HUM-OSŚrodek poprawiający właściwości glebyHUM-OS
Wiadomości
Komunikat ws. zachowania ważności decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina", w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1592 z późn. zm.) złożył odpowiednie wnioski o zmianę posiadanych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami. Złożone wnioski dotyczą zmiany decyzji Starosty Sieradzkiego (sygn.: RS.6233.29.2014 z dnia 1.12.2014 roku) wydanej dla Stacji w Sieradzu oraz pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (sygn.: DSR-II-2.7222.13.2015 z dnia 9 września 2015 roku z późn. zmianami) dla Zakładu "Orli Staw".

Zatem przyjmowanie odpadów do zagospodarowania w instalacjach zarządzanych przez Związek tj. do ZUOK "Orli Staw" i SPO w Sieradzu może być realizowane bez przeszkód natury formalnej.

"Piłki za puszki" – ponad 1000 kg zebrane na Orliku w Dobrej

Pomimo trudności w prowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami, wynikających z trwającej epidemii koronawirusa, staramy się, aby choć niektóre z nich były kontynuowane. Najlepszym tego przykładem jest projekt „Piłki za puszki” prowadzony wspólnie z fundacją RECAL.

W dniu 21 października 2020 roku odebraliśmy z Orlika zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Dobra aż 154 kg puszek aluminiowych, które jak widać na zdjęciach zamieszczonych w galerii, niemal całkowicie wypełniły przestrzeń ładunkową naszego auta.

Orlik w Dobrej jest liderem wśród jednostek uczestniczących w akcji z terenu Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W ciągu trzech lat zebrano tam już 1005 kg puszek aluminiowych.

Dzięki tak dużemu zaangażowaniu osób zbierających puszki, Orlik w Dobrej został również liderem w rankingu projektu "Piłki za puszki”. Serdecznie gratulujemy i oczywiście zachęcamy innych do aktywnego włączenia się w projekt.

Link do rankingu: pilkizapuszki.pl/ranking.

Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu na finiszu

Dobiegają końca prace związane z rekultywacją kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Proces rekultywacji kwatery nr 1 rozpoczął się w 2016 roku. Zgodnie z planem obejmuje on kilka faz rozłożonych na poszczególne lata.

Rekultywacja składowiska odpadów obejmuje szereg ustaleń dotyczących sposobu i zakresu wykonania prac rekultywacyjnych, a także późniejszego zagospodarowania terenu. Istotą rekultywacji składowiska odpadów jest stworzenie poprzez zabiegi techniczne, agrotechniczne i uprawowe takich warunków, aby naturalne procesy przemian biochemicznych zachodzące wewnątrz składowiska przebiegały w sposób możliwie najszybszy, przy jak najmniejszym niekorzystnym oddziaływaniu na środowisko. Zabiegi minimalizujące zagrożenia dla składowisk polegają głównie na uszczelnieniu złoża odpadów oraz stworzeniu rekonstrukcji warstwy roślinotwórczej wraz z pokrywą roślinną.

Rekultywację składowiska przeprowadza się w dwóch etapach:

 • rekultywacja techniczna,
 • rekultywacja biologiczna.

Techniczne zamknięcie kwatery nr 1 polega na ukształtowaniu jej wierzchowiny, w taki sposób, aby otrzymać spadek terenu gwarantujący swobodny spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych, co wraz z zastosowaniem warstwy uszczelniającej składającej się m.in. z bentomaty oraz zainicjowaną zabudową biologiczną całego depozytu ograniczy filtrację pionową, tj. do wewnątrz masy odpadów.

Rekultywacja biologiczna ma za zadanie odtworzenie i ukształtowanie nowych biologicznych wartości użytkowych gleby oraz zabezpieczenie stateczności zboczy składowiska przez zabudowę biologiczną, a także ochronę przeciwerozyjną wierzchowiny i zboczy składowiska. Rekultywacja biologiczna kwatery nr 1 zostanie wykonana poprzez obsianie jej mieszankami traw.

Inwestycja realizowana jest przy współpracy z firmami „TOMBET” z siedzibą w Korytnicy oraz BUDEKO z Dopiewa.

Wartość realizowanego projektu ma wynieść 1 961 186,00 zł. Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 850 000,00 zł.

Posiedzenie Zarządu Związku

W dniu 30 września 2020 roku obradował Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Przedmiotem obrad było m.in.:

 1. Omówienie projektu zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 2. Zakup przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” gruntów niezbędnych dla potrzeb rozwoju Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.
 3. Przygotowanie wizji dalszego rozwoju Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina.
 4. Omówienie nowych inwestycji niezbędnych dla poprawy warunków obsługi mieszkańców, w zakresie gospodarki odpadami.
 5. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku bioodpadów i selektywnie zbieranych odpadów stłuczki szklanej.
 6. Zakup oprogramowania dla mieszkańców i gmin z terenu działania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w celu stworzenia wspólnej bazy informacji o odpadach.

Ponadto Przewodniczący Zarząd Związku omówił postęp prac związany z trwającą modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Słuchowiska edukacyjne na temat recyklingu opakowań do słuchania w szkole, w domu i w podróży

Fundacja RECAL przygotowała trzy edukacyjne słuchowiska oparte na scenariuszach znanych spektakli teatralnych: „Ala w Alulandii” części 1 i część 2 oraz „Ala na Tropach Recyklingu”. Spektakle, które od kilkunastu lat były wystawiane niemal stukrotnie w placówkach edukacyjnych, które zdobywały najlepsze miejsca w Programie „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”, do dziś cieszą się ogromną popularnością wśród najmłodszych.

Przygotowane przez Fundację RECAL słuchowiska przedstawiają przygody Ali, puszki Pusi i Alugatora, i w humorystyczny sposób przekazują wiedzę o recyklingu opakowań, w szczególności tych aluminiowych. Mówią m. in. o selektywnej zbiórce opakowań prezentując wartości takie jak przyjaźń, pogoda ducha oraz aktywność fizyczna. Słuchowiska skierowane są do dzieci w wieku 6-10 lat.

Słuchowiska są dostępne na:

 1. Stronie recal.pl/publikacje jako pliki mp3 (z możliwością bezpłatnego pobrania):
 2. Kanale Fundacji RECAL na YouTube:

Aneks do umowy na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja ZUOK „Orli Staw” jako Regionalnego Centrum Recyklingu”

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 22 września 2020 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie realizowanego aktualnie przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Umowa o dofinansowanie Projektu (nr POIŚ.02.02.00-00-0017/17-00) została podpisana 23 października 2018 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą, a Beneficjentem: Związkiem Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Aneks do umowy w imieniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podpisali: Pan Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Zarządu ZKG oraz Pani Justyna Grzelak – Pełnomocnik Zarządu ZKG.

Podpisany aneks zwiększa całkowity planowany koszt Projektu netto z kwoty 96 268 698,69 zł do kwoty 117 199 018,71 zł oraz wydłuża (o 1 rok) do 2023 roku okres jego realizacji.

Zwiększenie kosztów realizacji Projektu spowodowane jest przede wszystkim zwiększeniem kosztów budowy nowoczesnej instalacji do biologicznego przetwarzania (fermentacji) zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów żywnościowych. Podpisany aneks zmienia również wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014-2020: z kwoty 53 221 719,60 zł do kwoty 79 695 332,73 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Celem bezpośrednim Projektu jest stworzenie w Orlim Stawie infrastruktury technicznej, pozwalającej na zdecydowaną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami oraz wypełnienie krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura Zakładu pozwoli na zagospodarowanie pełnego strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Wskutek realizacji projektu ZUOK Orli Staw będzie nowoczesnym centrum recyklingu o wysokim poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Zakład, zasilany będzie energią elektryczną wyprodukowaną z biogazu wytwarzanego w instalacji fermentacji metanowej. Wpisuje się to w światowe trendy postępowania z odpadami komunalnymi, wytyczając nowe kierunki w tym zakresie.

Projekt pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 117 199 018,71 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,73 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Informacja z prac modernizacyjnych w ZUOK „Orli Staw” – budowa nowej hali sortowni

Logo Fundusze Europejskie

Prace modernizacyjne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” nie zwalniają tempa. Po uruchomieniu nowo zamontowanego sita bębnowego 80/340 mm oraz modernizacji drugiego, mniejszego sita bębnowego 0/20 mm wraz z układem przenośników podających i odbierających odpady w hali sortowni z dniem pierwszego września, planowo zakończyła się przerwa technologiczna. Zakład ponownie przyjmuje wytwarzane odpady z terenu Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina.

Cały czas prowadzone są prace przy budowie nowej hali sortowni. Na obecnym etapie, po wykonaniu robót ziemnych, w tym wykopów fundamentowych i obsypania fundamentów oraz wykonaniu fundamentów budynku, w tym stóp fundamentowych i ław fundamentowych, przystąpiono do dostarczania na plac budowy oraz montażu prefabrykowanych słupów żelbetowych, które stanowić będą podstawę konstrukcji nowej hali. Łącznie dostarczonych i zamontowanych zostanie 28 sztuk prefabrykowanych słupów żelbetowych, do wykonania, których zużyto prawie 200 m3 betonu oraz ponad 50 ton prętów stalowych. Najdłuższe, pojedyncze słupy osiągają 18m wysokości. Masa słupów zależna od wysokości i przekroju wynosząca od 15 do 20 ton powoduje, że do ich montażu konieczna jest skoordynowana praca dwóch specjalistycznych żurawi samobieżnych. Słupy prefabrykowane, ze względu na swoje rozmiary i masę, dostarczane są na plac budowy sukcesywnie transportem ponadgabarytowym. Przewidywany okres zakończenia prac tego etapu to koniec września 2020 roku. Wykonawcą nowej hali sortowni jest FB Antczak z siedzibą w Kaliszu.

Wymienione prace realizowane są w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

„Orli Staw” Start!

Dziś, tj. 1 września 2020 roku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, zgodnie z planem, ponownie wystartował i rozpoczął przyjmowanie odpadów od ponad 350 tys. mieszkańców z terenu 22 gmin należących do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi instalacji sortowni, Zakład był czasowo zamknięty dla części odpadów komunalnych przyjmowanych do zagospodarowania. Przerwa w działalności Zakładu trwała od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku. W tym czasie odpady wytwarzane na ternie Gmin Członkowski Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” trafiały do instalacji zastępczych z którymi Gminy te podpisały stosowne umowy.

Czas pierwszej próby nadszedł

Logo Fundusze Europejskie

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi instalacji sortowni, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” od dnia 1 lipca 2020 roku został czasowo zamknięty dla części odpadów komunalnych przyjmowanych do zagospodarowania. Planowana przerwa w działalności Zakładu potrwa do końca sierpnia 2020 roku, dlatego czas najwyższy przygotować się na ponowny rozruch i start od początku września. Od tego dnia Zakład planuje w pełni wznowić działalność. Pierwotnie planowana przerwa, dzięki zaangażowaniu pracowników Zakładu skrócona została z czterech miesięcy do dwóch miesięcy.

W dniu 25 sierpnia 2020 roku po zakończeniu prac montażowych przeprowadzono pierwsze próby technologiczne nowo zamontowanych sit bębnowych, przebudowanego układu przenośników podających i odbierających oraz nowej linii sortowania odpadów dedykowanej dla odpadów selektywnie zbieranych. Kolejne próby i rozruch poszczególnych ciągów technologicznych odbywają się na bieżąco.

Wszystko przebiega zgodnie z planem bez zidentyfikowanych większych problemów. Dostrzeżone problemy i usterki usuwane są na bieżąco. Przeprowadzane są także regulacje i optymalizacja parametrów pracy poszczególnych elementów sortowni i kompostowni. W procesie tym, poza pracownikami Wykonawcy, zaangażowana jest kadra inżynieryjno–techniczna Zakładu oraz wszyscy pracownicy sortowni i kompostowni. Każdy ma w tym swój znaczący wkład. Dotychczasowy przebieg rozruchu przy pełnym zaangażowaniu pracowników eksploatacyjnych i kadry kierowniczej pozwala oczekiwać, iż zgodnie z planem Zakład rozpocznie ponowne przyjmowanie odpadów od dnia 1 września 2020 roku od ponad 350 tys. mieszkańców z terenu 22 gmin należących do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Jest to pierwszy etap kompleksowej modernizacji Zakładu. Następnym elementem jest budowa hali sortowani oraz nowoczesnej automatycznej sortowni. Połączenie technologiczne obu obiektów planowane jest na koniec 2021 r. Związane to będzie także z planowaną przerwą technologiczną i ograniczeniem pracy Zakładu w tym czasie.

Następnym elementem pakietu inwestycyjnego jest budowa najnowocześniejszej w Polsce biogazowni przetwarzającej selektywnie zbierane odpady komunalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej.

Prace realizowane są w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Informacja z prac modernizacyjnych w ZUOK „Orli Staw”

Logo Fundusze Europejskie

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w hali sortowni trwają prace przygotowujące do uruchomienia nowo zamontowanego sita bębnowego 80/340 mm. Do konstrukcji sita montowane są podesty obsługi, rozprowadzana jest instalacja zasilająca i sterująca. Przebudowany został układ przenośników podających i odbierających odpady, celem dostosowania do nowych funkcji technologicznych. Równolegle trwa modernizacja drugiego, mniejszego sita bębnowego 0/20 mm, w którym wkład/bęben zostanie wymieniony na nowy. Wykonawcą modernizacji linii sortowania jest firma Sutco – Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Jednocześnie prowadzone są prace przy budowie nowej hali sortowni w ramach, których zostały wykonane m.in. stopy fundamentowe. Trwają prace zbrojeniowe. Wykonawcą hali jest FB Antczak z siedzibą w Kaliszu.

Na ukończeniu są roboty budowlane budynku socjalnego prowadzone na terenie Zakładu przez firmę WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz.

Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z zaplanowanymi w harmonogramie modernizacji Zakładu terminami.

Wymienione prace realizowane są w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dodatkowo, korzystając z przerwy technologicznej w ZUOK „Orli Staw”, brygady techniczne wykonują naprawy infrastruktury Zakładu, takie jak np. naprawa nawierzchni czy malowanie (odświeżanie) powłok urządzeń i maszyn, które podczas codziennej pracy Zakładu były bardzo trudne do zrealizowania.

Akcja "Piłki za puszki"

Pomimo trudności wynikających z trwającej epidemii koronawirusa, która mocno utrudnia prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami staramy się aby choć niektóre z nich były kontynuowane. Przykładem jest projekt „Piłki za puszki” prowadzony wspólnie z fundacją Recal.

Projekt realizowany jest w głównie na boiskach typu “Orlik” ale nie wyklucza to możliwości działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny. Oprócz korzyści ekologicznych płynących z recyklingu, takich jak ochrona zasobów i ochrona klimatu, jest również materialny aspekt, bowiem pieniądze ze sprzedaży puszek wykorzystane są do zakupu wyposażenia sportowego na potrzeby Orlików. W czasie wielu wprowadzonych obostrzeń, zachowując odpowiednie środki ostrożności, projekt można bezpiecznie prowadzić.

W dniu 6 sierpnia 2020 roku odebraliśmy puszki z Orlika zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Tuliszków. Orlik z Tuliszkowa uczestniczy w naszej akcji od maja 2019 roku. W tym czasie zebrano tam 178 kg puszek. Dzięki temu Tuliszków zajmuje drugie miejsce wśród uczestników projektu z terenu gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Serdecznie gratulujemy. Chętnych zachęcamy do włączenia się w zbiórkę.

Absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2019 rok

W dniu 4 sierpnia 2020 roku odbyło się VI posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Ze względów bezpieczeństwa, związanych z epidemią koronawirusa, Zgromadzenie odbyło się na Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Tadeusz Gebler, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Burmistrz Gminy Dobra. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz pozostali przedstawiciele Kalisza i Sieradza, wyznaczeni przez ich Rady. Na Zgromadzeniu obecny był również Pan Sylwiusz Jakubowski, Wójt Gminy Żelazków oraz Dyrekcja i pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Przedmiotem obrad było m.in.:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku w okresie od ostatniego posiedzenia absolutoryjnego w dniu 11 czerwca 2019 roku.
 2. Omówienie i podjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2019 rok.
 3. Omówienie i podjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2019 rok.
 4. Omówienie i podjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020–2023.
 5. Omówienie i podjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020.
 6. Omówienie proponowanych zmian statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Uczestniczy Zgromadzenia jednomyślnie przyjęli wszystkie głosowane uchwały oraz udzielili absolutorium za 2019 rok Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, który w minionym okresie pracował pod kierownictwem trzech Przewodniczących: Pana Daniela Tylaka, Pana Janusza Pęcherza oraz obecnego Pana Jana Adama Kłysza.

Serdecznie dziękujemy Panu Mariuszowi Chojnackiemu, Wójtowi Gminy Ceków Kolonia oraz Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie za umożliwienie przeprowadzenia obrad w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie.

Link: Transmisja z posiedzenia Zgromadzenia Związku

Ogłoszenie o sprzedaży

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu ogłasza zamiar sprzedaży kompletnego używanego Sita bębnowego. Funkcja urządzenia: rozdział granulometryczny odpadów komunalnych na frakcje (0-80 [mm], 80-200 [mm], >200 [mm]). Producent: Sutco Polska Sp. z o.o.; Rok produkcji: 2005; Średnica bębna: 3000 [mm]; Długość sita: 15,7 [m]; Waga urządzenia: ok. 36 [Mg].

Możliwa wizja lokalna w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Sprzedający: Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

Lokalizacja urządzenia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków

Kontakt: Grzegorz Suszek – Kierownik Działu Zaplecza Technicznego i Transportu, tel. kom. 607 363 582

Termin składania ofert do dnia 31 lipca 2020 roku. Ofertę z ceną wyrażoną w PLN należy dostarczyć do Zakładu bądź przesłać na adres e-mail: biuro@orlistaw.pl w ww. terminie składania ofert.

Sprzedający nie zapewnia załadunku i transportu urządzenia oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Nowe sito bębnowe zamontowane w ZUOK „Orli Staw”

Logo Fundusze Europejskie

Zakończono montaż nowego sita bębnowego w budynku sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Prace montażowe przeprowadziła grupa specjalistów z firmy SUTCO Polska i podobnie jak demontaż starego sita wymagały one wiele precyzji. Nowe sito jest nieznacznie większe od poprzedniego. Jego wprowadzenie do hali sortowni było niezwykle pracochłonne. Jak widać na zdjęciach zamieszczonych w galerii w niektórych momentach operacji zapas wolego miejsca wynosił około 2 cm z każdej strony sita. W akcję zaangażowani byli liczni pracownicy oraz ciężki sprzęt w tym specjalistyczne żurawie samobieżne.

Zamontowane sito bębnowe wchodzi w skład modernizowanej instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów. Bęben sita został dostosowany do konstrukcji funkcjonującego wcześniej sita bębnowego i został zamontowany na spawanej, stabilnej podstawie ramowej, wykonanej ze stali. Bęben posiada wymienne blachy sitowe z okrągłymi otworami o wielkościach odpowiednio: 80mm i 340 mm. Grubość blach sitowych wynosi 10 mm. Bęben wyposażony jest w koła napędowe wprowadzające sito w ruch obrotowy. Wielkości otworów i ich rozstaw w nowym sicie zostały dobrane w sposób zapewniający maksymalne odsiewanie poszczególnych frakcji odpadów. Pozwoli to zoptymalizować proces sortowania odpadów. Długość czynna nowego bębna sita (długość siewna) wynosi 12,5 m, a średnica czynna bębna to 3,0 m.

Wymienione prace realizowane są w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 7. Wartość Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Demontaż sita bębnowego w budynku sortowni ZUOK „Orli Staw”

Logo Fundusze Europejskie

Zgodnie z harmonogramem prac realizowanych w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" w dniu 7 lipca 2020 roku zostało zdemontowane sito bębnowe wchodzące w skład instalacji sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

W tej skomplikowanej i niezwykle precyzyjnej operacji uczestniczyło wielu specjalistów oraz ciężki sprzęt. Ponad 40 tonowe sito zostało zdemontowane przy użyciu dwóch specjalistycznych żurawi samobieżnych, które poprzez specjalnie przygotowane otwory w dachu budynku sortowni przytrzymywały je do czasu usunięcia podpór, a następnie opuściły na specjalne wózki, za pomocą których sito zostało wywiezione na zewnątrz. W końcowej części demontażu sita uczestniczyły również dwa, kolejne żurawie samobieżne, które podtrzymywały wydobywany ładunek.

Operacja przebiegła sprawnie i bezpiecznie. Całość robót nadzorowała i przeprowadziła firma SUTCO Polska.

Ruszyły prace modernizacyjne w ZUOK „Orli Staw”

Logo Fundusze Europejskie

Ruszyła modernizacja instalacji sortowniczej w budynku sortowni. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 7. Wartość Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Inwestycja ta ma na celu modernizację instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów w celu jej przystosowania do zwiększającego się strumienia selektywnie zbieranych frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W tym celu zmodernizowana zostanie istniejąca linia sortowania odpadów m.in. poprzez wymianę istniejących sit bębnowych czy przebudowę układu przenośników podających i odbierających, oraz zostanie dostarczona i zamontowana nowa linii sortowania odpadów, dedykowana dla odpadów selektywnie zbieranych. Na nową linię sortowania składać się będą zamontowane w ciągu przenośników, automatyczne, zaawansowane technologicznie urządzenia sortujące wydzielone frakcje odpadów, a zostanie ona umiejscowiona w dobudowywanej hali sortowni. Wykonawcą modernizacji linii sortowania jest firma Sutco – Polska z siedzibą w Katowicach, natomiast prac budowlanych związanych z wzniesieniem nowej hali sortowni jest firma FB Antczak z siedzibą w Kaliszu.

Na ukończeniu są roboty budowlane budynku socjalnego prowadzone na terenie Zakładu przez firmę WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz z siedzibą Pośrednik 1A, Koźminek.

Wykonane prace wpłyną pozytywnie na zwiększenie mocy przerobowych Zakładu oraz ilość i jakość surowców wtórnych przekazywanych do recyklingu. Od dnia 1 lipca 2020 roku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” stał się jednym dużym placem budowy. O postępach prac będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - czasowo nieczynny

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi instalacji sortowni, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” został czasowo zamknięty dla części odpadów komunalnych przyjmowanych do zagospodarowania. Przerwa w działalności Zakładu potrwa od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku. W tym czasie odpady wytwarzane na ternie Gmin Członkowski Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” będą trafiały do instalacji zastępczych z którymi Gminy te podpisały stosowne umowy.

Ograniczenia w przyjmowaniu odpadów komunalnych w PSZOK w Sieradzu dla mieszkańców Gmin: Goszczanów i Sieradz

Ograniczenia w rodzaju przyjmowaniu odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sieradzu przy ulicy Dzigorzewskiej 4 dla mieszkańców Gminy Goszczanów oraz Gminy Sieradz.

Informujemy, iż w związku z przestojem technologicznym Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sieradzu przy ulicy Dzigorzewskiej 4 wprowadza się ograniczenia w przyjmowaniu od mieszkańców Gminy Goszczanów oraz od mieszkańców Gminy Sieradz nw. rodzajów odpadów komunalnych.

Kod odpadu Rodzaj odpadów
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
17 02 01 Drewno
17 02 03 Tworzywa sztuczne
20 01 02 Szkło
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 99 Inne wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

Ograniczenia obwiązują w okresie od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku (lub do odwołania).

Przerwa technologiczna w ZUOK „Orli Staw”

Od początku lipca 2020 roku rozpoczyna się planowana modernizacja instalacji sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. W związku z tym informujemy Państwa o czasowym wstrzymaniu przyjęć większości odpadów komunalnych do naszego Zakładu. Przerwa technologiczna potrwa od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Liczymy, że prowadzone prace modernizacyjne będą przebiegać sprawnie tak, aby od 1 września br. Zakład mógł przyjmować cały katalog odpadów wytworzonych na terenie Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Wykonane prace wpłyną pozytywnie na zwiększenie mocy przerobowych Zakładu oraz ilość i jakość surowców wtórnych przekazywanych do recyklingu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami ZUOK „Orli Staw” tel. (62) 763 56 50 lub SPO Sieradz (43) 656 50 66. Po ukończeniu robót modernizacyjnych serdecznie zapraszamy Państwa do kontynuowania współpracy.

Objazdowa sesja Rady Gminy Ceków–Kolonia w Orlim Stawie

W dniu 17 czerwca 2020 roku odbyła się XXV sesja Rady Gminy Ceków - Kolonia. Była to sesja objazdowa i w jej programie został ujęty objazd terenu gminy, w tym wizyta w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

Radni Gminy, pod opieką Z-cy Dyrektora ZUOK „Orli Staw” ds. logistyki i ochrony środowiska, Pani Justyny Grzelak, zwiedzili zarządzaną przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” instalację oraz szczegółowo zapoznali się z harmonogramem jej modernizacji. W trakcie zwiedzania padło wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami oraz dalszych planów rozwoju Zakładu „Orli Staw”. Radni pozytywnie ocenili dotychczas realizowane działania.

Dziękujemy Radnym Gminy Ceków-Kolonia za okazanie zainteresowania pracą Zakładu i złożoną wizytę.

Zakład "Orli Staw" ćwiczy dla Sandry

Gaszyn Challenge to wyjątkowa akcja charytatywna, która ma pomóc w zbiórce pieniędzy dla chorych dzieci. Jej zasady są niezwykle proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto wybranego dzieciaka. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.

Akcja Gaszyn Challenge dotarła także do Zakładu „Orli Staw”. Zostaliśmy nominowani przez restaurację „Hacjenda” z Malanowa. W wykonaniu pompek i przysiadów wzięli udział pracownicy Zakładu wraz z Kadrą Zarządzającą. Tempo wykonywania ćwiczeń nadawał Przewodniczący Zarządu ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Pan Jan Adam Kłysz. Oczywiście wśród ćwiczących nie mogło zabraknąć naszych maskotek, Łosia Czystosia oraz SMOK-a. Zebrane w ten sposób pieniądze przekazaliśmy na leczenie Sandry Wolniak. Jej rodzicom życzymy osiągnięcia sukcesu w leczeniu córki, a Sandrze szybkiego powrotu do zdrowia. Nominowanymi do wykonania zadania zostali:

 • Urząd Gminy Ceków Kolonia,
 • Urząd Miejski Gminy Opatówek,
 • Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. w Kaliszu,
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu,

Serdecznie dziękujemy za nominację oraz życzymy powodzenia Nominowanym. Zachęcamy również do wzięcia udziału w zbiórce pieniędzy na leczenie Sandry Wolniak.

Link: www.siepomaga.pl/sandra

Zmarł Jan Serafiński

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 czerwca 2020 roku w wieku 68 lat zmarł Jan Serafiński.Wieloletni samorządowiec, który od 2000 roku był Zastępcą Burmistrza Warty, a następnie w latach 2002-2018 sprawował Urząd Burmistrza Warty. Od 2018 roku pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy Sieradz. Jan Serafiński w latach 2002-2018 sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Piątego czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Jest to najważniejsze, najszerzej obchodzone oraz jedno z najstarszych świąt ekologicznych. Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma na celu uświadomić nam główne problemy ekologiczne naszych czasów oraz zachęcić do poszukiwania na nie rozwiązań.

Każdy z nas może wziąć w nim udział. I wcale nie trzeba wkładać w to dużo wysiłku. Wystarczy np. zamiast samochodu użyć roweru, posprzątać okolicę z porzuconych śmieci, czy też zużyć mniej energii elektrycznej. Dzięki temu możemy uświadomić sobie jak wielkie znaczenie ma zaangażowanie pojedynczej osoby w ochronę środowiska. Warto też wprowadzić niektóre z tych czynności do naszego życia codziennego.

Zakład w Orlim Stawie na co dzień przyczynia się do ochrony środowiska. Nieustannie pracujemy nad tym aby z przywożonych do nas odpadów przekazać jak najwięcej surowców wtórnych do ich przetworzenia na nowe rzeczy. Mimo używania nowoczesnych technologii oraz aktualnie prowadzonej modernizacji Zakładu, nadal bardzo wiele zależy od jakości segregowanych przez mieszkańców odpadów. Pamiętajmy o tym wszyscy i to nie tylko w takie dni, jak dzisiejszy.

Teleexpress w Orlim Stawie

W maju br. Kierownik sortowni i kompostowni Pan Łukasz Werbiński spostrzegł wśród odpadów przeznaczonych do sprasowania ciekawą książkę. Znaleziskiem, które wzbudziło jego uwagę, okazała się niezwykle rzadka pozycja wydawnicza, pochodząca z okresu dwudziestolecia międzywojennego, pt. PARLAMENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1919-1927. Wolumin został wydany przez Lucjana Złotnickiego, pod redakcją profesorów Henryka Mościckiego i Włodzimierza Dzwonkowskiego w 1928 roku w Warszawie. Fakt odnalezienia i uratowania od zniszczenia unikatowej książki w Zakładzie „Orli Staw” szeroko opisywany był przez lokalne media.

W środę 3 czerwca, Zakład Orli Staw odwiedziły redaktorki Teleekspressu oraz Radia Poznań, które przeprowadziły wywiad z Panem Janem Adamem Kłyszem, Przewodniczącym Zarządu ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na temat tego ważnego wydarzenia. Z zarejestrowaną rozmową będzie można się zapoznać w jednym z wydań Teleekspressu oraz na antenie Radia Poznań.

Linki:

- Teleexpress (21 minuta 30 sekunda): www.youtube.com,
- Radio Poznań: www.radiopoznan.fm.

"PIŁKI ZA PUSZKI" sukces Orlika z Dobrej

Pierwsze miejsce w rankingu z dwóch ostatnich lat oraz drugie od początku projektu "Piłki za puszki" dla Orlika zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Dobra przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. W ciągu dwóch lat na Orliku w Dobrej uzbierano 624 kg puszek aluminiowych, natomiast od początku projektu „Piłki za puszki” 851 kg. W tej kategorii aktualna różnica między pierwszym, a drugim miejscem wynosi zaledwie 2 kg. Orlik w Dobrej jest również liderem wśród jednostek uczestniczących w akcji z terenu gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W dniu 1 czerwca 2020 roku odebrano z Dobrej aż 164 kg puszek aluminiowych, które jak widać na zdjęciach zamieszczonych w galerii, niemal całkowicie wypełniły przestrzeń ładunkową naszego auta.

Serdecznie gratulujemy i oczywiście zachęcamy innych do aktywnego włączenia się w projekt.

Link do rankingu: www.pilkizapuszki.pl/ranking

Spektakl online "Ala na tropach recyklingu"

Od 2015 roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” jest oficjalnym partnerem fundacji RECAL w zakresie realizacji projektu „Piłki za Puszki. Główną ideą projektu jest połączenie dwóch ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, sportu i ochrony zasobów naturalnych. Aktywność fizyczna pozwala zachować zdrowie każdego uprawiającego sport. Recykling oszczędza zasoby naturalne, jak również przyczynia się do utrzymania środowiska w dobrej kondycji.

Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka Fundacja RECAL przygotowała unikatowe przedsięwzięcie artystyczne. W pełni bezpieczne, bo w całości online, a dodatkowo interaktywne!

Przedstawienie teatralne "Ala na tropach recyklingu" mówi m.in. o selektywnej zbiórce opakowań prezentując przy tym wartości takie jak przyjaźń, pogoda ducha oraz aktywność fizyczna. A przede wszystkim to przygody Alugatora, Ali i Jarka w ciekawy sposób zachęcające do recyklingu opakowań, a w szczególności tych aluminiowych. Spektakl kierowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat. Trwa około 40 minut.

Zachęcamy do oglądania na żywo w dniu 1 czerwca 2020 r. o godzinie 18.30 na Facebooku.

Wizyta przedstawicieli Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w Orlim Stawie

W dniu 22 maja 2020 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się spotkanie Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu ZKG Pana Jana Adama Kłysza przybyło trzech Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego: Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Członkowie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w osobach Pani Marzeny Wodzińskiej i Pana Jacka Bogusławskiego. Natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu reprezentowała Pani Małgorzata Koziarska - Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, której towarzyszyli: Pan Jakub Kaczmarek – Dyrektor Delegatury WIOŚ w Kaliszu oraz Pani Sylwia Kubacka – Główny Specjalista Delegatury WIOŚ w Kaliszu. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” reprezentował Zarząd Związku oraz Prezydent Miasta Kalisza, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Krystian Kinastowski. W spotkaniu uczestniczyli również Wiceprezydent Miasta Kalisza Pan Grzegorz Kulawinek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza Pan Paweł Bąkowski oraz Dyrekcja Zakładu „Orli Staw” w osobach Pani Justyny Grzelak oraz Pana Piotra Szewczyka.

W trakcie spotkania Goście zapoznali się działalnością Związku oraz Zakładu, zrealizowanymi w ostatnim czasie inwestycjami oraz planami na przyszłość.

Głównym tematem rozmów była kompleksowa modernizacja Zakładu, a w szczególności budynku sortowni i związane z tym przestoje w zakresie przetwarzania dostarczanych do Zakładu odpadów w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 października 2020 roku. W czasie spotkania udało się wypracować rozwiązanie dla gmin członkowskich Związku w zakresie zagospodarowania odpadów w czasie modernizacji Zakładu.

Goście mieli również okazję zwiedzić główne obiekty Zakładu. Wszyscy pozytywnie ocenili naszą dotychczasową działalność i życzyli kolejnych sukcesów przy nowych inwestycjach mających niewątpliwy wpływ na wzrost wydajności Zakładu i na rzecz ochrony środowiska.

Gospodarka odpadami w aktualnym czasie

Rozszerzona odpowiedzialność producenta, aktualna sytuacja na rynku gospodarki odpadami, pandemia koronawirusa. To tylko niektóre z tematów rozmowy z Panem Piotrem Szewczykiem, Z-cą Dyrektora ZUOK „Orli Staw” oraz Przewodniczącym Rady RIPOK. Zapraszamy do zapoznania się z obszernym wywiadem.

Źródło: www.portalkomunalny.pl

Kolejny Biały Kruk uratowany

Unikatowa książka została uratowana przed zniszczeniem w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. W trakcie rutynowych obowiązków służbowych polegających na kontroli selektywnie zebranej makulatury Kierownik sortowni i kompostowni Łukasz Werbiński spostrzegł wśród odpadów przeznaczonych do sprasowania ciekawą książkę. Znaleziskiem, które wzbudziło uwagę Kierownika, okazała się niezwykle ciekawa i rzadka pozycja wydawnicza, pochodząca z okresu dwudziestolecia międzywojennego, pt. PARLAMENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1919-1927. Wolumin został wydany przez Lucjana Złotnickiego, pod redakcją profesorów Henryka Mościckiego i Włodzimierza Dzwonkowskiego w 1928 roku w Warszawie.

Jest to pozycja traktująca o powstaniu i funkcjonowaniu Parlamentu w nowo odrodzonej RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w okresie 1919-1927. Księga ta składa się z dwóch części, opisowej i ilustracyjnej. W dziale opisowym podstawą księgi są autobiografie posłów i senatorów, natomiast w części ilustracyjnej, wydawnictwo obejmuje portrety Naczelnika Państwa, wszystkich trzech Prezydentów, Marszałków Sejmu i Senatu, posłów Sejmu Prawodawczego i senatorów pierwszego Senatu, oraz wiele innych fotografii i grafik.

Warto zaznaczyć, że to kolejny biały kruk, który został ocalony w bardzo podobnej sytuacji. Wcześniejsza książka pt. „ZIEMIA I MORZA, czyli Opis Fizyki Kuli Ziemskiej” z 1873 roku została przekazana do Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.

Eko Edukacja

Szanowni Państwo

W aktualnym czasie pandemii, gdy edukacja dzieci odbywa się tylko poprzez media internetowe Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” również wychodzi z inicjatywą edukacji ekologicznej poprzez specjalnie przygotowaną książeczkę w wersji elektronicznej.

Pozwoli ona lepiej zrozumieć nasz wpływ na środowisko, przybliży działanie gospodarki odpadami i pomoże ćwiczyć umiejętność segregowania śmieci. Publikacja obfituje w szereg wyzwań dla dzieci. Są to np. zabawy w rozkodowywanie czy łączenie rysunków z pojęciami. Nie zabrakło również krzyżówek, labiryntów, zadań z zakresu segregowania odpadów, kolorowanek, ćwiczenia spostrzegawczości, a także ciekawostek i minikomiksu. Wyzwania zróżnicowano i dostosowano pod kątem potrzeb oraz możliwości poszczególnych grup wiekowych. W efekcie dzieci i młodzież mogą zweryfikować, czy wiedzą, gdzie powinny trafić poszczególne odpady, albo na czym polega recykling. Taka kampania edukacyjna prowadzona z użyciem materiałów w wersji elektronicznej, lecz z możliwością samodzielnego wydrukowania, pokazuje, że odpowiedniego postępowania z odpadami można uczyć nie tylko z rozmachem i w bardzo oryginalny, ale także w bezpieczny oraz ekologiczny sposób.

Przygotowana dla Państwa książeczka nie jest jedynie przekazem edukacyjnym, lecz pomysłowym połączeniem interesująco przedstawionej wiedzy i intelektualnej rozrywki dla pozostających w domach dzieci oraz młodzieży. Dlatego treści są adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań naszych pociech. Nie zabrakło też atrakcyjnej oprawy graficznej, ciekawostek, przydatnych informacji, sposobów na nudę. Dzięki temu wykorzystujemy potencjał dzieci i pomagamy im wypełnić czas, zarazem przekazując cenną, życiową wiedzę.

Życzymy udanej nauki i zabawy!

Do pobrania:

Książeczka edukacyjna Czyste Miasto Czysta Gmina (ZIP, 101 MB)

Przekazanie terenu budowy pod rozbudowę hali sortowni w ZUOK „Orli Staw”

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 15 maja 2020 roku na terenie ZUOK „Orli Staw” odbyło się przekazanie Wykonawcy terenu budowy pod rozbudowę istniejącej hali sortowni wraz z towarzyszącymi obiektami i infrastrukturą. 28 kwietnia 2020 roku Starosta Kaliski Decyzją nr 272.2020 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę. Wykonawcą inwestycji jest FB Antczak z siedzibą w Kaliszu, którą podczas przekazania reprezentował Kierownik budowy – Pan Jarosław Łęgowski. Wartość realizowanej inwestycji opiewa na kwotę 12 717 327,93 zł brutto.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 3. Wartość Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

W dniu 13 maja 2020 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Komisja obradowała w następującym składzie:

 • Pan Tomasz Woźniak - Przewodniczący Komisji, Wójt Gminy Wróblew
 • Pan Sławomir Lasiecki - Członek Komisji, Przedstawiciel Miasta Kalisza
 • Pan Rafał Szelągowski - Członek Komisji, Wójt Gminy Mycielin
 • Pan Marek Cieślarczyk - Członek Komisji, Wójt Gminy Brzeziny
 • Pan Ireneusz Augustyniak - Członek Komisji, Wójt Gminy Malanów

Głównymi tematami obrad Komisji Rewizyjnej były m.in.:

 • analiza wykonania planu finansowego Związku za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Związku za rok 2019,
 • analiza i ocena wybranych przetargów,
 • przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za rok 2019.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2019 rok i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium za 2019 rok.

Pozwolenie na rozbudowę hali sortowni w ZUOK „Orli Staw”

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 28 kwietnia 2020 roku Starosta Kaliski Decyzją nr 272.2020 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” obejmującego rozbudowę istniejącej hali sortowni wraz z towarzyszącymi obiektami i infrastrukturą na terenie ZUOK „Orli Staw”. Rozbudowa ta ma na celu modernizację instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów w celu jej przystosowania do zwiększającego się strumienia selektywnie zbieranych frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W tym celu dobudowana sortownia wyposażona zostanie w nowoczesną instalację z zamontowanymi w ciągu przenośników automatycznymi, zaawansowanymi technologicznie urządzeniami sortującymi wydzielone frakcje odpadów.

Rozbudowa sortowni, to oprócz budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (fermentacji), drugi z podstawowych elementów modernizacji Zakładu. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona w Orlim Stawie infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja to kolejny z zakontraktowanych etapów realizowanych w ramach Projektu POIS.02.02.00-00-0017/17 pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość całego Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

10 maja – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

Gospodarka komunalna to bardzo istotna dziedzina gospodarki narodowej. Dzięki pracownikom zatrudnionym w sektorze dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami możemy żyć w czystości. Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” pragnie złożyć wszystkim pracownikom komunalnym najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym. Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam zadowolenie z dobrze wykonanych zadań oraz życzliwość społeczności lokalnych doceniających Waszą pracę, szczególnie teraz w trudnym okresie panującej pandemii.

Zmiana czasu obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), działającego na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” informuje, mieszkańców Miasta Sieradza, Gminy Sieradz oraz Gminy Goszczanów o zmianie czasu obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4.

Od dnia 11 maja 2020 roku, do odwołania, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), działający na Stacji Przeładunkowej Odpadów (SPO) przy ulicy Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu, obsługuje mieszkańców według poniższych zasad:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00

 • pierwszeństwo obsługi mają pojazdy firm komunalnych dostarczające odpady do SPO,
 • wjazd na teren PSZOK tylko za zgodą pracownika obsługującego PSZOK,
 • obowiązuje bezwzględne stosowanie się do poleceń obsługi,
 • obowiązuje ograniczenie przebywania tylko max jednego mieszkańca na terenie SPO, jeśli przebywa tam inny pojazd lub dwóch mieszkańców, jeśli brak innych pojazdów,
 • mieszkańcy na terenie PSZOK zobowiązani są do używania maseczek oraz zachowania rygorów bezpieczeństwa i zalecanej odległości min. 2 m.

W soboty w godzinach 7:00-15:00

 • obowiązuje ograniczenie przebywania max. dwóch mieszkańców na terenie PSZOK.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemiologicznej na terenie Polski, powyższe ustalenia mogą ulec zmianie.

Z góry dziękujemy za Państwa wyrozumiałość.

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Kalisza

W dniu 4 maja 2020 roku w kaliskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Kalisza, zwołane przez Prezydenta Miasta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego. Głównymi tematami spotkania były: przeciwdziałanie skutkom suszy i ich zminimalizowanie oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID - 19 na terenie miasta i powiatu kaliskiego. W tym temacie szczegółowo omawiano również środki ostrożności, jakie należy zachowywać m.in. w kontekście odpadów komunalnych. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Jan Adam Kłysz.

Źródło: www.kalisz.pl

Zmiana godzin pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), działającego na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” informuje mieszkańców Miasta Sieradza, Gminy Sieradz oraz Gminy Goszczanów o zmianie czasu obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4.

Od dnia 27 kwietnia 2020 roku, do odwołania, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), działający na Stacji Przeładunkowej Odpadów zlokalizowanej w Sieradzu przy ulicy Dzigorzewskiej 4, obsługuje mieszkańców:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 17:00 - 19:00,
 • w soboty w godzinach: 7:00 - 15:00,

z ograniczeniem przebywania tylko dwóch osób na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemiologicznej na terenie Polski, powyższe ustalenia mogą ulec zmianie.

Z góry dziękujemy za Państwa wyrozumiałość.

Podpisanie umowy na "Zaprojektowanie i rozbudowę energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK "Orli Staw""

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 20 kwietnia 2020 roku, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, podpisano umowę na „Zaprojektowanie i rozbudowę energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw”.

Z ramienia Inwestora umowę podpisali: Jan Adam Kłysz - Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Piotr Szewczyk - Pełnomocnik Zarządu Związku. Wykonawcę, firmę BLACK WATER ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentował Piotr Żmudziński - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 580 935,30 zł netto (714 550,42 zł brutto). Termin realizacji umowy wynosi do 250 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu POIS.02.02.00-00-0017/17 pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" - zadanie Nr 6. Wartość całego Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi. W tym szczególnym dniu obradował Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

22 kwietnia obchodziliśmy światowy Dzień Ziemi. Dzień, który ma nam wszystkim uświadomić jak ważne jest dbanie o nasz wspólny dom - Ziemię. Z perspektywy panującej epidemii koronawirusa dociera do nas coraz więcej informacji pokazujących odradzanie się przyrody, czyste powietrze, wody. To, niestety dla nas, pokazuje, jak ogromny wpływ my ludzie mamy na naszą Planetę i to bardzo często negatywny. Może warto zastanowić się nad tym zanim minie czas kwarantanny i ponownie zaczniemy korzystać z bogactw przyrody. Pamiętajmy, także jak ważna jest segregacja odpadów i że w ten sposób każdy z nas przyczynia się do ochrony Ziemi.

W tym dniu w Zakładzie „Orli Staw” obyło się posiedzenie Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na którym omówiono m.in. sytuację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w czasie pandemii koronawirusa oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Życzenia Wielkanocne

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?

Aktualna sytuacja związana z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID – 19, spowodowała zmianę stylu naszego życia. Wiele osób pozostaje w domach z powodów prawnych zakazów i nakazów lub ze zwykłej ostrożności o zdrowie swoje i swojej rodziny. Wiele osób wykonuje w domu pracę w systemie zdalnym. Wielu z nas dokonuje zwiększonych zakupów jednorazowo, ograniczając w ten sposób wyjścia, chcąc uniknąć częstych wizyt w sklepach. Także wiele osób korzysta z dostaw żywności i innych towarów do domu.

Dbałość o naszą higienę i zdrowie jest bardzo ważne.

Musimy pamiętać, że i w tym czasie również wytwarzamy odpady, często w ilości wyższej niż dotychczas. Wszyscy musimy pamiętać o obowiązujących dotychczas zasadach segregacji, a także korzystając z wolnego czasu, o ich doskonaleniu.

Wiele osób używa do ochrony osobistej jednorazowych chusteczek, rękawic, maseczek. Pamiętajmy, że nie wolno ich wrzucać do kosza z odpadami zbieranymi selektywnie. Tego typu odpady powinny być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane. Wskazanym jest, przed wyrzuceniem ich do wspólnego śmietnika, poddanie zużytych środków ochrony osobistej co najmniej trzydniowej kwarantannie w oddzielnym worku foliowym.

Po wyrzucaniu śmieci zaleca się dokładnie mycie rąk mydłem oraz użycie środka dezynfekcyjnego.

Zachowujmy także czystość, ład i porządek w okolicy pojemników na odpady. Bardzo często, szczególnie na osiedlach w zabudowie wielorodzinnej, spotyka się worki z odpadami pozostawianymi obok pojemników, rozwiewane przez wiatr. A przecież nie chcemy abyśmy spotkali się lub spotkało się nasze dziecko, podczas spaceru, ze zużytą maseczką lub rękawiczką jednorazową. Bardzo często w zabudowie wielorodzinnej możemy zaobserwować worki z odpadami wystawiane na korytarz i stojące tam wiele godzin. Jest to postępowanie naganne i niebezpieczne szczególnie w obecnej sytuacji.

Dbajmy o zdrowie własne oraz pracowników odbierających odpady.

Jest to grupa ludzi dbających o nasze zdrowie i życie, wykonujących swą niełatwą i odpowiedzialną pracę, w tych trudnych dla nas wszystkich czasach. Nie utrudniajmy im pracy. Musimy pamiętać, że w naszym wspólnym interesie jest ułatwianie firmom komunalnym bezproblemowego odbioru naszych odpadów. Bardzo często parkujemy w miejscach utrudniających dojazd śmieciarki, tym samym uniemożliwiając odbiór odpadów.

Starajmy się także w miarę możliwości ograniczać wytwarzanie odpadów.

Apel ten dotyczy szczególnie odpadów wielkogabarytowych, takich jak meble oraz odpady budowlane i remontowe. Obecnie ich odbiór jest szczególnie trudny. Poradniki i rady na temat ograniczania ilości odpadów są powszechnie dostępne w internecie. Powstrzymajmy się od wymiany mebli i generalnych remontów.

W wielu gminach Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) są zamknięte lub ich działalność podlega ograniczeniom. Nie jest to wina pracowników obsługi lecz zagrożenia epidemiologicznego w jakim się wszyscy znaleźliśmy. Pracownicy obsługi dokładają wszelkich starań, aby zachowując zasady bezpieczeństwa, w miarę posiadanych możliwości, przyjmować wasze odpady.

Wszyscy musimy pamiętać, że postępując zgodnie z ww. zasadami dbamy o zdrowie swoje, swoich najbliższych oraz obsługujących nas pracowników z branży komunalnej.

Oprócz służby zdrowia i innych służb bezpośrednio ratujących nasze życie, sprawne działanie branży odpadowej, jest kolejnym bardzo ważnym ogniwem naszego bezpieczeństwa w zakresie ochrony naszego zdrowia i życia. Jeżeli oni nie będą mogli odebrać naszych odpadów, przepełnione śmietniki będą stanowiły dla każdego z nas olbrzymi problem sanitarny. Kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina” jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie (www.orlistaw.pl). Czasowe zamknięcie lub ograniczenie pracy Zakładu może spowodować olbrzymie zagrożenie dla wszystkich członków naszej społeczności.

Pamiętajmy, że właściwa segregacja i prawidłowe postepowanie z odpadami w tym trudnym czasie jest bardzo ważna dla naszego zdrowia i życia.

Instrukcja postępowania z odpadami

Posiedzenie Zarządu Związku

W dniu 20 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Przedmiotem obrad było m.in.: omówienie i podjęcie uchwał Zarządu ZKG:

 1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
 2. w sprawie zmiany uchwały Nr 57/2018 Zarządu Związku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia procedury postępowania w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dotyczącej zbywania surowców wtórnych.

oraz omówienie i przyjęcie projektów uchwał Zgromadzenia ZKG:

 1. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od dnia 1 maja 2020 roku,
 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020–2023,
 3. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020,
 4. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020,
 5. w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Ponadto Zarząd Związku omówił i podpisał sprawozdanie finansowe Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2019 rok.

Dostawa Ładowarki teleskopowej

Logo Fundusze Europejskie

W ramach realizacji Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 8 do zakładu w Orli Stawie dostarczona została fabrycznie nowa ładowarka teleskopowa. Koszt dostawy ładowarki wyniósł 479.577,00 zł brutto. Dostawa została zrealizowana przez firmę INTERHADLER Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu.

Wartość całego Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Komunikat ws. PSZOK w związku z koronawirusem

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID – 19, troszcząc się o dobro interesantów (klientów indywidualnych) i pracowników, Związek ogranicza obsługę mieszkańców Gminy Miasto Sieradz, Gminy Sieradz, Gminy Goszczanów korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4.

Od dnia 23 marca 2020 roku, do odwołania, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), działający na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych przy ulicy Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu, wstrzymuje obsługę mieszkańców od poniedziałku do piątku.

Z góry dziękujemy za Państwa wyrozumiałość.

Pełna treść komunikatu - pismo Przewodniczącego Zarządu Związku

Informacja dotycząca Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB)

W związku z wprowadzeniem w naszym Kraju stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że termin Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) zostaje czasowo wstrzymany. O wszystkich sprawach związanych z konkursem będziemy Państwa na bieżąco informować za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mamy nadzieję, że sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 ulegnie pozytywnej zmianie co umożliwi nam odbiór zebranych przez Państwa placówki baterii.

Komunikat ws. zakazu wstępu na teren Zakładu w związku z koronawirusem

W związku z wprowadzeniem w naszym Kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb, wprowadzamy zakaz wstępu dla wszystkich osób nieupoważnionych na teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Kontakt z pracownikami Związku pod numerem telefonu: +48 62 763 56 50 lub +48 62 763 56 53. Zakaz obowiązuje do odwołania.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego obradował ws. koronawirusa

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2 w dniu 11 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Kaliszu obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Pan Jan Adam Kłysz, który poruszył temat bezpieczeństwa:

 1. pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz współpracujących ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
 2. pracowników, a w szczególności kierowców, firm odbierających odpady od mieszkańców.

Podczas dyskusji poruszano również temat realnego zagrożenia dla mieszkańców Kalisza i powiatu kaliskiego oraz możliwości działania i zakresy współpracy.

W spotkaniu wzięli również udział Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy, Anna Napierała p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, Katarzyna Socha Prokurator Rejonowy w Kaliszu, Sławomir Kotoński - Komendant Miejski PSP w Kaliszu, Joanna Kokot – Ciszewska – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Witold Woźniak i Robert Juszczak z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Dyrektorzy Szkół powiatowych Piotr Pasik i Marek Janiak, Dyrektor Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku Jerzy Marciniak, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Daria Jurek oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Uczestnicy, we wspólnym apelu, prosili o ograniczenie udziału z możliwością gromadzenia się dużych skupisk ludności, przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych w zakresie podstawowych zasad higieny i kwarantanny.

Źródło: www.powiat.kalisz.pl

Informacja o zmianie cen jednostkowych za usługę zagospodarowania odpadów

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” informuje, że Zarząd Związku w dniu 30 stycznia 2020 roku, podjął uchwałę nr 27/2020 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodach: 15 01 01, 19 12 01 i 20 01 01, wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny z mocą jej obowiązywania od 01 lutego 2020 roku.

Uchwała ta ustala cenę jednostkową za usługę zagospodarowania odpadów wymienionych w tabeli poniżej – świadczoną przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wraz z udziałem opłaty na fundusz rekultywacyjny w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto [zł/Mg] dla odpadów pochodzących z terenu gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Cena brutto [zł/Mg] dla odpadów pochodzących z terenu gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Cena netto [zł/Mg] dla odpadów pochodzących spoza terenu gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Cena brutto [zł/Mg] dla odpadów pochodzących spoza terenu gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Uwagi
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6
1 15 01 01 A Opakowania z papieru i tektury 150 162 172,50 186,30
2 15 01 01 B Opakowania z papieru i tektury (zanieczyszczone frakcjami innych odpadów) 220 237,60 253 273,24
3 19 12 01 A Papier i tektura (nadające się do recyklingu) 180 194,40 207 223,56
4 19 12 01 B Papier i tektura (zanieczyszczone frakcjami innych odpadów) 250 270 287,50 310,50
5 20 01 01 A Papier i tektura (gazety i książki) 150 162 172,50 186,30
6 20 01 01 B Papier i tektura (gazety i książki, zanieczyszczone frakcjami innych odpadów) 220 237,60 253 273,24

Podpisanie umowy na dostawę maszyn i urządzeń do ZUOK "Orli Staw"

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 14 stycznia 2020 roku podpisano dwie umowy na dostawę ładowarki teleskopowej oraz dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów, które są realizowane w ramach realizacji Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 8 oraz Zadanie nr 13.

Koszt dostawy ładowarki teleskopowej wyniesie 479.577,00 zł brutto i zostanie ona dostarczona przez INTERHADLER Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu. Okres realizacji dostawy to 105 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 28 kwietnia 2020 roku.

Koszt dostawy fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów wyniesie 719.550,00 zł brutto i zostanie on dostarczony przez Hewea Sp. z o. o. Byków z siedzibą w Mirkowie. Okres realizacji dostawy to 160 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 22.06.2020 roku.

Wartość całego Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

IX Forum Menadżerów Komunalnych

W dniu 16 stycznia 2019 roku na terenie ZUOK „Orli Staw” odbyło się IX Forum Menadżerów Komunalnych. Jest to cykl spotkań redakcyjnych „Przeglądu Komunalnego” o charakterze warsztatowym i menadżerskim, gdzie omawiane są bieżące problemy branży, zarządzających przedsiębiorstwami komunalnymi oraz usługami publicznymi. Rolę gospodarza pełnił Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji branżowych, instalacji komunalnych, organizacji samorządowych oraz organizacji odzysku.

Tematem przewodnim tej edycji Forum był mechanizm rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Podczas rozmów poruszano m.in. takie zagadnienia jak:

 • (nie) efektywność obecnego systemu współfinansowania przez przemysł gospodarki odpadami opakowaniowymi,
 • wymogi nowych europejskich dyrektyw odpadowych i ich adresaci, aktualne propozycje resortu klimatu (środowiska) w zakresie ich implementacji,
 • oczekiwania przedsiębiorstw komunalnych i samorządów wobec ROP,
 • czy rozszerzona, a nawet pełna odpowiedzialność producentów będzie lekiem na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów i opłat dla mieszkańców,
 • granice selektywnej zbiórki, granice recyklingu.

Szersza informacja i relacja ze spotkania na portalkomunalny.pl.

Nowy Przewodniczący Zarządu Związku

W dniu 18 grudnia 2019 roku podczas IV posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" odbyły się wybory Przewodniczącego Zarządu Związku. Na stanowisko to jednogłośnie został wybrany Pan Jan Adam Kłysz. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz przedstawiciele poszczególnych gmin, wyznaczeni przez ich Rady.

Ekoprojektowanie - spotkanie w ZUOK "Orli Staw"

6 listopada 2019 roku, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", odbyło się eksperckie spotkanie robocze na temat ekoprojektowania, produkcji oraz odzysku i recyklingu opakowań. Inicjatorami i organizatorami spotkania była dyrekcja ZUOK "Orli Staw" oraz firma Nestlé Polska S.A. - www.nestle.pl

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Nestlé z zakładów zlokalizowanych w Kaliszu, Kargowej, Rzeszowie, oraz centrali firmy w Warszawie. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele wiodących firm zajmujących się recyklingiem odpadów m.in. PRT Radomsko – recykler butelek PET, Krynicki Recykling – recykler stłuczki szklanej, EKOFOL- recykler folii, Grupy TOM specjalizująca się w dostawach do recyklingu metali i makulatury. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel firmy TOMRA - producenta wysokospecjalistycznych sorterów optoelektroniczne dla branży odpadowej. Wizyta w zakładzie rozpoczęła się od prezentacji historii i bieżącej działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” eksploatującego "Orli Staw". Przedstawiono także realizowany obecnie projekt modernizacji i rozbudowy zakładu z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii przetwarzania odpadów. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące obecnego stanu prawnego i planowanych zmian prawnych dot. gospodarki odpadami. Prezentację przeprowadził i spotkanie moderował Pan Piotr Szewczyk z-ca Dyrektora ZUOK "Orli Staw". Po prezentacji goście zwiedzili zakład, aby szczegółowo zapoznać się z procesami sortowania i technologiami przetwarzania odpadów.

Tematem przewodnim konferencji była gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) czyli koncepcja zmierzająca do bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych opakowań, które podobnie jak materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Wytwarzanie odpadów w idei GOZ powinno być jak najbardziej zminimalizowane. W trakcie dyskusji rozmawiano na temat wprowadzanych na rynek przez firmę Nestlé Polska opakowań. Opakowania - oprócz swojej głównej roli, czyli zapewnienia bezpieczeństwa produktu podczas przechowywania i transportu - muszą być także bezpieczne dla środowiska i łatwe do recyklingu. Ważne jest również stosowanie opakowań z surowców pochodzących z recyklingu oraz materiałów biodegradowalnych. Dlatego bardzo istotny etap to samo projektowanie i znalezienie rozwiązań technicznych i materiałowych wykazujących jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko oraz łatwych do wykorzystania w procesach recyklingu.

Konferencja umożliwiała trójstronną wymianę doświadczeń, pomiędzy firmą Nestlé Polska - producentem, ZUOK "Orli Staw" – przygotowującym odpady do recyklingu i firmami recyklingowymi. W trakcie spotkania pojawiło się wiele ciekawych pomysłów, propozycji i nowych rozwiązań. Dzielono się uwagami, co może pomóc w efektywnym recyclingu opakowań Nestlé, jak należy je projektować i oznaczać, żeby odpady opakowaniowe mogły być w pełni optymalnie wykorzystywane. W szczególności bardzo cenne okazały się uwagi firm recyklingowych na temat tego jakie materiały „przeszkadzają” w efektywnym recyklingu (zwłaszcza dotyczy to tworzyw sztucznych, makulatury oraz kombinacji różnych materiałów). Potwierdzono zgodnie, że tylko opakowania szklane i metalowe mogą być poddawane recyklingowi niemal w nieskończoność. Pozostałe materiały ulegają sukcesywnej degradacji i wymagają częściowego zastępowania ich surowcami pierwotnymi.

Po gorącej dyskusji i merytorycznej wymianie poglądów podczas spotkania możemy potwierdzić, że dla wszystkich uczestników spotkania temat zagospodarowania odpadów opakowaniowych i zrównoważonego rozwoju jest niezwykle ważny.

Nestlé zobowiązało się, że do 2025 roku wszystkie używane opakowania będą zdatne do recyklingu lub ponownego użycia, dlatego tak ogromnie ważne jest, aby przy projektowaniu opakowań posiadać i stosować wiedzę jakie są możliwości sortowania i recyklingu opakowań w Polsce. Spotkanie było elementem realizacji proekologicznej strategii podmiotów reprezentowanych przez uczestników spotkania.

Mamy nadzieję, że takie spotkania będą kontynuowane oraz pozwolą na wypracowanie rozwiązań korzystnych i dla konsumentów i dla środowiska naturalnego. Działanie to jest praktyczną realizacją priorytetów środowiskowych wypracowywanych na forum Unii Europejskiej i transponowanych do krajów członkowskich. Wpisuje się w realizację zasad zrównoważonego rozwoju i dbałości o stan środowiska.

Podpisanie umowy na "Zaprojektowanie i budowę hali sortowni w ZUOK Orli Staw"

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 18 października 2019 roku w Orlim Stawie podpisano umowę na "Zaprojektowanie i budowę hali sortowni w ZUOK Orli Staw". Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Paweł Osiewała – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz Pani Justyna Grzelak - Pełnomocnik Zarządu Związku. Wykonawcę FB Antczak z siedzibą w Kaliszu reprezentował Pan Marek Antczak.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 12 717 327,93 zł brutto. Okres realizacji umowy wynosi do 17 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 3. Wartość Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Nagrody dla Związku w XX edycji Konkursu o Puchar Recyklingu

Podczas XX finału Konkursu o Puchar Recyklingu odbywającego się 10 października w Poznaniu, Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został uhonorowany wyróżnieniem w kategorii Zielona Bateria.

Kapituła Konkursu doceniła również naszą działalność w ramach kategorii „GOZpodarna Wielkopolska” w której nagrody zostają przyznane podmiotom, działającym na terenie Wielkopolski. Zwraca się w niej szczególną uwagę na te działania, które wpisują się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

W imieniu Związku nagrody odebrał Pan Piotr Szewczyk, Z-ca Dyrektora ZUOK „Orli Staw”.

Konkurs o Puchar Recyklingu jest organizowany od 2000 roku i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie, spośród zgłoszonych podmiotów tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Uczestniczą w nim: urzędy gmin, starostwa powiatowe, związki międzygminne, związki powiatów, zakłady gospodarki komunalnej i sortownie.

Festyn ekologiczny w Pyczku

W dniu 5 października 2019 roku na specjalne zaproszenie stowarzyszenia „Działamy Razem” gościliśmy na festynie ekologicznym w Pyczku (gmina Lisków). W programie festynu znalazły się m.in. rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, gry i zabawy, wesołe miasteczko, malowanie buziek. Tradycyjnie dla gości przygotowaliśmy nasze stoisko edukacyjne, na którym rozprowadzaliśmy materiały dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami. Odwiedzający nas mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na specjalnie przygotowanych planszach magnetycznych przedstawiających kosze. Każdy za prawidłowo wykonane zadanie otrzymywał drobne materiały promocyjne i edukacyjne. W konkursie ochoczo i licznie brały udział dzieci oraz osoby dorosłe.

Sieradz – Gościnny Dla Rozwoju – Społecznie Zaangażowany

11 września w Urzędzie Miasta w Sieradzu została zorganizowana konferencja prasowa „Sieradz – Gościnny Dla Rozwoju – Społecznie Zaangażowany” z udziałem instytucji społecznych, organizacji pozarządowych i instytucjonalnych dla których szeroko rozumiana ochrona środowiska ma duże znaczenie. Przedstawione tematy związane ze smogiem, gospodarką odpadami, zero waste, bez prądu czy okiem zwierzaka miały na celu zaproszenie mieszkańców miasta Sieradza do udziału w Jarmarku Powiatowym dnia 15 września i odwiedzenia stoiska Miasta Sieradza (program Jarmarku).

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” czynnie zaangażował się w działania ekologiczne realizowane przez Gminę Miasto Sieradz, która jest członkiem naszego Związku. Podczas konferencji reprezentował nas Kierownik Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu Karol Kaliński, który na Jarmarku Powiatowym podczas prelekcji przedstawi zasady poprawnej gospodarki odpadami.

Ćwiczenia ratowniczo–gaśnicze w ZUOK "Orli Staw"

W dniu 27 sierpnia 2019 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Cekowie przeprowadzono ćwiczenia ratowniczo–gaśnicze. W akcji brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Kalisza i Turku, OSP Kamień, OSP Przespolew, OSP Ceków, OSP Feliksów, OSP Malanów oraz OSP Morawin.

W ramach ćwiczeń zasymulowano pożar w budynku sortowni do którego doszło podczas rozładunku samochodu śmieciarki. Po zlokalizowaniu hipotecznego pożaru niezwłocznie powiadomiono straż pożarną, przeprowadzono ewakuację pracowników, a następnie przystąpiono do akcji gaśniczej. W trakcie pożaru zostało rannych czterech pracowników zakładu. Ratownicy ewakuowali ich z zagrożonej strefy, a następnie udzielili pierwszej pomocy.

Akcja miała na celu skontrolowanie dotychczas wypracowanych metod prowadzenia akcji gaśniczej oraz doskonalenie koordynacji jednostek ratowniczo-gaśniczych z przeszkolonymi w tym zakresie pracownikami zakładu. W akcji sprawdzono również działanie systemu dostarczania wody w miejsce pożaru oraz zakładowy sprzęt gaśniczy w tym dwa działka wodne i pompę z napędem spalinowym. W sumie w akcji uczestniczyło 57 strażaków, 15 wozów bojowych, w tym samochód dowodzenia i łączności oraz 16 pracowników zakładu.

Zagrożenie pożarem w tego typu obiektach jest bardzo wysokie. Ze względu na ich specyfikę incydenty pożarowe zdarzają się stosunkowo często. Mając to na uwadze Dyrekcja Zakładu kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo pożarowe. Poza wyposażeniem w profesjonalny sprzęt p-poż, okresowo organizowane są ćwiczenia, w tym także takie z udziałem straży pożarnych.

O wydarzeniu piszą: www.sozosfera.pl, www.kalisz.naszemiasto.pl.

SUN AIR COOPERATION

W dniach 13-14 lipca 2019 roku w Porcie Jachtowym „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim odbyły się pierwsze w tym regionie Targi Odnawialnych Źródeł Energii „SUN AIR COOPERATION”. Organizatorem targów była Gmina Warta.

Głównym tematem imprezy była promocja innowacyjnych rozwiązań i urządzeń w turystyce, gospodarce oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie pasywnym. Na zaproszenie burmistrza Warty Pana Krystiana Kroguleckiego ZUOK „Orli Staw” reprezentował Pan Piotr Szewczyk, który brał udział w organizowanym podczas targów panelu dyskusyjnym "Rozwój elektromobilności w Polsce – wyzwania, problemy".

W programie targów znalazły się również występy artystów, turniej piłki siatkowej oraz parada jachtów żaglowych. Duża ilość wystawców, ciekawe i konstruktywne rozmowy, bardzo dobra organizacja oraz niesamowite walory turystyczne Ostrowa Warckiego sprawiły, że targi można uznać za bardzo udane.

O wydarzeniu piszą: www.jeziorsko.gimwarta.pl, www.nasze.fm.

Wizyta z NFOŚiGW

W dniu 10 lipca 2019 r. w Orlim Stawie gościła delegacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz reprezentowali: Pan Dominik Bąk - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pan Jarosław Roliński - Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi. Celem wizyty było omówienie postępów realizacji przez ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Z ramienia Związku w rozmowach uczestniczyli: Pan Janusz Pęcherz - Przewodniczący Zarządu Związku, Pan Piotr Szewczyk - Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu, Pani Justyna Grzelak - Z-ca Dyrektora ds. logistyki i ochrony środowiska oraz Pani Anna Macke – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

Wizyta rozpoczęła się od prezentacji dotyczącej powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz budowy i eksploatacji zakładu w Orlim Stawie. Następnie omówiono postępy w realizacji umów z Wykonawcami poszczególnych zadań składających się na Projekt oraz harmonogram ogłaszania kolejnych postępowań przetargowych. Ponadto dyskutowano o problemach pojawiających się z realizacją Projektu i możliwymi sposobami ich rozwiązania.

W trakcie wizyty goście wysoko ocenili zarządzanie ZUOK „Orli Staw” i sprawną realizację Projektu.

Tuliszków w projekcie "Piłki za puszki"

Piłki za puszki

Gmina i Miasto Tuliszków przystąpiła do projektu "Piłki za puszki". Umowa o współpracy została podpisana 24 czerwca 2019 roku.

Główną ideą projektu jest połączenie dwóch ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, sportu i ochrony zasobów naturalnych. Aktywność fizyczna pozwala zachować zdrowie każdego uprawiającego sport. Recykling oszczędza zasoby naturalne, jak również przyczynia się do utrzymania środowiska w dobrej kondycji. Obie idee są myślą przewodnią projektu "Piłki za puszki".

Projekt realizowany jest w głównie na boiskach typu "Orlik" ale nie wyklucza to działania na innych obiektach sportowych i w placówkach oświatowych. Za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg to około 60 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny. Oprócz korzyści ekologicznych płynących z recyklingu, takich jak ochrona zasobów i ochrona klimatu, jest również materialny aspekt, bowiem pieniądze ze sprzedaży puszek wykorzystane są do zakupu wyposażenia sportowego na potrzeby Orlików.

Jako koordynator projektu możemy pochwalić się sukcesem Orlika zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w gminie Dobra, który zajmuje drugie miejsce w rankingu projektu "Piłki za puszki".

Umowa na świadczenie usługi „Zespołu Inspektora Nadzoru” podpisana

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 17 czerwca 2019 roku w Orlim Stawie podpisano umowę na świadczenie usługi „Zespołu Inspektora Nadzoru” w ramach Projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Janusz Pęcherz – Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Pani Justyna Grzelak - Pełnomocnik Zarządu Związku. Wykonawcę Invest – Dominium Krzysztof Kaczmarczyk z siedzibą w Kaliszu reprezentował Pan Krzysztof Kaczmarczyk. Przedmiotem podpisanej umowy jest usługa świadczenia nadzoru inwestorskiego pełniona przez Zespół Inspektora Nadzoru w ramach ww. Projektu.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 634 680,00 zł brutto. Okres realizacji umowy wynosi 42 miesiące od dnia jej zawarcia.

Umowa realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł. ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Całkowita realizacja Projektu pozwoli miastom i gminom należącym do X regionu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących w szczególności z selektywnej zbiórki, w sposób zgodny z polskim prawem oraz wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących osiągania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, jak również ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

XXI Rajd Ekologiczno–Przyrodniczy

W dniu 8 czerwca 2019 roku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębem odbył się XXI Rajd Ekologiczno–Przyrodniczy oraz podsumowanie XV Kaliskiej Przygody z Odpadami. Organizatorem Rajdu jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W Rajdzie uczestniczyły pięcioosobowe drużyny uczniów szkół podstawowych wraz z nauczycielami. Konkursy rajdowe przeprowadzono na boisku sportowym.

W budynku szkoły o godz. 12:30 odbyło się uroczyste podsumowanie Kaliskiej Przygody z Odpadami. Akcja prowadzona jest wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Ma ona na celu pomóc szkołom, nauczycielom, uczniom w zrozumieniu konieczności i praktykowaniu zwyczaju segregacji odpadów u źródła. Nagrody wyróżnionym placówkom wręczali przedstawiciele ZKG oraz ODN-u.

Na koniec dla wszystkich uczestników Rajdu teatr Pozytywka z Krakowa wykonał spektakl pt. „Rajska wyspa". Podczas występu artyści angażowali widownię w liczne konkursy z nagrodami. Podsumowaniem zmagań rajdowych było wręczenie zwycięskim drużynom pucharów, dyplomów, sprzętu sportowego i innych nagród.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje rajdu, a szczególnie pracownikom i wolontariuszom ze szkoły Podstawowej w Dębem. Nagrody w konkursach zostały dofinansowane z WFOŚIGW w Poznaniu.

O wydarzeniu piszą: www.faktykaliskie.pl, www.zyciekalisza.pl, www.szkolachelmce.pl, www.spustkow.szkolnastrona.pl, www.sozosfera.pl, www.spmilaczew.malanow.pl, www.sp17.kalisz.pl.

ILF TRIATHLON 2019

Na zaproszenie firmy ILF Polska w 30 maja 2019 roku reprezentacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” uczestniczyła w zawodach triathlonowych. ILF Triathlon ma na celu integrację firm reprezentujących szeroko rozumianą branżę inwestycji budowlanych. W zawodach wzięli udział przedstawiciele firm konsultingowych, generalnych wykonawców i inwestorów, działających w obszarze ropy i gazu, energetyki, inżynierii środowiska oraz infrastruktury transportowej.

Zawody odbywały się na terenie kąpieliska Kąck k. Warszawy. Trasa zawodów obejmowała pływanie (600 metrów), jazdę rowerem MTB (15 km) oraz bieg (5 km). Zakład reprezentowali pracownicy: Pan Zbigniew Radziszewski - pływanie, Pan Artur Solon - jazda rowerem, Pan Piotr Szyszkiewicz - bieg. Zawodom towarzyszyła bardzo miła atmosfera. Po zakończeniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Targi pracy po raz VI

29 maja 2019 roku po raz szósty na Wydziale Politechnicznym PWSZ w Kaliszu, odbyły się Targi Pracy, Praktyk i Staży Zawodowych. Impreza cieszyła się, jak co roku, zainteresowaniem, zarówno wśród studentów i absolwentów, jak i samych pracodawców.

Na tegorocznych targach prezentowało się 30 przedstawicieli zakładów pracy. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” reprezentowali Pani Danuta Wilkaniec oraz Pan Piotr Szyszkiewicz.

Pracodawcy mieli możliwość zaprezentowania swoich Zakładów, przedstawienia ofert pracy i wymogów rekrutacyjnych oraz znalezienia wykwalifikowanych pracowników, praktykantów, stażystów.

Spotkanie pracodawców ze studentami przybliża środowisko przemysłowe, umożliwiając młodym osobom lepszy start na rynku pracy.

Targi Pracy, Praktyk i Staży Zawodowych, podzielone były na dwie części:

 • wystąpienia studentów oraz prezentacje firm,
 • konsultacje przy indywidualnych stoiskach wystawowych.

IX Gminny Konkurs Ekologiczno-Plastyczny "Ratujmy naszą planetę" w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie

Dnia 20 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie odbył się IX Gminny Konkurs Ekologiczno-Plastyczny pod hasłem "RATUJMY NASZĄ PLANETĘ". Celem konkursu było rozbudzanie świadomości ekologicznej, uwrażliwianie na piękno przyrody i kształtowanie umiejętności harmonijnego z nią współżycia, budzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań przyrodniczych "małych ekologów" ze szkół podstawowych gminy Koźminek. Konkurs łączył wiele umiejętności: wiedzę, umiejętności plastyczne, sprawność fizyczną, kreatywność, współpracę w grupie.

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" reprezentował Piotr Szyszkiewicz, który zasiadał w komisji konkursu oraz Łoś Czystoś, który wręczał nagrody uczestnikom.

O wydarzeniu piszą: www.spnowynakwasin.szkolnastrona.pl.

XV Festiwal Recyklingu w Sieradzu

18 maja 2019 r. na placu przed Teatrem Miejskim w Sieradzu odbył się finał XV Festiwalu Recyklingu. Wydarzenie organizuje Urząd Miasta w Sieradzu, przy współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Akcja zbierania odpadów prowadzona była nie tylko w trakcie finału, ale także w ciągu całego tygodnia poprzedzającego go. Odpady przynoszone były do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych.

Mieszkańcy Sieradza podczas Festiwalu Recyklingu dostarczali do PSZOk-a puszki aluminiowe, baterie, odpady problemowe i niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za które otrzymywali ekodukaty na odbiór nagród.

Festiwal jest formą podziękowania dla sieradzan za całoroczną zbiórkę odpadów oraz ich segregację. Za przyniesione odpady wydawane były sadzonki drzew, krzewów lub róż oraz upominki ekologiczne.

Podczas finału ZKG przygotował stoisko na którym rozprowadzane były materiały edukacyjne, a w drobnych konkursach można było otrzymać gadżety edukacyjne.

Łączna masa odebranych odpadów podczas XV Festiwalu Recyklingu - zestawienie

Dni Otwarte w Orlim Stawie - Podsumowanie

W dniu 11 maja 2019 roku odbył się Dzień Otwarty w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Uroczystość została zorganizowana z okazji jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dla przybyłych osób przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji.

Wszystkie obiekty zakładu zostały udostępnione i każdy zwiedzający, w towarzystwie pracownika zakładu, miał możliwość się z nimi szczegółowo zapoznać. Goście aktywnie uczestniczyli w przygotowanych konkursach z licznymi nagrodami, pokazach i w sesjach fotograficznych z maskotkami - Łosiem Czystosiem oraz Smokiem. Najmłodsi mogli spędzić czas na dmuchańcach i umalować z fantazją swoje buzie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa sprzętu transportowego. Można było zobaczyć z bliska: ładowarki, koparki, samochody do przewozu kontenerów i oczywiście śmieciarkę. Bardzo wiele osób skorzystało z możliwości oddania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wszystko sprzyjało wspaniałej zabawie, a zwłaszcza piękna i słoneczna pogoda, która naprawdę dopisała.

Dziękujemy Przedsiębiorstwu Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. w Kaliszu za udostępnienie dla osób zwiedzających Zakład śmieciarki trzykomorowej przeznaczonej do zbiórki surowców wtórnych oraz pracownika prezentującego sprzęt.

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego zakładu.

O wydarzeniu piszą: www.faktykaliskie.pl, www.kalisz.pl, www.calisia.pl, www.kalisz.naszemiasto.pl, www.echoturku.net.pl, www.nasze.fm, www.sozosfera.pl.

Dni Otwarte w Orlim Stawie
11 maja 2019 (sobota)

W sobotę 11 maja z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, zapraszamy na Dzień Otwarty Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw. Od godziny 10:00 do 16:00 można będzie zwiedzić zakład i poznać metody zagospodarowania odpadów. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji: dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, spotkanie z Łosiem Czystosiem i Smokiem.

W tym dniu prowadzona będzie zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych (zużyte baterie, źródła światła, opakowania po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin i chemii gospodarczej).

Odwiedź nas, poznaj nowoczesny zakład, poszerz swoją wiedzę i spędź mile czas. Wstęp wolny.

Do pobrania: Plakat promujący wydarzenie

Sieradz bierze oddech - Festiwal Recyklingu 2019

Do pobrania: Plakat promujący wydarzenie

Wyniki Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2019

Do pobrania: Wyniki Konkursu KZzB 2019

Bioodpady – co z nimi zrobić?

www.PortalKomunalny.pl

28 marca 2019 r. w Ministerstwie Środowiska z inicjatywy Rady RIPOK oraz Krajowej Izby Gospodarki Odpadami odbyła się konferencja prasowa poprzedzona debatą ekspertów. Tematem debaty był problem zbierania i zagospodarowania bioodpadów pochodzących z odpadów komunalnych zbieranych w brązowych pojemnikach. W debacie wzięli udział:

 • Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek
 • Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami – Magda Gosk
 • Przewodniczący Rady RIPOK – Piotr Szewczyk
 • Prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami – Tomasz Uciński
 • Dyrektor Biura Związku Miast Polskich – Andrzej Porawski
 • Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP – Leszek Świętalski

Problem zagospodarowania bioodpadów pojawił się wraz z obowiązkiem wdrożenia ich selektywnego zbierania. Aby uniknąć problemów, osiągając jednocześnie wymagane standardy unijne, koniecznym jest, poza edukacją mającą na celu poprawną segregację, dokonanie także wielu zmian obowiązujących obecnie uregulowań prawnych. Tematy te omawiano na spotkaniu w Ministerstwie.

Uregulowania prawne będą miały duży wpływ na koszty przetwarzania selektywnie zbieranych bioodpadów. W budowanej przez Związek Komunalnych Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na terenie ZUOK „Orli Staw” nowej, nowoczesnej instalacji fermentacji pracującej na zbieranych selektywnie bioodpadach, wytwarzany będzie kompost oraz biogaz służący do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Na modernizację ZUOK „Orli Staw”, w skład której wchodzi także budowa instalacji fermentacji, Związek pozyskał dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 53,2 mln PLN. Regulacje prawne dotyczą nie tylko zbierania i warunków przetwarzania bioodpadów, ale także warunków sprzedaży kompostu oraz wyprodukowanych z biogazu energii elektrycznej i cieplnej.

O wydarzeniu piszą: www.gov.pl, www.portalkomunalny.pl.

I Zgromadzenie Związku (cz. 2). Wybory do Zarządu Związku

W dniu 29 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze, w nowej kadencji samorządu 2018 – 2023, posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W trakcie obrad, w głosowaniach tajnych, dokonano wyboru nowych władz Związku: Przewodniczącym Zgromadzenia Związku został wybrany Pan Krystian Kinastowski - Prezydent Miasta Kalisza, natomiast na Zastępców Przewodniczącego Zgromadzenia Związku zostali wybrani: Pan Krystian Krogulecki - Burmistrz Miasta i Gminy Warta oraz Pan Tadeusz Gebler - Burmistrza Gminy Dobra.

Wybory do Zarządu Związku kontynuowano podczas drugiej części obrad Zgromadzenia w dniu 19 lutego 2019 roku. Na przewodniczącego Zarządu Związku został wybrany Pan Janusz Pęcherz. Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Związku został wybrany Paweł Osiewała - Prezydent Miasta Sieradza, natomiast członkami Zarządu Związku zostali:

 • Pani Joanna Misiak-Kędziora - Zastępca Burmistrza Miasta Turku,
 • Pan Sebastian Wardęcki - Burmistrz Gminy Opatówek,
 • Pan Mariusz Chojnacki - Wójt Gminy Ceków-Kolonia.

W posiedzeniach Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin członkowskich Związku oraz przedstawiciele poszczególnych gmin, wyznaczeni przez ich Rady.

Szkolenie dla pracowników urzędów gmin regionu X wg WPGO

W dniu 8 lutego 2019 roku w Sali edukacyjnej Zakładu „Orli Staw” odbyło się szkolenie dla pracowników urzędów gmin regionu X wg WPGO. Szkolenie dotyczyło zasad sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok. Szkolenie prowadził Pan Tomasz Kaczmarek - Z-ca kierownika działu Logistyki i Ochrony Środowiska, współautor poradnika Wydawnictwa BECK, pt. „Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych. Wydanie 2” - link do publikacji.

Prowadzący przedstawił i omówił szczegółowo wzory sprowadzań określone w nowym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Omówiono też m.in. wzory obliczeniowe wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017, poz. 2412).

Podobne szkolenia realizowane są corocznie, dzięki temu pracownicy gminni mogą skorzystać z bezpłatnej i fachowej wiedzy. W drugiej części spotkania Pan Daniel Tylak – Przewodniczący Zarządu Związku zapoznał uczestników szkolenia z planami i zamierzeniami inwestycyjnymi Związku na najbliższy okres, oraz podziękował za dotychczasową współpracę i zaangażowanie pracowników gminnych w budowanie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach członkowskich Związku.

Umowa na modernizację linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw podpisana

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 6 lutego br. w Orlim Stawie uroczyście podpisano umowę na „Modernizację linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw”. Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Daniel Tylak – Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Pan Sebastian Wardęcki – Burmistrz Miasta i Gminy Opatówek – Członek Zarządu Związku. Wykonawcę firmę Sutco-Polska Sp. z o.o. reprezentował Pełnomocnik – Pan Adam Jurkiewicz. Przedmiotem podpisanej umowy jest opracowanie projektu technologicznego nowej linii sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, dostawa i montaż maszyn i urządzeń wchodzących w jej skład oraz powiązanie technologiczne istniejącej i nowoprojektowanej linii sortowania. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę ponad 34 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przewidziany jest na połowę 2022 roku.

Umowa realizowana jest w ramach Projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Wartość projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł. Dofinasowanie pochodzi ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Całkowita realizacja Projektu pozwoli miastom i gminom należącym do X regionu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących w szczególności z selektywnej zbiórki, w sposób zgodny z polskim prawem oraz wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących osiągania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, jak również ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Srebrna Puszka dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w XIX edycji konkursu o Puchar Recyklingu

Podczas XIX finału Konkursu o Puchar Recyklingu odbywającego się 29 listopada w Warszawie, Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został uhonorowany statuetką Srebrnej Puszki w kategorii Liderzy Recyklingu. Srebrna Puszka, jest nagrodą związaną z edukacją, mającą na celu by jak najwięcej opakowań aluminiowych trafiło do recyklingu.

Nagrody wręczano w trakcie uroczystości odbywającej w Teatrze Capitol. W imieniu ZKG nagrodę odebrał Pan Piotr Szewczyk, Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu.

Konkurs o Puchar Recyklingu jest organizowany od 2000 roku i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie, spośród zgłoszonych podmiotów tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Uczestniczą w nim: urzędy gmin, starostwa powiatowe, związki międzygminne, związki powiatów, zakłady gospodarki komunalnej i sortownie. W tym roku do konkursu zgłosiło się blisko 150 uczestników.

Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w tak zaszczytnym gronie laureatów Konkursu oraz, że nasza praca i wieloletnie działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska zostały pozytywnie ocenione.

O wydarzeniu piszą: www.portalkomunalny.pl

Ukraińscy samorządowcy

W dniu 16 listopada 2018 roku w ZUOK „Orli Staw” gościła delegacja ukraińskich samorządowców z gmin obwodów zaporskiego, czerniowieckiego, chmielnickiego i czerkaskiego. Delegacja przybyła do Polski w ramach projektu „Decentralizacja w praktyce – uczymy się od siebie nawzajem. Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz dofinansowany w ramach Programu Study Tours to Poland realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian ze środków polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem wizyty było poznanie doświadczeń polskiej reformy samorządowej. Ukraińscy goście spotkali się z przedstawicielami samorządów i lokalnych organizacji z Poznania, Blizanowa, Tarnowa Podgórnego i Cekowa. W programie zwiedzania znalazła się również nasza instalacja, która może posłużyć za wzorcowy przykład rozwiązań w dziedzinie organizacji gospodarki odpadami komunalnymi.

Wizyta w zakładzie rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej obejmującej tematykę powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz budowy i eksploatacji Zakładu "Orli Stawi". Prezentację przeprowadził Z-ca Dyrektora ZUOK "Orli Staw", Pan Piotr Szewczyk. Następnie przybyli goście zwiedzili teren zakładu, aby szczegółowo zapoznać się z jego obiektami i stosowanymi technologiami. Spotkanie było okazją do nawiązania roboczych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Goście z Marianówki

W dniu 13 listopada 2018 roku do zakładu ZUOK „Orli Staw” przybyła delegacja 25 Polaków z Marianówki, z obwodu żytomierskiego na Ukrainie. Wizyta odbyła się w ramach projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie KALISZ XXI oraz Senat RP. Goście z Ukrainy biorą udział w spotkaniach z grupami producenckimi i odwiedzają gminne samorządy, gdzie prowadzą rozmowy na temat współpracy Marianówki z wielkopolskimi samorządowcami. Gości przyjął Z-ca Dyrektora ZUOK "Orli Staw", Pan Piotr Szewczyk.

Nie bądź zielony! Segreguj bioodpady!

W piątek 26 października br. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zainaugurowano XV edycję projektu „Kaliska przygoda z odpadami”. W ramach projektu zostało przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli. Tematem szkolenia pn. „Nie bądź zielony! Segreguj bioodpady!” była jedna z frakcji wprowadzona w ramach nowego systemu segregacji odpadów komunalnych – bioodpady. Nauczyciele mogli zapoznać się ze sposobem segregacji na nowych zasadach, problemami, które wiążą się z frakcją bioodpadów oraz poznać interesujące sposoby na przeprowadzenie lekcji w szkołach związanych z odpadami aby edukować najmłodszych w tym zakresie. W drugiej części spotkania można było sprawdzić swoje umiejętności manualne w warsztatach, robiąc kwietnik z T-shirta oraz drewniany podstawek.

Modernizacja ZUOK Orli Staw - umowa podpisana

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 23 października 2018 roku w Poznaniu, podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy została podpisana, jako 999., umowa nr POIŚ.02.02.00-00-0017/17 o dofinansowanie Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą a beneficjentem: Związkiem Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Umowę w imieniu Zarządu Związku podpisali: Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu i Paweł Osiewała - Zastępca Przewodniczącego Zarządu / Prezydent Miasta Sieradza.

Całkowity planowany koszt Projektu: 78 267 234,71 zł

Dofinansowanie POIiŚ 2014-2020: 53 221 719,60 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowalnych

Okres realizacji: lata 2017-2022

Celem bezpośrednim Projektu jest stworzenie w Orlim Stawie infrastruktury technicznej, pozwalającej na zdecydowaną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami oraz wypełnienie krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.

W przedmiotowej inwestycji przewidziano w szczególności:

 1. modernizację instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów w celu przystosowania jej działania do zwiększającego się strumienia odpadów selektywnie zbieranych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) poprzez wybudowanie w nowej hali sortowni instalacji do sortowania wyposażonej w nowoczesne urządzenia technologiczne dla wydzielonej frakcji odpadów,
 2. budowę instalacji do biologicznego przetwarzania (fermentacji) zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów żywnościowych.

Ponadto przewidziano uzupełnienie infrastruktury ZUOK Orli Staw o dodatkowe wiaty i boksy magazynowe, rozbudowę budynku socjalnego oraz budowę infrastruktury w tym sieci elektroenergetycznej wraz z dwoma stacjami transformatorowymi, sieci cieplnej, biogazowej oraz wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo planuje się zakup środków transportu oraz sprzętu przeładunkowego, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji zmodernizowanego Zakładu. W zakres Projektu wchodzi również wybudowana w 2017 roku kompostownia płytowa, która będzie powiązana technologicznie z instalacją fermentacji.

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura Zakładu pozwoli na zagospodarowanie pełnego strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin należących do Związku. Ilość odpadów dostarczonych do ZUOK rośnie i w bieżącym roku osiągnie niemal 100 tys. ton.

Wskutek realizacji projektu ZUOK Orli Staw będzie nowoczesnym centrum recyklingu o wysokim poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Zakład, zasilany będzie energią elektryczną wyprodukowaną z biogazu wytwarzanego w instalacji fermentacji metanowej. Wpisuje się to w światowe trendy postępowania z odpadami komunalnymi, wytyczając nowe kierunki w tym zakresie.

Sukces zwieńczony podpisaniem umowy był możliwy dzięki zgodnej i racjonalnej współpracy Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Gmin tworzących Związek oraz szczególnemu zaangażowaniu kadry kierowniczej i pracowników Związku i Zakładu w Orlim Stawie.

O wydarzeniu piszą: www.nfosigw.gov.pl, www.faktykaliskie.pl.

Tekst artykułu i zdjęcia do pobrania.

XIV Festiwal Recyklingu w Sieradzu

15 września 2018 r. na placu przed Teatrem Miejskim w Sieradzu odbył się XIV Festiwal Recyklingu. Wydarzenie organizuje Urząd Miasta w Sieradzu, przy współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Akcja zbierania odpadów prowadzona była nie tylko w trakcie festiwalu, ale także w ciągu całego tygodnia poprzedzającego go. Odpady przynoszone były do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na  Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych.

Mieszkańcy Sieradza podczas Festiwalu Recyklingu dostarczali do PSZOk-a puszki aluminiowe, szkło, baterie, opony, odpady problemowe i niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za które otrzymywali ekodukaty na odbiór nagród.

Festiwal jest formą podziękowania dla sieradzan za całoroczną zbiórkę odpadów oraz ich segregację. Za przyniesione odpady (szkło białe, makulatura, butelki PET, nakrętki, kapsle, opony, baterie) wydawane są sadzonki drzew, krzewów lub róż oraz upominki ekologiczne.

Podczas finału ZKG przygotował stoisko, na którym rozprowadzane były materiały edukacyjne, a w drobnych konkursach można było otrzymać gadżety edukacyjne. Najmłodszym uczestnikom akcji czas umilały nasze maskotki SMOK i Łoś Czystoś.

Łączna masa odebranych odpadów podczas XIV Festiwalu Recyklingu - zestawienie.

O wydarzeniu piszą: www.sozosfera.pl, www.radiolodz.pl, www.sieradz.naszemiasto.pl, www.nasze.fm [1], www.nasze.fm [2].

Zapraszamy do galerii.

ILF Triathlon 2018

Na zaproszenie firmy ILF Polska w 21 czerwca reprezentacja zakładu „Orli Staw” uczestniczyła w zawodach triathlonowych. ILF Triathlon 2018 ma celu integrację firm reprezentujących szeroko rozumianą branżę inwestycji budowlanych.

W zawodach wzięła udział czołówka firm konsultingowych, generalnych wykonawców i inwestorów, działających w obszarze ropy i gazu, energetyki, inżynierii środowiska oraz infrastruktury transportowej.

Zawody odbywały się na terenie kąpieliska Kąck k. Warszawy. Trasa zawodów obejmowała pływanie (600 metrów), jazdę rowerem MTB (15 km) oraz bieg (5 km). Zakład reprezentowali Zbigniew Radziszewski - pływanie, Artur Solon- jazda rowerem, Piotr Szyszkiewicz - bieg. Zmaganiom sportowym towarzyszył aktywny doping naszych zakładowych koleżanek. Nasza sztafeta ukończyła trasę triathlonu pomimo jej bardzo trudnego charakteru oraz upalnej pogody.

Zawodom towarzyszyła bardzo miła atmosfera. Po zakończeniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Zapraszamy do galerii.

Orli Staw – wzór dla innych w gospodarce odpadami

W dniu 11 maja teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odwiedziła grupa dziennikarzy. Wyjazdowe spotkanie zorganizowane zostało przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Trzydniowy wyjazd po Wielkopolsce obejmował m.in. ZZO w Jarocinie oraz ZUOK Orli Staw. Odwiedzane miejsca miały posłużyć jako dobry przykład w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji dotyczącej powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowy i eksploatacji zakładu w Orlim Stawie. Swoje wystąpienia zaprezentowali Pan Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu Związku oraz Zastępca Dyrektora Zakładu Pan Piotr Szewczyk.

W spotkaniu uczestniczyli także Pan Grzegorz Sapiński Prezydent Miasta Kalisza, Pan Mariusz Chojnacki Wójt Gminy Ceków, Pan Dariusz Witoń radny kaliski. W trakcie prezentacji szczegółowo został omówiony projekt pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Projekt po ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia znalazł się na wysokim 2 miejscu listy rankingowej ogłoszonej przez NFOŚiGW w Warszawie.

Następnie przybyli gości zwiedzili teren zakładu, aby szczegółowo zapoznać się z jego obiektami. Wiele uwagi poświęcono rozwiązaniom z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Goście wysoko ocenili zarządzanie oraz prawidłowo prowadzoną eksploatację Zakładu.

Zapraszamy na stronę press.warszawa.pl, gdzie znajdują się liczne materiały multimedialne z wydarzenia.

XX Rajd Ekologiczno-Przyrodniczy

W dniu 12 maja 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Mycielinie odbył się XX Rajd Ekologiczno-Przyrodniczy oraz podsumowanie XIV Kaliskiej Przygody z Odpadami. Organizatorem Rajdu jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W Rajdzie uczestniczyły pięcioosobowe drużyny uczniów szkół podstawowych wraz z nauczycielami. Konkursy rajdowe przeprowadzono na boisku sportowym. W budynku szkoły o godz. 12.30 odbyło się uroczyste podsumowanie Kaliskiej Przygody z Odpadami.

Akcja prowadzona jest wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Ma ona na celu pomóc szkołom, nauczycielom, uczniom w zrozumieniu konieczności i praktykowaniu zwyczaju segregacji odpadów u źródła.

Nagrody wyróżnionym placówkom wręczali Pani Justyna Grzelak Wicedyrektor ZUOK „Orli Staw”, Pani Małgorzata Tomela Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mycielinie, Pani Jolanta Kamzela Naczelnik w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pan Edward Wasik Zastępca Wójta Mycielina oraz Pan Jarosław Wujkowski Dyrektor ODN w Kaliszu. Na koniec dla wszystkich uczestników Rajdu teatr Pozytywka z Krakowa wykonał spektakl pt. „Zabawki w opałach". Podczas występu artyści angażowali widownię w liczne konkursy z nagrodami.

Podsumowaniem zmagań rajdowych było wręczenie zwycięskim drużynom pucharów, dyplomów, sprzętu sportowego i innych nagród. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje rajdu, a szczególnie pracownikom i wolontariuszom ze szkoły Podstawowej w Mycielinie. Nagrody w konkursach zostały dofinansowane z WFOŚIGW w Poznaniu. Dla uczestników Rajdu Fundacja „Recal” przygotowała napoje izotoniczne po których puszki aluminiowe były segregowane do specjalnie przygotowanego pojemnika.

Poniżej publikujemy również najciekawsze haiku napisane przez drużyny rajdowe:

 • „Słoiku szklany stań się pięknym lampionem nie bądź odpadem” – Szkoła Podstawowa w Miłaczewie,
 • „Pusty kartonie ty na orki ogonie ona utonie” - Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich,
 • „Słoiku szklany żywot twój długi będzie natura płacze”- Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku,
 • „Słoiku szklany zróbmy z ciebie dzbany bądź używany” - Szkoła Podstawowa w Stawiszynie,
 • „Pusty kartonie w piecu nie spłoniesz bo kocham przyrodę” - Szkoła Podstawowa w Koźminku,
 • „Słoiku szklany dobrze że jesteś pusty kwiaty czekają” - Szkoła Podstawowa w Dobrej,
 • „Słoiku szklany wazonikiem nazywany pięknie przybrany” - Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie,
 • „Szklana butelko porozrzucane śmieci kosze czekają” - Szkoła Podstawowa w Jeziorsku.

O wydarzeniu piszą: www.sp17.kalisz.pl, www.spmilaczew.malanow.pl, www.spkorzeniew.superszkolna.pl, www.gimnazjum10.kalisz.pl, www.gimnazjum10.kalisz.pl, www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl.

Zapraszamy do galerii.

Projekt „Sport dla wszystkich i środowiska"

Fundacja na rzecz Odzysku Opak owań Aluminiowych RECAL dostarczyła dla uczestników XX Rajdu Ekologiczno-Przyrodniczego Orli Staw Mycielin 12.05.2018 bezpłatne napoje w limitowanej serii aluminiowych puszek Every Can Counts w ramach Projektu „Sport dla wszystkich i środowiska" (projekt Erasmus+ „Sport for All and the Environment” nr 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP). Przez cały czas trwania wydarzenia będziemy prowadzili zbiórkę pustych puszek, zachęcając jednocześnie naszych uczestników do właściwego postępowania ze zużytymi opakowaniami.

Partnerami projektu „Sport dla wszystkich i środowiska" przez 18 miesięcy począwszy od 1 stycznia br. jest 5 organizacji z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Obejmuje on m.in. wymianę doświadczeń oraz opracowywanie wytycznych w zakresie zrównoważonych ekologicznie wydarzeń sportowych. W jego ramach planowane jest wsparcie w postaci bezpłatnych napojów w puszkach dla około 100 różnych wydarzeń sportowych w 4 krajach, a także organizacja 5 wydarzeń flagowych (min. po jednym w każdym kraju projektu).

Projekt Every Can Counts (Każda puszka cenna) powstał, aby zachęcać do recyklingu puszek po napojach, zwłaszcza poza domem - w miejscu pracy, podczas zakupów, podróży czy aktywnego wypoczynku. Inicjatywa została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii a jej sukces spowodował, że została rozszerzona na inne kraje m.in Austrię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Rumunię i Węgry,  a od 2017 roku również Polskę. Po więcej informacji zapraszamy na www.everycancounts.pl.

20-lecie Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

W dniu 28 lutego 2018 roku na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbyła się uroczystość 20-lecia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W obchodach udział wzięli poprzedni i obecni Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie reprezentujący gminy członkowskie Związku. Gości przywitał Przewodniczący Zarządu Związku Pan Daniel Tylak. Rys historyczny Związku, plany na przyszłość w prezentacjach multimedialnych przedstawili Pani Justyna Grzelak Z-ca Dyrektora ds. logistyki i ochrony środowiska, Pan Piotr Szewczyk Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu oraz Pani Magdalena Poroś Kierownik działu inwestycji i zamówień publicznych.

Podczas uroczystości Przewodniczący Zarządu Związku podziękował zebranym gościom za wieloletnią współpracę, pogratulował wielu sukcesów, jakie udało się przez 20 lat działalności Związku osiągnąć. Dziękując za zaangażowanie w sprawy związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami na terenie gmin członkowskich Związku na jego ręce złożono liczne podziękowania i gratulacje.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dziękuje za wspólne lata wszystkim samorządom, instytucjom i firmom z którymi współpracował, współpracuje w celu propagowania działań zmierzających do ochrony środowiska oraz rozbudowy nowoczesnego systemu gospodarki odpadami.

Zapraszamy do galerii oraz listów gratulacyjnych.

Piszą o nas: wkaliszu.pl, faktykaliskie.pl, sozosfera.pl, calisia.pl, kalisz.pl.

Certyfikat ISO 14001 – odnowienie w 2018 roku

W styczniu 2018 roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” po raz kolejny odnowił ważność certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez niego wymagań normy PN EN ISO 14001:2005.

Celem wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) jest uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej. Dlatego też należy okresowo przeglądać i oceniać SZŚ w celu identyfikowania możliwości doskonalenia. Wdrożony i działający w Związku System Zarządzania Środowiskowego został poddany zatem okresowej ocenie i weryfikacji przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Przeprowadzony audyt recertfikacyjny potwierdził zgodność działania systemu z normą ISO 14001.

W raporcie z audytu podkreślono pozytywne aspekty działań realizowanych przez Związek takie jak: konsekwentna realizacja planów inwestycyjnych, szeroka gama szkoleń podnoszących kompetencje pracowników, budowanie świadomości ekologicznej, w tym dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami wśród społeczności lokalnej (wycieczki, ścieżka ekologiczna dla dzieci i młodzieży, pogadanki, spotkania i prelekcje).

ISO 14001:2005 jest jednym z narzędzi, poprzez które Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” eksploatując Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz Stację Przeładunkową Odpadów w Sieradzu, minimalizuje negatywne efekty swojej działalności oraz maksymalizuje pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Weryfikacja systemu oraz nadzór jednostki certyfikującej jest standardową procedurą potwierdzającą prawidłowe działania Związku (ZUOK „Orli Staw” i SPO w Sieradzu) w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenie pracowników gmin regionu X - sprawozdania za 2017 r.

W dniu 6 lutego 2018 roku w Sali edukacyjnej Zakładu „Orli Staw” odbyło się szkolenie dla pracowników gmin regionu X wg WPGO. Szkolenie dotyczyło zasad sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok. Szkolenie prowadził Pan Tomasz Kaczmarek - z-ca kierownika działu Logistyki i Ochrony Środowiska. Przedstawił i omówił wzory sprowadzań określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Omówiono też wzory obliczeniowe wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017, poz. 2412).

Podobne szkolenia realizowane są corocznie, dzięki temu pracownicy gminni mogą skorzystać z bezpłatnej i fachowej wiedzy. W drugiej części spotkania Pan Daniel Tylak – Przewodniczący Zarządu Związku zapoznał uczestników szkolenia z planami i zamierzeniami inwestycyjnymi Związku na najbliższy okres, oraz dokonał analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie.

Zapraszamy do galerii.

"Piłki za puszki" sukces gm. Dobrej

Czwarte miejsce w rankingu projektu "Piłki za puszki" dla Orlika zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w gminie Dobra. Gratulujemy. Link do rankingu.

Zbiórka baterii 2017-2018 – Konkurs

Do pobrania: Regulamin Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2017-2018

Dotacje na PSZOK z RPO Woj. Wlkp. 2014-2021

W dniu 14 września 2017 roku w Sali edukacyjnej Zakładu „Orli Staw” przeprowadzono spotkanie konsultacyjne dla pracowników gmin członkowski ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Spotkanie prowadzili dwaj doświadczeni specjaliści Pan Dr Dominik Stanny oraz Pan Dariusz Sylwestrzak. Dotyczyło ono możliwości uzyskania środków na budowę systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. rozbudowę i budowę PSZOK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2021. Umożliwia on uzyskanie maksymalnego poziomu dofinansowania w wysokości 85%, a nabór wniosków zakończy się 5 stycznia 2018 r. Możliwa jest realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a więc bez konieczności ponoszenia przed uzyskaniem decyzji o otrzymaniu dotacji znacznych wydatków na przygotowanie projektów budowlanych. Warunkiem ubiegania się o środki jest wpis planowanej inwestycji w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami, co zdecydowana większość gmin ZKG dokonała odpowiednio wcześniej. Na spotkaniu można było uzyskać kompleksową informację dotyczącą warunków aplikowania oraz stosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Wizyta NFOŚiGW w Orlim Stawie

W dniu 6 lipca 2017 r. w Orlim Stawie gościła delegacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Delegacji przewodniczył Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Pan Roman Wójcik oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Pan Jarosław Roliński. W skład delegacji wchodzili pracownicy Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚIGW. Celem wizyty było praktyczne poznanie działającego od 10 lat efektywnego systemu gospodarki odpadami, opartego o instalację regionalną wybudowaną i zarządzaną przez jednostkę samorządową z wykorzystaniem współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Wizyta rozpoczęła się od prezentacji Pana Daniela Tylak – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę zakładu w Orlim Stawie. Następnie Dyrekcja Zakładu – Pani Justyna Grzelak i Pan Piotr Szewczyk omówili plany inwestycyjne Związku, doświadczenia z eksploatacji oraz koncepcję przekształcania Zakładu w Regionalne Centrum Recyklingu. Po prezentacjach oraz dyskusji na temat zmian w systemie gospodarki odpadami goście zwiedzili Zakład. Szczegółowo zapoznali się z jego instalacjami i obiektami oraz doświadczeniami z 10 lat jego eksploatacji.

Wiele uwagi poświęcono istniejącym, sprawdzonym w praktyce, rozwiązaniom z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zmianom w systemie związanymi z nową polityką Unii Europejskiej. Ochrona środowiska, a w tym nowoczesna gospodarka odpadami, jak zgodnie podkreślono, jest kluczowym elementem poprawy jakości życia społeczeństwa. Wdrażanie idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym przyświeca bieżącym zmianom w działaniu i planom modernizacji Zakładu.

Goście w merytorycznej dyskusji wysoko ocenili zarządzanie pozyskiwaniem środków i sprawną realizację projektu oraz prawidłowo prowadzoną eksploatację Zakładu.

Zapraszamy do galerii.

Dni Gminy Wróblew

W dniu 2 lipca na specjalne zaproszenie wójta gminy Wróblew, Pana Tomasza Woźniaka gościliśmy na uroczystości obchodów Dni Wróblewa. Impreza odbywała się w Słomkowie Suchym.

Tradycyjnie dla gości przygotowaliśmy nasze stoisko informacyjno-edukacyjne na którym rozprowadzaliśmy materiały dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami. Odwiedzający nas mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na specjalnie przygotowanych planszach magnetycznych przedstawiających kosze. Każdy za prawidłowo wykonane zadanie otrzymywał drobne materiały promocyjne. Tym którzy mieli niewielkie problemy pomagali nasi pracownicy. W konkursie ochoczo i licznie brały udział dzieci oraz osoby dorosłe.

Na stoisku obecne były nasze maskotki Łoś Czystoś i SMOK, które stanowiły atrakcję szczególnie dla najmłodszych. Podczas uroczystego otwarcia ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” reprezentowali dyrektor ZUOK „Orli Staw” Pan Piotr Szewczyk i Pan Karol Kaliński kierownik SPO Sieradz. Mieli oni również przyjemność wręczać nagrody zwycięskim drużynom Turnieju Piłki Siatkowej odbywającego się z okazji Dni Wróblewa.

Zapraszamy do galerii.

XIX Rajd Ekologiczno–Przyrodniczy

W dniu 10 czerwca 2017 roku na terenie Gimnazjum w Malanowie odbył się XIX Rajd Ekologiczno–przyrodniczy oraz podsumowanie XIII Kaliskiej Przygody z Odpadami. Organizatorem Rajdu był Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W Rajdzie uczestniczyły pięcioosobowe drużyny uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z nauczycielami. Impreza ze wzglądu na warunki pogodowe odbyła się na hali sportowej. Równolegle w budynku szkoły trwało uroczyste podsumowanie XIII Kaliskiej Przygody z Odpadami.

Akcja prowadzona jest wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Ma ona na celu pomóc szkołom, nauczycielom, uczniom w zrozumieniu konieczności i praktykowaniu zwyczaju segregacji odpadów u źródła. Nagrody wyróżnionym placówkom wręczali wójt Malanowa Pan Sławomir Prentczyński oraz przedstawiciele ODN Kalisz i ZUOK „Orli Staw”. Na koniec dla wszystkich uczestników teatr Pozytywka z Krakowa wykonał spektakl pt. „Szukając zielonej planety". Podczas występu artyści angażowali widownię w liczne konkursy z nagrodami. Podsumowaniem zmagań rajdowych było wręczenie zwycięskim drużynom pucharów, dyplomów, sprzętu sportowego i innych nagród.

Zapraszamy do galerii.

O wydarzeniu piszą: www.wai.spmilaczew.malanow.pl | www.sp.malanow.pl | www.zszbiersk.pl | http://zspdobra.edu.pl.

Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie

4 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie odbyły się pierwsze w południowej Wielkopolsce Targi Odnawialnych Źródeł Energii, pod honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego. Ponad 40 wystawców z całej Polski eksponowało innowacyjne produkty i technologie z zakresu: energetyki prosumenckiej, bioenergii, energii wiatrowej, energooszczędnego budownictwa i renowacji budynków, energii wodnej, pomp ciepła i energii słonecznej. Stoisko promujące Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” reprezentowali Piotr Włodarczyk z działu technicznego ZUOK „Orli Staw” oraz Piotr Szyszkiewicz specjalista ds. edukacji i informacji. W uroczystości otwarcia targów uczestniczył Pan Daniel Tylak Przewodniczący Zarządu ZKG.

Na naszym stoisku pokazywaliśmy jednostkę kogeneracyjną zasilaną biogazem ze składowiska, która pracuje na terenie zakładu w Orlim Stawie. Oprócz zdjęć jednostki można było zaczerpnąć szczegółowych informacji na jej działania i wynikających z tego korzyści. Jednostka kogeneracyjna zapewnia wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a w tym przypadku zawartego w gazie składowiskowym metanu. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna i cieplna jest wykorzystywana na potrzeby eksploatacji zakładu Orli Staw. Moc elektryczna generatora wynosi 250 kW, natomiast moc cieplna 265 kW. Pozawala to pokryć energetyczne zapotrzebowanie Zakładu w ok. 70% ze źródeł energii odnawialnej. Nadwyżka energii elektrycznej jest sprzedawana do krajowej sieci energetycznej, a ewentualne niedobory pokrywane będą zakupem energii z sieci. Zalety kogeneracji to przede wszystkim efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wpływające na poprawę stanu środowiska i zmniejszenie użycia paliw kopalnych. Zapewnia ona również dodatkowe zabezpieczenie energetyczne funkcjonowania zakładu w przypadku przerw w zasilaniu z sieci. Wszystkie elementy inwestycji spełniają najwyższe wymagania zarówno pod względem nowoczesności zastosowanych rozwiązań jak również ochrony środowiska.

Dodatkowo dla gości odwiedzających nasze stoisko przygotowaliśmy materiały edukacyjne dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami. Odwiedzający mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na przygotowanych w tym celu tablicach magnetycznych. Każdy kto prawidłowo przeszedł to zadanie otrzymywał drobne materiały promocyjno-edukacyjne. Była to miła forma nauki szczególnie dla najmłodszych zwiedzających.

Zapraszamy do galerii.

Segregacja odpadów oraz ochrona środowiska na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Prezentacja o tematyce segregacji odpadów oraz ochronie środowiska, przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół oraz występy dzieci z Publicznych Przedszkoli Samorządowych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie zwołana z okazji Dnia Dziecka.

Dzień Dziecka nad zalewem Szałe

W dniu 27 maja gościliśmy na uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Impreza odbywała się w ośrodku nad zalewem Szałe. Dzień Dziecka w Szałem, to wspólne przedsięwzięcie Miasta Kalisz, Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Starostwa Powiatowego w Kaliszu, burmistrza gminy Opatówek oraz Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Dla gości przygotowaliśmy nasze stoisko informacyjne na którym rozprowadzaliśmy materiały edukacyjne dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami. Odwiedzający mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na przygotowanych w tym celu tablicach magnetycznych. Każdy kto prawidłowo przeszedł to zadanie otrzymywał drobne materiały promocyjno-edukacyjne.

Mimo bardzo upalnego dnia odwiedziło nas mnóstwo rodzin. Dzieci ochoczo brały udział w zabawie. Dzielnie wspierała nas maskotka Łosia Czystosia, która stanowiła atrakcję szczególnie dla najmłodszych.

Zapraszamy do galerii.

XIII finał Festiwalu Recyklingu w Sieradzu

20. maja na Placu Teatralnym Urząd Miasta w Sieradzu po raz kolejny zorganizował piknik rodzinny „Sieradz Bierze Oddech” połączony z XIII finałem Festiwalu Recyklingu. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, tradycyjnie uczestniczył w tym wydarzeniu. Na Placu Teatralnym mieliśmy swoje stanowisko edukacyjno–informacyjne, a nasi pracownicy za pomocą Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych (MPZOP) odbierali odpady dostarczone przez mieszkańców Sieradza.

Akcja odbierania odpadów trwała cały tydzień poprzedzający finał Festiwalu recyklingu na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (SPO) na której zlokalizowany jest Punkt Selektywpnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy Sieradza podczas Festiwalu Recyklingu dostarczali do PSZOK-a puszki aluminiowe, baterie, odpady problemowe i niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za które otrzymywali ekologiczna walutę - ekodukaty uprawniającą do odbioru nagród w dniu finału. W trakcie Festiwalu Recyklingu, SPO odwiedziło ponad 270 osób natomiast z MPZOP skorzystało 180 osób. W sobotę 20 maja na placu przed Teatrem Miejskim odbył się finał XIII Festiwalu Recyklingu, powiązany z konkursami dla dzieci i młodzieży ze szkół sieradzkich oraz wydawaniem nagród za przekazane odpady, którymi tradycyjnie już były sadzonki roślin, ekologiczne torby zakupowe, koszulki z nadrukiem i żarówki energooszczędne.

Podczas finału Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przygotował stoisko na którym dostępne były materiały edukacyjne, a w drobnych konkursach można było otrzymać gadżety firmowe o treści ekologicznej. Najmłodszym uczestnikom akcji czas umilały nasze firmowe maskotki SMOK i Łoś Czystoś.

Podczas XIII edycji Festiwalu Recyklingu przyjęliśmy od mieszkańców dużą ilość odpadów:

 • Baterie: 1,936 Mg
 • Puszki aluminiowe: 0,520 Mg
 • Odpady problemowe: 1,072 Mg
 • ZSEiE: 13,542 Mg

Zapraszamy do galerii.

Raport z przebiegu Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2017

W tegorocznym „Konkursie Zbiórki zużytych Baterii (ZzB) 2017” wzięło udział 25 Prowadzących miejsca odbioru (PMO) z 12 Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 5 579 uczestników Konkursu (ZzB) 2017 zebrało łącznie 3 391 kg Zużytych Baterii.

Nagroda główna Konkursu (ZzB) 2017 – jednodniowa wycieczka o tematyce ekologicznej przypadła Szkole Podstawowej Nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu. Szkoła ta zebrała największą ilość zużytych Baterii ogółem, zebraną przez Prowadzącego miejsce odbioru (PMO): (przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną, zespół szkół, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy) w przeliczeniu na jedną osobę (przedszkolaka/ ucznia/wychowanka) – 2,058 kg/os.

Raport KZzB 2017

Interpelacja nr 10708 do ministra środowiska

W dniu 01-03-2017 r. złożono interpelację do ministra środowiska w sprawie skutków rozporządzenia dotyczącego szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W dniu 29 grudnia 2016 roku Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2017 roku, pod pozycją 19. Rozporządzenie to ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oczekuję się odpowiedzi na następujące pytania... Treść pytań i odpowiedzi dostępne są na stronie Sejmu RP.

Szkolenie w Orlim Stawie

W dniu 21 lutego 2017 roku w Sali edukacyjnej Zakładu „Orli Staw” odbyło się szkolenie dla pracowników gmin regionu X wg WPGO. Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatowej i dotyczyło zasad sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok. Szkolenie otworzył i moderował Pan Daniel Tylak (Przewodniczący Zarządu Związku).

W pierwszej części spotkania Pan Tomasz Kaczmarek (z-ca kierownika działu Logistyki i Ochrony Środowiska) przedstawił i omówił nowe wzory sprowadzań określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. A Pani Magdalena Poroś (Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych) omówiła nowe zasady dotyczące sporządzania dokumentacji na potrzeby przetargu na wyłanianie podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy.

Podobne szkolenia realizowane są corocznie, dzięki temu pracownicy gminni mogą skorzystać z bezpłatnej i fachowej wiedzy.

Certyfikat dla środowiska

W styczniu 2017 roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” po raz kolejny odnowił certyfikat potwierdzający spełnianie przez niego wymagań normy PN EN ISO 14001:2005.

Celem wdrożenia systemu zaradzania środowiskowego (SZŚ) jest uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej. Dlatego też należy okresowo przeglądać i oceniać SZŚ w celu identyfikowania możliwości doskonalenia.

Wdrożony i działający w Związku System Zarządzania Środowiskowego został poddany zatem okresowej ocenie i weryfikacji przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Przeprowadzony audyt nadzoru potwierdził zgodność działania systemu z normą ISO 14001. Podczas spotkania podsumowującego audyt, poza omówieniem systemu, podkreślono dodatkowo pozytywne aspekty działań realizowanych przez Związek takie jak:

 • planowanie nowych inwestycji pro środowiskowych,
 • kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

a także zaangażowanie kadry Związku w przestrzeganie zasad ochrony środowiska i doskonalenie systemu.

ISO 14001:2005 jest jednym z narzędzi poprzez które Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” eksploatując Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz Stację Przeładunkową Odpadów w Sieradzu, minimalizuje negatywne efekty swojej działalności oraz maksymalizuje pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Weryfikacja systemu oraz nadzór jednostki certyfikującej jest standardową procedurą potwierdzającą prawidłowe działania Związku (ZUOK „Orli Staw” i SPO w Sieradzu) w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Inauguracja XIII Kaliskiej Przygody z Odpadami – 29 listopada 2016 roku

Organizatorzy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, serdecznie zapraszają nauczycieli z terenu południowej Wielkopolski na konferencję inaugurującą XIII edycję projektu edukacyjnego Kaliska Przygoda z Odpadami. W tym roku tematem przewodnim jest „SZKŁO”. Konferencja pt.„RECYKLING SZKŁA” odbędzie się 29 listopada 2016 roku w siedzibie naszego Ośrodka w auli na parterze. Początek konferencji o godz. 15.00. Po konferencji zapraszamy na warsztaty„Zamień stare słoiki na świeczniki” pokazujące i uczące tworzenia świeczników ze starych słoików. Więcej informacji

Jak zwykle zapraszamy do odwiedzenia zakładu w Orlim Stawie i skorzystania ze ścieżki edukacyjnej.

Formularz zgłoszenia udziału | Zaproszenie.

Szklana Statuetka dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w XVII edycji konkursu o Puchar Recyklingu

Podczas XVII finału Konkursu o Puchar Recyklingu odbywającego się 10 października w Poznaniu Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został uhonorowany Szklaną Statuetką w kategorii Lider Recyklingu.

Nagrody wręczano w trakcie uroczystości odbywającej się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas Gali Kongresu Envicon 2016 otrzymaliśmy także nagrodę w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce”. Konkurs jest nową inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W konkursie nagradzane są podmioty wyróżniające się w nagrodzonych wcześniej kategoriach w Województwie Wielkopolskim. W imieniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” nagrody odebrał Pan Piotr Szewczyk, Dyrektor ZUOK „Orli Staw”.

Celem Konkursu o Puchar Recyklingu jest wyłonienie i nagrodzenie, spośród zgłoszonych podmiotów tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Uczestniczą w nim: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki międzygminne i związki powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie.

Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w tak zaszczytnym gronie laureatów Konkursu oraz, że nasza praca i wieloletnie działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska zostały pozytywnie ocenione.

Zapraszamy na stronę portalu komunalnego, gdzie można znaleźć więcej informacji nt. Gali Kongresu Evicon 2016 oraz obejrzeć fotorelację z wydarzenia.

XII Festiwal Recyklingu w Sieradzu

Od 26 września do 1 października br. Urząd Miasta w Sieradzu, przy współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, po raz dwunasty zorganizował Festiwal Recyklingu. Akcja zbierania odpadów realizowana była w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na  Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, należącej do ZKG. Mieszkańcy Sieradza podczas Festiwalu Recyklingu dostarczali do PSZOk-a puszki aluminiowe, szkło, baterie, opony, odpady problemowe i niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za które otrzymywali ekodukaty na odbiór nagród.

W trakcie trwania Festiwalu SPO odwiedziło ponad 330 osób natomiast z MPZOP skorzystało 227 osób. W sobotę 1 października na placu przed Teatrem Miejskim odbył się finał Festiwalu, powiązany z konkursami i wydawaniem nagród za przekazane odpady, którymi tradycyjnie były sadzonki roślin, ekologiczne torby zakupowe, koszulki, żarówki energooszczędne. Podczas finału ZKG przygotował stoisko na którym rozprowadzane były materiały edukacyjne, a w drobnych konkursach można było otrzymać gadżety firmowe. Najmłodszym uczestnikom akcji czas umilały nasze maskotki SMOK i Łoś Czystoś.

Łącznie w tych dniach odebraliśmy od mieszkańców:

 • Puszki0,440 Mg
 • Opony6,640 Mg
 • Baterie2,274 Mg
 • ZSEiE7,495 Mg
 • Problemowe0,537 Mg

Zapraszamy do galerii.

Dzień Otwarty Zakładu "Orli Staw"

W sobotę 17 września w związku z obchodami 10-lecia ZUOK "Orli Staw" zorganizowany został dzień otwarty. Wzorem lat poprzednich dla zwiedzających przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Aktywnie uczestniczyli oni w przygotowanych konkursach z licznymi nagrodami, pokazach doświadczeń i oczywiście w sesjach fotograficznych z maskotką zakładu - Łosiem Czystosiem. Najmłodsi mogli spędzić czas na dmuchańcach i umalować z fantazją swoje buzie.

Bardzo wiele osób skorzystało z możliwości oddania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa sprzętu transportowego, zobaczyć z bliska można było: ładowarki, samochody do przewozu kontenerów i oczywiście śmieciarkę. Goście w towarzystwie pracownika zakładu zwiedzali zakład zapoznając się z technologią funkcjonowania jego instalacji. Wszystko sprzyjało wspaniałej zabawie, a zwłaszcza piękna i słoneczna pogoda, która naprawdę dopisała.

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego zakładu.

Zapraszamy do galerii.

X-lecie Zakładu "Orli Staw"

W dniu 9 września w auli UAM w Kaliszu świętowaliśmy 10-lecie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. W uroczystości uczestniczyło grono znamienitych gości, reprezentujących władze wojewódzkie i powiatowe, Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu, kaliski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, miasta i gminy członkowskie ZKG, przedsiębiorców, biorących udział w budowie zakładu oraz dostawców i odbiorców odpadów a także inne osoby, których udział i zaangażowanie przyczyniły się do powstania „Orlego Stawu” i jego wzorowego funkcjonowania.

Na spotykaniu była obecna cała załoga Orlego Stawu wraz z dyrekcją i kierownictwem. Gości przywitał Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Prezydent Kalisza, Pan Grzegorz Sapiński. Następnie Przewodniczący Zarządu Związku, Pan Daniel Tylak przedstawił gościom historię oraz idee powstawania związków komunalnych w Polsce, w tym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

O koncepcji, historii realizacji i technicznych aspektach budowy zakładu w Orlim Stawie opowiadał, kierujący jego budową a obecnie jego Dyrektor, Pan Piotr Szewczyk. W kolejnych wystąpieniach kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych omawiali szczegółowiej zakres działania i pracę swoich działów. O odnotowanych sukcesach i przyznanych nam nagrodach oraz specyficznych aspektach działalności Związku i Zakładu mówiła Pani Justyna Grzelak - Zastępca Dyrektora Zakładu.

Po prelekcjach pracowników Związku głos zabrali przedstawiciele zaproszonych gości, którzy składali gratulacje i pamiątkowe dyplomy na ręce Przewodniczącego Zarządu Związku oraz Dyrektora Zakładu. Elementem artystycznym i zwieńczeniem uroczystości był koncert Marzeny Ugornej – pochodzącej z gminy Ceków utalentowanej wokalistki wraz z zespołem. Zaprezentowała ona swój autorski program „Blues”.

Zarząd Związku oraz Dyrekcja Zakładu dziękują wszystkim gościom za udział, w tak ważnym i napawającym nas dumą, spotkaniu jubileuszowym. Składamy podziękowania za słowa uznania dla naszych dotychczasowych osiągnięć, które padły z ust osób osobiście zaangażowanych w gospodarkę odpadami w Wielkopolsce i województwie łódzkim. Dziękujemy za gratulacje oraz przekazane nam pamiątkowe listy i okolicznościowe upominki.

Uprzejmie informujemy, że kontynuacją obchodów jubileuszu dziesięciolecia Zakładu będą „Dni Otwarte” w Orlim Stawie, w dniu 17 września w godz. 10.00–16.00, na które serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do galerii.

Piszą o nas: www.kalisz.pl | www.faktykaliskie.pl | www.kalisz.naszemiasto.pl | www.marzenawodzinska.pl | www.facebook.com/FundacjaRecal | www.sieradz.naszemiasto.pl | www.powiat-sieradz.pl | www.wroblew.pl | www.portalkomunalny.pl | www.sozosfera.pl | www.rc.fm

Dni Otwarte w Orlim Stawie

Zapraszamy 17 września br. (sobota) do naszego zakładu na Dzień Otwarty. Od godziny 10:00 czekać będzie na Was wiele atrakcji:

 • Zwiedzanie Zakładu
 • Ścieżka edukacyjna
 • Spotkanie z Łosiem Czystosiem
 • Ekologiczne pokazy i warsztaty
 • Zamki dmuchane
 • Zjeżdzalnie
 • Pokaz sprzętu transportowego
 • Plac zabaw dla najmłodszych
 • Nauka segregacji odpadów
 • Konkursy z nagrodami
 • Malowanie buziek

Dodatkowo, w tym dniu prowadzić będziemy zbiórkę odpadów niebezpiecznych i elektrosprzętu. Przyjedźcie z rodzinami, powiadomcie znajomych i spędźmy miło czas. Do pobrania plakat promujący wydarzenie.

Komisja Rady Miejskiej Kalisza w trosce o środowisko

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza obradowała wczoraj w siedzibie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Dzięki wyjazdowemu spotkaniu uczestnicy komisji mogli zapoznać się z funkcjonowaniem obiektu.

W obradach uczestniczyli: Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza; Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza; wiceprezydent Piotr Kościelny; wiceprzewodniczący Edward Prus; Irena Sawicka, skarbnik Miasta; radni; Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina"; przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz reprezentanci rad osiedli. W dyskusji wziął udział także Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Zapraszamy do pełnej treści artykułu dostępnej na stronie miasta Kalisza.

Sieradz bierze oddech

16 czerwca 2016 roku w Teatrze Miejskim w Sieradzu odbyła się konferencja pt. "Sieradz bierze oddech". Głównym celem projektu „Sieradz bierze oddech” – jak przedstawia magistrat - jest przybliżenie wiedzy mieszkańcom o stanie jakości powietrza na terenie miasta Sieradza i wskazanie niezbędnych działań w zakresie poprawy jakości powietrza oraz życia mieszkańców. Inicjatorom zależy ponadto na zwiększeniu świadomości i zachęcenia do właściwych działań we własnym zakresie.

W programie konferencji przewidziano m.in. wystąpienie przedstawiciela ZKG, który przybliżył tematykę prawidłowego postępowania z odpadami w kontekście emisji do powietrza. Prezentację pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi a emisja do środowiska” przedstawił Pan Tomasz Kaczmarek – z-ca kierownika dz. logistyki i ochrony środowiska w ZUOK „Orli Staw”. W prezentacji podkreślona została rola funkcjonującej od 2010 roku w Sieradzu - Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, jako elementu poprawiającego efektywność ekonomiczną i ekologiczną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w regionie.

XVIII Rajd Ekologiczno–Przyrodniczy

Rajd 2016

W dniu 4 czerwca 2016 roku na terenie Zespołu Szkół w Cekowie odbył się XVIII Rajd Ekologiczno – Przyrodniczy oraz podsumowanie XII Kaliskiej Przygody z Odpadami. Organizatorem Rajdu był Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W Rajdzie uczestniczyły pięcioosobowe drużyny uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z nauczycielami, łącznie 240 osób. Tegoroczny Rajd odbywał się pod tytułem „Arka Noego-razem uratujemy świat”. Równolegle w budynku szkoły trwało uroczyste podsumowanie XII Kaliskiej Przygody z Odpadami. Akcja prowadzona jest wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Ma ona na celu pomóc szkołom, nauczycielom, uczniom w zrozumieniu konieczności i praktykowaniu zwyczaju segregacji odpadów u źródła.

Nagrody wyróżnionym placówkom wręczali Pan Jan Bartczak Dyrektor ODN Kalisz i Pan Daniel Tylak Przewodniczący Zarządu ZKG. Na koniec dla wszystkich uczestników teatr Pozytywka z Krakowa wykonał spektakl pt. „ELEKTROMISJA". Podczas występu artyści angażowali widownię w liczne konkursy z nagrodami. Podsumowaniem zmagań rajdowych było wręczenie zwycięskim drużynom pucharów, dyplomów, sprzętu sportowego i innych nagród.

Zapraszamy do galerii.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi we Francji

W dniach 10-12 maja br. Zarząd Związku Komunalnego Gmin odbył wizytę techniczną w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Francji. W trakcie wyjazdowego posiedzenia Członkowie Zarządu Związku mieli okazję zapoznać się nie tylko z nowoczesnymi technologiami przetwarzania odpadów, ale także poznać wnikliwie organizację systemu zbierania i przetwarzania odpadów. Elementem wizyty było także zapoznanie się z działaniem PSZOK-u wraz z punktem naprawy i rewitalizacji produktów które nie stają się odpadem ale ponownie wracają do użycia - czytaj dalej »

Zapraszamy do galerii.

Dziś 11 maja - Dzień bez śmiecenia

Ilu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nawet zwykłe, pozornie nieistotne, codzienne decyzje mają znaczenie? Kto z nas wie dlaczego należy opróżniać kartony po mleku i słoiki przed wyrzuceniem? Ilu z nas potrafi odpowiedzieć, o czym informują symbole umieszczone na opakowaniach produktów, które użytkujemy i ma świadomość, że oznaczenie ma znaczenie?

Nie śmiecąc chronisz środowisko i szanujesz naszą wspólną przestrzeń życiową – pamiętaj o tym przez cały rok! A jak świętować 11 maja? Warto włączyć się w działania związane z Dniem Bez Śmiecenia. Zobacz, co możesz zrobić, sprawdź w Wydarzeniach czy są organizowane działania w Twojej okolicy lub sam stań się organizatorem. Podziel się kartką, polub nasz fanpage na Facebooku i włącz w akcję innych!

linki: dzienbezsmiecenia.pl | facebook.com/dzienbezsmiecenia.

Raport z przebiegu Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2016

Pliki do pobrania: Raport z przebiegu Konkursu | Regulamin Konkursu.

Badania powietrza po procesie intensywnego kompostowania

W dniu 21 marca 2016r. na terenie Zakładu „Orli Staw” odbyły się badania porównawcze z poboru i analizy próbek powietrza po procesie intensywnego kompostowania. W badaniach udział wzięły cztery laboratoria badawcze: 2 laboratoria WIOŚ w Poznaniu – z delegatur w Lesznie i Koninie, Laboratorium Badań Środowiskowych EKOLOGIS s.c. we Wrocławiu oraz laboratorium EKOANALITYKA Jerzy Sternal z Leszna.

Badanie objęte jest wymaganiami wewnętrznej kontroli jakości badań i służy porównaniu wyników otrzymywanych przez poszczególnych uczestników pomiarów. Zastosowane w kompostowni ZUOK „Orli Staw” rozwiązania technologiczne w postaci odpowiedniego układu wentylacji umożliwiły pobór reprezentatywnych prób do dalszych badań. Współpraca z jednostkami badawczymi stanowi jeden z aspektów na drodze do doskonalenia metod ograniczania emisji do środowiska w związku z funkcjonowaniem instalacji ZUOK „Orli Staw”.

Osobami odpowiedzialnymi za sprawne wykonanie badań byli: Pan Krzysztof Całujek – kierownik pracowni LL Laboratorium WIOŚ w Lesznie – jako przedstawiciel laboratoriów i Pan Tomasz Kaczmarek ze strony ZUOK „Orli Staw”.

Zapraszamy do galerii.

Konkurs - Logotyp Kaliskiej Przygody z Odpadami

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu serdecznie zapraszają do udziału w konkursie, którego celem jest wybranie znaku wizualizacji graficznej (logotyp) Kaliskiej Przygody z Odpadami. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół i przedszkoli z gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Logotyp będzie elementem systemu identyfikacji wizualnej konkursu plastycznego "Kaliska Przygoda z Odpadami". Wykorzystywany będzie m.in.: podczas lokalnych akcji ekologicznych, na plakatach, papierze firmowym, wizytówkach, drukach wydawniczych, prezentacjach multimedialnych, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach itp.

Pliki do pobrania: Regulamin konkursu.

XII Kaliska Przygoda z odpadami

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym pt.: "Kreatywny recykling - drugie życie odpadów". Celem konkursu jest uświadomienie uczniom oraz ich opiekunom, jak bardzo istotny jest problem segregacji i zapobiegania powstawaniu odpadów, a jednocześnie mobilizacja uczniów do twórczego myślenia oraz kształtowania właściwej postawy i świadomości ekologicznej.

Pliki do pobrania: Regulamin konkursu.

Rady na odpady Łosia Czystosia

W dniu 11 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu odbyły się zajęcia dla uczniów uczęszczających do pierwszych klas. W zajęciach dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi wzięło udział pięć grup. Dzieci wysłuchały prezentacji, obejrzały film animowany pt. „Rady na odpady”, a następnie mogły sprawdzić swoją wiedzę z zakresu segregacji odpadów z pomocą specjalnie przygotowanych plansz imitujących kosze. Na koniec spotkania każda grupa pierwszoklasistów wykonała pamiątkowe zdjęcie z Łosiem Czystosiem, który wzbudził niemałą sensację wśród uczestników spotkania.

Zapraszamy do galerii.

Szkolenie pracowników gmin członkowskich Związku

W dniu 29 lutego 2016 roku w Sali edukacyjnej zakładu „Orli Staw” odbyło się szkolenie dla pracowników gmin członkowskich ZKG. Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatowej i dotyczyło wykonywania sprawozdań z gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok. Z ramienia Związku szkolenie przeprowadzili Pani Magdalena Poroś kierownik działu Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Pan Tomasz Kaczmarek Z-ca kierownika działu Logistyki i Ochrony Środowiska. Podobne szkolenia realizowane są corocznie, dzięki czemu pracownicy gminni mogą skorzystać z bezpłatnej i fachowej wiedzy na terenie ZKG.

Odnowienie Certyfikatu ISO 14001:2005

W styczniu 2016 roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” po raz kolejny odnowił certyfikat potwierdzający spełnianie przez niego wymagań normy PN EN ISO 14001:2005. Norma ta zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych organizacji. Jej podstawowym zadaniem jest wspomaganie monitoringu i kontrola ochrony środowiska oraz zapobieganie emisjom zanieczyszczeń do środowiska. Certyfikat to nie tylko potwierdzenie spełniania wielu wymagań ale także wiele korzyści zarówno dla środowiska naturalnego jak i jednostki, która go posiada.

Wdrożony i działający w Związku System Zarządzania Środowiskowego został poddany okresowej ocenie i weryfikacji przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Przeprowadzony audyt nadzoru potwierdził zgodność działania systemu z normą ISO 14001. Podczas spotkania podsumowującego audyt poza omówieniem systemu podkreślono dodatkowo pozytywne aspekty działań realizowanych przez Związek takie jak: wysoki poziom odzysku surowców wtórnych z odpadów, kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także zaangażowanie kadry Związku w przestrzeganie zasad ochrony środowiska i doskonalenie systemu. ISO 14001:2005 jest jednym z wielu narzędzi poprzez które Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” eksploatując Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz Stację Przeładunkową odpadów w Sieradzu, minimalizuje negatywne efekty swojej działalności oraz maksymalizuje pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Weryfikacja systemu oraz nadzór jednostki certyfikującej jest standardową procedurą potwierdzającą prawidłowe działania Związku oraz ZUOK „Orli Staw” w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

O wydarzeniu piszą również: www.sozosfera.pl

Przedstawiciele samorządów z Ukrainy gościnnie w OS

W dniu 20 listopada 2015 roku zakład „Orli Staw” odwiedzili goście reprezentujący jednostki samorządowe z Ukrainy. W składzie delegacji pojawili się przedstawiciele obwodów: Żytomierskiego, Mikołajewskiego, Sumskiego, Chmielnickiego i Czerniowieckiego.

Wizyta rozpoczęła się od prezentacji dotyczącej powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowy i eksploatacji zakładu w Orlim Stawie. Informacji przybyłym gościom udzielali Przewodniczący Zarządu Związku Pan Daniel Tylak, Dyrektor ZUOK „Orli Staw” Pan Piotr Szewczyk oraz Wicedyrektor ZUOK „Orli Staw” Pani Justyna Grzelak. Następnie delegacja zwiedziła teren zakładu, aby szczegółowo zapoznać się z jego obiektami. Goście poświęcili wiele uwagi stosowanym rozwiązaniom technologicznym oraz zrealizowanym w tym roku inwestycjom.

Wizyta miała na celu pokazanie polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, roli samorządu w tym systemie jak też przybliżenie kwestii technicznych i ekonomicznych jego funkcjonowania. Spotkanie było okazją do nawiązania roboczych kontaktów oraz wymiany doświadczeń, zostało zrealizowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2015.

Zapraszamy do galerii.

Minister w Orlim Stawie

5 listopada wizytę w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” złożył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan Janusz Ostapiuk. Pobyt rozpoczęło spotkanie w którym uczestniczyli Przewodniczący Zarządu ZKG Pan Daniel Tylak, Dyrektor i Wicedyrektor ZUOK „Orli Staw”, Pan Piotr Szewczyk oraz Pani Justyna Grzelak. W spotkaniu uczestniczył także Wójt gminy Ceków Kolonia na terenie której zlokalizowany jest ZUOK „Orli Staw” Pan Mariusz Chojnacki. W jego trakcie minister zapoznał się z historią i obecną działalnością ZKG oraz strukturą organizacyjną i pracą zakładu. Zapoznał się także z realizowanymi w ostatnim czasie inwestycjami oraz planami inwestycyjnymi na przyszłość. Omówiono wdrażanie reformy odpadowej w gminach należących do Związku oraz problemy jakie Związek napotkał w trakcie jej wdrażania. Dużo czasu poświęcono propozycjom zmian w systemie gospodarki odpadami w świetle nowych wymagań Komisji Europejskiej dążącej do realizacji idei gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy).

Następnie gość zwiedził Zakład w tym najnowsze jego elementy oddane do użytku we wrześniu br. czyli kwaterę składowania nr 2 oraz jednostkę kogeneracyjną z modułem odzysku ciepła, wykorzystywanego do ogrzewania Zakładu. Minister pozytywnie ocenił naszą dotychczasową działalność i życzył kolejnych sukcesów przy nowych wyzwaniach oraz realizacji nowych zadań inwestycyjnych mających wpływ nie tylko na wzrost wydajności Zakładu i standardy ochrony środowiska, ale także na warunki pracy załogi ZUOK „Orli Staw”.

Zapraszamy do galerii.

„Tygrys Recyklingu” i „Srebrna Puszka” dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w XVI edycji konkursu o Puchar Recyklingu

XVI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Izby Ekologii oraz Związku Miast Polskich. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie, spośród zgłoszonych podmiotów tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Uczestniczą w nim: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki międzygminne i związki powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie.

» Przejdź do artykułu »

"Piłki za puszki"

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został oficjalnym partnerem fundacji RECAL w zakresie realizacji projektu „Piłki za Puszki. Na ośmiu boiskach typu „Orlik”, zlokalizowanych na obszarze gmin członkowskich ZKG "CMCG", rozstawiono specjalne pojemniki przeznaczone do zbiórki puszek aluminiowych. Każde zebrane w ten sposób 15 kg puszek będzie wymieniane na piłki sportowe wykorzystywane później przez dzieci i młodzież korzystającą z tychże obiektów sportowych.

Główną ideą projektu jest połączenie dwóch ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, sportu i ochrony zasobów naturalnych. Aktywność fizyczna pozwala zachować zdrowie każdego uprawiającego sport. Recykling oszczędza zasoby naturalne, jak również przyczynia się do utrzymania środowiska w dobrej kondycji. Obie idee są myślą przewodnią projektu "Piłki za puszki".

Akcja została zainaugurowana w Turku i Kaliszu. 20 października w Turku na terenie Szkoły podstawowej nr 5 im. UNICEF, uczestniczyli w niej przedstawiciel UM Turek Pani Joanna Misiak-Kędziora, dyrektor i wicedyrektor szkoły podstawowej nr 5, Panie Zdzisława Kośla i Emilia Andrzejewska-Helt oraz dyrektor ZUOK ORLI Staw Piotr Szewczyk. 22 października w Kaliszu na Orliku przy ulicy Podmiejskiej. Wzięli w niej udział prezydent Grzegorz Sapiński, wiceprezydent Piotr Kościelny, przedstawiciele ZUOK „Orli Staw” na czele z dyrektorem Piotrem Szewczykiem oraz Mirosław Przybyła, dyrektor OSRiR w Kaliszu. Na uroczystościach obecna była również młodzież szkolna, która wzięła aktywny udział w przygotowanym konkursie piłkarskim z nagrodami. Nad wszystkim czuwał Pan Jacek Wodzisławski prezes fundacji RECAL.

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej www.recal.pl

Zapraszamy do galerii.

O wydarzeniu piszą również: www.facebook.com/FundacjaRecal | www.turek.net.pl | www.kalisz.pl | www.naszrynek.pl | www.iturek.net | www.sp5.turek.net.pl | www.sozosfera.pl | www.osir.malanow.pl | www.calisia.pl.

Kaliska Przygoda z Odpadami

Kaliska Przygoda z Odpadami - XII edycja projektu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” serdecznie zapraszają nauczycieli na inaugurację "Kaliskiej Przygody z Odpadami" - XII edycji projektu. Konferencja i warsztaty odbędą się 26 października 2015 roku o godz. 14.30 w siedzibie ODN ul. Wrocławska 182 w Kaliszu. Chętnych prosimy o elektroniczną rejestrację w ISOS, symbol PE/02/01. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji udziela Danuta Iwona Grzanka, danuta.grzanka@odn.kalisz.pl, tel. +48 627676309.
Plakat informacyjny.

XII Kaliska Przygoda z Odpadami „Kreatywny recykling” - podsumowanie.

O wydarzeniu piszą również: www.zielonalekcja.pl.

KONKURS - zbiórka zużytych baterii 2016

Regulamin Zbiórki Zużytych Baterii 2016

Nowa inwestycja gotowa do przekazania do eksploatacji

Na terenie zakładu w Orli Stawie do użytku oddana została kwatera nr 2 składowania odpadów oraz jednostka kogeneracyjna zasilana biogazem ze składowiska. Uroczyste otwarcie odbyło się 18 września 2015r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz 21 gmin członkowski ZKG oraz zaproszeni goście w tym reprezentująca Urząd Marszałkowski w Poznaniu Pani Mariola Gorniak Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Obecni byli także prezesi firm dostarczających odpady do „Orlego Stawu” oraz wykonawcy inwestycji. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł prawie 13,5 mln zł. Źródłem finansowania były środki własne ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

» Przejdź do artykułu »
Dni Wróblewa z naszą ekoEdukacją

W dniu 5 lipca na specjalne zaproszenie wójta gminy Wróblew, Pana Tomasza Woźniaka gościliśmy na uroczystości obchodów dnia Wróblewa. Impreza odbywała się w Słomkowie Suchym. Tradycyjnie już dla gości przygotowaliśmy nasze stoisko informacyjne na którym rozprowadzaliśmy materiały edukacyjne dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami. Odwiedzający mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów w opracowanej przez nas grze komputerowej. Każdy kto prawidłowo przeszedł poziom gry otrzymywał drobne materiały promocyjne. Tym którzy mieli niewielkie problemy przy tym zadaniu pomagali nasi pracownicy. Mimo bardzo upalnego dnia dzielnie wspierały nas nasze maskotki Łosia Czystosia i SMOK-a, które stanowiły atrakcję szczególnie dla najmłodszych.

Zapraszamy do galerii.

XI Festiwal Recyklingu w Sieradzu

W dniach 15-20 czerwca br. Urząd Miasta w Sieradzu, przy współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, po raz jedenasty zorganizował Festiwal Recyklingu. Pięciodniowa akcja zbierania odpadów realizowana była w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, należącej do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy Sieradza mogli dostarczać podczas Festiwalu Recyklingu do PSZOk-a puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe, baterie, opony, odpady problemowe i niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za które otrzymywali talony na odbiór nagród. Podczas pięciodniowej akcji do SPO odpady dostarczyło ponad 300 osób. Natomiast w dniu finału Festiwalu Recyklingu odbiór odpadów był zapewniony przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych. Łącznie zebrano ich ponad 12 ton. Sieradzanie wymienili na talony m.in. 459 kg puszek i innych odpadów aluminiowych, 1759 kg baterii, 916 kg nakrętek plastikowychi, 340 sztuk opon, 8862 kg elektro-odpadów i 457 kg odpadów niebezpiecznych i problemowych.

W sobotę 20 czerwca na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 10 odbył się Finał Festiwalu, powiązany z konkursami i wydawaniem nagród za przekazane odpady, którymi tradycyjnie były sadzonki roślin, ekologiczne torby zakupowe, koszulki, żarówki energooszczędne. Podczas finału ZKG przygotował stoisko na którym rozprowadzane były materiały informacyjne, a w drobnych konkursach można było wygrać gadżety firmowe. Najmłodszym uczestnikom akcji czas umilały nasze maskotki SMOK i Łoś Czystoś.

Zapraszamy do galerii.

Rajdowo i ekologicznie w Orlim Stawie

W dniu 23 maja 2015 roku na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbył się XVII Rajd Ekologiczno – Przyrodniczy oraz podsumowanie XI Kaliskiej Przygody z Odpadami. W Rajdzie uczestniczyły pięcioosobowe drużyny uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z nauczycielami, łącznie 140 osób. » Przejdź do artykułu »

Zapraszamy do galerii.
O wydarzeniu piszą również: www.spmilaczew.malanow.pl | www.iturek.net | www.g2.turek.pl | www.sozosfera.pl | www.faktykaliskie.pl

Recyklingowo

Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL dostarczyła dla uczestników XVII Rajdu Eklogiczno-Przyrodniczego Orli Staw 23.05.2015, napoje izotoniczne TAFISA 2015 w limitowanej serii aluminiowych puszek. Przez cały czas trwania imprez będzie prowadzona zbiórka pustych puszek po napojach, które trafią do recyklingu. » Przejdź do artykułu »

Zapraszamy do galerii.

Raport z przebiegu Zbiórki Baterii 2015

Spotkanie edukacyjne w sieradzkim zakładzie karnym.

W dniu 21 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Sieradzu odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami i poszanowania środowiska naturalnego pt. „Odpady nasza wspólna sprawa”. W spotkaniu uczestniczyli Piotr Szyszkiewicz i Artur Solon ze Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Coroczne spotkania organizowane wspólnie przez Służbę Więzienną i ZKG mają na celu utrwalenie wiedzy na temat właściwych działań związanych z szeroko rozumianą ochronę środowiska, a w szczególności z odpadami. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osadzonych.

Piszą o nas: www.sw.gov.pl.

Regionalna Konferencja dotycząca WPGO

W Tłokini Kościelnej odbyła się Regionalna Konferencja dotycząca Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele najważniejszych instytucji i firm związanych z gospodarką odpadami oraz samorządy i związki międzygminne. Więcej na stronie www.calisia.pl, w artykule poświęconym wydarzeniu.

Zapraszamy do naszej: galerii.

Delegacja z Koźminka

W dniu 12.03.2015 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie odwiedzili radni gminy Koźminek. Na czele delegacji stał wójt gminy Pan Andrzej Miklas. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej obejmującej tematykę powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowy i eksploatacji zakładu w Orlim Stawie. W tych kwestiach informacji udzielał Przewodniczący Zarządu ZKG Pan Daniel Tylak oraz Dyrektor Zakładu Pan Piotr Szewczyk. Następnie przybyli goście zwiedzili teren zakładu, aby szczegółowo zapoznać się z jego obiektami i stosowanymi technologiami.

Zapraszamy do naszej: galerii.

Kryształowy Związek

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zdobywcą prestiżowego tytułu „Kryształowy HIT Regionu 2014”. Organizowany po raz 20 konkurs promuje ciekawe rozwiązania i pomysły samorządów lokalnych oraz innych podmiotów. Zgodnie z jego regulaminem oceny zgłoszonych projektów dokonują starostowie, przedstawiciele samorządów gospodarczych, administracji samorządowej i państwowej. Zgłoszony przez nas projekt pt. Nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został wysoko oceniony przez kapitułę konkursu.

Przypomnijmy, że ZKG od prawie 10 lat eksploatuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Zakład stanowi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych i trafiają do niego wytwarzane odpady z terenu gmin członkowskich Związku. Ocena składała się z części merytorycznej i praktycznej. Sędziowie konkursu zapoznali się ze złożonym opisem projektu, a następnie we własnej osobie stawili się na terenie zakładu w Orlim Stawie aby zapoznać się szczegółowo z zasadami jego działania. Ocenie poddane zostały także inne rodzaje działalności Związku jak np. edukacja ekologiczna, które jako całokształt mają wpływ na płynnie prowadzoną gospodarkę odpadową w naszym regionie.

Statuetkę w imieniu ZKG odebrał Przewodniczący Zarządu Związku Pan Daniel Tylak. Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w tak zaszczytnym gronie firm i instytucji oraz, że nasze działania zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione.

Piszą o nas: www.sozosfera.pl, www.calisia.pl.

KONKURS plastyczny

Pliki do pobrania: Regulamin konkursu | Plakat.

Piszą o nas: www.sozosfera.pl

Certyfikat dla środowiska

W lutym 2015 roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” po raz kolejny odnowił certyfikat potwierdzający spełnianie przez niego wymagań normy PN EN ISO 14001:2005. Norma ta zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych organizacji. Jej podstawowym zadaniem jest wspomaganie monitoringu i kontrola ochrony środowiska oraz zapobieganie emisjom zanieczyszczeń do środowiska. Certyfikat to nie tylko potwierdzenie spełniania wszelkich wymagań ale także wiele korzyści zarówno dla środowiska naturalnego jak i jednostki która go posiada.

Wdrożony i działający w Związku System Zarządzania Środowiskowego został poddany okresowej ocenie i weryfikacji przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Przeprowadzony audyt potwierdził zgodność działania systemu z normą ISO 14001. Podczas spotkania podsumowującego audyt poza omówieniem systemu podkreślono dodatkowo pozytywne aspekty działań realizowanych przez Związek takie jak: wysoki poziom odzysku surowców wtórnych z odpadów, kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także  zaangażowanie kadry Związku w przestrzeganie zasad ochrony środowiska i doskonalenie systemu.

ISO 14001:2005 jest jednym z wielu narzędzi poprzez które Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” minimalizuje negatywne efekty swojej działalności oraz maksymalizuje pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Weryfikacja systemu oraz jego ponowna certyfikacja jest standardową procedurą potwierdzającą prawidłowe działania Związku oraz ZUOK „Orli Staw” w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Piszą o nas: www.sozosfera.pl

KONKURS - Zbiórka Baterii 2015

Wybory w Związku (kadencja 2014-2018)

W dniu 13 stycznia 2015 roku odbyło się pierwsze w nowej kadencji samorządu (2014–2018) posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie oraz przedstawiciele poszczególnych gmin, wyznaczeni przez ich Rady.

W czasie obrad w drodze wyborów obsadzono następujące funkcje:

  Zgromadzenie Związku

 • Przewodniczący Zgromadzenia Związku - Pan Grzegorz Sapiński (Prezydent Miasta Kalisza),
 • Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku:

 • Pan Grzegorz Ciesielski (Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków),
 • Pan Jan Serafiński (Burmistrza Gminy i Miasta Warta).

  Zarząd Związku

 • Przewodniczący Zarządu Związku - Pan Daniel Tylak,
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku - Pan Piotr Kościelny (Wiceprezydent Miasta Kalisza),
 • Członkowie Zarządu Związku:

 • Paweł Osiewała (Prezydent Miasta Sieradza),
 • Romuald Antosik (Burmistrz Miasta Turku),
 • Sebastian Wardęcki (Wójt Gminy Opatówek).

Łoś Czystoś w Nowych Skalmierzycach

W dniu 12 grudnia Łoś Czystoś odwiedził przedszkolaków "Jarzębinki" - Publicznego Przedszkola Nr 1 w Nowych Skalmierzycach. Dzieci dowiedziały się jak postępować z odpadami w przedszkolu i w domu. Takie spotkania zdecydowanie przyczyniają się do wzrostu świadomości przedszkolaków na temat problemów związanych z gospodarką odpadami. Zdobytą wiedzę przedszkolaki będą mogły wykorzystać w życiu codziennym.

Zapraszamy do galerii na stronie przedszkola.

SPOK w Sieradzu szkoli urzędników i studentów

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu zorganizowała dla urzędników Starostwa Powiatowego szkolenie dotyczące gospodarowania odpadami. W dniu wczorajszym Stację odwiedzili również studenci Politechniki Łódzkiej. Zapraszamy do galerii i przeczytania artykułu z tego wydarzenia na stronie Powiatu sieradzkiego.

Zapraszamy do naszej galerii: Urzędnicy Starostwa Powiatowego z Sieradza | studenci Politechniki Łódzkiej.

O wydarzeniu piszą również: www.radiolodz.pl | www.sozosfera.pl.

Biały Kruk w Orlim Stawie

Niebywałym refleksem wykazał się mistrz sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie. W trakcie segregacji makulatury pan Łukasz Werbiński dostrzegł książkę, która wzbudziła jego zainteresowanie, wobec czego postanowił wydobyć ją z linii sortowniczej. Wkrótce wyszło na jaw, że książka, którą pan Werbiński uratował okazała się być elementem cennej kolekcji.

Odzyskana książka pt. „Ziemia i morza, czyli Opis fizyki kuli ziemskiej” Ludwika Figuiera została wydana w 1873 roku. Dodatkowo książka zawiera pieczęć imienną z napisem „Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego” oraz autograf Zygmunta Zanożyńskiego autora tekstów w czasopiśmie Kaliszanin w latach 1874-1875 i redaktora „Noworocznika Kaliskiego na rok zwyczajny 1875”. Oczywiście cenne znalezisko zostało przekazane do Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. W specjalnym piśmie Wicedyrektor Książnicy Pani Ewa Andrysiak podziękowała za okazaną postawę Łukaszowi Werbińskiemu.

My również serdecznie gratulujemy Łukaszowi spostrzegawczości i zaangażowania nie tylko w pracę w ZUOK "Orli Staw" ale także w ochronę dóbr kultury - Zarząd i Współpracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”.

O wydarzeniu piszą również: www.faktykaliskie.pl | www.rc.fm | www.sozosfera.pl.

Łoś Czystoś edukuje przedszkolaków

W dniu 12 listopada br. Łoś Czystoś odwiedził dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu. Na spotkaniu dzieci dowiedziały się jak postępować z odpadami w przedszkolu i w domu. Jak zwykle, główną atrakcją dla dzieci była maskotka Łosia z Orlego Stawu.

Zapraszamy do galerii na stronie przedszkola.

Pożar w Orlim Stawie

W dniu 18 listopada w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Cekowie miał miejsce pożar. Symulacja pożaru była elementem ćwiczeń ratowniczo–gaśniczych zorganizowanych na terenie zakładu. W akcji brały udział jednostki z Państwowej Straży Pożarnej z Kalisza, OSP Kamień, OSP Przespolew, OSP Ceków oraz OSP Morawin. W ramach ćwiczeń zasymulowano pożar budynku administracyjnego oraz zmagazynowanych w zakładzie surowców wtórnych.

Po wybuchu pożaru niezwłocznie powiadomiono straż, przeprowadzono ewakuację pracowników a następnie przystąpiono do akcji gaśniczej. W trakcie akcji został ranny jeden z pracowników zakładu. Jednostka ratownicza udzieliła mu pierwszej pomocy, a następnie ewakuowano go z zagrożonej strefy.

Akcja miała na celu sprawdzenie dotychczas wypracowanych metod prowadzenia akcji gaśniczej oraz doskonalenie koordynacji jednostek ratowniczo-gaśniczych z przeszkolonymi w tym zakresie pracownikami zakładu. Jednym z celów ćwiczeń było sprawdzenie działania systemu dostarczania wody w miejsce pożaru. Sprawdzono także zakupiony ostatnio przez zakład sprzęt gaśniczy w tym dwa działka wodne i pompę z napędem spalinowym.

Zagrożenie pożarem w tego typu obiektach jest bardzo wysokie. Ze względu na ich specyfikę incydenty pożarowe zdarzają się bardzo często. Mając to na uwadze Dyrekcja zakładu duży nacisk kładzie na bezpieczeństwo pożarowe zakładu. Poza wyposażeniem w sprzęt, okresowo organizowane są ćwiczenia także z udziałem straży pożarnych.

Zapraszamy do galerii.

O wydarzeniu piszą również: www.pspkalisz.alte.pl | www.faktykaliskie.pl | www.sozosfera.pl.

Raport z przebiegu Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2014

W tegorocznym „Konkursie Zbiórki zużytych Baterii (ZzB) 2014” udział wzięło 40 Prowadzących miejsca odbioru (PMO) z 15 Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 10 090 uczestników Konkursu (ZzB) 2014 zebrało łącznie 3 623,0 kg Zużytych Baterii.

Pliki do pobrania: Raport z przebiegu Konkursu | Regulamin Konkursu.

Puchar Recyklingu - XV edycja konkursu.
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z nagrodami.

14 października 2014 roku w Poznaniu podczas targów POLEKO, wręczono najważniejsze nagrody w organizowanym od 2000 roku Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. To jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. ZKG reprezentował Pan Jacek Walczak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, Prezydent Miasta Sieradza.

Miło nam Państwa poinformować, że Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” otrzymał:

 • Dyplom Mistrza Edukacji Ekologicznej w kategorii Edukacja Ekologiczna,
 • Wyróżnienie w kategorii Rekordowy Karton.

Znaleźliśmy się również na liście pięciu podmiotów nominowanych do prestiżowego tytułu „Tygrysa Recyklingu” oraz otrzymaliśmy nagrodę finansową z WFOŚiGW w Poznaniu.

XV edycja Konkursu o Puchar Recyklingu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Izby Ekologii oraz Związku Miast Polskich. Celem organizowanego Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie, spośród zgłoszonych podmiotów tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. W Konkursie biorą udział: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki międzygminne i związki powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych. W kategorii Edukacja Ekologiczna, oprócz gmin i firm komunalnych, udział biorą szkoły, organizacje ekologiczne, parki krajobrazowe, parki narodowe, leśne kompleksy promocyjne, centra edukacji ekologicznej oraz firmy, którym zależy na budowaniu świadomości ekologicznej.

W tegorocznej XV edycji Konkursu startowało 74 uczestników. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” brał udział w zmaganiach jednostek obejmujących swoim działaniem tereny powyżej 100 tys. mieszkańców. Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w tak zaszczytnym gronie firm i instytucji oraz, że nasze działania zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione na arenie ogólnopolskiej.

Zapraszamy do galerii.

XI edycji projektu Kaliska Przygoda z Odpadami

27 października 2014 (poniedziałek) odbędzie się XI edycja projektu Kaliska Przygoda z Odpadami. W programie m.in. wykład nt. DZIEŃ PAPIERU I PAPIERNICTWA (Pan Jan Bałchan – Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju). Mamy nadzieję, że spotkanie zainteresuje koordynatorów szkolnych projektu „Kaliska Przygoda z Odpadami” oraz zachęci do udziału w projekcie w roku szkolnym 2014-2015. Spotkanie jest bezpłatne.

Oficjalna informacja oraz dodatkowa informacja na stronie www.odn.kalisz.pl

Otwarcie Sali Edukacyjnej SPO w Sieradzu

27 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie Sali edukacyjnej utworzonej na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu. Sala powstała przy współpracy z WFOŚiGW w Łodzi jako miejsce do pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Pracownia została nowocześnie wyposażona, a w jej skład wchodzą m.in. gry i filmy edukacyjne, tablice edukacyjne, tablica multimedialna, ruchoma makieta pokazująca system zbiórki odpadów z terenu gmin członkowskich ZKG z powiatu sieradzkiego.

Uroczystego otwarcia dokonali prezydent Sieradza Jacek Walczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Tomasz Olejnik, wójt gminy Wróblew Tomasz Woźniak, inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy i Miasta Warta Krzysztof Żubrowski, Krystyna Czechowska, zastępca kierownika Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Daniel Tylak, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Piotr Szewczyk, dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie.

Dla zaproszonych gości została przeprowadzona lekcja ekologii po której zwiedzali obiekty stacji. W trakcie uroczystości odbył się konkurs plastyczny z nagrodami na wykonanie muralu w którym uczestniczyły drużyny ze szkół z Miasta Sieradza, Gminy Sieradz, Wróblewa, Warty, Goszczanowa. Konkursowe rozgrywki umilał SMOK czyli oficjalna maskotka Stacji Przeładunkowej Odpadów.

Sala edukacyjna będzie dostępna dla grup szkolnych nieodpłatnie. Jeszcze w tym roku do listopada planowane są warsztaty dla około 2000 uczniów. Sala powstała dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Napisali o nas: www.radiolodz.pl | www.gazetaregionu.pl | www.sozosfera.pl | www.powiat-sieradz.pl | www.sieradz.com.pl | www.wfosigw.lodz.pl

Zapraszamy do galerii.


Sala edukacyjna na terenie SPO w Sieradzu - informacja o projekcie

 • Nazwa zadania: Wykonanie Sali edukacyjnej na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu
 • Wartość ogólna zadania: 176.298,00 PLN
 • Wartość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 100.000,00 PLN
 • Opis zadania: Sala edukacyjna stanowi element Edukacji Ekologicznej dla dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Projekt obejmuje wykonanie Sali, zakup pomocy dydaktycznych, przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl


Wizyta z Mołdawii w Orlim Stawie

W dniu 5 sierpnia 2014 roku ZUOK „Orli Staw” zwiedziła delegacja z Mołdawii. Wizyta w zakładzie rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej obejmującej tematykę powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowy i eksploatacji zakładu w Orlim Stawie. W tych kwestiach informacji udzielał Przewodniczący Zarządu ZKG Pan Daniel Tylak. Następnie przybyli goście zwiedzili teren zakładu, aby szczegółowo zapoznać się z jego obiektami i stosowanymi technologiami. Goście poświęcili wiele uwagi nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Spotkanie było okazją do nawiązania roboczych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.


Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu p.n. "Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"". Więcej informacji na stronie BIP w treści ogłoszenia .

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu p.n. "Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3". Więcej informacji na stronie BIP w treści ogłoszenia .

XVI Rajd Ekologiczno-Przyrodniczy w "Orlim Stawie"

W dniu 17 maja 2014 roku odbył się XVI Rajd Ekologiczno-Przyrodniczy. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, na Rajd przybyło 210 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 40 nauczycieli. Swoją przygodę uczestnicy rozpoczęli od "Ekoolimpiady", która odbyła się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Obejmowała ona rywalizację w zawodach zręcznościowo-ekologicznych w 10 konkurencjach uczących właściwego postępowania z odpadami.

Następnie uczestnicy wzięli udział w konkursie „Coś z niczego”, gdzie prezentowali przygotowane przez siebie prace. Ideą tego konkursu było wykonanie z odpadów przedmiotu, urządzenia o najbardziej ciekawym, śmiesznym, praktycznym lub fantazyjnym zastosowaniu w życiu codziennym i zaprezentowaniu go. W tym samym czasie na Sali edukacyjnej trwało podsumowanie X Kaliskiej przygody z odpadami oraz konkursu literackiego. Nagrody wręczali m.in. Pan Jan Bartczak dyrektor ODN Kalisz i Pan Daniel Tylak Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Po zmaganiach konkursowych przyszedł czas na spektakl pt. „Wielkie psotki małej Dorotki” w wykonaniu teatru „Pozytywka” z Krakowa. Podczas występu artyści angażowali widownię w liczne konkursy (z nagrodami) o tematyce ekologicznej. Czas biegł nieubłaganie i nadeszła pora posumowania wszystkich konkursów rajdowych. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy, sprzęt sportowy i inne ciekawe nagrody.

Z ramienia organizatorów dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w rajdzie (mimo pogody bo trochę padało), osobom zaangażowanym za pomoc przy jego realizacji i zapraszamy za rok.

Zapraszamy do galerii.

Dzień Otwarty „Orli Staw”

10 maja już po raz czwarty zorganizowano Dzień Otwarty ZUOK „Orli Staw”. Tym razem główną okazją było 10-lecie Polski w Unii Europejskiej. Jak w latach poprzednich odwiedziło nas wielu zwiedzających. Mnóstwo osób skorzystało z możliwości oddania odpadów niebezpiecznych, surowców wtórnych, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za który w zamian otrzymywali upominki. Najmłodsi aktywnie uczestniczyli w przygotowanych dla nich konkursach z nagrodami i innych atrakcjach. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa sprzętu transportowego. Na Sali edukacyjnej odbyło się uroczyste spotkanie któremu przewodniczył Pan Daniel Tylak –Przewodniczący Zarządu ZKG, na które przybyli przedstawiciele gmin członkowskich oraz inni zaproszeni goście.

       
logo 10 lat UE w Polsce, Dni Otwarte

10 maja 2014 roku, godz. 10:00 - 16:00. Orli Staw 2, 62-834 Ceków, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"

ATRAKCJE: zwiedzanie Zakładu • ścieżka edukacyjna • ekologiczne pokazy i warsztaty • pokaz sprzętu transportowego • zamki dmuchane, zjeżdzalnie • konkursy z nagrodami • spotkanie z Łosiem Czystosiem • plac zabaw dla najmłodszych • malowanie buziek

Przybyli zwiedzający otrzymają upominki w zamian za przywieziony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, surowce wtórne i odpady niebezpieczne, takie jak: baterie, żarówki, opakowania po farbach, czy środkach chemii gospodarczej.

››› Z A P R A S Z A M Y ‹‹‹Informujemy, iż dostępny jest nowy cennik, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Cennik dot. ustalenia wysokości cen i opłat za uslugi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urzadzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu p.n. "Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW". Więcej informacji na stronie BIP w treści ogłoszenia.

 

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu p.n. "Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA". Więcej informacji na stronie BIP w treści ogłoszenia.

 

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu p.n. "Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW - Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych- Zadanie nr 2". Więcej informacji na stronie BIP w treści ogłoszenia.

 

Goście z Ukrainy

W dniu 20 listopada 2013 roku zakład „Orli Staw” odwiedzili goście reprezentujący jednostki samorządowe oraz potencjalnych inwestorów z Ukrainy. W składzie delegacji pojawili się przedstawiciele ukraińskich obwodów: Ługańskiego, Winnickiego, Zakarpackiego i Iwano-Frankowskiego. Wizyta w zakładzie rozpoczęła się od prezentacji dotyczącej powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowy i eksploatacji zakładu w Orlim Stawie. Informacji przybyłym gościom udzielał Dyrektor ZUOK „Orli Staw” - Piotr Szewczyk oraz Przewodniczący zarządu związku - Daniel Tylak. Następnie delegacja zwiedziła teren zakładu, aby szczegółowo zapoznać się z jego obiektami i stosowanymi  technologiami. Wiele uwagi goście poświęcili rozwiązaniom z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Dużo uwagi poświęcono zbieraniu i zagospodarowywaniu odpadów. Omawiano także kwestie ekonomiczne budowy systemu. Spotkanie było okazją do nawiązania roboczych kontaktów oraz wymiany doświadczeń. Ukraina jako kraj przygotowujący się do integracji z Unią Europejską interesuje się nowoczesnymi  rozwiązaniami w dziedzinie ochrony środowiska co było głównym celem wizyty. ZUOK „Orli Staw” jest dla naszych wschodnich sąsiadów przykładowym rozwiązaniem tworzenia nowoczesnego systemu zagospodarowania odpadów z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

 
 • «
 •   Początek 
 •   Poprzednia 
 •   1 
 •   2  
 •   3  
 •   4
 •   Ostatnie  
 • »


Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu
KONKURSZbiórka zużytych baterii WAŻNA INFORMACJA

Wirtualny spacer

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2020 © Copyright