatury w domu mogą prowadzić do zaostrzenia chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, udaru cieplnego lub nawet zgonów. Dzieci żyjące w warunkach ubóstwa energetycznego mogą osiągać słabsze wyniki w nauce, częściej zapadają na choroby i odczuwają obniżony dobrostan społeczny i emocjonalny. Ubóstwo energetyczne jest również powiązane ze zmianą klimatu i innymi wyzwaniami środowiskowymi. Rozwiązanie tego problemu może przynieść wielorakie korzyści, od poprawy komfortu w pomieszczeniach i osobistego samopoczucia do zmniejszenia nakładów na ochronę zdrowia, wzrostu poziomu wykształcenia, rozwoju gospodarczego oraz redukcji emisji dwutlenku węgla.

W 2020 roku ukazało się zalecenie Komisji Europejskiej, w którym zaproponowano wiele środków pomocnych w rozwiązaniu tego problemu, wymagając od państw członkowskich podjęcia odpowiednich działań. Do opracowania polityki, środków i działań zachęca się wszystkie szczeble administracji, a szczególnie samorządy lokalne, które są w stanie najlepiej rozpoznać podatność swoich obywateli na takie zagrożenia. Walka z ubóstwem energetycznym jest aktualnie priorytetem dla wielu władz. Niezależnie od ich zdolności radzenia sobie z wieloma złożonymi problemami społecznymi, gospodarczymi i instytucjonalnymi, nadal stanowi ona złożone wyzwanie, począwszy od identyfikacji zjawiska ubóstwa energetycznego (diagnoza), do przygotowania skutecznych odpowiedzi (planowanie) i wdrożenia konkretnych działań (realizacja). W różnych kontekstach mogą występować różne konfiguracje ubóstwa energetycznego i dotyczyć może ono różnych części populacji. Z tego powodu potrzebne są nowe ramy prawne i działania dostosowane do potrzeb, oparte na dokładnej identyfikacji odbiorców wrażliwych.

Aby wesprzeć samorządy w tym procesie, w 2021 r. działalność rozpoczęło europejskie Centrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego (en: Energy Poverty Advisory Hub, EPAH). Jego głównym zadaniem jest zapewnienie jednostkom samorządowym i współpracującym z nimi podmiotom pomocy w analizie problemu na ich terenie oraz zaplanowanie lokalnych działań, które pomogą ograniczyć zjawisko ubóstwa energetycznego, a w długim terminie jego wyeliminowanie oraz przyspieszenie sprawiedliwej transformacji poszczególnych regionów UE. Centrum współpracuje z ekspertami tematycznymi oraz gromadzi cenną wiedzę, doświadczenia i dobre praktyki, które mogą okazać się przydatne dla innych samorządów i podmiotów zainteresowanych zwalczaniem ubóstwa energetycznego. Centrum EPAH ogłasza w tym roku drugi już nabór do Programu Wsparcia Technicznego, przeznaczonego dla samorządów oraz współpracujących z nimi organizacji, które chcą przeciwdziałać temu zjawisku. W okresie od 1 do 31 marca 2023 r. wnioskodawcy będą mogli aplikować o pomoc techniczną (wsparcie eksperckie), dzięki której będą w stanie lepiej zaplanować działania na rzecz osób ubogich energetycznie lub zagrożonych ubóstwem energetycznym.

Wszystkie samorządy oraz współpracujące z nimi organizacje, zainteresowane skorzystaniem z oferowanej pomocy technicznej, serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium w języku polskim, podczas którego omówiony zostanie temat ubóstwa energetycznego, jak również wsparcie i materiały oferowane przez EPAH, proces aplikacyjny do nowego naboru, zakres udzielanej pomocy technicznej oraz szczegóły dotyczące późniejszej współpracy pomiędzy beneficjentem a wyznaczonym ekspertem.

Webinarium odbędzie się 28 lutego br. o godzinie 11:00. Program wydarzenia obejmuje następujące punkty:

 • Zjawisko ubóstwa energetycznego w Europie i Polsce - aktualna sytuacja, metodologia, analizy zjawiska, wyzwania i możliwe rozwiązania;
 • Centrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego (EPAH) - co europejska inicjatywa oferuje gminom?
 • Program Wsparcia Technicznego - szczegóły dotyczące programu, drugiego naboru wniosków oraz przyszłej współpracy.

Zapraszamy do rejestracji i udziału w webinarium!
Dowiedz się, o jaką pomoc możesz się ubiegać w ramach Programu Wsparcia Technicznego EPAH!

>> Rejestracja <<

Więcej o Centrum Doradczym ds. Ubóstwa Energetycznego i Programie Wsparcia Technicznego.

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”


Dostawa ładowarki kołowej

Logo Fundusze Europejskie

W ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” - Zadanie nr 12 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” dostarczona została fabrycznie nowa ładowarka kołowa. Koszt dostawy ładowarki wyniósł 1 270 467,00  zł brutto. Dostawa została zrealizowana przez firmę EWPA Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

XVIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 20 grudnia 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się XVIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Tadeusz Gebler, Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Burmistrz Dobrej. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza i Sieradza wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecni byli również Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przedmiotem obrad było m.in. podjęcie uchwał Zgromadzenia Związku, a także przyjęcie protokołu z XVII posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w dniu 14 listopada 2022 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych na tymże Zgromadzeniu. Przedstawiciele Miast i Gmin wysłuchali również sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Pana Jana Adama Kłysza z działalności Zarządu Związku w okresie od 14 listopada do dnia XVIII Zgromadzenia.

W trakcie posiedzenia Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podjęło uchwały w sprawach:

 1. wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2023 – 2026,
 2. uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2023 rok.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Związku Pan Jan Adam Kłysz przedstawił zgromadzonym postęp prac związanych z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Na zakończenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia złożył wszystkim Przedstawicielom Miast i Gmin członkowskich Związku życzenia Świąteczno – Noworoczne.

Spotkanie dot. funkcjonowania PSZOK-ów

W dniu 19 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej ZUOK „Orli Staw", miało miejsce spotkanie pracowników Związku z przedstawicielami Gmin i Miast członków Związku. Celem tego spotkania była wymiana informacji dot. funkcjonowania PSZOK-ów oraz omówienie współpracy w tym zakresie, pomiędzy poszczególnymi Gminami oraz Związkiem. W szczególności poruszone zostały techniczne i prawne aspekty związane ze zbieraniem poszczególnych frakcji odpadów, omówiono rozwiązania związane z logistyką magazynowania oraz zasadami przekazywania odpadów do naszych instalacji. Staraliśmy się naświetlić i przybliżyć problem zanieczyszczeń odpadów, które mogą wpływać niekorzystnie na dalsze przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów trafiających do naszego Zakładu.

Spotkanie prowadzili wspólnie Pan Karol Kaliński oraz Pan Grzegorz Wolff, wieloletni pracownicy Związku. Dziękujemy za obecność pracowników i przedstawicieli naszych Miast i Gmin. Mamy nadzieję, że przedstawione i omówione przez nas tematy, a także rzeczowa dyskusja, okażą się przydatne i pomogą w dalszym organizowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego bardzo istotnym elementem są właśnie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Wejdź w rolę detektywa...

Znów ciekawe znalezisko! Na terenie sortowni, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, odnaleziono starą fotografię. Przedstawia ona zapewne, tak należy się domyślać, pracowników Poczty Polskiej. Stawiamy taką hipotezę na podstawie napisu, jaki zamieszczono na fotografii o treści „Pięciolecie wznowienia działalności obwod. urzędu pocztowego Kalisz 1 29. I. 1945 – 29. I. 1950”.

Tak postawioną tezę pewnie szybko da się potwierdzić przy pomocy wszystkich Państwa! Fotografia jest dobrej jakości i przedstawia liczną grupę 112. osób! Być może rozpoznacie Państwo na niej swoich krewnych, sąsiadów, przyjaciół!

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym znaleziskiem! Poszukujemy osób, które rozpoznają swoich bliskich czy też znajomych, uwiecznionych na znalezionej fotografii. Być może również ktoś z Państwa posiada inne zdjęcia z tego wydarzenia lub z czasów funkcjonowania obwodowego urzędu pocztowego Kalisz 1.

Bardzo prosimy o kontakt z nami, o nowe informacje dotyczące tegoż wydarzenia, o przesłanie skanów posiadanych zdjęć. Wszystkie materiały udostępnione nam przez Państwa zostaną opublikowane w jednej kolekcji oraz przekazane do Muzeum.

Być może w ten sposób uda się przywrócić wspomnienia, a także dostarczyć nowych danych na temat przeszłości. Przeszukiwanie starych fotografii to nie tylko podróż sentymentalna, ale ciekawa historyczna praca.

DANE KONTAKTOWE : Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Orli Staw 2, 62-834 Ceków Tel. +48 62 7635650 Fax +48 62 7635651 biuro@orlistaw.pl www.orlistaw.pl

Do pobrania plik zdjęcia w wysokiej rozdzielczości.

Inauguracja XIX Kaliskiej Przygody z Odpadami

Inauguracja tegorocznej edycji projektu edukacyjnego Kaliska Przygoda z Odpadami odbyła się 24 listopada 2022 r. w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Jarosław Wujkowski oraz Piotr Szyszkiewicz ze Związku Komunalnego Gmin “Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W ramach projektu przeprowadzone zostało szkolenie dla nauczycieli. Uczestnicy wysłuchali prelekcji przygotowanej przez Katarzynę Terek i Monikę Iwańską z firmy EKORUM. Nauczyciele mogli zapoznać się z tematyką prawidłowej segregacji odpadów, oraz poznać interesujące sposoby na przeprowadzenie lekcji związanych z tym tematem, aby edukować najmłodszych. W ramach konferencji odbyły się również warsztaty kreatywne, gdzie wykonywano woreczki materiałowe na warzywa i owoce.

Spotkanie było także okazją do wręczenia certyfikatów nauczycielom, którzy w poprzedniej edycji realizowali działania proekologiczne w szkołach.

Wyniki konkursu filmowego „Śmieci segreguję, środowisko naturalne ratuję”

Oficjalne wyniki konkursu filmowego dla placówek przedszkolnych i szkolnych z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, pt. „Śmieci segreguję, środowisko naturalne ratuję”

Kategoria: szkoły podstawowe

 • I Miejsce - Zespół Szkół w Stawie
 • II Miejsce - Szkoła Podstawowa w Miłaczewie
 • III Miejsce - Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mieleckiego w Koźminku

Wyróżnienia:

 • Szkoła Podstawowa w Ciepielewie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku
 • Zespół Szkół w Iwanowicach
 • Szkoła Podstawowa im. ks. W. Blizińskiego w Liskowie
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu

Kategoria: przedszkola

 • I Miejsce - Przedszkole Justynka w Stawiszynie
 • II Miejsce - Przedszkole w Cekowie Kolonii
 • III Miejsce -Przedszkole Bajkowe w Turku

XVII posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 14 listopada 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się XVII posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Tadeusz Gebler, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Burmistrz Gminy Dobra. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecni byli również Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przedmiotem obrad było m.in. podjęcie uchwał Zgromadzenia Związku, a także przyjęcie protokołu z XVI posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w dniu 8 czerwca 2022 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych na tymże Zgromadzeniu. Przedstawiciele Miast i Gmin wysłuchali również sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Pana Jana Adama Kłysza z działalności Zarządu Związku w okresie od 8 czerwca do dnia XVII Zgromadzenia.

W trakcie posiedzenia Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podjęło uchwały w następujących sprawach:

 1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2022–2025,
 2. zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2022 rok,
 3. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Błaszki do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
 4. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od 1 stycznia 2023 roku.

W trakcie Zgromadzenia przyjęto informacje o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze 2022 roku. Ponadto Przewodniczący Zarządu Związku Pan Jan Adam Kłysz przedstawił zgromadzonym postęp prac związanych z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Wizyta Radnych Miasta Kalisza

W dniu 10 listopada 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Miasta Kalisza. Radni wysłuchali prezentacji Pana Jana Adama Kłysza – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. W spotkaniu uczestniczyli również Pan Piotr Szewczyk Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu oraz Pani Jadwiga Strycharczyk Główna Księgowa. W dalszej części spotkania Radni zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy i prowadzonych prac modernizacyjnych. Na koniec wizyty goście zobaczyli niektóre ze starych i ciekawych rzeczy, które zostały odnalezione przez naszych pracowników w odpadach przywożonych do Zakładu, a tym samym uratowane przed zniszczeniem. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Goście pozytywnie ocenili dotychczas realizowane działania.

Wizyta Radnych Gminy Blizanów

W dniu 9 listopada 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Blizanów. Radni wysłuchali prezentacji Pana Jana Adama Kłysza – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. Następnie Radni zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy i prowadzonych prac modernizacyjnych. Na koniec wizyty Goście mogli zobaczyć niektóre ze starych i ciekawych rzeczy, które zostały odnalezione przez naszych pracowników pośród odpadów przywożonych do Zakładu, a tym samym uratowane przed zniszczeniem. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Goście pozytywnie ocenili dotychczas realizowane działania.

Wizyta Radnych Gminy Brzeziny

W dniu 4 listopada 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Brzeziny. Radni wysłuchali prezentacji Pana Jana Adama Kłysza – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. Następnie Radni zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy i prowadzonych prac modernizacyjnych. Na koniec wizyty Goście mogli zobaczyć niektóre ze starych i ciekawych rzeczy, które zostały odnalezione przez naszych pracowników pośród odpadów przywożonych do Zakładu, a tym samym uratowane przed zniszczeniem. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Goście pozytywnie ocenili dotychczas realizowane działania.

Wizyta przedstawicieli Kaliskich Spółdzielni Mieszkaniowych

W dniu 3 listopada 2022 roku na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Pana Jana Adama Kłysza w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli przedstawiciele Kaliskich Spółdzielni Mieszkaniowych (MZBM, SM Budowlani, SM Dobrzec, Kaliska SM Lokatorsko-Własnościowa). Zorganizowane spotkanie dało doskonałą możliwość do dyskusji na temat konieczności prowadzenia edukacji dzieci, młodzieży oraz mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.

W trakcie spotkania przedstawiono problemy, a także oczekiwania w tym temacie. Przewodniczący Zarządu Związku zauważył, że jest wiele istotnych działań, które mają wpływ na jakość odpadów przywożonych do Orlego Stawu, jak np. wyeliminowanie worków foliowych ze selektywnej zbiórki szkła, czy też selektywnej zbiórki bioodpadów. Należy nadmienić, że Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od ponad roku oferuje dla mieszkańców gmin członkowskich bezpłatną aplikację EcoHarmonogram, która stanowi bardzo dobre narzędzie, również edukacyjne. I w tym właśnie przypadku potrzebne jest wsparcie Zarządów Spółdzielni, by jak najwięcej osób zachęcić do korzystania z niej. Przewodniczący Zarządu ZKG omówił również powstanie i działalność Związku oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie.

W kolejnej części spotkania goście zwiedzili teren Zakładu, jak również szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy oraz działań modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami. Goście byli pod dużym wrażeniem i bardzo pozytywnie ocenili Zakład.

Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Wizyta Radnych Gminy Mycielin w Orlim Stawie

W dniu 31 października 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Mycielin. Wizyta Radnych rozpoczęła się od prezentacji Pana Jana Adama Kłysza – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. W kolejnej części spotkania Radni zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy oraz prowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Goście byli pod dużym wrażeniem i bardzo pozytywnie ocenili Zakład, a w szczególności prowadzone aktualnie prace modernizacyjne. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Zagrożeń wokół nas nie brakuje!

Zagrożeń wokół nas nie brakuje! Aby im przeciwdziałać trzeba rozmawiać ze sobą, trzeba się wzajemnie informować, trzeba przewidywać! Właśnie w tym celu przed laty powołano dwa Zespoły robocze, tj. Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Wspólną dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tym razem jednym z tematów, który miał okazję przedstawić Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Jan Adam Kłysz w czasie wtorkowych obrad w Starostwie Powiatowym w Kaliszu była gospodarka odpadami. Niby to tylko śmieci, a jednak, jak się okazuje, mogą sprawić wiele problemów!

Wizyta przedstawicieli Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego

W dniu 28 października 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościła grupa samorządowców działających w Pracowni Samorządowej prowadzonej przez Fundację Batorego. Pracownia Samorządowa Fundacji Batorego jest ogólnopolskim przedsięwzięciem realizowanym od 2019 roku. Jej uczestnikami są samorządowcy pełniący funkcje radnych, wójtów, burmistrzów lub prezydentów, których łączy gotowość do współpracy z mieszkańcami i do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla lokalnych problemów.

Spotkanie, które zorganizowała Pani Barbara Oliwiecka Radna Rady Miasta Kalisza, było jednym z elementów wizyty studyjnej samorządowców w Kaliszu i Ostrowie Wlkp. Przybyłych gości powitał Pan Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Zarządu Związku, który omówił powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. W spotkaniu brał udział również Pan Piotr Szewczyk Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu. Następnie samorządowcy zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy i prowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Goście pozytywnie ocenili dotychczas realizowane działania.

Wizyta była doskonałym pretekstem do rozmowy o ekologii i zagospodarowaniu odpadów. Serdecznie dziękujemy za okazanie zainteresowania pracą Zakładu i złożoną wizytę.

Orli Staw dla Jagódki

Pani Bogumiła wygrała licytację, mającą na celu wspomóc chorą na SMA Jagódkę. Przedmiotem licytacji było zwiedzanie ZUOK Orli Staw. Pani Bogumiła przyjechała do Zakładu wraz z Aleksandrem, Nadią i Albertem. Wszyscy mieli okazję zobaczyć najciekawsze miejsca Orlego Stawu oraz dowiedzieć się co robimy z przywożonymi do nas odpadami. Na koniec wizyty goście otrzymali materiały edukacyjne i oczywiście pamiątkowe zdjęcie z Łosiem Czystosiem. Serdecznie pozdrawiamy.

Wizyta Radnych Gminy Lisków w Orlim Stawie

W dniu 19 października 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Lisków. Wizyta Radnych rozpoczęła się od prezentacji Pana Jana Adama Kłysza – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. W kolejnej części spotkania Radni zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy oraz prowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Goście byli pod dużym wrażeniem i bardzo pozytywnie ocenili Zakład, a w szczególności prowadzone aktualnie prace modernizacyjne. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Wizyta Radnych Gminy Malanów w Orlim Stawie

W dniu 18 października 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Malanów. Radnych powitał Pan Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Zarządu Związku, prezentując na wstępie wizyty powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. Następnie Radni zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy i prowadzonych prac modernizacyjnych. Goście pozytywnie ocenili prowadzone działania. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Festiwal Recyklingu w Sieradzu

W sobotę, 15 października 2022 r. na placu przed Teatrem Miejskim w Sieradzu odbył się Festiwal Recyklingu będący finałem akcji Sieradz Bierze Oddech. Wydarzenie zorganizował Urząd Miasta w Sieradzu, przy współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Akcja zbierania odpadów prowadzona była nie tylko w trakcie finału, ale także w ciągu całego tygodnia poprzedzającego go. Odpady przynoszone były do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu przy ulicy Dzigorzewskiej 4.

Mieszkańcy Sieradza podczas akcji dostarczali do PSZOk-a puszki aluminiowe, baterie, odpady problemowe i niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Za dostarczone odpady otrzymywali ekodukaty, które mogli wymienić na sadzonki drzew, krzewów lub róż oraz upominki ekologiczne. Festiwal jest formą podziękowania dla Sieradzan za całoroczną zbiórkę odpadów oraz ich segregację.

Podczas finału Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przygotował stoisko, na którym rozprowadzane były materiały edukacyjne, a w prowadzonych konkursach można było otrzymać gadżety edukacyjne. Stoisko było poświęcone tematyce prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności prawidłowej segregacji odpadów. Sieradzanie mogli tu sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów. Wśród mieszkańców Sieradza promowaliśmy także aplikację EcoHarmonogram, z której mogą korzystać, a która ma za zadanie ułatwić im segregację odpadów.

Łączna masa odebranych odpadów podczas Festiwalu Recyklingu:

 • Baterie 2,350 Mg
 • Puszki 0,150 Mg
 • ZSEiE 8,626 Mg
 • Problemowe 0,667 Mg

Ćwiczenia ratowniczo–gaśnicze w Orlim Stawie

W dniu 12 października 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” przeprowadzono ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze. Uczestnikami ćwiczeń byli pracownicy ZUOK „Orli Staw” (w tym zakładowa grupa ratownicza) oraz pracownicy służby ochrony i inne osoby znajdujące się w tym czasie na terenie Zakładu. W ramach ćwiczeń zasymulowano pożar nowej hali sortowni odpadów.

Po stwierdzeniu i zlokalizowaniu źródła pożaru niezwłocznie powiadomiono straż pożarną, przeprowadzono ewakuację pracowników, a następnie przystąpiono do akcji gaśniczej. W trakcie pożaru zostali ranni pracownicy Zakładu oraz strażak uczestniczący w akcji. Ratownicy ewakuowali ich z zagrożonej strefy, a następnie udzielili pierwszej pomocy.

Akcja miała na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji oraz umiejętności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania pożaru. W akcji sprawdzono również działanie systemu dostarczania wody w miejsce pożaru oraz zakładowy sprzęt gaśniczy, w tym niedawno zakupiony samochód strażacki marki STAR. W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 50 strażaków, wozy bojowe OSP z Cekowa, Kamienia, Morawina i Przespolewa oraz PSP z Kalisza, w tym samochód dowodzenia i łączności.

Zagrożenie pożarem w tego typu obiektach jest bardzo wysokie. Ze względu na ich specyfikę incydenty pożarowe zdarzają się stosunkowo często. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Dyrekcja Zakładu kładzie bardzo duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie ZUOK „Orli Staw”. Poza wyposażeniem w profesjonalny sprzęt p-poż, okresowo organizowane są ćwiczenia, w tym także z udziałem Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wizyta Radnych Gminy Sieradz

W dniu 12 października 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Sieradz. Wizytę Radnych w naszym Zakładzie poprzedziły obrady Komisji, które Radni przeprowadzili na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu. Przybyłych gości powitał Pan Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Zarządu Związku, który omówił powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. W spotkaniu uczestniczył również Senator RP Pan Janusz Pęcherz.

W następnej części spotkania Pan Piotr Szewczyk Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu oprowadził gości po obiektach Zakładu oraz szczegółowo przedstawił informacje dotyczące jego pracy oraz prowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Radni pozytywnie ocenili dotychczas realizowane działania. Serdecznie dziękujemy za okazanie zainteresowania pracą Zakładu i złożoną wizytę.

Wielkopolskie rozmowy o klimacie

Władze Województwa Wielkopolskiego reprezentowane przez Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pana Jacka Bogusławskiego, samorządowcy z regionu, przedstawiciele instytucji związanych z ochroną środowiska oraz związków komunalnych dyskutowali o wyzwaniach klimatycznych i środowiskowych miast i gmin.

Konferencja, która odbyła się w dniu 7 października 2022 roku w Kaliszu, poświęcona była wyzwaniom klimatycznym i środowiskowym w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w zakładach komunalnych, które pełnią bardzo ważną rolę regionalnego systemu ochrony środowiska.

Podczas konferencji Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Zakład „Orli Staw” reprezentowali Pan Jan Adam Kłysz Przewodniczący Zarządu Związku oraz Pan Piotr Szewczyk Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu ZUOK „Orli Staw”.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o najnowszych klimatycznych i środowiskowych komunikatach Komisji Europejskiej, dylematach w proklimatycznym i prośrodowiskowym zarządzaniu zakładami komunalnymi oraz standardach systemów zarządzania środowiskowego.

Konferencję zorganizował Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

W dniu 29 września 2022 roku w Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisji przewodniczył Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. W obradach Komisji, na specjalne zaproszenie Pana Senatora Janusza Pęcherza, brali udział przedstawiciele Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin. W imieniu ZKG głos zabrali Przewodniczący Zarządu Pan Jan Adam Kłysz oraz Z-ca Dyrektora ZUOK „Orli Staw” Pan Piotr Szewczyk.

W trakcie obrad Komisji, na przykładzie działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, został omówiony system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysnuto wnioski, że tak naprawdę ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinna być napisana od nowa. Senatorowie przyznali rację przedstawicielom branży w kwestii konieczności uelastycznienia ustawy. Zwrócono uwagę na różnorodność i złożoność problemów, z którymi borykają się zarówno małe jak i duże gminy wiejskie, a także miejskie.

Kolejnymi problemami w branży gospodarowania odpadami komunalnymi, które również zostały omówione podczas posiedzenia były:

 • długie i skomplikowane procedury administracyjne np. uzyskiwania zgód na budowę nowych instalacji do unieszkodliwiania odpadów,
 • zbyt niski poziom świadomości społecznej dotyczący segregacji odpadów na frakcje,
 • brak systemu kaucyjnego ROP i zbyt mała liczba instalacji do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych.

Podczas obrad poruszono również zagadnienie dotyczące przepisów regulujących działanie związków gmin w tym komunalnych, które realizują zadania publiczne, podobnie jak jednostki samorządu terytorialnego. Jednak przepisy, które dają samorządom narzędzia nie dotyczą związków zrzeszających gminy. W związku z tym złożono prośbę o włączenie przedstawicieli Stowarzyszenie OSKZG do prac legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami.

Mamy nadzieję, że udział naszych przedstawicieli oraz przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin w posiedzeniu Komisji Senackiej, złożone propozycje rozwiązań poruszanych problemów, przyniosą wymierne korzyści i zdecydowanie ułatwią zadania podmiotom działającym w branży gospodarowania odpadami komunalnymi.

Konferencja OSKZG w Kaliszu

W dniach 29-30 września 2022 roku w Kaliszu odbyło się spotkanie robocze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin (OSKZG). Stowarzyszenie OSKZG zajmuje się wsparciem i koordynacją działań w zakresie czynnej ochrony środowiska naturalnego, koordynacją wspólnych działań mających na celu wdrożenie i realizację polskiego prawa wewnętrznego i prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Jego celem jest działanie na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej poprzez wspieranie działalności komunalnych związków międzygminnych, a w szczególności: stworzenie krajowej reprezentacji komunalnych związków międzygminnych wobec polskich i unijnych władz ustawodawczych i administracyjnych oraz organów samorządowych i innych organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie informacji o ich funkcjonowaniu i osiągnięciach.

Aktualnie do Stowarzyszenia OSKZG należy 19 Związków Komunalnych (w tym również Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”) z obszaru całej Polski, skupiających 230 miast i gmin zamieszkałych przez ponad 2,7 mln osób. Spotkanie miało służyć wymianie doświadczeń oraz stworzeniu wspólnych planów działania na przyszłość. Spotkanie przebiegało w atmosferze sprzyjającej refleksji oraz inspirowało uczestników do podejmowania nowych działań - wyzwań w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi. Zjazd Członków Stowarzyszenia zakończył się zwiedzaniem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Wizyta Komisji Senackiej w Orlim Stawie

W dniu 28 września 2022 roku Senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej złożyli wizytę studyjną w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. W skład delegacji weszło osiemnastu Senatorów RP wraz z Przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Panem Senatorem Zygmuntem Frankiewiczem oraz Szefem Kancelarii Senatu Panem Ministrem Adamem Niemczewskim. Senatorowie zapoznali się z funkcjonowaniem instalacji Zakładu.

Podczas wizyty obejrzeli m.in. sortownie odpadów oraz instalację fermentacji, która będzie przetwarzała biodegradowalne odpady zbierane selektywnie na biogaz. Senatorowie wysłuchali informacji nt. powstania i działania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zrzeszającego 23 Miasta i Gminy z województwa wielkopolskiego i łódzkiego.

Była to okazja do zaprezentowania wszystkich ostatnich dokonań Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, które przyjęte zostały z wielką aprobatą. Organizatorem tej wizyty był Pan Senator Janusz Pęcherz. Senatorowie gościli w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Pana Jana Adama Kłysza.

Wizyta Radnych Gminy Wróblew w Orlim Stawie

W dniu 23 września 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Wróblew. Wizyta Radnych rozpoczęła się od prezentacji Pana Jana Adama Kłysza – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. W kolejnej części spotkania radni zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy oraz prowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Goście byli pod dużym wrażeniem i bardzo pozytywnie ocenili Zakład, a w szczególności prowadzone aktualnie prace modernizacyjne. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

„Śmieci segreguję, środowisko naturalne ratuję” - konkurs filmowym

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w Konkursie filmowym. Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu przedstawiającego i promującego ekologiczne zachowania, a przede wszystkim selektywną zbiórkę odpadów. Filmy konkursowe muszą być inspirowane ekologią (tj. sposobem postępowania z domowymi odpadami lub wykorzystywaniem odpadów w życiu codziennym). Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie znaczenia ekologii w codziennej egzystencji, czy też jej wpływu na otaczające środowisko. Dla najlepszych filmów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu.

Wizyta Radnych Gminy Szczytniki w Orlim Stawie

W dniu 21 września 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Szczytniki. Radnych powitał Pan Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Zarządu Związku, prezentując na wstępie wizyty powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. Następnie Radni zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy i prowadzonych prac modernizacyjnych. Goście pozytywnie ocenili prowadzone działania. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Wizyta Łosia Czystosia w Szkole Podstawowej w Skarżynie

W dniu 21 września 2022 r. na zaproszenie Dyrekcji gościliśmy w Szkole Podstawowej w Skarżynie w gminie Kawęczyn. W zajęciach wzięli udział uczniowie z klas 1 - 3 wraz z wychowawcami. Na początku dzieci wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach z wizerunkami koszy. Na zakończenie uczniów odwiedził specjalny gość, czyli maskotka Łosia Czystosia, z którym zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia. Każdy z uczestników otrzymał drobne gadżety. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

Wizyta Łosia Czystosia w Szkole Podstawowej w Popowie

W dniu 19 września 2022 r. gościliśmy w Szkole Podstawowej w Popowie w gminie Szczytniki. Uczniowie oraz nauczyciele wysłuchali prezentacji dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów oraz pracy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie wszyscy mogli sprawdzić swoją wiedzę w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach z wizerunkami koszy. Na zakończenie spotkania uczniów odwiedził specjalny gość, czyli maskotka Łosia Czystosia, z którym zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Każdy z uczestników otrzymał drobne gadżety. Dziękujemy za zaproszenie.

Łoś Czystoś z wizytą w przedszkolu w Szczytnikach

W dniu 19 września br., gościliśmy w Przedszkolu „Tęcza” w Szczytnikach. Na zaproszenie Urzędu Gminy, przeprowadziliśmy lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Dzieci miały okazję dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów oraz Zakładu „Orli Staw”. Miłą niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Przedszkolaki z wielką radością pozowały z nim do wspólnych zdjęć. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie.

Posiedzenie Zarządu Związku

W dniu 15 września 2022 roku w Zakładzie ZUOK „Orli Staw” obradował Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu Związku. Przewodniczący, w pierwszej kolejności, przedstawił informacje na temat realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu Związku w dniu 13 maja 2022 roku oraz posiedzeń odbytych w trybie korespondencyjnym w dniach 1 czerwca, 13 lipca i 9 sierpnia 2022 roku.

Następnie Zarząd omówił i podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022, a także omówił i przyjął projekt uchwały Zgromadzenia Związku wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Błaszki do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Ponadto Członkowie Zarządu omówili kwestie dotyczące stawek cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od dnia 1 stycznia 2023 roku. Na zakończenie obrad Przewodniczący Zarządu omówił postęp prac związanych z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Wizyta Radnych Gminy Stawiszyn w Orlim Stawie

W dniu 14 września 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Stawiszyn. Radnych powitał Pan Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Zarządu Związku, prezentując na wstępie wizyty powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. Następnie Radni zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy i prowadzonych prac modernizacyjnych. Goście pozytywnie ocenili prowadzone działania. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” dla Jagódki

Jeżeli chcesz pomóc chorej na SMA Jagódce, a przy okazji poznać naszą pracę „od kuchni” wylicytuj zwiedzanie Zakładu „Orli Staw”. Podczas wizyty w Zakładzie zobaczysz procesy zagospodarowania odpadów, które są do nas przywożone, a nawet będziesz w niektórych uczestniczyć. Staniesz przy taśmie sortowniczej, przejedziesz się hakowcem, ładowarką oraz zakładowym wozem strażackim. Na koniec wizyty otrzymasz atrakcyjne materiały edukacyjne i oczywiście pamiątkowe zdjęcie z Łosiem Czystosiem.

W zwiedzaniu mogą wziąć udział max 4 osoby, które w razie potrzeby przywieziemy do Zakładu i odwieziemy – transport realizowany jest tylko na terenie 23 gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, wykaz gmin na www.orlistaw.pl. W innym przypadku dojazd do Zakładu we własnym zakresie.

W imieniu Jagódki serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w licytacji. Kwota wyjściowa licytacji: 300 zł

Link do zbiórki: facebook.com

Wizyta Radnych Gminy Gołuchów w Orlim Stawie

W dniu 14 września 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Gołuchów. Wizyta Radnych rozpoczęła się od prezentacji Pana Jana Adama Kłysza – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. W spotkaniu uczestniczył również Pan Piotr Szewczyk Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu, który następnie oprowadził gości po obiektach Zakładu oraz szczegółowo przedstawił informacje dotyczące jego pracy oraz prowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Radni pozytywnie ocenili dotychczas realizowane działania. Serdecznie dziękujemy za okazanie zainteresowania pracą Zakładu i złożoną wizytę.

Wizyta Radnych Gminy Koźminek w Orlim Stawie

W dniu 8 września 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Koźminek. Radnych powitał Pan Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Zarządu Związku, prezentując na wstępie wizyty powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. Następnie Radni zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy i prowadzonych prac modernizacyjnych. Goście pozytywnie ocenili prowadzone działania. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Dobra w Orlim Stawie

W dniu 5 września 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Dobra. Radni wysłuchali prezentacji Pana Jana Adama Kłysza – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. Następnie Radni zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy i prowadzonych prac modernizacyjnych. Goście pozytywnie ocenili prowadzone działania. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Ekorajd Stawiszyn

W dniu 4 września 2022 roku na zaproszenie Urzędu Gminy Stawiszyn uczestniczyliśmy w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym "Ekorajd" , który odbywał się w Starym Kiączynie. Dla uczestników rajdu przygotowaliśmy nasze stoisko informacyjno-edukacyjne na którym rozprowadzaliśmy materiały dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami. Odwiedzający nas mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na specjalnie przygotowanych planszach magnetycznych przedstawiających kosze, a także dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat działania zakładu „Orli Staw”. Na stoisku obecna była także nasza maskotka Łoś Czystoś, która stanowiła atrakcję szczególnie dla najmłodszych. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Uczestnicy konferencji Abrys w Orlim Stawie

W dniu 2 września 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” z wizytą techniczną gościli uczestnicy 26. Konferencji - Kompleksowa Gospodarka Odpadami. Wizyta grupy ponad 130 osób w naszym Zakładzie była jednym z punktów programu organizowanej konferencji. Przybyli goście mogli obejrzeć nową instalację fermentacji, która już niedługo będzie w trakcie rozruchów. Zapoznali się także z pozostałymi pracami wykonanymi w ramach  projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”.

Wizyta była okazją do nawiązania roboczych kontaktów oraz wymiany doświadczeń w gronie kadry zarządzającej Instalacjami Komunalnymi. Przybyli goście wysoko ocenili zarządzanie oraz prawidłowo prowadzoną eksploatację Zakładu. Pozytywnie i z zainteresowaniem odnieśli się również do prowadzonych działań modernizacyjnych oraz dalszych planów rozwojowych ZUOK „Orli Staw”.

Wizyta Radych Gminy Ceków–Kolonia w Orlim Stawie

W dniu 2 września 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Ceków – Kolonia. Wizyta Radnych rozpoczęła się od prezentacji Pana Jana Adama Kłysza – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. W kolejnej części spotkania radni zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy oraz prowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Goście byli pod dużym wrażeniem i bardzo pozytywnie ocenili Zakład, a w szczególności prowadzone aktualnie prace modernizacyjne. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Radni Gminy Opatówek w Orlim Stawie

W dniu 30 sierpnia 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” gościli Radni Gminy Opatówek. Radni wysłuchali prezentacji Przewodniczącego Zarządu Związku Pan Jana Adama Kłysza na temat powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz prowadzonych prac modernizacyjnych Zakładu w Orlim Stawie. Następnie goście zwiedzili teren Zakładu oraz szczegółowo zapoznali się z informacjami dotyczącymi jego pracy i prowadzonych prac modernizacyjnych. Spotkanie było okazją do ciekawych dyskusji dotyczących bieżących spraw oraz przyszłości Zakładu. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

"Piłki za puszki" - SP2 Kalisz

W dniu 26 sierpnia br. roku odebraliśmy 33 kg puszek aluminiowych, zebranych do pojemnika postawionego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu.

Projekt „Piłki za puszki” realizowany jest w głównie na boiskach typu “Orlik” ale nie wyklucza to możliwości działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek aluminiowych (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny. Oprócz korzyści ekologicznych płynących z recyklingu, takich jak ochrona zasobów i ochrona klimatu, jest również materialny aspekt, bowiem pieniądze ze sprzedaży puszek wykorzystane są do zakupu wyposażenia sportowego na potrzeby Orlików. Chętnych zapraszamy do włączenia się w akcję.

Wyjazdowa sesja Rady Gminy Kawęczyn w Orlim Stawie

W dniu 25 sierpnia 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyła się wyjazdowa sesja Rady Gminy Kawęczyn. Wizyta Radnych rozpoczęła się od prezentacji Pana Jana Adama Kłysza – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę i modernizację Zakładu w Orlim Stawie. W spotkaniu uczestniczył również Pan Piotr Szewczyk Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu, który następnie oprowadził gości po obiektach Zakładu oraz szczegółowo przedstawił informacje dotyczące jego pracy oraz prowadzonych prac modernizacyjnych. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Radni pozytywnie ocenili dotychczas realizowane działania. Serdecznie dziękujemy za okazanie zainteresowania pracą Zakładu i złożoną wizytę.

Dożynki w Dobrzecu

W dniu 21 sierpnia br. na zaproszenie Sołectwa Dobrzec (miasto Kalisz) gościliśmy na uroczystościach dożynkowych. Tradycyjnie dla gości przygotowaliśmy nasze stoisko informacyjno-edukacyjne na którym rozprowadzaliśmy materiały dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami. Odwiedzający nas mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na specjalnie przygotowanych planszach magnetycznych przedstawiających kosze, a także dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat działania zakładu „Orli Staw”. Każdy za prawidłowo wykonane zadanie otrzymywał drobne materiały edukacyjne. W konkursie ochoczo i licznie brały udział dzieci oraz osoby dorosłe. Na stoisku obecna była także nasza maskotka Łoś Czystoś, która stanowiła atrakcję szczególnie dla najmłodszych. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Modernizacja ZUOK „Orli Staw” - Prace budowlane instalacji fermentacji

Logo Fundusze Europejskie

W niecały rok po przekazaniu Wykonawcy terenu pod budowę instalacji fermentacji możemy śmiało powiedzieć, że jedno z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” jest bliskie ukończenia. Od momentu rozpoczęcia zadania, prace budowlane przebiegają płynnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W ostatnim okresie wykonano m.in.

 • próby szczelności zbiornika czterokomorowego na odcieki w hali odwodnienia pofermentatu – zakończone wynikiem pozytywnym,
 • próby szczelności komory fermentera – zakończone wynikiem pozytywnym,
 • montaż zbiornika biogazu, który został posadowiony na zbiorniku na odcieki,
 • układanie warstw ścieralnych betonowych i asfaltobetonowych na drogach i placach terenu inwestycji,
 • roboty betoniarskie w zakresie budowy zbiornika na wodę deszczową – trwają przygotowania do przeprowadzania próby jego szczelności,
 • większość prac związanych z obudową obiektów płytami warstwowymi oraz część pozostałych prac elewacyjnych,
 • pokrycia blachą boksów i wiat magazynowych.

Gotowe są już wszystkie obiekty instalacji i trwa ich wyposażanie. Dostarczono i zamontowano praktycznie wszystkie elementy składowe – maszyny i urządzenia linii technologicznych w poszczególnych obiektach.

Dzięki sprawnemu działaniu i zaangażowaniu wielu osób już niedługo w Orlim Stawie zostanie oddana do użytku instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu.

Zadanie realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wóz strażacki w Orlim Stawie

Zagrożenie pożarowe w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, tak jak i w wielu innych tego typu Zakładach w Polsce, jest bardzo wysokie. Ze względu na materiał, który trafia do Zakładu oraz specyfikę pracy, incydenty pożarowe mogą zdarzać się bardzo często. Zidentyfikowany katalog potencjalnych zagrożeń i przyczyn pożarów w takim obiekcie jak sortownia odpadów jest bardzo duży i nie jest on zamknięty. Do końca nigdy nie będzie można przewidzieć jakie kolejne niebezpieczne i stanowiące zagrożenie pożarowe sytuacje nas spotkają, ale również nigdy nie wiemy jakie rzeczy – mogące wywołać pożar znajdują się pośród odpadów trafiających do Orlego Stawu.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Dyrekcja Zakładu kładzie bardzo duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie ZUOK „Orli Staw”.

Poza szeregiem działań prewencyjnych, okresowo organizowanymi szkoleniami załogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ćwiczeniami z udziałem Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej ważne jest wyposażenie Zakładu w nowoczesny sprzęt gaśniczy, taki jak np. systemy detekcji i gaszenia pożaru, działka wodne, pompy z napędem spalinowym i inne.

Od niedawna służbę w Zakładzie „Orli Staw” rozpoczął nowy „używany”, bojowy wóz strażacki. Jest to ponad 30 letni, sprawny i bezwypadkowy samochód ciężarowy marki „STAR 266” z napędem 6x6, wyposażony m.in. w kabinę 6 osobową, działko wodne zamontowane na dachu pojazdu, zbiornik na wodę o pojemności 4000 litrów oraz wciągarkę i oświetlenie typu szperacz.

Mamy nadzieję, że zakup samochodu strażackiego to kolejny dobry krok w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla naszego Zakładu.

Targi Odnawialnych Źródeł Energii "SUN AIR COOPERATION"

W dniach 9-10 lipca 2022 roku w Porcie Jachtowym „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim odbyły się Targi Odnawialnych Źródeł Energii „SUN AIR COOPERATION”. Organizatorem targów była Gmina Warta.

Głównym tematem imprezy była promocja innowacyjnych rozwiązań i urządzeń w turystyce, gospodarce oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na zaproszenie burmistrza Warty Pana Krystiana Kroguleckiego, ZUOK „Orli Staw” przygotował swoje stoisko, na którym rozprowadzaliśmy materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące prawidłowej segregacji odpadów. Natomiast w organizowanym podczas targów panelu dyskusyjnym dotyczącym odnawialnych źródeł energii i zarządzania energią, wziął udział Pan Piotr Szewczyk Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu, który nakreślił szczegóły projektu modernizacji ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu, a w szczególności budowy instalacji fermentacji i korzyści płynących z uzyskanej w ten sposób zielonej energii.

W programie targów znalazły się również występy artystów, turniej piłki siatkowej oraz parada jachtów żaglowych. Duża ilość wystawców, ciekawe i konstruktywne rozmowy, bardzo dobra organizacja oraz niesamowite walory turystyczne Ostrowa Warckiego sprawiły, że targi można uznać za bardzo udane.

Informacje z prac modernizacyjnych ZUOK „Orli Staw” - prace budowlane instalacji fermentacji

Logo Fundusze Europejskie

Trwa realizacja jednego z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. W Orlim Stawie powstaje instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. Prace budowlane przebiegają sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W ostatnim okresie wykonano m.in.

 • nałożenie żywicy na ściany wewnętrzne zbiornika na odcieki,
 • warstwy izolacji dachu na budynku hali przygotowania wsadu,
 • świetliki dachowe na dachach hali odwodnienia pofermentatu,
 • prace betoniarskie wewnątrz komory fermentera, trwają przygotowania do przeprowadzenia próby szczelności komory fermentera,
 • prace betoniarskie wewnątrz czterokomorowego zbiornika na odcieki w hali odwodnienia pofermentatu, trwają przygotowania do przeprowadzenia prób szczelności zbiornika,
 • wyposażenie wnętrza komory fermentacyjnej w urządzenia technologiczne – mieszadła,
 • montaż bram przemysłowych wraz z kurtynami szybkobieżnymi.

Na plac budowy dostarczono m.in.

 • część przenośników linii technologicznej do zamontowania w hali przygotowania wsadu,
 • część konstrukcji stalowych, podporowych pod przenośniki i elementy linii technologicznej w hali odwodnienia pofermentatu,
 • sito gwiaździste do zamontowania w hali przygotowania wsadu,
 • rozrywarkę worków,
 • zespół kogeneracyjny,
 • pochodnię biogazu,
 • moduł odsiarczania biogazu,
 • zbiornik buforowy na ciekłe bioodpady do procesu fermentacji.

Zadanie realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

XVI posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 8 czerwca 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się XVI posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Krystian Kinastowski, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Prezydent Miasta Kalisza. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecni byli również Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przedmiotem obrad było m.in. podjęcie uchwał Zgromadzenia Związku, a także przyjęcie protokołu z XV posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w dniu 8 marca 2022 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych na tymże Zgromadzeniu. Przedstawiciele Miast i Gmin wysłuchali również sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Pana Jana Adama Kłysza z działalności Zarządu Związku za 2021 rok.

W trakcie posiedzenia Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podjęło uchwały m.in. w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2021 rok,
 2. udzielenia Zarządowi absolutorium za 2021 rok,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2022–2025,
 4. zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2022 rok.

W trakcie Zgromadzenia omówiono możliwości funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w nowych realiach gospodarczych w zakresie wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Dokonano również analizy jakości odpadów biodegradowalnych dostarczanych z gmin członkowskich Związku do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w kontekście uruchomienia, w niedalekiej przyszłości, instalacji fermentacji.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Związku Pan Jan Adam Kłysz przedstawił zgromadzonym postęp prac związanych z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład – II Edycja

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja, Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” otrzymał dofinansowanie na dwa projekty:

 • „Modernizacja gospodarki odpadami ZKG – rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech. – adm. ZUOK Orli Staw”,
 • „Dostawa i montaż przerzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Całkowity koszt realizacji projektów to 15.526.315,00 zł, a wartość dofinansowania wynosi 14.750.000,00 zł. Symboliczny czek potwierdzający pozyskane środki rządowe z rąk Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg odebrał Pan Jan Adam Kłysz Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Spotkanie Rady RIPOK w Orlim Stawie

W dniu 31 maja 2022 roku w Tłokini Kościelnej odbyła się konferencja Rady RIPOK (Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Związek Pracodawców www.radaripok.eu). W konferencji uczestniczyli m.in. Pan Krystian Kinastowski Prezydent Miasta Kalisza, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Pan Jan Adam Kłysz Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W ramach konferencji w dniu 1 czerwca, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", odbyło się spotkanie robocze, którego inicjatorem i organizatorem był Zarząd Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Zarząd Rady RIPOK oraz Dyrekcja ZUOK "Orli Staw". W spotkaniu uczestniczyło grono ekspertów zarządzających instalacjami komunalnymi z terenu całej Polski.

Wizyta gości w zakładzie rozpoczęła się od prezentacji działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz ZUOK "Orli Staw". Przedstawiono także i szczegółowo omówiono, w formule interaktywnej dyskusji, realizowany obecnie projekt modernizacji i rozbudowy zakładu. Prezentację przeprowadził i spotkanie moderował Pan Piotr Szewczyk Prezes Zarządu Rady RIPOK, Z-ca Dyrektora ZUOK "Orli Staw". Po prezentacji oraz dyskusji goście wspólnie zwiedzali zakład w tym nowo wybudowaną halę sortowni. Zapoznali się także z zaawansowanymi już pracami budowlanymi instalacji fermentacji, która jest kluczowym elementem składowym projektu modernizacyjnego. W czasie zwiedzania wysłuchali szczegółowych informacji na temat prowadzonej modernizacji zakładu oraz dalszych planów inwestycyjnych.

Spotkanie było okazją do nawiązania roboczych kontaktów oraz wymiany doświadczeń w gronie kadry zarządzającej Instalacji Komunalnych będących członkami Rady RIPOK. Przybyli goście wysoko ocenili zarządzanie oraz prawidłowo prowadzoną eksploatację zakładu. Pozytywnie i z zainteresowaniem odnieśli się również do prowadzonych działań modernizacyjnych oraz dalszych planów rozwojowych ZUOK „Orli Staw”.

Zbiórka baterii 2022 - Wyniki

Do pobrania: Raport z przebiegu Konkursu (KZzB) 2022

Dzień Pracownika Samorządowego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 13 maja 2022 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Komisja rewizyjna obradowała w następującym składzie:

 • Pan Tomasz Woźniak - Przewodniczący Komisji, Wójt Gminy Wróblew
 • Pan Rafał Szelągowski - Członek Komisji, Wójt Gminy Mycielin
 • Pan Marek Cieślarczyk - Członek Komisji, Wójt Gminy Brzeziny
 • Pan Sławomir Lasiecki – Członek Komisji, Przedstawiciel Miasta Kalisza

Na spotkaniu Komisji obecni byli również Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Zarządu Związku, Z-ca Dyrektora ZUOK „Orli Staw” ds. logistyki i ochrony środowiska - Pani Justyna Grzelak oraz Główny księgowy Związku - Pani Jadwiga Strycharczyk.

Głównym punktem spotkania Członków Komisji była kontrola wyznaczonych wcześniej stref działalności Związku. W trakcie obrad przeprowadzono m.in.:

 • analizę wykonania planu finansowego Związku za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Związku za rok 2021,
 • analizę i ocenę wybranych procedur przetargowych zrealizowanych w ubiegłym roku.

Na podstawie ww. analiz oraz wyjaśnień pracowników Związku, Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za rok 2021. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2021 rok i zawnioskowała o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium za 2021 rok.

Posiedzenie Zarządu Związku

W dniu 13 maja 2022 roku w Zakładzie ZUOK „Orli Staw” obradował Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu Związku. Przewodniczący, w pierwszej kolejności, przedstawił informacje na temat realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu Związku dniu 22 marca 2022 roku oraz posiedzeń odbytych w trybie korespondencyjnym w dniach 18 i 28 kwietnia 2022 roku.

Następnie Zarząd omówił sprawy dotyczące m.in.

 1. funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w nowych realiach gospodarczych w zakresie wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
 2. możliwości przyjęcia Gminy i Miasta Błaszki do Związku oraz możliwości przyjmowania odpadów zmieszanych w okresie najbliższych 2 lat po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy i miasta Błaszki.

Ponadto Członkowie Zarządu dyskutowali na temat analizy jakości odpadów biodegradowalnych dostarczanych z gmin członkowskich Związku do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w kontekście uruchomienia, w niedalekiej przyszłości, instalacji fermentacji. Na zakończenie obrad Przewodniczący Zarządu omówił postęp prac związanych z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Wizyta Senatora Janusza Pęcherza w ZUOK „Orli Staw”

W dniu 9 maja br. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odwiedził Pan Janusz Pęcherz Senator Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie wizyty poruszono wiele tematów dotyczących gospodarki odpadami oraz prac legislacyjnych z nimi związanych, które obecnie prowadzone są w Sejmie i Senacie. Przewodniczący Zarządu Związku Pan Jan Adam Kłysz przedstawił szczegółowe informacje na temat realizowanych obecnie prac modernizacyjnych w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu".

W dalszej części spotkania Pan Janusz Pęcherz, w towarzystwie Pana Jana Adama Kłysza Przewodniczącego Zarządu Związku, odwiedził nowo wybudowaną halę sortowni oraz plac budowy instalacji fermentacji.

Pan Janusz Pęcherz w latach 2006 – 2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W 2019 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Stawiszyn zbiera puszki

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie dołączyła do organizowanego przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz fundację RECAL projektu "Piłki za puszki".

Projekt „Piłki za puszki” realizowany jest w głównie na boiskach typu “Orlik” ale nie wyklucza to możliwości działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek aluminiowych (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny. Oprócz korzyści ekologicznych płynących z recyklingu, takich jak ochrona zasobów i ochrona klimatu, jest również materialny aspekt, bowiem pieniądze ze sprzedaży puszek wykorzystane są do zakupu wyposażenia sportowego na potrzeby Orlików.

Chętnych zapraszamy do włączenia się w akcję.

Wizyta Łosia Czystosia w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19

W dniu 6 maja 2022 r. na zaproszenie Dyrekcji gościliśmy w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. W zajęciach wzięło udział około 100 uczniów wraz z wychowawcami. Przybyłe na spotkanie osoby wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie wszyscy mogli sprawdzić swoją wiedzę w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach z wizerunkami koszy. Na zakończenie spotkania uczniów odwiedził specjalny gość, czyli maskotka Łosia Czystosia, z którym zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Każdy z uczestników otrzymał drobne gadżety. Łoś Czystoś także otrzymał prezent od uczniów, w postaci przepięknie wykonanych rysunków. Dziękujemy za zaproszenie.

Informacje z prac modernizacyjnych ZUOK „Orli Staw” - prace budowlane instalacji fermentacji

Logo Fundusze Europejskie

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” trwa realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Prowadzone aktualnie prace w głównej mierze skupiają się na jednym z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. W Orlim Stawie powstanie jedna z najnowocześniejszych i jednocześnie pierwsza w Polsce instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu.

W ostatnim okresie wykonano m.in.

 • szkielety głównych konstrukcji stalowych: głównej hali przygotowania wsadu, hali odwodnienia pofermentatu, hali oczyszczania powietrza, trzech wiat magazynowych przyjęcia,
 • betonowanie fundamentów pod maszyny w hali przygotowania wsadu,
 • betonowanie fundamentów i ścian wiaty magazynowej,
 • betonowanie fundamentów pod agregat awaryjny, agregat kogeneracyjny, kontener ciepłowniczy, zespół przygotowania i odsiarczania biogazu,
 • posadzki: w hali głównej przygotowania wsadu, hali odwodnienia pofermentatu, hali oczyszczania powietrza,
 • betonowanie ścian zbiornika odcieków,
 • betonowanie fermentera - technologicznie najbardziej skomplikowana czynność,
 • większość wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz częściowo branży elektrycznej.

Na plac budowy dostarczono m.in.

 • elementy technologiczne do zamontowania w fermenterze – łopaty mieszadeł wraz z napędami i podporami montażowymi, króćce do montażu oprzyrządowania pomiarowego,
 • dwie prasy do odwadniania pofermentetu wraz ze zbiornikami pośrednimi do ich obsługi oraz konstrukcjami wsporczymi,
 • dwa separatory magnetyczne do montażu na linii przygotowania wsadu,
 • komorę mieszalnika – urządzenie do załadunku komory fermentacyjnej,
 • agregat prądotwórczy awaryjny,
 • maszty odgromowe do zabezpieczenia zbiornika biogazu,
 • agregat kogeneracyjny,
 • stację transformatorową do zasilania całego modułu fermentacji.

Prace budowlane instalacji fermentacji wraz z obiektami towarzyszącymi, przebiegają sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Zbiórka baterii 2022

Do pobrania: Regulamin Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2022

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi nazywany także Międzynarodowym Dniem Ziemi, to coroczne wydarzenie obchodzone 22 kwietnia w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia jest hasło „Zainwestuj w Naszą Planetę”. O zdrowie Ziemi można i warto dbać codziennie, poprzez szereg z pozoru niewielkich zmian w naszym zachowaniu. Oto kilka z nich:

 • segreguj śmieci,
 • nie marnuj wody,
 • nie marnuj jedzenia,
 • nie marnuj prądu,
 • kupuj produkty ekologiczne,
 • korzystaj z transportu publicznego lub jeźdź na rowerze.

Prawidłowa segregacja odpadów to bardzo istotne zadanie, które nie wymaga od nas wiele wysiłku, natomiast przynosi wiele pożytku dla środowiska.

Odpady wytworzone na terenie Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przywożone są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. To nowoczesny zakład działający w oparciu o najnowocześniejsze technologie zagospodarowania odpadów, całkowicie bezpieczne dla środowiska. W celu poprawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Związek inwestuje w jego rozwój. W ramach projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” powstała m.in. nowa hala sortowania odpadów. W najbliższym czasie powstanie jedna z najnowocześniejszych i jednocześnie pierwsza w Polsce instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby zakładu. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że prowadzone działania to ogromna inwestycja w środowisko. Dzięki tym i wielu innym zabiegom, mieszkańcy Gmin Członkowskich Związku mogą mieć pewność, że ich odpady zostaną prawidłowo zagospodarowane, a co najważniejsze z korzyścią dla środowiska.

Mamy nadzieję, że wspólne, Państwa i nasze działania, będą realizowane każdego dnia i pozwolą cieszyć się czystymi lasami, wodami i powietrzem, czego z okazji Dnia Ziemi wszystkim Państwu życzymy.

Wielkanoc

Łoś Czystoś z wizytą u przedszkolaków z Gołuchowa

W dniu 12 kwietnia br., gościliśmy w Publicznym Przedszkolu w Gołuchowie. Na zaproszenie Dyrekcji, przeprowadziliśmy lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Uczestniczyło w niej około 60 przedszkolaków wraz z opiekunami. Dzieci miały okazję dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów oraz Zakładu „Orli Staw”. Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Przedszkolaki z wielką radością pozowały z nim do wspólnych zdjęć. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie.

Wizyta przedstawicieli Związku Międzygminnego "BZURA" w Orlim Stawie

W dniu 6 kwietnia 2022 r. w Zakładzie „Orli Staw” gościła delegacja ze Związku Międzygminnego „Bzura”. W skład delegacji wchodzili pracownicy merytoryczni Związku, przedstawiciele gmin członkowskich Związku oraz partnerzy w projekcie FRONTSH1P. Celem wizyty było praktyczne poznanie działającego od 16 lat efektywnego systemu gospodarki odpadami, opartego o instalację wybudowaną i zarządzaną przez jednostkę samorządową z wykorzystaniem współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz zapoznanie się z przebiegiem prac modernizacyjnych realizowanych w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu".

Przybyłych gości powitał Pan Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji, którą przeprowadził Pan Piotr Szewczyk Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu. Omówiono powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę Zakładu w Orlim Stawie. Następne tematy dyskusji dotyczyły postępów prac budowlanych składających się na Projekt modernizacyjny Zakładu. Ponadto dyskutowano o problemach pojawiających się z jego realizacją i możliwymi sposobami ich rozwiązania. Dyskusję moderował Pan Piotr Szewczyk.

Po prezentacji oraz dyskusji goście zwiedzili obiekty Zakładu. Tam szczegółowo zapoznali się z wykonanymi oraz trwającymi pracami modernizacyjnymi. Goście, w merytorycznej dyskusji, wysoko ocenili sprawną realizację Projektu oraz prawidłowo prowadzoną eksploatację Zakładu.

Związek Międzygminny „Bzura” zrzesza 19 gmin z północnej części województwa łódzkiego (ok. 150 tysięcy mieszkańców). Został założony w 2009 r. w celu stworzenia i wdrożenia kompleksowego, systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującego selektywną zbiórkę odpadów, odzysk, recykling i unieszkodliwianie.

FRONTSH1P skupia 34 partnerów (ośrodki badawcze i firmy z Europy), tworzy koncepcję wykorzystania odpadów jako surowców do produkcji, a także dzieli się doświadczeniem z zakresu gospodarki odpadami. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie „zielonych” technologii dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dobra najlepsza

W dniu 7 kwietnia 2022 roku odebraliśmy 107 kg puszek aluminiowych z Orlika zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Dobra. Orlik w Dobrej jest liderem wśród jednostek uczestniczących w akcji "Piłki za puszki” z terenu Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W ciągu pięciu lat zebrano tam już 1321 kg puszek aluminiowych. Dzięki tak dużemu zaangażowaniu osób zbierających puszki, Orlik w Dobrej jest w dalszym ciągu na pierwszym miejscu w rankingu projektu "Piłki za puszki”. Serdecznie gratulujemy i oczywiście zachęcamy innych do aktywnego włączenia się w projekt.

Nowi uczestnicy projektu "Piłki za puszki"

Kolejne szkoły dołączyły do organizowanego przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz fundację RECAL projektu "Piłki za puszki". Należą do nich: Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu, oraz Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku.

Projekt „Piłki za puszki” realizowany jest w głównie na boiskach typu “Orlik” ale nie wyklucza to możliwości działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek aluminiowych (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny. Oprócz korzyści ekologicznych płynących z recyklingu, takich jak ochrona zasobów i ochrona klimatu, jest również materialny aspekt, bowiem pieniądze ze sprzedaży puszek wykorzystane są do zakupu wyposażenia sportowego na potrzeby Orlików.

Chętnych zapraszamy do włączenia się w akcję.

Akcja "Piłki za puszki" w Moskurni

W dniu 29 marca 2021 roku odebraliśmy 50 kg puszek aluminiowych, zebranych do pojemnika postawionego na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Moskurni w gminie Koźminek. Szkoła z Moskurni uczestniczy w akcji „Piłki za puszki” od 2020 roku. Do tej pory zebrano tam 363 kg puszek.

Posiedzenie Zarządu Związku

W dniu 22 marca 2022 roku obradował Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu Związku. Przewodniczący, w pierwszej kolejności, przedstawił informacje na temat realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu Związku z dnia 24 stycznia 2022 roku oraz posiedzeń odbytych w trybie korespondencyjnym w dniach 7 i 18 lutego 2022 roku.

Następnie , Zarząd omówił i podjął uchwały w sprawach:

 1. przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 2. wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK „Orli Staw” odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej pn. „Posprzątajmy naszą Gminę – dajmy przykład”, prowadzonej na terenie gminy i miasta Opatówek.
 3. wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK „Orli Staw” odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej sprzątania rzeki Prosny w ramach Światowego Dnia Wody, prowadzonej na terenie położonym wokół rzeki Prosny w Kaliszu.
 4. 4) wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK „Orli Staw” odpadów powstałych w wyniku przejścia wichury i uszkodzenia konstrukcji domu jednorodzinnego oraz zniszczenia budynku gospodarczego w miejscowości Podzborów na terenie gminy Ceków-Kolonia.

Ponadto Członkowie Zarządu omówili i podpisali sprawozdanie finansowe Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2021 rok oraz dokonali oceny stopnia należytego wykonania obowiązków wynikających z uchwały Nr XV/60/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wykonania obowiązków wynikających z „Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami komunalnymi”.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Zarządu omówił postęp prac związanych z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Łoś Czystoś z wizytą w przedszkolu im. Misia Uszatka w Kaliszu

W dniu 9 marca br., gościliśmy w Niepublicznym Przedszkolu im. Misia Uszatka w Kaliszu. Na zaproszenie Dyrekcji, przeprowadziliśmy lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Uczestniczyło w niej około 50 przedszkolaków wraz z opiekunami. Dzieci miały okazję dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów oraz Zakładu „Orli Staw”. Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Przedszkolaki z wielką radością pozowały z nim do wspólnych zdjęć. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie.

XV posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 8 marca 2022 roku odbyło się XV posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzenie odbyło się w trybie zdalnym w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Ceków-Kolonia. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Krystian Kinastowski, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Prezydent Miasta Kalisza. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecni byli również Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przedmiotem obrad było m.in. podjęcie uchwał Zgromadzenia Związku, a także przyjęcie protokołu z XIV posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w dniu 14 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych na tymże Zgromadzeniu. Przedstawiciele Miast i Gmin wysłuchali również sprawozdania Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu Związku w okresie od 14 grudnia 2021 roku do dnia XV Zgromadzenia.

W trakcie wtorkowego posiedzenia Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podjęło uchwały w sprawach:

 1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2022–2025,
 2. zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2022 rok,
 3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych oraz ich zamiany na nieruchomości niezbędne do potrzeb rozwoju Zakładu „Orli Staw”,
 4. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2022 rok.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Związku - Pan Jan Adam Kłysz przedstawił zgromadzonym postęp prac związanych z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia oraz Przewodniczący Zarządu złożyli serdeczne życzenia wszystkim Paniom z okazji obchodzonego 8 marca Dnia Kobiet.

Aplikacja odpadowa „EcoHarmonogram” dostępna w kolejnych gminach Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Od 1 marca 2022 roku mieszkańcy gmin Stawiszyn, Blizanów oraz Malanów mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji odpadowej „EcoHarmonogram”.

Aplikacja ma za zadanie wspomagać mieszkańców, wyszukując harmonogram odbioru odpadów za pomocą adresu (bez rejestracji i logowania), przypominać o nadchodzących terminach wywozów oraz dostarczać wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do ich prawidłowego segregowania.

Aby zainstalować aplikację wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikację „EcoHarmonogram” i kliknąć zainstaluj. Następnie wybrać miasto, w którym mieszkasz, ulicę i od tego momentu aplikacja już sama będzie przypominać o zbliżającym się terminie odbioru odpadów. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na systemy operacyjne Android, iOS w sklepach Google Play oraz App Store.

Dzięki zainstalowaniu aplikacji „EcoHarmonogram” zyskasz:

 • darmową aplikacje na urządzenia mobilne z funkcją informacyjno-edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie Twojego miasta,
 • prosty i przejrzysty sposób dostępu do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z Twojej posesji,
 • powiadomienia o terminach płatności za odebrane odpady,
 • szybki dostęp do informacji na temat PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) adres, godziny otwarcia, co można oddać,
 • informacje o punktach odbioru leków przeterminowanych,
 • kontakt z organem zarządzającym i koordynującym zbiórkę odpadów komunalnych w Twoim mieście,
 • informacje jak należy sortować odpady,
 • wyszukiwarkę odpadów czyli wpisujesz nazwę odpadu i po chwili masz odpowiedź gdzie należy go wyrzucić,
 • gry edukacyjne dla najmłodszych,
 • informacje o stanie powietrza w Twoim mieście,
 • informacje o stanie powietrza w Twoim mieście,
 • możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w odbiorze odpadów lub np. nielegalnie porzuconych odpadów.

W trosce o mieszkańców nieużywających smartfonów wszelkie informacje zawarte w aplikacji mobilnej będą również dostępne poprzez stronę internetową Urzędu Miasta lub Gminy oraz dodatkowo na www.orlistaw.pl.

Zachęcamy do pobrania i korzystania z aplikacji „EcoHarmonogram”.

Informacja z prac modernizacyjnych ZUOK „Orli Staw” - prace budowlane instalacji fermentacji

Logo Fundusze Europejskie

Trwa realizacja jednego z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. W Orlim Stawie powstanie jedna z najnowocześniejszych i jednocześnie pierwsza w Polsce instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. Prace budowlane instalacji fermentacji, wraz z obiektami towarzyszącymi przebiegają sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Poniżej przedstawiamy stan ich realizacji.

W ostatnim okresie wykonano m.in. zbrojenie i betonowanie ścian hali przygotowania wsadu, zbrojenie i betonowanie płyty dennej fermentera, zbrojenie ścian fermentera, instalację ogrzewania ścian fermentera, montaż elementów technologicznych w deskowaniach ścian fermentera, zbrojenie oraz betonowanie ścian i stropów hali odwodnienia pofermentatu. Wykonano także zbrojenie i betonowanie płyty dennej zbiornika ścieków technologicznych. Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej hali przygotowania wsadu. Trwa wykonywanie instalacji kanalizacyjnych oraz sieci elektrycznych.

Prace realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Łoś Czystoś z wizytą w przedszkolu Sióstr Nazaretanek

W dniu 17 lutego br., gościliśmy w Publicznym Przedszkolu Sióstr Nazaretanek w Kaliszu. Na zaproszenie Dyrekcji, przeprowadziliśmy lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Uczestniczyło w niej około 90 przedszkolaków wraz z opiekunami. Dzieci miały okazję dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów oraz Zakładu „Orli Staw”. Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Przedszkolaki z wielką radością pozowały z nim do wspólnych zdjęć. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie.

Żurawie nad Orlim Stawem

Obserwacje ptaków na terenach otwartych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, które kilku lat prowadzą ornitolodzy, Pan Paweł Dolata z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Pan Zbigniew Jedrysiak z Kalisza przynoszą kolejne, ciekawe efekty. Tym razem 5 lutego br. udało im się dostrzec dwa stada żurawi przelatujących nad Zakładem. Mamy nadzieję, że pojawienie się tych pięknych ptaków zwiastuje rychłe nadejście wiosny.

Wszystkie prowadzone na terenie Zakładu obserwacje trafią do Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków – Zakładu Ornitologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Dodatkowe informacje na stronie Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego.

fot. Paweł T. Dolata

Posiedzenie Zarządu Związku

W dniu 24 stycznia 2022 roku obradował Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Posiedzenie otworzył i prowadził je Pan Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu Związku. Przewodniczący w pierwszej kolejności przedstawił informacje na temat realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu Związku z dnia 1 grudnia 2021 roku.

W trakcie dyskusji Zarząd omówił i podjął uchwały w sprawach:

 1. Zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022.
 2. Ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby HUM-OS.
 3. Ustalenia stawek opat za usługi świadczone przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Ponadto Członkowie Zarządu omówili i przyjęli projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych oraz ich zamiany na nieruchomości niezbędne dla potrzeb rozwoju Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Zarządu omówił postęp prac związanych z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Komunikat ws. ograniczenia w funkcjonowaniu Biura Związku (COVID-19/SARS-CoV-2)

Szanowni Państwo,
w związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa rodzin, a także naszych pracowników, Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu Biura Związku.

Ograniczenia polegają na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi Interesantów i obowiązują od dnia 20 stycznia br. do odwołania. Kontakt z pracownikami Związku odbywa się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne:

Adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2, 62-834 Ceków

Tel.: +48 62 7635650
Fax: +48 62 7635651

e-mail: biuro@orlistaw.pl

ePUAP: /ZKGCMCG/SkrytkaESP

Mewa srebrzysta z Morza Białego w Orlim Stawie

Mewa srebrzysta z Morza Białego, obrączkowana jako dorosły osobnik 26 czerwca 2019 roku na Wyspach Sołowieckich (Wyspy Sołowieckie – grupa wysp, położonych w Zatoce Oneskiej na Morzu Białym, wchodzących w skład obwodu archangielskiego w Rosji), została zauważona w dniu 8 stycznia br. na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Zaobserwowana mewa przebyła dystans ok 1757 km, posiada typowe cechy swego gatunku takie jak mocna sylwetka, silnie strychowana głowa, jasne oko i mocny dziób z czerwoną plamą na końcu. Jest to druga mewa z obrączką z Rosji zauważona w Orlim Stawie. W tych samych dniach obserwowane były również 3 mewy srebrzyste z Finlandii.

Obserwacje ptaków na terenach otwartych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” od kilku lat prowadzą ornitolodzy, Pan Paweł Dolata z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Pan Zbigniew Jedrysiak z Kalisza. Wszystkie obserwacje trafią do Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków – Zakładu Ornitologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Dodatkowe informacje na stronie Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego.

fot. Paweł T. Dolata

Modernizacja ZUOK „Orli Staw” - prace budowlane instalacji fermentacji

Logo Fundusze Europejskie

Pomimo mroźnej styczniowej pogody, prace budowlane instalacji fermentacji na terenie ZUOK „Orli Staw” nie zwalniają. Wykonano m.in. betonowanie ścian zbiornika odcieków pofermentacyjnych, betonowanie ścian w hali głównej instalacji fermentacji. Trwa zbrojenie i szalowanie ścian fermentera. Wykonawca rozpoczął montaż instalacji ogrzewania ścian fermentera oraz zbrojenie i szalowanie kolejnych ścian w hali głównej instalacji fermentacji. Wstępnie osadzono w fermenterze pięć osi mieszadeł fermentera. W 90% wykonano instalację wodociągową wraz z przełożeniem istniejącej sieci w miejscach gdzie przewidywał to projekt.

Prace realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Aplikacja odpadowa „EcoHarmonogram” dostępna dla mieszkańców kolejnych Gmin

Od 1 stycznia 2022 roku mieszkańcy kolejnych, jedenastu Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji odpadowej „EcoHarmonogram”. Należą do nich Żelazków, Tuliszków, Dobra, Warta, Godziesze Wielkie, Brzeziny, Lisków, Kawęczyn, Gmina Sieradz, Szczytnikioraz Wróblew.

Aplikacja ma za zadanie wspomagać mieszkańców, wyszukując harmonogram odbioru odpadów za pomocą adresu (bez rejestracji i logowania), przypominać o nadchodzących terminach wywozów oraz dostarczać wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do ich prawidłowego segregowania.

Aby zainstalować aplikację wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikację „EcoHarmonogram” i kliknąć zainstaluj. Następnie wybrać miasto, w którym mieszkasz, ulicę i od tego momentu aplikacja już sama będzie przypominać o zbliżającym się terminie odbioru odpadów. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na systemy operacyjne Android, iOS w sklepach Google Play oraz App Store.

Dzięki zainstalowaniu aplikacji „EcoHarmonogram” zyskasz:

 • darmową aplikacje na urządzenia mobilne z funkcją informacyjno-edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie Twojego miasta,
 • prosty i przejrzysty sposób dostępu do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z Twojej posesji,
 • powiadomienia o terminach płatności za odebrane odpady,
 • szybki dostęp do informacji na temat PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) adres, godziny otwarcia, co można oddać,
 • informacje o punktach odbioru leków przeterminowanych,
 • kontakt z organem zarządzającym i koordynującym zbiórkę odpadów komunalnych w Twoim mieście,
 • informacje jak należy sortować odpady,
 • wyszukiwarkę odpadów czyli wpisujesz nazwę odpadu i po chwili masz odpowiedź gdzie należy go wyrzucić,
 • gry edukacyjne dla najmłodszych,
 • informacje o stanie powietrza w Twoim mieście,
 • aktualności z Twojego Miasta,
 • możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w odbiorze odpadów lub np. nielegalnie porzuconych odpadów.

W trosce o mieszkańców nieużywających smartfonów wszelkie informacje zawarte w aplikacji mobilnej będą również dostępne poprzez stronę internetową Urzędu Miasta lub Gminy oraz dodatkowo na www.orlistaw.pl.

Zachęcamy wszystkich do pobrania i korzystania z aplikacji „EcoHarmonogram”.

Multimedialnie o odpadach - kampania edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami na obszarze działania Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

W ramach projektu wykonano:

 1. Film edukacyjny dla dzieci poruszający tematykę prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska - link.
 2. Prezentację multimedialną wraz ze scenariuszami lekcji i kartami pracy dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska - link [.zip].
 3. Spoty dotyczące prawidłowej segregacji poszczególnych frakcji odpadów: metal i tworzywa sztuczne | papier | szkło | bio.
 4. Interaktywne Karty Ekoedukacyjne dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska. Karty zawierają: linki do filmów lub prezentacji; linki do gier interaktywnych dot. odpadów; liczne zadania do zrobienia na zajęciach lub w domu; karty pracy „Zrób to sam”; eksperymenty; quizy; kolorowanki; rebusy i wiele innych. Linki do kart wg grupy wiekowej: [5-10] | [11-15] | [16+].
 5. Grę multimedialną uczącą prawidłowej segregacji odpadów - link.
 6. Kolorowankę w wersji elektronicznej z obrazkami dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska - link.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Łoś Czystoś z wizytą w przedszkolu "Pluszowy Miś"

W dniu 16 grudnia br., gościliśmy w Niepublicznym Przedszkolu "Pluszowy Miś" w Kaliszu. Na zaproszenie Dyrekcji, przeprowadziliśmy lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Uczestniczyło w niej około 100 przedszkolaków wraz z opiekunami. Dzieci miały okazję dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat segregacji odpadów oraz zakładu „Orli Staw”. Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Na koniec spotkania wszyscy pozowali do zdjęcia na tle pięknie ozdobionej przedszkolnej choinki. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie.

Zakład „Orli Staw” ponownie otwarty

Z dniem 16 grudnia 2021 roku, planowo zakończyła się przerwa technologiczna, która związana była z realizowanym obecnie Projektem „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” ponownie przyjmuje wytwarzane odpady z terenu Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina.

Zakład „Orli Staw” był czasowo zamknięty dla części odpadów komunalnych przyjmowanych do zagospodarowania w związku z prowadzonymi pracami w nowej hali sortowni. Z początkiem października br. Wykonawca zmodernizowanej starej oraz zainstalowanej nowej linii sortowania odpadów, firma Sutco Polska Sp. z o. o., przystąpił do ostatniego etapu prac polegającego na połączeniu mechanicznym oraz elektrycznym ich elementów. Po fizycznym połączeniu obu części instalacji, w istniejącej oraz nowej hali, Wykonawca przystąpił do jej rozruchu, w pierwszej kolejności bez odpadów, a następnie już z odpadami.

Przerwa w działalności Zakładu trwała od dnia 11 października 2021 roku. W tym czasie odpady wytwarzane na ternie Gmin Członkowski Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” trafiały do instalacji zastępczych, z którymi Gminy te podpisały stosowne umowy.

XIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 14 grudnia 2021 roku odbyło się XIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzenie odbyło się w trybie zdalnym w Villi Calisia w Kaliszu. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Krystian Kinastowski, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Prezydent Miasta Kalisza. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecni byli również Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przedmiotem obrad było podjęcie uchwał m.in. w sprawach:

 1. Wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2022–2025.
 2. Uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2022 rok.

Podczas Zgromadzenia uchwalono także Regulamin działania oraz powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W skład Komisji weszli: Pan Grzegorz Kulawinek Wiceprezydent Miasta Kalisza, Pan Grzegorz Kaczmarek Burmistrz Stawiszyna oraz Pani Iwona Michniewicz Burmistrz Gminy i Miasta Koźminek.

Przewodniczący Zarządu Związku Pan Jan Adam Kłysz poinformował również o wystąpieniu Burmistrza Uniejowa i możliwości przyjęcia Gminy i Miasta Uniejów do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W trakcie Zgromadzenia firma Sweco Sp. z o.o. przedstawiła prezentację dotyczącą technologii produkcji wodoru z plastikowych odpadów, nienadających się do recyklingu.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia złożył wszystkim Przedstawicielom Miast i Gmin członkowskich Związku życzenia Świąteczno – Noworoczne.

Dyskusje o wodorze

W dniu 2 grudnia 2021 roku w Kaliskim Ratuszu, Prezydent Miasta Kalisza zorganizował spotkanie przedstawicieli spółek transportowych i przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek zajmujących się gospodarką odpadami oraz przedstawicieli administracji samorządowej. Spotkaniu przewodniczył Pan Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta Kalisza. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” reprezentował Przewodniczący Zarządu Związku, Pan Jan Adam Kłysz. Rozmowy dotyczyły energetycznej transformacji, która czeka Polskę w najbliższych latach. Głównym tematem dyskusji było wykorzystanie wodoru. Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji Aleksandra Korytowskiego – inżyniera ds. energetyki, specjalisty we wdrażaniu innowacyjnych technologii energetycznych – na temat funkcjonowania miast w oparciu o wodór. Zaprezentowano w niej pionierskie rozwiązania, stosowane obecnie tylko w wersji prototypowej na małą skalę lub będące dopiero w fazie projektowej. W przyszłości jednak prawdopodobnie będą wykorzystywane powszechnie. Należy dodać, że Kalisz włączył się w Wielkopolską Platformę Wodorową, tym samym zobowiązując się do zwiększania udziału wykorzystania tego paliwa kosztem innych, szkodliwych dla środowiska źródeł energii. Ciekawa dyskusja oraz wiele nowych spostrzeżeń związanych z produkcją i wykorzystaniem w najbliższej przyszłości w naszych miastach i gminach, wodoru to kapitał intelektualny, który wykorzystamy w pracach nad kolejnymi fazami rozwoju ZUOK „Orli Staw”.

Zdjęcia UM Kalisz

Modernizacja ZUOK „Orli Staw” - prace betoniarskie instalacji fermentacji

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 2 grudnia 2021 roku na terenie budowy instalacji fermentacji w ZUOK „Orli Staw” przystąpiono do betonowania płyty dennej fermentera, który jest „sercem” budowanej w ZUOK „Orli Staw” instalacji fermentacji. Ze względu na rygorystyczne wymagania, co do szczelności całego fementera, niezbędnym jest, aby proces betonowa przebiegał ciągle. W związku z tym prace związane z betonowaniem rozpoczęto już od godziny 7 rano i trwały one nieprzerwanie do godziny 16, a w ich trakcie wylano ok. 170m¬3 betonu. Aktualnie, w obrębie płyty dennej fermentera trwa zacieranie betonu w celu uzyskania jej gładkiej powierzchni, a następnie Wykonawca przystąpi do wznoszenia konstrukcji stalowych i szalunków pod ściany fementera, które ze względu na konieczność pełnej szczelności całej konstrukcji będą także wylewane bez przerw. Równolegle do tych prac trwa ustawianie konstrukcji stalowych i szalunków ścian pozostałych obiektów realizowanych w ramach tej inwestycji.

Prace realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wizyta Łosia Czystosia w Szkole Podstawowej nr 13 w Kaliszu

W dniu 2 grudnia 2021 r. na zaproszenie Dyrekcji gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 13 w Kaliszu. W zajęciach wzięli udział uczniowie z klas 1 i 3 wraz z wychowawcami. Na początku dzieci wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach z wizerunkami koszy. Na zakończenie uczniów odwiedził specjalny gość, czyli maskotka Łosia Czystosia, z którym zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia. Każdy z uczestników otrzymał drobne gadżety. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

Łoś Czystoś z wizytą u przedszkolaków w Godzieszach Wielkich

W dniu 23 listopada br., gościliśmy w Publicznym Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich. Na zaproszenie Dyrekcji, przeprowadziliśmy lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Uczestniczyło w niej około 100 przedszkolaków wraz z opiekunami. Na początku dzieci wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie przedszkolaki mogły sprawdzić swoją wiedzę w ćwiczeniach praktycznych segregacji odpadów na specjalnie przygotowanych planszach z rysunkami koszy. Na zakończenie każdy z uczestników lekcji otrzymał materiały edukacyjne oraz drobne gadżety. Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Wśród okrzyków radości każdy miał okazję zrobić sobie zdjęcie z Łosiem. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Fotorelacja z wizyty na stronie: www.przedszkole.zs1godziesze.pl.

Posiedzenie Zarządu Związku

W dniu 1 grudnia 2021 roku obradował Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Posiedzenie otworzył i prowadził je Pan Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu Związku, który w pierwszej kolejności przedstawił informacje na temat realizacji ustaleń z poprzednich posiedzeń Zarządu Związku z dnia 19 października 2021 roku oraz odbytego w trybie korespondencyjnym w dniu 5 listopada 2021 roku.

W trakcie dyskusji Zarząd omówił i podjął uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2022-2025 oraz projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022.

Członkowie Zarządu dyskutowali nad projektami uchwał Zgromadzenia Związku. W efekcie tej dyskusji Zarząd Związku przyjął:

 1. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021.
 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia regulaminu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 3. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 4. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie przystąpienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin.

Część posiedzenia Zarządu Związku poświęcono dyskusji na temat przyszłości Zakładu i jego dalszego rozwoju oraz przyjęcia Gminy Uniejów do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Oficjalna korespondencja od Burmistrza Uniejowa w tej sprawie wpłynęła w ostatnich dniach do Biura Związku.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Zarządu omówił postęp prac związanych z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Łoś Czystoś z wizytą u przedszkolaków w Stobnie Siódmym

W dniu 25 listopada br., gościliśmy w Przedszkolu w Stobnie Siódmym w gminie Godziesze. Na zaproszenie Dyrekcji, przeprowadziliśmy lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Uczestniczyły w niej dwie grupy przedszkolaków (100 osób) wraz z opiekunami. Na początku dzieci wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie przedszkolaki mogły sprawdzić swoją wiedzę w ćwiczeniach praktycznych segregacji odpadów na specjalnie przygotowanych planszach z rysunkami koszy. Na zakończenie każdy z uczestników lekcji otrzymał materiały edukacyjne oraz drobne gadżety. Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Wśród okrzyków radości każdy miał okazję zrobić sobie zdjęcie z Łosiem. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Plastik nie do pieca, piec nie do plastików

Przypominamy mieszkańcom, by zamiast spalać, segregowali odpady. Nie spalaj plastików – powstające w dymie pyły i szkodliwe substancje to zagrożenie dla ludzi i środowiska. Zbieraj plastikowe odpady selektywnie – to cenny surowiec do recyklingu - Zobacz spot.

Więcej informacji: www.plasticseurope.org.

Wizyta Łosia Czystosia w Szkole Podstawowej w Zbiersku

W dniu 17 listopada 2021 r. na zaproszenie Dyrekcji gościliśmy w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku. Ponad 100 uczniów z klas 1-4 wraz z wychowawcami uczestniczyło w zajęciach dotyczących segregacji odpadów. Dzieci wysłuchały prezentacji, po której mogły swoją wiedzę sprawdzić w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach z wizerunkami koszy. Na zakończenie uczniów odwiedził specjalny gość, czyli maskotka Łosia Czystosia, z którym zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia. Każdy z uczestników otrzymał drobne gadżety. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

Łoś Czystoś z wizytą u przedszkolaków ze Stawiszyna

W dniu 15 listopada br., gościliśmy w Przedszkolu „Justynka” w gminie Stawiszyn. Na zaproszenie Dyrekcji, przeprowadziliśmy lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Uczestniczyły w niej trzy grupy przedszkolaków (150 osób) wraz z opiekunami. Na początku dzieci wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie przedszkolaki mogły sprawdzić swoją wiedzę w ćwiczeniach praktycznych segregacji odpadów na specjalnie przygotowanych planszach z rysunkami koszy. Na zakończenie każdy z uczestników lekcji otrzymał materiały edukacyjne oraz drobne gadżety. Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Wśród okrzyków radości każdy miał okazję zrobić sobie zdjęcie z Łosiem. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie - www.przedszkolewstawiszynie.pl.

Informacja z prac modernizacyjnych w ZUOK "Orli Staw"

Logo Fundusze Europejskie

Od dwóch lat na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych trwają prace budowlane związane z realizacją Projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Na Projekt ten składa się wiele zadań zarówno inwestycyjnych jak i zakupowych.

Poniżej przedstawiamy postęp prac dwóch kluczowych zadań przewidzianych do realizacji w ramach Projektu.

Zadanie nr 7: "Modernizacja linii sortowania w ZUOK "Orli Staw""

Z początkiem października br. Wykonawca zmodernizowanej starej oraz zainstalowanej nowej linii sortowania odpadów, firma Sutco Polska Sp. z o. o. z Katowic, przystąpił do ostatniego etapu prac polegającego na połączeniu mechanicznym oraz elektrycznym (systemy sterowania) ich elementów.

Po piętnastoletnim okresie intensywnego użytkowania została wymieniona na bardziej nowoczesne i większe urządzenie, przystosowane do zwiększonej w wyniku modernizacji przepustowości linii sortowania rozrywarka do worków. Wraz z rozrywarką wymieniono współpracujące z nią przenośniki – kanałowy oraz wznoszący.

Po fizycznym połączeniu obu części instalacji, w istniejącej oraz nowej hali, Wykonawca przystąpi do jej rozruchu, w pierwszej kolejności bez odpadów, a następnie już z odpadami. Zakończenie tego skomplikowanego procesu planowane jest na połowę marca 2022 roku, a jego zwieńczeniem będzie planowany w tym samym okresie odbiór końcowy całości prac.

Równolegle z tymi pracami firma Sutco modernizuje segment kompostowni będący uzupełnieniem instalacji sortowania odpadów. Wymianie podlega most załadowczy kompostowni oraz elementy wymagające wymiany po piętnastoletnim okresie intensywnej eksploatacji.

Zadanie nr 4: "Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK "Orli Staw""

Budowa nowego obiektu, który służyć ma fermentacji selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych, to kolejny etap rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Inwestycja realizowana jest przez Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

Po zakończeniu prac ziemnych, wykonaniu wykopów pod fundamenty, nasypów budowlanych i warstw podkładowych Wykonawca przystąpił do realizacji dalszych robót budowalnych.

Wykonano m.in.: ponad 90% zbrojenia fundamentów głównej hali przyjęcia odpadów, betonowanie większości stóp fundamentowych oraz ław fundamentowych kluczowych obiektów, płytę fundamentową największego zbiornika technologicznego na odcieki połączonego ze zbiornikiem biogazu - powstających w procesie fermentacji. Rozpoczęto ustawianie szalunków pod ściany kluczowych obiektów, tak aby prace betoniarskie wykonać w możliwie największym zakresie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wszystkie wykonywane w ramach projektu prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

O wydarzeniu piszą: www.cekow.pl, www.liskow.pl, www.blizanow.ug.gov.pl, www.goluchow.pl, www.kozminek.pl, www.sieradz.eu, www.kalisz.pl, www.kalisz24.info.pl, www.ugsieradz.pl, www.dobra24.pl, www.opatowek.pl, www.gminaszczytniki.pl, www.calisia.pl, www.brzeziny-gmina.pl, www.tuliszkow.pl, www.gminaszczytniki.pl, www.wroblew.pl, www.godzieszewielkie.pl.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład

Budżet Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" zasili kwota 5,7 mln złotych z Programu Polski Ład. Środki te zostaną przeznaczone na budowę zakładowej oczyszczalni ścieków oraz towarzyszącej jej infrastruktury technicznej. Wręczenie promesy na realizację strategicznych inwestycji w regionie odbyło się 8 listopada br. w siedzibie Rady Miasta Kalisza Villi Calisia. W spotkaniu z udziałem Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marleny Maląg uczestniczyli parlamentarzyści i samorządowcy z naszego regionu. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" reprezentował Przewodniczący Zarządu Związku Pan Jan Adam Kłysz.

Wizyta Łosia Czystosia w Szkole Podstawowej w Stawiszynie

W dniu 9 października 2021 r. na zaproszenie Dyrekcji gościliśmy w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie. Ponad 120 uczniów z klas 1-3 wraz z wychowawcami uczestniczyło w zajęciach dotyczących segregacji odpadów. Na początku dzieci wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak funkcjonuje ZUOK „Orli Staw”. Następnie uczniowie sprawdzili swoją wiedzę w ćwiczeniach praktycznych. Ich zadaniem było prawidłowe segregowanie odpadów. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały materiały edukacyjne oraz drobne upominki, a także zapozowały do pamiątkowego zdjęcia z Łosiem Czystosiem. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

Łoś Czystoś z wizytą u przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Cekowie

W dniu 3 listopada br., gościliśmy w Publicznym Przedszkolu w gminie Ceków Kolonia. Na zaproszenie Dyrekcji, przeprowadziliśmy lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Uczestniczyły w niej trzy grupy przedszkolaków wraz z opiekunami. Na początku dzieci wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie przedszkolaki mogły sprawdzić swoją wiedzę w ćwiczeniach praktycznych segregacji odpadów na specjalnie przygotowanych planszach z rysunkami koszy. Na zakończenie każdy z uczestników lekcji otrzymał materiały edukacyjne oraz drobne gadżety. Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Wśród okrzyków radości każdy miał okazję zrobić sobie zdjęcie z Łosiem. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Wizyta Łosia Czystosia w Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu

W dniu 29 października 2021 r. na zaproszenie Dyrekcji oraz pani Anny Będkowskiej gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu. Ponad 100 uczniów z klas 1-3 wraz z wychowawcami uczestniczyło w zajęciach dotyczących segregacji odpadów. Dzieci wysłuchały prezentacji, po której mogły swoją wiedzę sprawdzić w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach z wizerunkami koszy. Na zakończenie uczniów odwiedził specjalny gość, czyli maskotka Łosia Czystosia, z którym zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia. Każdy z uczestników otrzymał drobne gadżety. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

Inauguracja XVII Kaliskiej Przygody z Odpadami

Inauguracja tegorocznej edycji projektu edukacyjnego Kaliska Przygoda z Odpadami odbyła się 28.10.2021 r. w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Podczas konferencji “STOP nielegalnym wysypiskom” uczestnicy wysłuchali prelekcji inżyniera nadzoru z Nadleśnictwa Kalisz Jarosława Turowskiego oraz Małgorzaty Masłowskiej-Bandosz dyrektor ds. edukacji ekologicznej z firmy ABRYS. Spotkanie było również okazją do wręczenia certyfikatów nauczycielom, którzy w poprzedniej edycji realizowali działania proekologiczne w szkołach. Pamiątkowe dyplomy i materiały edukacyjne wręczyli Piotr Szyszkiewicz ze Związku Komunalnego Gmin “Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Jarosław Wujkowski dyrektor ODN. Po konferencji odbyły się warsztaty kreatywne dla nauczycieli.

Zgłoszeniado projektu: www.odn.kalisz.pl.

Łoś Czystoś w Szkole Podstawowej w Moskurni

W dniu 27 października 2021 r. na zaproszenie Dyrekcji gościliśmy w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Moskurni w gminie Koźminek. Uczniowie wraz z wychowawcami w dwóch grupach: klasy I-III z przedszkolakami oraz klasy IV-VIII uczestniczyli w zajęciach dotyczących segregacji odpadów. Dzieci wysłuchały prezentacji, po której mogły swoją wiedzę sprawdzić w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach z wizerunkami koszy. Na zakończenie spotkania uczniów odwiedził specjalny gość, czyli maskotka Łosia Czystosia, z którym zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia. Każdy z uczestników otrzymał drobne gadżety. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

XVII Kaliska Przygoda z Odpadami

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czyta Gmina" oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu serdecznie zapraszają na konferencję inaugurującą XVII Kaliską Przygodę z Odpadami, która odbędzie się 28 października 2021 r. w godz.16.00-19.15 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182.

Temat tegorocznej edycji "STOP nielegalnym wysypiskom".

Podczas konferencji odbędzie się również podsumowanie XVI edycji projektu wraz z wręczeniem certyfikatów szkołom, które brały udział w poprzedniej edycji.

Zapisy poprzez system ISOS - www.isos2.odn.kalisz.pl.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” otrzymał dofinansowanie na projekt pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK „Orli Staw”.

Realizacja projektu zakłada budowę kompleksowej oczyszczalni ścieków pochodzących z terenu ZUOK „Orli Staw” wraz ze zbiornikami niezbędnymi do jej prawidłowego działania oraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi.

Całkowity koszt realizacji projektu to 6 000 000 zł, wartość dofinansowania wynosi 5 700 000 zł.

O odpadach w Gastronomiku

W dniu 22 października 2021 r. gościliśmy w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego" w Kaliszu. Prawie 120 uczniów, podzielonych na dwie grupy, wraz z wychowawcami, wysłuchało prezentacji dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów. Zgromadzona na spotkaniu młodzież mogła również zaczerpnąć wiedzy dotyczącej funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Każdy z uczestników otrzymał drobne gadżety i materiały edukacyjne. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

Łoś Czystoś w Szkole Podstawowej w Zakrzynie

W dniu 21 października 2021 r. na zaproszenie Dyrekcji oraz wychowawcy pani Doroty Kędzi gościliśmy w Szkole Podstawowej w Zakrzynie w gminie Lisków. Prawie 100 uczniów wraz z wychowawcami uczestniczyło w zajęciach dotyczących segregacji odpadów. Dzieci wysłuchały prezentacji, po której mogły swoją wiedzę sprawdzić w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach z wizerunkami koszy. Na zakończenie uczniów odwiedził specjalny gość, czyli maskotka Łosia Czystosia, z którym zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia. Każdy z uczestników otrzymał drobne gadżety. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

Wizyta Senatora Janusza Pęcherza w ZUOK „Orli Staw”

W dniu 18 października br. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odwiedził Pan Janusz Pęcherz Senator Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie wizyty poruszono wiele tematów, m.in. dotyczących bioodpadów oraz zmian legislacyjnych, które obecnie prowadzone są w Sejmie i Senacie. Przewodniczący Zarządu Związku Pan Jan Adam Kłysz przedstawił szczegółowe informacje na temat prowadzonych prac modernizacyjnych realizowanych w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu".

Pan Janusz Pęcherz w towarzystwie Pana Jana Adama Kłysza Przewodniczącego Zarządu Związku oraz Pana Piotra Szewczyka Z-cy Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu odwiedził nowo wybudowaną halę sortowni oraz plac budowy instalacji fermentacji. Pan Janusz Pęcherz w latach 2006 – 2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W 2019 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Wizyta Łosia Czystosia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie

W dniu 20 października 2021 r. na zaproszenie Pani Dyrektor Anny Musiałkowskiej gościliśmy w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie. Pensjonariusze ośrodka wraz z wychowawcami uczestniczyli w zajęciach dotyczących segregacji odpadów. Wszyscy wysłuchali prezentacji, po której mogli swoją wiedzę sprawdzić w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach z wizerunkami koszy. Na zakończenie uczestnicy spotkania zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z Łosiem Czystosiem. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

XIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 19 października 2021 roku, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, odbyło się XIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Tadeusz Gebler, Z – ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Burmistrz Gminy Dobra. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku, wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecna była Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Przedmiotem obrad było m.in. podjęcie uchwał Zgromadzenia Związku, a także przyjęcie protokołu z XII posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w dniu 17 czerwca 2021 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał podjętych na tymże Zgromadzeniu. Przedstawiciele Miast i Gmin wysłuchali również sprawozdania Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu Związku w okresie od 17 czerwca 2021 roku do dnia XIII Zgromadzenia.

W trakcie wtorkowego posiedzenia Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podjęło uchwały w sprawach:

 1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021 – 2024,
 2. zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2021 rok,
 3. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od 1 stycznia 2022 roku.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Związku - Pan Jan Adam Kłysz przedstawił zgromadzonym postęp prac związanych z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Łoś Czystoś w Szkole Podstawowej nr 11 w Kaliszu

W dniu 14.10.2021 r. na zaproszenie Dyrekcji gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Klasy 1-3 oraz 7-8 wraz z wychowawcami uczestniczyły w zajęciach dotyczących segregacji odpadów. Dzieci wysłuchały prezentacji, po której mogły swoją wiedzę sprawdzić w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach. Na zakończenie uczniów odwiedził specjalny gość, czyli maskotka Łosia Czystosia, z którym zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie. Każdy z uczestników otrzymał drobne gadżety. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty życzymy cierpliwości, wytrwałości i radości płynącej z Waszej codziennej pracy. Niech źródłem satysfakcji będą dla Was liczne osiągnięcia i sukcesy Waszych wychowanków.

Nagroda dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w XXII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu

Podczas XXII finału Konkursu o Puchar Recyklingu, który miał miejsce 12 października br., w Poznaniu, Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został uhonorowany Pucharem Recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej. Kapituła Konkursu doceniła nasze zaangażowanie w zakresie prawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi. Podczas uroczystej gali, nagrodę odebrał, Pan Jan Adam Kłysz Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina.

Konkurs o Puchar Recyklingu jest organizowany od 1999 roku i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie, spośród zgłoszonych podmiotów, tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Konkurs jest skierowany zarówno dla gmin, jak i przedsiębiorstw, które zajmują się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów.

Cieszymy się bardzo z faktu znalezienia się w tak zaszczytnym gronie laureatów Konkursu. Jesteśmy dumni, że praca całej Załogi Zakładu „Orli Staw” i wieloletnie działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione.

O wydarzeniu piszą: www.calisia.pl, www.kalisz24.info.pl, www.goluchow.pl, www.wroblew.pl, www.brzeziny-gmina.pl, www.iturek.net, www.wkaliszu.pl, www.rc.fm, www.latarnikkaliski.pl.

Odpadowa lekcja w Szkole Podstawowej nr 2 w Kaliszu

We wtorek 12.10.2021 r. na zaproszenie Dyrekcji oraz Pani Anny Woźniak-Ordoczyńskiej gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu. Klasy 1-3 wraz z wychowawcami uczestniczyły w zajęciach dotyczących segregacji odpadów. Dzieci wysłuchały prezentacji, po której mogły swoją wiedzę sprawdzić w zajęciach praktycznych, na przygotowanych planszach. Na zakończenie uczniów odwiedził specjalny gość, czyli maskotka Łosia Czystosia, z którym zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie. Każdy z uczestników otrzymał drobne gadżety. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

Wizyta przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Orlim Stawie

W dniu 11 października 2021 r. w Zakładzie „Orli Staw” gościła delegacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz reprezentowali: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Pan Dominik Bąk oraz Pan Jarosław Roliński - Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi. W skład delegacji wchodzili pracownicy merytoryczni NFOŚIGW. Celem wizyty było praktyczne poznanie działającego od 15 lat efektywnego systemu gospodarki odpadami, opartego o instalację wybudowaną i zarządzaną przez jednostkę samorządową z wykorzystaniem współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz zapoznanie się z przebiegiem prac modernizacyjnych realizowanych w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu".

Wizyta rozpoczęła się od prezentacji Pana Jana Adama Kłysza – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę Zakładu w Orlim Stawie. Następnie omówiono postępy w realizacji umów z Wykonawcami poszczególnych zadań składających się na Projekt. Ponadto dyskutowano o problemach pojawiających się z realizacją Projektu i możliwymi sposobami ich rozwiązania. Dyskusję moderował Pan Piotr Szewczyk Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu. Na spotkaniu obecni byli Wiceprezydent Miasta Kalisza Pan Grzegorz Kulawinek, Wójt gminy Ceków – Kolonia Pan Mariusz Chojnacki, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Kaliszu Pan Paweł Bąkowski oraz Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Po prezentacji oraz dyskusji goście zwiedzili obiekty Zakładu. Tam szczegółowo zapoznali się z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi.

Goście w merytorycznej dyskusji wysoko ocenili sprawną realizację Projektu oraz prawidłowo prowadzoną eksploatację Zakładu.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - czasowo nieczynny

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi instalacji sortowni, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” został czasowo zamknięty dla części odpadów komunalnych przyjmowanych do zagospodarowania. Przerwa w działalności Zakładu potrwa od dnia 11 października 2021 roku do dnia 15 grudnia 2021 roku. W tym czasie odpady wytwarzane na ternie Gmin Członkowski Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” będą trafiały do instalacji zastępczych, z którymi Gminy te podpisały stosowne umowy.

Festiwal Recyklingu w Sieradzu

W sobotę, 9 października 2021 r. na placu przed Teatrem Miejskim w Sieradzu odbył się Festiwal Recyklingu będący finałem akcji Sieradz Bierze Oddech. Wydarzenie zorganizował Urząd Miasta w Sieradzu, przy współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Akcja zbierania odpadów prowadzona była nie tylko w trakcie finału, ale także w ciągu całego tygodnia poprzedzającego go. Odpady przynoszone były do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu przy ulicy Dzigorzewskiej 4.

Mieszkańcy Sieradza podczas akcji dostarczali do PSZOk-a puszki aluminiowe, baterie, odpady problemowe i niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Za dostarczone odpady otrzymywali ekodukaty, które mogli wymienić na sadzonki drzew, krzewów lub róż oraz upominki ekologiczne. Festiwal jest formą podziękowania dla Sieradzan za całoroczną zbiórkę odpadów oraz ich segregację.

Podczas finału Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przygotował stoisko, na którym rozprowadzane były materiały edukacyjne, a w prowadzonych konkursach można było otrzymać gadżety edukacyjne. Stoisko było poświęcone tematyce prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności prawidłowej segregacji odpadów. Sieradzanie mogli tu sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów. Wśród mieszkańców Sieradza promowaliśmy także aplikację EcoHarmonogram, z której mogą korzystać, a która ma za zadanie ułatwić im segregację odpadów. Najmłodszym uczestnikom akcji czas umilały nasze maskotki SMOK oraz Łoś Czystoś.

Łączna masa odebranych odpadów podczas Festiwalu Recyklingu:

 • Baterie 5,581 Mg
 • Puszki 0,242 Mg
 • ZSEiE 15,765 Mg
 • Problemowe 0,379 Mg

Festiwal Recyklingu w Sieradzu

Od poniedziałku, 4 października b.r., rozpoczynają się działania w ramach tegorocznego Pikniku Sieradz Bierze Oddech, organizowanego w ramach Edukacji ekologicznej sieradzan wraz z imprezą towarzyszącą - Festiwalem Recyklingu. Przez cały tydzień będzie można dostarczać odpady do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4. Otrzymane ekodukaty będzie można zrealizować w sobotę (9 października), podczas finału, odbierając w zamian sadzonki roślin lub upominki ekologiczne. Początek finału o godz. 9:00 na placu przed Teatrze Miejskim.

W programie tegorocznego Pikniku Sieradz Bierze Oddech znalazły się m.in.:

 • warsztaty „Las zamknięty w słoiku”,
 • serwis rowerowy,
 • znakowanie rowerów,
 • stanowisko informacyjno-edukacyjne Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
 • prezentacja prac zgłoszonych do konkursu plastycznego „Gwarantuję – segreguję!” oraz nagrodzenie laureatów.

Imprezą towarzyszącą będzie Festiwal Recyklingu, w ramach którego:

 • w tygodniu poprzedzającym finał Festiwalu – w dniach 4 – 8 października 2021r., w godz. 8:00 – 18:00 na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, przy ul. Dzigorzewskiej 4 zbierane będą następujące rodzaje odpadów:
  • baterie,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady),
  • puszki aluminiowe,
  • odpady problemowe.
 • w dniu 9 października 2021r. (sobota), podczas finału Festiwalu Recyklingu, w godz. 9:00 – 14:00 w Mobilnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych, zlokalizowanym na placu Teatru Miejskiego w Sieradzu zbierane będą następujące rodzaje odpadów:
  • baterie,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady),
  • odpady problemowe.

Ekodukaty w dniu finału Festiwalu, tj. 9 października 2021r. (sobota) mieszkańcy miasta Sieradza będą mogli zamienić:

 • na sadzonki drzew, krzewów, bylin (do ich wyczerpania),
 • ekoupominki (powerbanki, pojemniki na baterie z testerem zużycia, zgniatarki do butelek, gry planszowe i karciane, parasole, torby, bidony, pojemniki na żywność, długopisy).

Serdecznie zapraszamy.

Łoś Czystoś z wizytą u przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Malanowie

W dniu 5 października br., gościliśmy w Gminnym Przedszkolu w Malanowie. Na zaproszenie Dyrekcji oraz wychowawcy - Pani Alicji Dembińskiej, przeprowadziliśmy lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Uczestniczyły w niej trzy grupy przedszkolaków wraz z opiekunami.

Na początku dzieci wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie przedszkolaki mogły sprawdzić swoją wiedzę w ćwiczeniach praktycznych segregacji odpadów na specjalnie przygotowanych planszach z rysunkami koszy. Na zakończenie każdy z uczestników lekcji otrzymał materiały edukacyjne oraz drobne gadżety.

Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Wśród okrzyków radości każdy miał okazję zrobić sobie zdjęcie z Łosiem. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Aplikacja odpadowa „EcoHarmonogram” dostępna dla mieszkańców gminy Opatówek

Od 1 października 2021 roku mieszkańcy gminy Opatówek mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji odpadowej „EcoHarmonogram”. Tym samym rozszerza się zakres jej działania. Przypomnijmy, że od 1 września br. z aplikacji mogą korzystać już mieszkańcy Kalisza, Sieradza i Turku. W najbliższym czasie będzie ona udostępniana dla mieszkańców kolejnych Gmin Członkowskich „Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Aplikacja ma za zadanie wspomagać mieszkańców, wyszukując harmonogram odbioru odpadów za pomocą adresu (bez rejestracji i logowania), przypominać o nadchodzących terminach wywozów oraz dostarczać wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do ich prawidłowego segregowania.

Aby zainstalować aplikację wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikację „EcoHarmonogram” i kliknąć zainstaluj. Następnie wybrać miasto, w którym mieszkasz, ulicę i od tego momentu aplikacja już sama będzie przypominać o zbliżającym się terminie odbioru odpadów. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na systemy operacyjne Android, iOS w sklepach Google Play oraz App Store.

Dzięki zainstalowaniu aplikacji „EcoHarmonogram” zyskasz:

 • darmową aplikacje na urządzenia mobilne z funkcją informacyjno-edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie Twojego miasta,
 • prosty i przejrzysty sposób dostępu do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z Twojej posesji,
 • powiadomienia o terminach płatności za odebrane odpady,
 • szybki dostęp do informacji na temat PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) adres, godziny otwarcia, co można oddać,
 • informacje o punktach odbioru leków przeterminowanych,
 • kontakt z organem zarządzającym i koordynującym zbiórkę odpadów komunalnych w Twoim mieście,
 • informacje jak należy sortować odpady,
 • wyszukiwarkę odpadów czyli wpisujesz nazwę odpadu i po chwili masz odpowiedź gdzie należy go wyrzucić,
 • gry edukacyjne dla najmłodszych,
 • informacje o stanie powietrza w Twoim mieście,
 • aktualności z Twojego Miasta,
 • możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w odbiorze odpadów lub np. nielegalnie porzuconych odpadów.

W trosce o mieszkańców nieużywających smartfonów wszelkie informacje zawarte w aplikacji mobilnej będą również dostępne poprzez stronę internetową Urzędu Miasta lub Gminy oraz dodatkowo na www.orlistaw.pl.

Zachęcamy wszystkich do pobrania i korzystania z aplikacji „EcoHarmonogram”.

Odpadowa lekcja w Szkole Podstawowej nr 7 w Kaliszu

W dniu 30 września br., na zaproszenie Dyrekcji oraz Wychowawcy, Pani Beaty Wawrzyniak gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. W progach szkoły powitała nas Pani Małgorzata Waszczyńska, Dyrektor Szkoły. Przeprowadziliśmy tam dwie lekcje edukacyjne w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. W zajęciach uczestniczyło około 40 uczniów klas ósmych wraz z opiekunami. Na spotkaniu obecny był również Pan Dominik Płonecki, Wicedyrektor Szkoły.

Uczniowie wysłuchali prezentacji, gdzie omówiono tematy m.in. prawidłowej segregacji odpadów oraz funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie zdobytą wiedzę mogli sprawdzić w praktycznych ćwiczeniach segregacji odpadów na specjalnie przygotowanych planszach z rysunkami koszy. Na zakończenie każdy z uczestników lekcji otrzymał materiały edukacyjne i drobne gadżety. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

Akcja "Piłki za puszki" – 111 kg z Orlika w Dobrej

W dniu 28 września 2021 roku odebraliśmy 111 kg puszek aluminiowych z Orlika zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Dobra.

Orlik w Dobrej jest liderem wśród jednostek uczestniczących w akcji z terenu Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W ciągu czterech lat zebrano tam już 1214 kg puszek aluminiowych.

Dzięki tak dużemu zaangażowaniu osób zbierających puszki, Orlik w Dobrej jest w dalszym ciągu na pierwszym miejscu w rankingu projektu "Piłki za puszki”. Serdecznie gratulujemy i oczywiście zachęcamy innych do aktywnego włączenia się w projekt.

Link do rankingu: www.pilkizapuszki.pl.

Łoś Czystoś z wizytą w Szkole Podstawowej w Brzezinach

24 września br., przedstawiciel Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Pan Piotr Szyszkiewicz, gościł w Szkole Podstawowej w Brzezinach. Na zaproszenie Dyrekcji oraz wychowawcy - Pani Urszuli Urbańskiej przeprowadził on lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Uczestniczyło w niej ponad 150 uczniów z klas 1-3 wraz z opiekunami. Zajęcia przeprowadzono oddzielnie dla każdej z klas. Dzieci wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Kolejnym etapem spotkania były ćwiczenia segregacji odpadów na specjalnie przygotowanych planszach z rysunkami koszy. Na zakończenie każdy z uczestników lekcji otrzymał materiały edukacyjne oraz drobne gadżety. Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Wśród okrzyków radości każdy miał okazję zrobić sobie zdjęcie z Łosiem. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

Wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Kaliszu

W dniu 22 września br., gościliśmy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2, dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Kaliszu. Na zaproszenie Dyrekcji przeprowadziliśmy dla wychowanków Ośrodka lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. W zajęciach uczestniczyło około 50 uczniów wraz z opiekunami. Na początku spotkania dzieci wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę w ćwiczeniach praktycznych segregacji odpadów na specjalnie przygotowanych planszach z rysunkami koszy. Na zakończenie każdy z uczestników lekcji otrzymał materiały edukacyjne i drobne gadżety. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

Członkowie Komisji Rady Miejskiej Turku w ZUOK „Orli Staw”

W dniu 20 września 2021 roku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odwiedzili członkowie Komisji Komunalnej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Turku. Wizyta odbyła się w związku z realizacją planu pracy ww. Komisji. Goście zwiedzili teren Zakładu oraz zapoznali się z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. Szczegółowych informacji w tych tematach udzielił im Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu, Pan Piotr Szewczyk.

Wizyta włoskich samorządowców w ZUOK „Orli Staw”

W dniu 14 września 2021 roku w ZUOK „Orli Staw” gościła delegacja włoskich samorządowców. Na jej czele stał Burmistrz miasta Piedimonte San Germano, Gioacchino Ferdinandi. Miasteczko to położone jest w regionie Lacjum, w prowincji Frosinone.

Celem wizyty delegacji z Włoch było poznanie doświadczeń polskiego samorządu. Włoscy goście spotkali się z przedstawicielami samorządów i lokalnych organizacji m.in. z Kalisza i Cekowa Kolonii. W programie zwiedzania znalazła się również nasza instalacja, która może posłużyć za wzorcowy przykład rozwiązań w dziedzinie organizacji gospodarki odpadami komunalnymi.

Wizyta w Zakładzie rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej obejmującej tematykę powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz budowy i eksploatacji Zakładu "Orli Staw". Prezentację przeprowadził Przewodniczący Zarządu Związku, Pan Jan Adam Kłysz. Na spotkaniu obecni byli Dyrektorzy, Główna Księgowa i pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie przybyli goście zwiedzili teren Zakładu, aby szczegółowo zapoznać się z jego obiektami i stosowanymi technologiami. Włoscy Goście byli pod dużym wrażeniem i bardzo pozytywnie ocenili Zakład, a w szczególności prowadzone aktualnie prace modernizacyjne. Spotkanie było okazją do nawiązania roboczych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Spotkanie robocze dotyczące sytuacji finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 14 września 2021 roku, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się spotkanie robocze, w którym uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku w Zgromadzeniu wyznaczeni przez ich Rady. Na spotkaniu obecni byli Dyrektorzy, Główna Księgowa i pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Głównym przedmiotem spotkania było omówienie kondycji finansowej Związku, związanej z realizowanym obecnie projektem „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”, jak i czekającymi Związek w najbliższej przyszłości kolejnymi przedsięwzięciami niezbędnymi do realizacji prawidłowego, zgodnego z prawem, prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Na spotkaniu przedstawiono analizę potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych Związku na lata 2021 – 2030 oraz analizę problemowo – finansową w zakresie pozyskiwania środków na bieżącą działalność Związku oraz na konieczne do realizacji w najbliższej przyszłości działania inwestycyjne w eksploatowanym przez Związek Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Zgromadzeni zapoznali się również z sytuacją budżetową Związku, problemami i zagrożeniami związanymi z realizacją budżetów lat następnych. Uczestnicy spotkania omówili i przedyskutowali założenia i propozycje do uchwały cennikowej.

Piknik Ekologiczny w Morawinie

W dniu 11 września 2021 roku na specjalne zaproszenie Wójta Gminy Ceków – Kolonia, Pana Mariusza Chojnackiego, gościliśmy na inscenizacji historycznej pn. „Z historią w nowoczesność w Krainie Nocy i Dni”. Impreza odbywała się na terenach rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Morawinie. W jej programie znalazły się m.in.:

 • inscenizacja historyczna "Powstanie oraz szlak bojowy 203. Pułku Ułanów Ziemi Kaliskiej" z udziałem grup rekonstrukcyjnych i mieszkańców gminy,
 • piknik militarny – wystawy historycznego i teraźniejszego sprzętu wojskowego,
 • piknik ekologiczny.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przygotował na tę okazję stoisko edukacyjne, które zlokalizowane było w części przeznaczonej na piknik ekologiczny. Wśród przybyłych gości rozprowadzaliśmy materiały dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami. Odwiedzający nas mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na specjalnie przygotowanych planszach magnetycznych przedstawiających kosze. Każdy chętny mógł dodatkowo rozwiązać rebus lub odpowiedzieć na przygotowane przez nas pytania. Każde wykonane zadanie było nagradzane drobnymi materiałami edukacyjnymi i promocyjnymi. Podczas wykonywania tychże zadań wszystkim uczestnikom dopisywały świetne humory. W konkursie ochoczo i licznie brały udział dzieci oraz osoby dorosłe.

Serdecznie dziękujemy Gospodarzom za zaproszenie oraz wszystkim osobom za odwiedzenie naszego stoiska.

Stacja przeładunkowa odpadów w Sieradzu obiektem ćwiczeń dla ochotniczych straży pożarnych

W dniach 8 i 9 września 2021 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu zorganizowała ćwiczenia ratownicze dla 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sieradzkiego włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Ćwiczenia ratownicze zostały podzielone na trzy epizody, odbywające się na terenach: 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, PGE Dystrybucja Rejonu Energetycznego w Sieradzu oraz na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Założenia epizodu realizowanego w budynku Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych obejmowały ewakuację osoby, która straciła przytomność przy urządzeniu elektrycznym. W pierwszej części ćwiczeń ewakuowano poszkodowanego z leja zasypowego, natomiast w drugiej części ewakuacja następowała z pomieszczenia prasy przez skarpę o dużym nachyleniu w miejsce udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej i przekazania poszkodowanego służbom medycznym.

Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział ponad 120 strażaków ochotników. Ćwiczenia miały na celu rozwijać umiejętności i usprawnić w przyszłości usuwanie ewentualnych zagrożeń podczas działań ratowniczych druhów ochotników.

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w Orlim Stawie

W dniu 8 września 2021 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” przeprowadzono ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze. Uczestnikami ćwiczeń byli pracownicy ZUOK „Orli Staw” (w tym zakładowa grupa ratownicza do prowadzenia działań gaśniczych – 4 osoby) oraz pracownicy służby ochrony i inne osoby znajdujące się w tym czasie na terenie Zakładu. W ramach ćwiczeń zasymulowano pożar w hali przyjęcia i sortowania odpadów.

Po stwierdzeniu i zlokalizowaniu źródła pożaru niezwłocznie powiadomiono straż pożarną, przeprowadzono ewakuację pracowników, a następnie przystąpiono do akcji gaśniczej. W trakcie pożaru zostało rannych dwóch pracowników Zakładu. Ratownicy ewakuowali ich z zagrożonej strefy, a następnie udzielili pierwszej pomocy.

Akcja miała na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji oraz umiejętności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania pożaru. W akcji sprawdzono również działanie systemu dostarczania wody w miejsce pożaru oraz zakładowy sprzęt gaśniczy, w tym funkcjonowanie działka wodnego i pompy z napędem spalinowym.

Zagrożenie pożarem w tego typu obiektach jest bardzo wysokie. Ze względu na ich specyfikę incydenty pożarowe zdarzają się stosunkowo często. Mając to na uwadze Dyrekcja zakładu kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo pożarowe. Poza wyposażeniem w profesjonalny sprzęt p-poż, okresowo organizowane są ćwiczenia, w tym także z udziałem Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Akcja "Piłki za puszki" w Moskurni

W dniu 7 września 2021 roku odebraliśmy 71 kg puszek aluminiowych, zebranych do pojemnika postawionego na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Moskurni w gminie Koźminek. Szkoła z Moskurni uczestniczy w akcji „Piłki za puszki” od 2020 roku. Do tej pory zebrano tam 313 kg puszek.

Projekt „Piłki za puszki” realizowany jest w głównie na boiskach typu “Orlik” ale nie wyklucza to możliwości działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek aluminiowych (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny. Oprócz korzyści ekologicznych płynących z recyklingu, takich jak ochrona zasobów i ochrona klimatu, jest również materialny aspekt, bowiem pieniądze ze sprzedaży puszek wykorzystane są do zakupu wyposażenia sportowego na potrzeby Orlików.

Chętnych zapraszamy do włączenia się w akcję.

Aplikacja odpadowa „EcoHarmonogram” już do pobrania

Nie pamiętasz, kiedy z Twojej posesji są odbierane odpady? Zastanawiasz się, do którego pojemnika wyrzucić szkło, styropian czy karton po mleku? – od 1 września br. będzie to można szybko sprawdzić w swoim smartfonie za pomocą aplikacji „EcoHarmonogram”.

Aplikacja będzie wspomagać mieszkańców, wyszukując harmonogram odbioru odpadów za pomocą adresu (bez rejestracji i logowania), przypominać o nadchodzących terminach wywozów oraz dostarczać wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do ich prawidłowego segregowania.

"Dotychczas mieszkańcy otrzymywali harmonogram odbioru odpadów w formie papierowej lub wyszukiwali terminu odbioru odpadów na stronie internetowej miasta lub firmy wywożącej odpady. Obecnie wszystkie te dane będą dostępne za pomocą jednego kliknięcia w smartfonie. Ponadto mieszkańcy będą mogli zgłosić za pomocą aplikacji informacje o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie utrzymania porządku" – powiedział Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Aby zainstalować aplikację wystarczy wejść na swoim smartfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikację „EcoHarmonogram” i kliknąć zainstaluj. Następnie wybrać miasto, w którym mieszkasz, ulicę i od tego momentu aplikacja już sama będzie przypominać o zbliżającym się terminie odbioru odpadów. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na systemy operacyjne Android, iOS w sklepach Google Play oraz App Store.

Dzięki zainstalowaniu aplikacji „EcoHarmonogram” zyskasz:

 • darmową aplikacje na urządzenia mobilne z funkcją informacyjno-edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie Twojego miasta,
 • prosty i przejrzysty sposób dostępu do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z Twojej posesji,
 • powiadomienia o terminach płatności za odebrane odpady,
 • szybki dostęp do informacji na temat PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) adres, godziny otwarcia, co można oddać,
 • informacje o punktach odbioru leków przeterminowanych,
 • kontakt z organem zarządzającym i koordynującym zbiórkę odpadów komunalnych w Twoim mieście,
 • informacje jak należy sortować odpady,
 • wyszukiwarkę odpadów czyli wpisujesz nazwę odpadu i po chwili masz odpowiedź gdzie należy go wyrzucić,
 • gry edukacyjne dla najmłodszych,
 • informacje o stanie powietrza w Twoim mieście,
 • aktualności z Twojego Miasta,
 • możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w odbiorze odpadów lub np. nielegalnie porzuconych odpadów.

W trosce o mieszkańców nieużywających smartfonów wszelkie informacje zawarte w aplikacji mobilnej będą również dostępne poprzez stronę internetową Urzędu Miasta oraz dodatkowo na www.orlistaw.pl. Na chwilę obecną aplikacja dostępna jest dla mieszkańców Kalisza, Sieradza i Turku.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z aplikacji EcoHarmonogram.

Rozpoczęcie prac budowlanych instalacji fermentacji w ZUOK „Orli Staw”

Logo Fundusze Europejskie

Rozpoczęły się prace budowlane związane z budową instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw”. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz przekazaniu Wykonawcy terenu pod budowę wykonano m.in. prace ziemne i przygotowawcze, polegające na wycince krzewów, karczowaniu i odhumusowaniu terenu, czyli na zebraniu i zabezpieczeniu urodzajnej warstwy gleby. W kolejnym etapie prac zostaną wykonane wykopy pod fundamenty obiektowe, nasypy budowlane oraz warstwy podkładowe.

Inwestycja realizowana jest przez Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy). Zakończenie całości prac i oddanie gotowej instalacji fermentacji, wraz z obiektami towarzyszącymi, do użytkowania, planowane jest na początek października 2023 roku. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 4.

Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Zarząd Związku dyskutował o inwestycjach zgłoszonych do Polskiego Ładu

W dniu 11 sierpnia 2021 roku obradował Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Posiedzenie otworzył i prowadził je Pan Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu, który w pierwszej kolejności przedstawił informacje na temat realizacji ustaleń z poprzednich posiedzeń Zarządu Związku. Jednym z głównych tematów omówionych przez Przewodniczącego Zarządu był stan prac związanych z modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

W trakcie dyskusji Zarząd omówił i podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2021 roku.

W sprawach różnych Zarząd omówił kwestię ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2022 – 2024. Dalszą część posiedzenia Zarządu Związku poświęcono dyskusji m.in. na temat zakresów planowanych przedsięwzięć, które zostały przygotowane do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przygotowano trzy kompleksowe wnioski, które obejmują najpilniejsze przedsięwzięcia niezbędne do realizacji w najbliższym czasie.

Mamy pozwolenie na budowę instalacji fermentacji w ZUOK „Orli Staw”

Logo Fundusze Europejskie

Prace modernizacyjne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” nie zwalniają tempa i przebiegają zgodnie z harmonogramem. Już niedługo rozpoczną się działania przy kolejnym niezwykle skomplikowanym zadaniu. Jest to zadanie nr 4 - „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw”, a jego wartość to 79.458.000,00 zł brutto. Budowany moduł fermentacji suchej, poziomej, ciągłej selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych będzie pierwszą tego typu instalacją w Polsce. Wykonawca w pierwszej fazie realizacji projektu przygotował liczący kilkaset stron projekt technologiczny. Po przeprowadzeniu wielu wnikliwych analiz, 4 sierpnia 2021 roku Starosta Kaliski Decyzją nr 627.2021 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę tego przedsięwzięcia.

W dniu 6 sierpnia 2021 roku na terenie ZUOK „Orli Staw” odbyło się przekazanie Wykonawcy terenu pod budowę instalacji fermentacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana jest przez Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy). Zakończenie całości prac i oddanie gotowej instalacji fermentacji, wraz z obiektami towarzyszącymi, do użytkowania planowane jest na początek października 2023 roku.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 4. Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Audyt recertyfikacyjny ISO 14001:2015

W czerwcu 2021 roku po raz kolejny na terenie ZUOK „Orli Staw” oraz SPO w Sieradzu jednostka certyfikująca TUV Nord Polska przeprowadziła audyt recertyfikacyjny, który odnowił ważność certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wymagań normy PN EN ISO 14001:2015.

Celem wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) jest uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej. Dlatego też należy okresowo przeglądać i oceniać SZŚ w celu identyfikowania możliwości doskonalenia. Wdrożony i działający w Związku System Zarządzania Środowiskowego został poddany zatem okresowej ocenie i weryfikacji przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o., posiadającą, w tym zakresie, akredytację PCA nr AC 090.

Celami audytu były:

 • ocena zgodności systemu zarządzania organizacji z kryteriami audytu, na które składają się: norma odniesienia PN EN ISO 14001:2015, zdefiniowane procesy oraz dokumentacja systemu opracowana przez organizację;
 • ocena skuteczności systemu do zapewnienia, że organizacja spełnia swoje wyspecyfikowane cele;
 • ocena zdolności systemu do zapewnienia, że organizacja spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i umów;
 • ocena stosowności zakresu certyfikacji.

Cele audytu zostały zrealizowane. Audyt przebiegł zgodnie z jego planem.

W raporcie z audytu podkreślono także pozytywne aspekty działań realizowanych przez Związek takie jak: bardzo duże zaangażowanie na poziomie operacyjnym kadry średniego szczebla w dziale sortowni i kompostowni, bezpieczny sposób zbierania odpadów w postaci zużytych strzykawek na terenie SPO w Sieradzu, czy sposób monitorowania i wizualizacji wyników działalności PSZOK-u zarządzanego przez Związek.

Badanie audytowe zostało przeprowadzone na obu zmianach pracy Zakładu „Orli Staw” i SPO w Sieradzu, ponadto w obu lokalizacjach, zgodnie z planem audytu, przeprowadzono obchód terenu. Nie stwierdzono sytuacji mogących budzić zastrzeżenia.

Zespół audytorów stwierdził wdrożenie i utrzymywanie wymagań normy odniesienia, w tym: podejście ukierunkowane strategicznie (kontekst, analiza stron zainteresowanych), działania oparte na ryzyku i szansach, zarządzanie wiedzą, systematycznie spełnianie obowiązku zgodności, rozważanie perspektywy cyklu życia przy określaniu znaczących aspektów środowiskowych, pomiar i ciągłe doskonalenie oddziaływania w zakresie środowiska itp.

System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę PN EN ISO 14001:2015 jest jednym z narzędzi, poprzez które Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” eksploatując Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz Stację Przeładunkową Odpadów w Sieradzu, minimalizuje negatywne efekty swojej działalności oraz maksymalizuje pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Weryfikacja systemu oraz nadzór jednostki certyfikującej jest standardową procedurą potwierdzającą prawidłowe działania Związku (ZUOK „Orli Staw” i SPO w Sieradzu) w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Pierwsza certyfikacja systemu odbyła się już w roku 2012, co w kontekście wymagań DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, stawia Związek jako lidera w tym obszarze. Zważywszy na zapis BAT.1 ww. decyzji: cyt. „aby poprawić ogólną efektywność środowiskową, w ramach BAT należy zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego” podkreślić należy, że już w roku 2009 Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego, poprzez podjęcie uchwały nr 32/09 z dnia 2 października 2009 roku w sprawie wdrożenia i certyfikacji w strukturach Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2005. W roku 2011 przyjęto Uchwałą nr 20/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku Politykę środowiskową, zwierająca m.in. zobowiązane do ciągłego doskonalenia.

Wpisuje się to znakomicie w przesłanie będące pierwszą z czternastu zasad Wiliama Deminga, guru jakości, który zrewolucjonizował w latach 50-tych podejście do postrzegania jakości w Japonii, do której udał się po 1947 roku. Dopiero w 1980 roku, po wywiadzie dla NBC poświęconym sukcesowi gospodarczemu Japończyków, Deming stał się wielkim odkryciem menedżerów amerykańskich. A zasada ta brzmi: wytrwałość w zamierzeniach.

Festyn Sołecki w Cekowie

W dniu 31 lipca 2021 roku na specjalne zaproszenie Sołectwa Ceków gościliśmy na Festynie Sołeckim. Impreza odbywała się przy sali OSP w Cekowie. W programie festynu znalazło się wiele atrakcji m.in. występy zespołów ludowych, recytacje wierszy, pokazy strażackie, wystawa zabytkowych samochodów. Dla gości przybyłych na festyn przygotowaliśmy nasze stoisko edukacyjne, na którym rozprowadzaliśmy materiały dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami. Odwiedzający nas mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na specjalnie przygotowanych planszach magnetycznych przedstawiających kosze. Każdy za prawidłowo wykonane zadanie otrzymywał drobne materiały edukacyjne i promocyjne. Tym którzy mieli niewielkie problemy pomagali nasi pracownicy. W konkursie ochoczo i licznie brały udział dzieci oraz osoby dorosłe. Serdecznie dziękujemy Gospodarzom za zaproszenie oraz wszystkim osobom za odwiedzenie naszego stoiska.

Unijne fundusze płyną do Kalisza i Powiatu Kaliskiego

Blisko 80 mln zł trafi do naszego regionu z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania 2.2. oś priorytetowa 2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020, na dofinansowanie Projektu pod nazwą: „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”.

Więcej na stronie www.kalisz.naszemiasto.pl.

MONTAŻ ELEMENTÓW NOWEJ LINII SORTOWNICZEJ W ZUOK "ORLI STAW" TRWA

Logo Fundusze Europejskie

Trwają prace modernizacyjne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Aktualnie są one ukierunkowane na montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład nowoczesnej linii sortowniczej. Cały proces odbywa się w oddanej do użytkowania w kwietniu br., nowej hali sortowni.

Za montaż urządzeń odpowiedzialna jest firma Sutco-Polska Sp. z o.o. Przeprowadzane prace przebiegają zgodnie z planem. Wartość realizowanych prac wyniesie 34.144.800,00 zł brutto. Planowane zakończenie tego etapu modernizacji Zakładu „Orli Staw” to połowa 2022 roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 117 199 018,71 zł netto, w tym dofinansowanie 79 695 332,73 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Akcja "Piłki za puszki" w Koźminku

W dniu 7 lipca 2021 roku odebraliśmy puszki aluminiowe, zebrane do pojemników rozstawionych na terenie dwóch szkół, zlokalizowanych w Gminie Koźminek. Pierwszą z nich jest Szkoła Podstawowa im. A. Mielęckiego w Koźminku. Natomiast druga, to Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni. Łącznie uczniowie obu szkół zebrali 39 kg puszek aluminiowych. Szkoły z Gminy Koźminek uczestniczą w akcji „Piłki za puszki” od 2020 roku. Do tej pory zebrano tam 259 kg puszek.

Projekt realizowany jest w głównie na boiskach typu “Orlik” ale nie wyklucza to możliwości działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek aluminiowych (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny. Oprócz korzyści ekologicznych płynących z recyklingu, takich jak ochrona zasobów i ochrona klimatu, jest również materialny aspekt, bowiem pieniądze ze sprzedaży puszek wykorzystane są do zakupu wyposażenia sportowego na potrzeby Orlików.

Chętnych zachęcamy do włączenia się w projekt.

Spotkanie Rady RIPOK w Orlim Stawie

W dniu 30 czerwca 2021 roku, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", odbyło się, w ramach Konferencji Rady RIPOK (Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Związek Pracodawców www.radaripok.eu), spotkanie robocze połączone z prezentacją i zwiedzaniem ZUOK „Orli Staw”. Inicjatorem i organizatorem spotkania był Zarząd Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Zarząd Rady RIPOK oraz Dyrekcja ZUOK "Orli Staw".

Wizyta w Zakładzie rozpoczęła się od prezentacji historii i bieżącej działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz ZUOK "Orli Staw". Przedstawiono także i szczegółowo omówiono, w formule interaktywnej dyskusji, realizowany obecnie projekt modernizacji i rozbudowy Zakładu. Prezentację przeprowadził i spotkanie moderował Pan Piotr Szewczyk Prezes Zarządu Rady RIPOK, Z-ca Dyrektora ZUOK "Orli Staw". Po prezentacji oraz dyskusji goście zwiedzili Zakład, aby szczegółowo zapoznać się z procesami sortowania i biologicznego przetwarzania odpadów. Wspólnie zwiedzali Zakład w tym nowo wybudowaną halę sortowni, gdzie mogli przyjrzeć się pracom przy montażu nowej, zautomatyzowanej linii sortowniczej. Zapoznali się także z projektem instalacji fermentacji, która będzie kluczowym elementem składowym projektu modernizacyjnego. W czasie zwiedzania wysłuchali szczegółowych informacji na temat prowadzonej modernizacji Zakładu oraz dalszych planów inwestycyjnych.

Spotkanie było okazją do nawiązania roboczych kontaktów oraz wymiany doświadczeń w gronie kadry zarządzającej Instalacji Komunalnych będących członkami Rady RIPOK. Przybyli goście wysoko ocenili zarządzanie oraz prawidłowo prowadzoną eksploatację Zakładu. Pozytywnie i z zainteresowaniem odnieśli się również do prowadzonych działań modernizacyjnych oraz dalszych planów rozwojowych ZUOK „Orli Staw”.

Akcja "Piłki za puszki"

W dniu 29 czerwca 2021 roku odebraliśmy 36 kg puszek aluminiowych z Orlika zlokalizowanego na terenie Gminy Malanów. Orlik nadzorowany jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Malanowie i aktywnie uczestniczy w naszej akcji od 2015 roku.Projekt „Piłki za puszki” realizowany jest wspólnie z fundacją RECAL. Aktualnie na terenie Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” rozstawionych jest dziewięć pojemników do których można zbierać puszki. Od początku akcji zebrano do nich łącznie ponad 1900 kg puszek aluminiowych.

Chętnych zachęcamy do włączenia się w projekt.

Puszki z Tuliszkowa

W dniu 21 czerwca 2021 roku odebraliśmy puszki aluminiowe z Orlika zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Tuliszków. Orlik z Tuliszkowa uczestniczy w naszej akcji od maja 2019 roku. W tym czasie zebrano tam 203 kg puszek. Dzięki temu Tuliszków zajmuje trzecie miejsce wśród uczestników projektu z terenu gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Projekt realizowany jest w głównie na boiskach typu “Orlik” ale nie wyklucza to możliwości działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek aluminiowych (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny. Oprócz korzyści ekologicznych płynących z recyklingu, takich jak ochrona zasobów i ochrona klimatu, jest również materialny aspekt, bowiem pieniądze ze sprzedaży puszek wykorzystane są do zakupu wyposażenia sportowego na potrzeby Orlików.

Chętnych zachęcamy do włączenia się w zbiórkę.

Absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2020 rok

W dniu 17 czerwca 2021 roku, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się XII posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzenie odbyło się w trybie stacjonarnym, z zachowaniem wymaganych obostrzeń sanitarnych. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Krystian Kinastowski, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Prezydent Miasta Kalisza. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecna była Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Przedmiotem obrad było m.in. przyjęcie protokołów z ostatniego, XI posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał podjętych na tymże Zgromadzeniu. Przedstawiciele Miast i Gmin wysłuchali również sprawozdania Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu Związku za 2020 rok.

W trakcie czwartkowego posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podjęto uchwały w sprawach:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2020 rok.
 2. Udzielenia Zarządowi absolutorium za 2020 rok.

Uczestniczy Zgromadzenia jednomyślnie przyjęli wszystkie głosowane uchwały oraz udzielili absolutorium za 2020 rok Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, któremu przewodniczy Pan Jan Adam Kłysz.

W toku obrad Zgromadzenia, Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił zgromadzonym bieżące informacje o działalności Związku oraz postęp prac związanych z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Przewodniczący Zgromadzenia, Pan Krystian Kinastowski pogratulował Zarządowi Związku uzyskania absolutorium za działalność prowadzoną w 2020 roku oraz podziękował Głównej Księgowej, Dyrekcji i pracownikom Związku za wytężoną i solidną pracę w ubiegłym roku.

Montaż elementów nowej linii sortowniczej w ZUOK "Orli Staw" trwa

Logo Fundusze Europejskie

Oddana do użytkowania w kwietniu br., nowa hala sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” sukcesywnie wypełnia się elementami nowoczesnej linii sortowniczej. Montowane są zespoły przenośników. Ich rolą jest zapewnienie transportu zarówno odpadów jak i wysortowanych surowców wtórnych. Zamontowano już także 7 nowoczesnych separatorów optycznych m.in. do tworzyw sztucznych, paliwa alternatywnego (RDF), folii PE, separator balistyczny, separator elektromagnetyczny taśmowy (metali żelaznych) oraz separator wiroprądowy (metali nieżelaznych). Urządzenia montowane są przez pracowników firmy Sutco-Polska Sp. z o.o. Wykonywane prace przebiegają bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Wartość realizowanych prac wyniesie 34.144.800,00 zł brutto. Planowane zakończenie tego etapu modernizacji Zakładu „Orli Staw” to połowa 2022 roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 117 199 018,71 zł netto, w tym dofinansowanie 79 695 332,73 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Akcja "Piłki za puszki"

W dniu 14 czerwca 2021 roku odebraliśmy 30 kg puszek aluminiowych ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kaliszu im. Szarych Szeregów. Szkoła aktywnie uczestniczy w naszej akcji od 2019 roku.

Projekt „Piłki za puszki” prowadzony wspólnie z fundacją Recal, realizowany jest w głównie na boiskach typu “Orlik” ale nie wyklucza to możliwości działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny. Oprócz korzyści ekologicznych płynących z recyklingu, takich jak ochrona zasobów i ochrona klimatu, jest również materialny aspekt, bowiem pieniądze ze sprzedaży puszek wykorzystane są do zakupu wyposażenia sportowego na potrzeby Orlików.

Chętnych zachęcamy do włączenia się w projekt.

Łoś Czystoś z wizytą u przedszkolaków z Kalisza

W dniu 7 czerwca br., przedstawiciel Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Pan Piotr Szyszkiewicz, gościł w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Na zaproszenie Dyrekcji oraz wychowawcy - Pani Marii Dobosz, Pan Piotr Szyszkiewicz przeprowadził lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Ze względu na wspaniałą pogodę, spotkanie odbyło się na terenie przedszkolnego placu zabaw. Uczestniczyły w nim cztery grupy przedszkolaków wraz z opiekunami. Na początku dzieci wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie przedszkolaki mogły sprawdzić swoją wiedzę w ćwiczeniach praktycznych segregacji odpadów na specjalnie przygotowanych planszach z rysunkami koszy. Na zakończenie każdy z uczestników lekcji otrzymał materiały edukacyjne oraz drobne gadżety. Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Wśród okrzyków radości każdy miał okazję zrobić sobie zdjęcie z Łosiem. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

„Bociani” Staw

Tak z pewnością można nazwać teraz teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Intensyfikacja rolnictwa, wysychanie mokradeł, powoduje, że na łąkach i pastwiskach coraz trudniej znaleźć bocianom pożywienie. Wobec czego szukają go one m.in. na terenie składowiska odpadów Zakładu ”Orli Staw”, gdzie żerują ich pokaźne stada. Bociany obserwuje ornitolog, Pan Paweł Dolata, który od pewnego czasu prowadzi obserwacje ptaków również na terenie naszego Zakładu. W dniu 1 czerwca br. udało mu się zaobserwować, żerujące stado bocianów liczące ponad 50 osobników. O tym niezwykłym zachowaniu bocianów informowała telewizja Polsat, której to ekipa gościła w tym dniu w naszym Zakładzie. Pamiętajmy jednak, że mimo tego z pozoru ciekawego zachowania bocianów ich naturalnym miejscem żerowania są pola, pastwiska i mokradła. I to tam powinny mieć możliwość zaspakajać swoje potrzeby. Dbajmy o te piękne ptaki, które od wieków związane są z naszym krajem i jakże często pojawiały się w sztuce i literaturze.

Link do reportażu telewizji Polsat: www.polsatnews.pl (22 minuta 30 sekunda)

O odpadach w Sieradzu

W dniu 1 czerwca br., w Dniu Dziecka, przedstawiciele Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Pan Piotr Szyszkiewicz oraz Pan Karol Kaliński gościli w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu. Na zaproszenie Dyrekcji przeprowadzili lekcje edukacyjne w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. W zajęciach uczestniczyło 6 grup z klas 1-6. Na początku spotkania dzieci wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę w ćwiczeniach praktycznych segregacji odpadów na specjalnie przygotowanych planszach z rysunkami koszy. Na zakończenie każdy z uczestników lekcji otrzymał materiały edukacyjne oraz drobne gadżety. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy wielu powodów do uśmiechu i radości. Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy. Spełnienia wszystkich marzeń, prawdziwych przyjaciół i kochającej rodziny. Mamy nadzieję, że niedługo znów się zobaczymy na lekcjach ekologii.

XI posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 25 maja 2021 roku, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się XI posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zgromadzenie odbyło się w trybie stacjonarnym, z zachowaniem wymaganych obostrzeń sanitarnych. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Krystian Kinastowski, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Prezydent Miasta Kalisza. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza, Sieradza i Turku wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecny był również Pan Piotr Świderski, Burmistrz Gminy Błaszki oraz Dyrekcja, Główna Księgowa i pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Przedmiotem obrad było m.in. podjęcie uchwał Zgromadzenia Związku, a także przyjęcie protokołów z X posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w dniu 9 marca 2021 roku oraz sprawozdań z wykonania uchwał podjętych na tymże Zgromadzeniu. Przedstawiciele Miast i Gmin wysłuchali również sprawozdania Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu Związku w okresie od 9 marca 2021 roku do dnia XI Zgromadzenia.

W trakcie wtorkowego posiedzenia Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podjęło uchwały w sprawach:

 1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021–2024.
 2. Zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2021 rok.
 3. Zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Związku - Pan Jan Adam Kłysz przedstawił zgromadzonym postęp prac związanych z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W dniu 19 maja 2021 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Komisja rewizyjna obradowała w następującym składzie:

 • Pan Tomasz Woźniak - Przewodniczący Komisji, Wójt Gminy Wróblew
 • Pan Rafał Szelągowski - Członek Komisji, Wójt Gminy Mycielin
 • Pan Marek Cieślarczyk - Członek Komisji, Wójt Gminy Brzeziny
 • Pan Ireneusz Augustyniak - Członek Komisji, Wójt Gminy Malanów

Na spotkaniu Komisji obecni byli również, Członek Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” - Pan Mariusz Chojnacki, Z-ca Dyrektora ZUOK „Orli Staw” ds. logistyki i ochrony środowiska - Pani Justyna Grzelak oraz Główny księgowy Związku - Pani Jadwiga Strycharczyk.

Przed rozpoczęciem obrad Członkowie Komisji zapoznali się z postępami prac modernizacyjnych Zakładu „Orli Staw”. Wspólnie odwiedzili, m.in. oddany do użytku w październiku 2020 roku budynek socjalny, w którym to znajduje się również nowoczesne archiwum zakładowe. Następnie skierowali się do nowej hali sortowni, gdzie mogli przyjrzeć się wykonywanym pracom przy montażu elementów, wchodzących w skład nowej linii sortowniczej. W czasie zwiedzania wysłuchali szczegółowych informacji na temat prowadzonej modernizacji Zakładu.

Głównym punktem spotkania Członków Komisji była kontrola wyznaczonych wcześniej stref działalności Związku. W trakcie obrad przeprowadzono m.in.:

 • analizę wykonania planu finansowego Związku za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Związku za rok 2020,
 • analizę i ocenę wybranych procedur przetargowych zrealizowanych w ubiegłym roku.

Na podstawie ww. analiz oraz wyjaśnień pracowników Związku, Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za rok 2020.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2020 rok i zawnioskowała o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium za 2020 rok.

11 maja obchodzimy "Dzień bez Śmiecenia"

"Dzień bez Śmiecenia" to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży” w 2007 r., przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i organizowanego w Polsce przez Rekopol Organizacja Odzysku.

Celem “Dnia bez śmiecenia” jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska.

10 zasad kultury segregacji odpadów:

 1. Przetworzenie ma znaczenie!
  Segregując, dajesz odpadom drugie życie. Zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi ograniczamy zanieczyszczenie, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych.
 2. Zgniecenie ma znaczenie!
  Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
 3. Odkręcenie ma znaczenie!
  Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
 4. Oznaczenie ma znaczenie!
  Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
 5. Opróżnienie ma znaczenie!
  Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione!
 6. Rozłożenie ma znaczenie!
  Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!
 7. Przynoszenie ma znaczenie!
  Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz, więc produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa to zaledwie dodatkowe 20 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.
 8. Rozróżnienie ma znaczenie!
  Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoiki, butelki) poprzez np. fragmenty szyb, luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca!
 9. Zabrudzenie ma znaczenie!
  Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych.
 10. Wyrzucenie ma znaczenie!
  Twojej gminie i zapamiętaj, co wyrzucamy do konkretnego pojemnika. Oddawaj do PSZOK-u zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, akumulatory, gruz, odpady niebezpieczne. Przeterminowane leki oddawaj do aptek.

Dzień pracownika gospodarki komunalnej

W maju obchodzony jest Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej.

Gospodarka komunalna to bardzo istotna dziedzina gospodarki narodowej. Dzięki pracownikom zatrudnionym w sektorze dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami możemy żyć w czystości.

Gospodarka komunalna w miastach i gminach dotyczy następujących obszarów:

 • usługi administracyjne,
 • usługi społeczne,
 • energetyka i ciepłownictwo,
 • transport publiczny,
 • gospodarka ściekowa i zaopatrzenie w wodę,
 • gospodarka odpadami,
 • gospodarka mieszkaniowa,
 • zieleń miejska.

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” pragnie złożyć wszystkim pracownikom komunalnym najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym. Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam zadowolenie z dobrze wykonanych zadań oraz życzliwość społeczności lokalnych doceniających Waszą pracę, szczególnie teraz w trudnym okresie panującej pandemii.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Łoś Czystoś z wizytą u przedszkolaków z Kamienia

W dniu 22 kwietnia br., w Światowy Dzień Ziemi, przedstawiciel Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Pan Piotr Szyszkiewicz, miał przyjemność gościć w Przedszkolu w Kamieniu w gminie Ceków Kolonia. Na zaproszenie Dyrekcji oraz wychowawcy - Pani Katarzyny Cichorek, Pan Piotr Szyszkiewicz przeprowadził lekcję edukacyjną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.

Na początku spotkania dzieci wysłuchały prezentacji, z której dowiedziały się m.in. jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Następnie przedszkolaki mogły sprawdzić swoją wiedzę w ćwiczeniach praktycznych segregacji odpadów na specjalnie przygotowanych planszach z rysunkami koszy. Na zakończenie każdy z uczestników lekcji otrzymał materiały edukacyjne oraz drobne gadżety. Wielką niespodzianką dla wszystkich była obecność maskotki Łosia Czystosia. Wśród okrzyków radości każdy miał okazję zrobić sobie indywidualne zdjęcie z Łosiem. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Montaż pierwszych elementów nowej linii sortowniczej w ZUOK "Orli Staw"

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 19 kwietnia 2021 roku, zgodnie z harmonogramem projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu", firma Sutco-Polska Sp. z o.o. przystąpiła do montażu pierwszych elementów, wchodzących w skład nowej linii sortowniczej. Urządzenia montowane są w oddanej, kilka dnia temu, do użytkowania nowej hali sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Wartość realizowanych prac wyniesie 34.144.800,00 zł brutto. Planowane zakończenie tego etapu projektu to połowa 2022 roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 117 199 018,71 zł netto, w tym dofinansowanie 79 695 332,73 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy światowy Dzień Ziemi. Dzień, który ma nam wszystkim uświadomić jak ważne jest dbanie o nasz wspólny dom - Ziemię.

Mamy za sobą ponad rok pandemii koronawirusa, wypełniony nieustannymi obostrzeniami. Zmęczenie z tego tytułu odczuwa zapewne każdy z nas. Jak wiele radości w tym czasie daje zwykły spacer po parku czy też lesie można przekonać się widząc rzesze ludzi w tych miejscach, szczególnie w weekendy.

Czy jednak wszyscy przebywamy tam tylko w celach rekreacyjnych? Widząc porzucone śmieci w lasach, wzdłuż koryt rzek, nad jeziorami np. nad zalewem w Szałem, z pewnością tak nie jest. A jakże często spacer „umila” nam swąd palonych w piecach domowych śmieci? Wielka szkoda, że są osoby, które postępując w ten sposób nie potrafiąc docenić piękna i wartości przyrody.

Segregacja odpadów nie jest trudnym zadaniem, za to bardzo ważnym. Warto przypomnieć, że posegregowane przez ich wytwórcę odpady za pośrednictwem firmy komunalnej przywożone są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Jest to Zakład stworzony w celu przetwarzania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Zakład „Orli Staw” wpisuje się w najnowocześniejsze technologie zagospodarowania odpadów, całkowicie bezpieczne dla środowiska. Należy dodać, iż aktualnie w Zakładzie trwają prace modernizacyjne związane m.in. z budową nowej hali sortowni odpadów oraz instalacji fermentacji selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych. Dzięki tym i wielu innym zabiegom, mieszkańcy gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” mogą mieć pewność, że ich odpady trafiają w dobre ręce.

Mamy nadzieję, że wspólne, Państwa i nasze działania pozwolą kiedyś zapomnieć o tych przykrych widokach i częściej pozwolą cieszyć się czystymi lasami, wodami i powietrzem, czego z okazji Dnia Ziemi wszystkim Państwu życzymy.

Spektakl "Ala na tropach recyklingu"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi Fundacja RECAL wspólnie z toruńskim Centrum Kultury Dwór Artusa przygotowała kolejną odsłonę edukacyjnych materiałów dla najmłodszych. Już 22 kwietnia będzie można obejrzeć online spektakl "Ala na tropach recyklingu", który wprowadza małych widzów w temat recyklingu i pokazuje im, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne oraz zdrowy styl życia.

Przedstawienie „Ala na tropach recyklingu”, wystawione w Centrum Kultury Dwór Artusa, będzie transmitowane online już 22 kwietnia o godzinie 19.00. Link do spektaklu znajduje się pod adresem: https://fb.me/e/NpHprknL. Spektakl będzie można oglądać pod wskazanym linkiem jeszcze przez 48 godzin po emisji.

Internetowy spektakl „Ala na tropach recyklingu”, skierowany do rodziców i dzieci od 3 roku życia, w ciekawy sposób zachęca do recyklingu i rozwijania świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat. Bohaterką przedstawienia jest mała dziewczynka Ala, która poznaje sekrety selektywnej zbiórki opakowań, jednocześnie wprowadzając w nie oglądające spektakl dzieci. Oprócz tematów związanych z ekologią, takich jak segregacja odpadów, recykling, zero waste, poruszona zostanie także kwestia zdrowego stylu życia. Swoimi działaniami mała bohaterka spróbuje przekonać kolegę Jarka oraz widzów, że ruch, zdrowe odżywianie oraz dbanie o środowisko to dobry i zdrowy styl życia. Pomogą jej w tym: Puszka Pusia, Alugator oraz Wiewiórka.

Serdecznie zapraszamy.

Podziękowanie dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Jest nam niezmiernie miło z powodu podziękowania, które otrzymaliśmy od Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rychnowie. Mamy nadzieję, że przekazane przez nas materiały edukacyjne, dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, a także drobne gadżety, pomogą podnieść świadomość ekologiczną uczniów oraz przysporzą im wiele radości.

Koniec prac budowlanych nowej hali sortowni w ZUOK "Orli Staw"

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 16 kwietnia 2021 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu wydał pozwolenie na użytkowanie nowej hali sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Nowa hala sortowni jest jednym z kluczowych zadań trwającej od półtora roku modernizacji instalacji Zakładu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Obiekt wykonała Firma Budowlana Marek Antczak z siedzibą w Kaliszu. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 12.717.327,93 zł brutto.

Kolejnym etapem prowadzonej modernizacji Zakładu będzie montaż nowej linii technologicznej do sortowania odpadów, która zostanie zainstalowana w oddanej do użytku hali sortowni. Zadanie to wykona firma Sutco-Polska Sp. z o.o. Wartość podpisanej umowy wynosi 34.144.800,00 zł brutto. Wykonawca odpowiedzialny również za modernizację istniejącej linii sortowni, przystąpił wcześniej do wytwarzania urządzeń składających się na całość nowej linii , a ich montaż rozpocznie się od 19 kwietnia br. Planowane zakończenie tego etapu prac to połowa 2022 roku.

Nowa, w pełni zautomatyzowana, linia technologiczna sortowania odpadów, połączona ze zmodernizowaną linią działającą obecnie, pozwoli na zwiększenie przepustowości całej instalacji, w odpowiedzi na rosnący strumień odpadów z terenu gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Dodatkowo modernizacja pozwoli na dokładniejsze sortowanie odpadów, wydzielanie bardziej jednorodnych i liczniejszych frakcji odpadów, o lepszej jakości, co umożliwi ich sprzedaż jako wysokogatunkowych surowców wtórnych.

W ramach realizowanego projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" do tej pory zakończono m.in.:

 • Zadanie nr 5: "Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw”,
 • Zadanie nr 6: "Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej w ZUOK Orli Staw".

W trakcie analizy i weryfikacji projektu jest najbardziej złożone zadanie realizowane w ramach inwestycji pt. „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw”. Jego wartość to 79.458.000,00 zł brutto. Budowany moduł fermentacji selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych będzie pierwszą tego typu instalacją w Polsce. Umowa na realizację zadania została podpisana z Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy). Zakończenie całości prac i oddanie gotowej instalacji fermentacji, wraz z obiektami towarzyszącymi, do użytkowania planowane jest na koniec 2023 roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 117 199 018,71 zł netto, w tym dofinansowanie 79 695 332,73 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Akcja "Piłki za puszki" – Orlik w Dobrej nadal liderem konkursu

W dniu 27 kwietnia 2021 roku odebraliśmy z Orlika zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Dobra 98 kg puszek aluminiowych.

Orlik w Dobrej jest liderem wśród jednostek uczestniczących w akcji z terenu Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W ciągu trzech lat zebrano tam już 1103 kg puszek aluminiowych.

Dzięki tak dużemu zaangażowaniu osób zbierających puszki, Orlik w Dobrej jest w dalszym ciągu na pierwszym miejscu w rankingu projektu "Piłki za puszki”. Serdecznie gratulujemy i oczywiście zachęcamy innych do aktywnego włączenia się w projekt.

Link do rankingu: www.pilkizapuszki.pl/ranking.

Posiedzenie Zarządu Związku

W dniu 24 marca 2021 roku obradował w trybie hybrydowym Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemicznym w naszym kraju Członkowie Zarządu obradowali z wykorzystaniem komunikacji wizualnej i fonicznej. Posiedzenie otworzył i prowadził je Pan Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu, który w pierwszej kolejności przedstawił informacje na temat realizacji ustaleń z poprzednich posiedzeń Zarządu Związku w dniach 9 lutego oraz 1 marca 2021 roku.

W trakcie dyskusji Zarząd omówił i podjął uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, a także w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do ZUOK "Orli Staw" odpadów zebranych podczas akcji ekologicznej „Misja wór” (prowadzonej na terenie gminy i miasta Stawiszyn).

Podczas posiedzenia Główny Księgowy Związku, Pani Jadwiga Strycharczyk omówiła sprawozdanie finansowe Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2020 rok. Ważnym tematem obrad był projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Projekt ten został przyjęty celem skierowania go pod obrady Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Zarząd Związku ustalił również, iż w najbliższym czasie należy zorganizować spotkanie, na którym przedstawiciele gmin w Zgromadzeniu będą mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wątpliwości związane ze zmianą cennika przyjęcia odpadów do ZUOK „Orli Staw”. Ma to związek z uchwałą w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od dnia 1 maja 2021 roku, która będzie przedmiotem obrad najbliższego Zgromadzenia Związku.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Związku omówił postęp prac związany z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Poruszono także inne tematy, m.in dotyczące realizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sieradzu oraz procedury zakupu nieruchomości zamiennej (leśnej) w celu dokonania zamiany z Lasami Państwowymi, dotyczącej lasów niezbędnych dla potrzeb rozwojowych ZUOK „Orli Staw”.

Akcja "Piłki za puszki"

W dniu 24 marca 2021 roku odebraliśmy puszki z Orlika zlokalizowanego na terenie gminy Malanów. Orlik nadzorowany jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Malanowie i bardzo aktywnie uczestniczy w naszej akcji od 2015 roku.

Projekt „Piłki za puszki” prowadzony wspólnie z fundacją Recal, realizowany jest w głównie na boiskach typu “Orlik”, ale nie wyklucza możliwości działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny sportowej. Oprócz korzyści ekologicznych płynących z recyklingu, takich jak ochrona zasobów i ochrona klimatu, jest również materialny aspekt, bowiem pieniądze ze sprzedaży puszek wykorzystane są do zakupu wyposażenia sportowego na potrzeby Orlików. W czasie wielu wprowadzonych obostrzeń, zachowując odpowiednie środki ostrożności, projekt można bezpiecznie prowadzić.

Chętnych zachęcamy do włączenia się w akcję.

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Stanowisko Audytora wewnętrznego z miejscem świadczenia pracy: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków. Szczegóły na stronie biuletynu informacji publicznej Związku w ogłoszeniu o naborze.