WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Modernizacja Zakładu

Aneks do umowy na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja ZUOK „Orli Staw” jako Regionalnego Centrum Recyklingu”

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 22 września 2020 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie realizowanego aktualnie przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Umowa o dofinansowanie Projektu (nr POIŚ.02.02.00-00-0017/17-00) została podpisana 23 października 2018 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą, a Beneficjentem: Związkiem Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Aneks do umowy w imieniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podpisali: Pan Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Zarządu ZKG oraz Pani Justyna Grzelak – Pełnomocnik Zarządu ZKG.

Podpisany aneks zwiększa całkowity planowany koszt Projektu netto z kwoty 96 268 698,69 zł do kwoty 117 199 018,71 zł oraz wydłuża (o 1 rok) do 2023 roku okres jego realizacji.

Zwiększenie kosztów realizacji Projektu spowodowane jest przede wszystkim zwiększeniem kosztów budowy nowoczesnej instalacji do biologicznego przetwarzania (fermentacji) zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów żywnościowych. Podpisany aneks zmienia również wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014-2020: z kwoty 53 221 719,60 zł do kwoty 79 695 332,73 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Celem bezpośrednim Projektu jest stworzenie w Orlim Stawie infrastruktury technicznej, pozwalającej na zdecydowaną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami oraz wypełnienie krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura Zakładu pozwoli na zagospodarowanie pełnego strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Wskutek realizacji projektu ZUOK Orli Staw będzie nowoczesnym centrum recyklingu o wysokim poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Zakład, zasilany będzie energią elektryczną wyprodukowaną z biogazu wytwarzanego w instalacji fermentacji metanowej. Wpisuje się to w światowe trendy postępowania z odpadami komunalnymi, wytyczając nowe kierunki w tym zakresie.

Projekt pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 117 199 018,71 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,73 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

« Powrót do wszystkich artykułów

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu
KONKURS 2023Zbiórka zużytych baterii Wyniki Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2023 © Copyright