Orli Staw

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wiadomości

Szkolenie pracowników gmin regionu X - sprawozdania za 2017 r.

W dniu 6 lutego 2018 roku w Sali edukacyjnej Zakładu „Orli Staw” odbyło się szkolenie dla pracowników gmin regionu X wg WPGO. Szkolenie dotyczyło zasad sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok. Szkolenie prowadził Pan Tomasz Kaczmarek - z-ca kierownika działu Logistyki i Ochrony Środowiska. Przedstawił i omówił wzory sprowadzań określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Omówiono też wzory obliczeniowe wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017, poz. 2412).

Podobne szkolenia realizowane są corocznie, dzięki temu pracownicy gminni mogą skorzystać z bezpłatnej i fachowej wiedzy. W drugiej części spotkania Pan Daniel Tylak – Przewodniczący Zarządu Związku zapoznał uczestników szkolenia z planami i zamierzeniami inwestycyjnymi Związku na najbliższy okres, oraz dokonał analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie.

Zapraszamy do galerii.

"Piłki za puszki" sukces gm. Dobrej

Czwarte miejsce w rankingu projektu "Piłki za puszki" dla Orlika zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w gminie Dobra. Gratulujemy. Link do rankingu.

Zbiórka baterii 2017-2018 – Konkurs

Do pobrania: Regulamin Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2017-2018

Dotacje na PSZOK z RPO Woj. Wlkp. 2014-2021

W dniu 14 września 2017 roku w Sali edukacyjnej Zakładu „Orli Staw” przeprowadzono spotkanie konsultacyjne dla pracowników gmin członkowski ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Spotkanie prowadzili dwaj doświadczeni specjaliści Pan Dr Dominik Stanny oraz Pan Dariusz Sylwestrzak. Dotyczyło ono możliwości uzyskania środków na budowę systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. rozbudowę i budowę PSZOK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2021. Umożliwia on uzyskanie maksymalnego poziomu dofinansowania w wysokości 85%, a nabór wniosków zakończy się 5 stycznia 2018 r. Możliwa jest realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a więc bez konieczności ponoszenia przed uzyskaniem decyzji o otrzymaniu dotacji znacznych wydatków na przygotowanie projektów budowlanych. Warunkiem ubiegania się o środki jest wpis planowanej inwestycji w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami, co zdecydowana większość gmin ZKG dokonała odpowiednio wcześniej. Na spotkaniu można było uzyskać kompleksową informację dotyczącą warunków aplikowania oraz stosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Wizyta NFOŚiGW w Orlim Stawie

W dniu 6 lipca 2017 r. w Orlim Stawie gościła delegacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Delegacji przewodniczył Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Pan Roman Wójcik oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Pan Jarosław Roliński. W skład delegacji wchodzili pracownicy Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚIGW. Celem wizyty było praktyczne poznanie działającego od 10 lat efektywnego systemu gospodarki odpadami, opartego o instalację regionalną wybudowaną i zarządzaną przez jednostkę samorządową z wykorzystaniem współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Wizyta rozpoczęła się od prezentacji Pana Daniela Tylak – Przewodniczącego Zarządu Związku, omawiającej powstanie i działalność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowę zakładu w Orlim Stawie. Następnie Dyrekcja Zakładu – Pani Justyna Grzelak i Pan Piotr Szewczyk omówili plany inwestycyjne Związku, doświadczenia z eksploatacji oraz koncepcję przekształcania Zakładu w Regionalne Centrum Recyklingu. Po prezentacjach oraz dyskusji na temat zmian w systemie gospodarki odpadami goście zwiedzili Zakład. Szczegółowo zapoznali się z jego instalacjami i obiektami oraz doświadczeniami z 10 lat jego eksploatacji.

Wiele uwagi poświęcono istniejącym, sprawdzonym w praktyce, rozwiązaniom z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zmianom w systemie związanymi z nową polityką Unii Europejskiej. Ochrona środowiska, a w tym nowoczesna gospodarka odpadami, jak zgodnie podkreślono, jest kluczowym elementem poprawy jakości życia społeczeństwa. Wdrażanie idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym przyświeca bieżącym zmianom w działaniu i planom modernizacji Zakładu.

Goście w merytorycznej dyskusji wysoko ocenili zarządzanie pozyskiwaniem środków i sprawną realizację projektu oraz prawidłowo prowadzoną eksploatację Zakładu.

Zapraszamy do galerii.

Dni Gminy Wróblew

W dniu 2 lipca na specjalne zaproszenie wójta gminy Wróblew, Pana Tomasza Woźniaka gościliśmy na uroczystości obchodów Dni Wróblewa. Impreza odbywała się w Słomkowie Suchym.

Tradycyjnie dla gości przygotowaliśmy nasze stoisko informacyjno-edukacyjne na którym rozprowadzaliśmy materiały dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami. Odwiedzający nas mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na specjalnie przygotowanych planszach magnetycznych przedstawiających kosze. Każdy za prawidłowo wykonane zadanie otrzymywał drobne materiały promocyjne. Tym którzy mieli niewielkie problemy pomagali nasi pracownicy. W konkursie ochoczo i licznie brały udział dzieci oraz osoby dorosłe.

Na stoisku obecne były nasze maskotki Łoś Czystoś i SMOK, które stanowiły atrakcję szczególnie dla najmłodszych. Podczas uroczystego otwarcia ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” reprezentowali dyrektor ZUOK „Orli Staw” Pan Piotr Szewczyk i Pan Karol Kaliński kierownik SPO Sieradz. Mieli oni również przyjemność wręczać nagrody zwycięskim drużynom Turnieju Piłki Siatkowej odbywającego się z okazji Dni Wróblewa.

Zapraszamy do galerii.

XIX Rajd Ekologiczno–Przyrodniczy

W dniu 10 czerwca 2017 roku na terenie Gimnazjum w Malanowie odbył się XIX Rajd Ekologiczno–przyrodniczy oraz podsumowanie XIII Kaliskiej Przygody z Odpadami. Organizatorem Rajdu był Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W Rajdzie uczestniczyły pięcioosobowe drużyny uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z nauczycielami. Impreza ze wzglądu na warunki pogodowe odbyła się na hali sportowej. Równolegle w budynku szkoły trwało uroczyste podsumowanie XIII Kaliskiej Przygody z Odpadami.

Akcja prowadzona jest wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Ma ona na celu pomóc szkołom, nauczycielom, uczniom w zrozumieniu konieczności i praktykowaniu zwyczaju segregacji odpadów u źródła. Nagrody wyróżnionym placówkom wręczali wójt Malanowa Pan Sławomir Prentczyński oraz przedstawiciele ODN Kalisz i ZUOK „Orli Staw”. Na koniec dla wszystkich uczestników teatr Pozytywka z Krakowa wykonał spektakl pt. „Szukając zielonej planety". Podczas występu artyści angażowali widownię w liczne konkursy z nagrodami. Podsumowaniem zmagań rajdowych było wręczenie zwycięskim drużynom pucharów, dyplomów, sprzętu sportowego i innych nagród.

Zapraszamy do galerii.

O wydarzeniu piszą: www.wai.spmilaczew.malanow.pl | www.sp.malanow.pl | www.zszbiersk.pl | http://zspdobra.edu.pl.

Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie

4 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie odbyły się pierwsze w południowej Wielkopolsce Targi Odnawialnych Źródeł Energii, pod honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego. Ponad 40 wystawców z całej Polski eksponowało innowacyjne produkty i technologie z zakresu: energetyki prosumenckiej, bioenergii, energii wiatrowej, energooszczędnego budownictwa i renowacji budynków, energii wodnej, pomp ciepła i energii słonecznej. Stoisko promujące Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” reprezentowali Piotr Włodarczyk z działu technicznego ZUOK „Orli Staw” oraz Piotr Szyszkiewicz specjalista ds. edukacji i informacji. W uroczystości otwarcia targów uczestniczył Pan Daniel Tylak Przewodniczący Zarządu ZKG.

Na naszym stoisku pokazywaliśmy jednostkę kogeneracyjną zasilaną biogazem ze składowiska, która pracuje na terenie zakładu w Orlim Stawie. Oprócz zdjęć jednostki można było zaczerpnąć szczegółowych informacji na jej działania i wynikających z tego korzyści. Jednostka kogeneracyjna zapewnia wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a w tym przypadku zawartego w gazie składowiskowym metanu. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna i cieplna jest wykorzystywana na potrzeby eksploatacji zakładu Orli Staw. Moc elektryczna generatora wynosi 250 kW, natomiast moc cieplna 265 kW. Pozawala to pokryć energetyczne zapotrzebowanie Zakładu w ok. 70% ze źródeł energii odnawialnej. Nadwyżka energii elektrycznej jest sprzedawana do krajowej sieci energetycznej, a ewentualne niedobory pokrywane będą zakupem energii z sieci. Zalety kogeneracji to przede wszystkim efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wpływające na poprawę stanu środowiska i zmniejszenie użycia paliw kopalnych. Zapewnia ona również dodatkowe zabezpieczenie energetyczne funkcjonowania zakładu w przypadku przerw w zasilaniu z sieci. Wszystkie elementy inwestycji spełniają najwyższe wymagania zarówno pod względem nowoczesności zastosowanych rozwiązań jak również ochrony środowiska.

Dodatkowo dla gości odwiedzających nasze stoisko przygotowaliśmy materiały edukacyjne dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami. Odwiedzający mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na przygotowanych w tym celu tablicach magnetycznych. Każdy kto prawidłowo przeszedł to zadanie otrzymywał drobne materiały promocyjno-edukacyjne. Była to miła forma nauki szczególnie dla najmłodszych zwiedzających.

Zapraszamy do galerii.

Segregacja odpadów oraz ochrona środowiska na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Prezentacja o tematyce segregacji odpadów oraz ochronie środowiska, przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół oraz występy dzieci z Publicznych Przedszkoli Samorządowych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie zwołana z okazji Dnia Dziecka.

Dzień Dziecka nad zalewem Szałe

W dniu 27 maja gościliśmy na uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Impreza odbywała się w ośrodku nad zalewem Szałe. Dzień Dziecka w Szałem, to wspólne przedsięwzięcie Miasta Kalisz, Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Starostwa Powiatowego w Kaliszu, burmistrza gminy Opatówek oraz Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Dla gości przygotowaliśmy nasze stoisko informacyjne na którym rozprowadzaliśmy materiały edukacyjne dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami. Odwiedzający mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów na przygotowanych w tym celu tablicach magnetycznych. Każdy kto prawidłowo przeszedł to zadanie otrzymywał drobne materiały promocyjno-edukacyjne.

Mimo bardzo upalnego dnia odwiedziło nas mnóstwo rodzin. Dzieci ochoczo brały udział w zabawie. Dzielnie wspierała nas maskotka Łosia Czystosia, która stanowiła atrakcję szczególnie dla najmłodszych.

Zapraszamy do galerii.

XIII finał Festiwalu Recyklingu w Sieradzu

20. maja na Placu Teatralnym Urząd Miasta w Sieradzu po raz kolejny zorganizował piknik rodzinny „Sieradz Bierze Oddech” połączony z XIII finałem Festiwalu Recyklingu. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, tradycyjnie uczestniczył w tym wydarzeniu. Na Placu Teatralnym mieliśmy swoje stanowisko edukacyjno–informacyjne, a nasi pracownicy za pomocą Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych (MPZOP) odbierali odpady dostarczone przez mieszkańców Sieradza.

Akcja odbierania odpadów trwała cały tydzień poprzedzający finał Festiwalu recyklingu na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (SPO) na której zlokalizowany jest Punkt Selektywpnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy Sieradza podczas Festiwalu Recyklingu dostarczali do PSZOK-a puszki aluminiowe, baterie, odpady problemowe i niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za które otrzymywali ekologiczna walutę - ekodukaty uprawniającą do odbioru nagród w dniu finału. W trakcie Festiwalu Recyklingu, SPO odwiedziło ponad 270 osób natomiast z MPZOP skorzystało 180 osób. W sobotę 20 maja na placu przed Teatrem Miejskim odbył się finał XIII Festiwalu Recyklingu, powiązany z konkursami dla dzieci i młodzieży ze szkół sieradzkich oraz wydawaniem nagród za przekazane odpady, którymi tradycyjnie już były sadzonki roślin, ekologiczne torby zakupowe, koszulki z nadrukiem i żarówki energooszczędne.

Podczas finału Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przygotował stoisko na którym dostępne były materiały edukacyjne, a w drobnych konkursach można było otrzymać gadżety firmowe o treści ekologicznej. Najmłodszym uczestnikom akcji czas umilały nasze firmowe maskotki SMOK i Łoś Czystoś.

Podczas XIII edycji Festiwalu Recyklingu przyjęliśmy od mieszkańców dużą ilość odpadów:

 • Baterie: 1,936 Mg
 • Puszki aluminiowe: 0,520 Mg
 • Odpady problemowe: 1,072 Mg
 • ZSEiE: 13,542 Mg

Zapraszamy do galerii.

Raport z przebiegu Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2017

W tegorocznym „Konkursie Zbiórki zużytych Baterii (ZzB) 2017” wzięło udział 25 Prowadzących miejsca odbioru (PMO) z 12 Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 5 579 uczestników Konkursu (ZzB) 2017 zebrało łącznie 3 391 kg Zużytych Baterii.

Nagroda główna Konkursu (ZzB) 2017 – jednodniowa wycieczka o tematyce ekologicznej przypadła Szkole Podstawowej Nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu. Szkoła ta zebrała największą ilość zużytych Baterii ogółem, zebraną przez Prowadzącego miejsce odbioru (PMO): (przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną, zespół szkół, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy) w przeliczeniu na jedną osobę (przedszkolaka/ ucznia/wychowanka) – 2,058 kg/os.

Raport KZzB 2017

Interpelacja nr 10708 do ministra środowiska

W dniu 01-03-2017 r. złożono interpelację do ministra środowiska w sprawie skutków rozporządzenia dotyczącego szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W dniu 29 grudnia 2016 roku Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2017 roku, pod pozycją 19. Rozporządzenie to ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oczekuję się odpowiedzi na następujące pytania... Treść pytań i odpowiedzi dostępne są na stronie Sejmu RP.

Szkolenie w Orlim Stawie

W dniu 21 lutego 2017 roku w Sali edukacyjnej Zakładu „Orli Staw” odbyło się szkolenie dla pracowników gmin regionu X wg WPGO. Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatowej i dotyczyło zasad sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok. Szkolenie otworzył i moderował Pan Daniel Tylak (Przewodniczący Zarządu Związku).

W pierwszej części spotkania Pan Tomasz Kaczmarek (z-ca kierownika działu Logistyki i Ochrony Środowiska) przedstawił i omówił nowe wzory sprowadzań określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. A Pani Magdalena Poroś (Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych) omówiła nowe zasady dotyczące sporządzania dokumentacji na potrzeby przetargu na wyłanianie podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy.

Podobne szkolenia realizowane są corocznie, dzięki temu pracownicy gminni mogą skorzystać z bezpłatnej i fachowej wiedzy.

Certyfikat dla środowiska

W styczniu 2017 roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” po raz kolejny odnowił certyfikat potwierdzający spełnianie przez niego wymagań normy PN EN ISO 14001:2005.

Celem wdrożenia systemu zaradzania środowiskowego (SZŚ) jest uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej. Dlatego też należy okresowo przeglądać i oceniać SZŚ w celu identyfikowania możliwości doskonalenia.

Wdrożony i działający w Związku System Zarządzania Środowiskowego został poddany zatem okresowej ocenie i weryfikacji przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Przeprowadzony audyt nadzoru potwierdził zgodność działania systemu z normą ISO 14001. Podczas spotkania podsumowującego audyt, poza omówieniem systemu, podkreślono dodatkowo pozytywne aspekty działań realizowanych przez Związek takie jak:

 • planowanie nowych inwestycji pro środowiskowych,
 • kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

a także zaangażowanie kadry Związku w przestrzeganie zasad ochrony środowiska i doskonalenie systemu.

ISO 14001:2005 jest jednym z narzędzi poprzez które Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” eksploatując Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz Stację Przeładunkową Odpadów w Sieradzu, minimalizuje negatywne efekty swojej działalności oraz maksymalizuje pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Weryfikacja systemu oraz nadzór jednostki certyfikującej jest standardową procedurą potwierdzającą prawidłowe działania Związku (ZUOK „Orli Staw” i SPO w Sieradzu) w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Inauguracja XIII Kaliskiej Przygody z Odpadami – 29 listopada 2016 roku

Organizatorzy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, serdecznie zapraszają nauczycieli z terenu południowej Wielkopolski na konferencję inaugurującą XIII edycję projektu edukacyjnego Kaliska Przygoda z Odpadami. W tym roku tematem przewodnim jest „SZKŁO”. Konferencja pt.„RECYKLING SZKŁA” odbędzie się 29 listopada 2016 roku w siedzibie naszego Ośrodka w auli na parterze. Początek konferencji o godz. 15.00. Po konferencji zapraszamy na warsztaty„Zamień stare słoiki na świeczniki” pokazujące i uczące tworzenia świeczników ze starych słoików. Więcej informacji

Jak zwykle zapraszamy do odwiedzenia zakładu w Orlim Stawie i skorzystania ze ścieżki edukacyjnej.

Formularz zgłoszenia udziału | Zaproszenie.

Szklana Statuetka dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w XVII edycji konkursu o Puchar Recyklingu

Podczas XVII finału Konkursu o Puchar Recyklingu odbywającego się 10 października w Poznaniu Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został uhonorowany Szklaną Statuetką w kategorii Lider Recyklingu.

Nagrody wręczano w trakcie uroczystości odbywającej się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas Gali Kongresu Envicon 2016 otrzymaliśmy także nagrodę w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce”. Konkurs jest nową inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W konkursie nagradzane są podmioty wyróżniające się w nagrodzonych wcześniej kategoriach w Województwie Wielkopolskim. W imieniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” nagrody odebrał Pan Piotr Szewczyk, Dyrektor ZUOK „Orli Staw”.

Celem Konkursu o Puchar Recyklingu jest wyłonienie i nagrodzenie, spośród zgłoszonych podmiotów tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Uczestniczą w nim: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki międzygminne i związki powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie.

Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w tak zaszczytnym gronie laureatów Konkursu oraz, że nasza praca i wieloletnie działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska zostały pozytywnie ocenione.

Zapraszamy na stronę portalu komunalnego, gdzie można znaleźć więcej informacji nt. Gali Kongresu Evicon 2016 oraz obejrzeć fotorelację z wydarzenia.

XII Festiwal Recyklingu w Sieradzu

Od 26 września do 1 października br. Urząd Miasta w Sieradzu, przy współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, po raz dwunasty zorganizował Festiwal Recyklingu. Akcja zbierania odpadów realizowana była w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na  Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, należącej do ZKG. Mieszkańcy Sieradza podczas Festiwalu Recyklingu dostarczali do PSZOk-a puszki aluminiowe, szkło, baterie, opony, odpady problemowe i niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za które otrzymywali ekodukaty na odbiór nagród.

W trakcie trwania Festiwalu SPO odwiedziło ponad 330 osób natomiast z MPZOP skorzystało 227 osób. W sobotę 1 października na placu przed Teatrem Miejskim odbył się finał Festiwalu, powiązany z konkursami i wydawaniem nagród za przekazane odpady, którymi tradycyjnie były sadzonki roślin, ekologiczne torby zakupowe, koszulki, żarówki energooszczędne. Podczas finału ZKG przygotował stoisko na którym rozprowadzane były materiały edukacyjne, a w drobnych konkursach można było otrzymać gadżety firmowe. Najmłodszym uczestnikom akcji czas umilały nasze maskotki SMOK i Łoś Czystoś.

Łącznie w tych dniach odebraliśmy od mieszkańców:

 • Puszki0,440 Mg
 • Opony6,640 Mg
 • Baterie2,274 Mg
 • ZSEiE7,495 Mg
 • Problemowe0,537 Mg

Zapraszamy do galerii.

Dzień Otwarty Zakładu "Orli Staw"

W sobotę 17 września w związku z obchodami 10-lecia ZUOK "Orli Staw" zorganizowany został dzień otwarty. Wzorem lat poprzednich dla zwiedzających przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Aktywnie uczestniczyli oni w przygotowanych konkursach z licznymi nagrodami, pokazach doświadczeń i oczywiście w sesjach fotograficznych z maskotką zakładu - Łosiem Czystosiem. Najmłodsi mogli spędzić czas na dmuchańcach i umalować z fantazją swoje buzie.

Bardzo wiele osób skorzystało z możliwości oddania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa sprzętu transportowego, zobaczyć z bliska można było: ładowarki, samochody do przewozu kontenerów i oczywiście śmieciarkę. Goście w towarzystwie pracownika zakładu zwiedzali zakład zapoznając się z technologią funkcjonowania jego instalacji. Wszystko sprzyjało wspaniałej zabawie, a zwłaszcza piękna i słoneczna pogoda, która naprawdę dopisała.

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego zakładu.

Zapraszamy do galerii.

X-lecie Zakładu "Orli Staw"

W dniu 9 września w auli UAM w Kaliszu świętowaliśmy 10-lecie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. W uroczystości uczestniczyło grono znamienitych gości, reprezentujących władze wojewódzkie i powiatowe, Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu, kaliski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, miasta i gminy członkowskie ZKG, przedsiębiorców, biorących udział w budowie zakładu oraz dostawców i odbiorców odpadów a także inne osoby, których udział i zaangażowanie przyczyniły się do powstania „Orlego Stawu” i jego wzorowego funkcjonowania.

Na spotykaniu była obecna cała załoga Orlego Stawu wraz z dyrekcją i kierownictwem. Gości przywitał Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Prezydent Kalisza, Pan Grzegorz Sapiński. Następnie Przewodniczący Zarządu Związku, Pan Daniel Tylak przedstawił gościom historię oraz idee powstawania związków komunalnych w Polsce, w tym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

O koncepcji, historii realizacji i technicznych aspektach budowy zakładu w Orlim Stawie opowiadał, kierujący jego budową a obecnie jego Dyrektor, Pan Piotr Szewczyk. W kolejnych wystąpieniach kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych omawiali szczegółowiej zakres działania i pracę swoich działów. O odnotowanych sukcesach i przyznanych nam nagrodach oraz specyficznych aspektach działalności Związku i Zakładu mówiła Pani Justyna Grzelak - Zastępca Dyrektora Zakładu.

Po prelekcjach pracowników Związku głos zabrali przedstawiciele zaproszonych gości, którzy składali gratulacje i pamiątkowe dyplomy na ręce Przewodniczącego Zarządu Związku oraz Dyrektora Zakładu. Elementem artystycznym i zwieńczeniem uroczystości był koncert Marzeny Ugornej – pochodzącej z gminy Ceków utalentowanej wokalistki wraz z zespołem. Zaprezentowała ona swój autorski program „Blues”.

Zarząd Związku oraz Dyrekcja Zakładu dziękują wszystkim gościom za udział, w tak ważnym i napawającym nas dumą, spotkaniu jubileuszowym. Składamy podziękowania za słowa uznania dla naszych dotychczasowych osiągnięć, które padły z ust osób osobiście zaangażowanych w gospodarkę odpadami w Wielkopolsce i województwie łódzkim. Dziękujemy za gratulacje oraz przekazane nam pamiątkowe listy i okolicznościowe upominki.

Uprzejmie informujemy, że kontynuacją obchodów jubileuszu dziesięciolecia Zakładu będą „Dni Otwarte” w Orlim Stawie, w dniu 17 września w godz. 10.00–16.00, na które serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do galerii.

Piszą o nas: www.kalisz.pl | www.faktykaliskie.pl | www.kalisz.naszemiasto.pl | www.marzenawodzinska.pl | www.facebook.com/FundacjaRecal | www.sieradz.naszemiasto.pl | www.powiat-sieradz.pl | www.wroblew.pl | www.portalkomunalny.pl | www.sozosfera.pl | www.rc.fm

Dni Otwarte w Orlim Stawie

Zapraszamy 17 września br. (sobota) do naszego zakładu na Dzień Otwarty. Od godziny 10:00 czekać będzie na Was wiele atrakcji:

 • Zwiedzanie Zakładu
 • Ścieżka edukacyjna
 • Spotkanie z Łosiem Czystosiem
 • Ekologiczne pokazy i warsztaty
 • Zamki dmuchane
 • Zjeżdzalnie
 • Pokaz sprzętu transportowego
 • Plac zabaw dla najmłodszych
 • Nauka segregacji odpadów
 • Konkursy z nagrodami
 • Malowanie buziek

Dodatkowo, w tym dniu prowadzić będziemy zbiórkę odpadów niebezpiecznych i elektrosprzętu. Przyjedźcie z rodzinami, powiadomcie znajomych i spędźmy miło czas. Do pobrania plakat promujący wydarzenie.

Komisja Rady Miejskiej Kalisza w trosce o środowisko

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza obradowała wczoraj w siedzibie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Dzięki wyjazdowemu spotkaniu uczestnicy komisji mogli zapoznać się z funkcjonowaniem obiektu.

W obradach uczestniczyli: Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza; Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza; wiceprezydent Piotr Kościelny; wiceprzewodniczący Edward Prus; Irena Sawicka, skarbnik Miasta; radni; Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina"; przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz reprezentanci rad osiedli. W dyskusji wziął udział także Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Zapraszamy do pełnej treści artykułu dostępnej na stronie miasta Kalisza.

Sieradz bierze oddech

16 czerwca 2016 roku w Teatrze Miejskim w Sieradzu odbyła się konferencja pt. "Sieradz bierze oddech". Głównym celem projektu „Sieradz bierze oddech” – jak przedstawia magistrat - jest przybliżenie wiedzy mieszkańcom o stanie jakości powietrza na terenie miasta Sieradza i wskazanie niezbędnych działań w zakresie poprawy jakości powietrza oraz życia mieszkańców. Inicjatorom zależy ponadto na zwiększeniu świadomości i zachęcenia do właściwych działań we własnym zakresie.

W programie konferencji przewidziano m.in. wystąpienie przedstawiciela ZKG, który przybliżył tematykę prawidłowego postępowania z odpadami w kontekście emisji do powietrza. Prezentację pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi a emisja do środowiska” przedstawił Pan Tomasz Kaczmarek – z-ca kierownika dz. logistyki i ochrony środowiska w ZUOK „Orli Staw”. W prezentacji podkreślona została rola funkcjonującej od 2010 roku w Sieradzu - Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, jako elementu poprawiającego efektywność ekonomiczną i ekologiczną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w regionie.

XVIII Rajd Ekologiczno–Przyrodniczy

Rajd 2016

W dniu 4 czerwca 2016 roku na terenie Zespołu Szkół w Cekowie odbył się XVIII Rajd Ekologiczno – Przyrodniczy oraz podsumowanie XII Kaliskiej Przygody z Odpadami. Organizatorem Rajdu był Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W Rajdzie uczestniczyły pięcioosobowe drużyny uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z nauczycielami, łącznie 240 osób. Tegoroczny Rajd odbywał się pod tytułem „Arka Noego-razem uratujemy świat”. Równolegle w budynku szkoły trwało uroczyste podsumowanie XII Kaliskiej Przygody z Odpadami. Akcja prowadzona jest wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Ma ona na celu pomóc szkołom, nauczycielom, uczniom w zrozumieniu konieczności i praktykowaniu zwyczaju segregacji odpadów u źródła.

Nagrody wyróżnionym placówkom wręczali Pan Jan Bartczak Dyrektor ODN Kalisz i Pan Daniel Tylak Przewodniczący Zarządu ZKG. Na koniec dla wszystkich uczestników teatr Pozytywka z Krakowa wykonał spektakl pt. „ELEKTROMISJA". Podczas występu artyści angażowali widownię w liczne konkursy z nagrodami. Podsumowaniem zmagań rajdowych było wręczenie zwycięskim drużynom pucharów, dyplomów, sprzętu sportowego i innych nagród.

Zapraszamy do galerii.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi we Francji

W dniach 10-12 maja br. Zarząd Związku Komunalnego Gmin odbył wizytę techniczną w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Francji. W trakcie wyjazdowego posiedzenia Członkowie Zarządu Związku mieli okazję zapoznać się nie tylko z nowoczesnymi technologiami przetwarzania odpadów, ale także poznać wnikliwie organizację systemu zbierania i przetwarzania odpadów. Elementem wizyty było także zapoznanie się z działaniem PSZOK-u wraz z punktem naprawy i rewitalizacji produktów które nie stają się odpadem ale ponownie wracają do użycia - czytaj dalej »

Zapraszamy do galerii.

Dziś 11 maja - Dzień bez śmiecenia

Ilu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nawet zwykłe, pozornie nieistotne, codzienne decyzje mają znaczenie? Kto z nas wie dlaczego należy opróżniać kartony po mleku i słoiki przed wyrzuceniem? Ilu z nas potrafi odpowiedzieć, o czym informują symbole umieszczone na opakowaniach produktów, które użytkujemy i ma świadomość, że oznaczenie ma znaczenie?

Nie śmiecąc chronisz środowisko i szanujesz naszą wspólną przestrzeń życiową – pamiętaj o tym przez cały rok! A jak świętować 11 maja? Warto włączyć się w działania związane z Dniem Bez Śmiecenia. Zobacz, co możesz zrobić, sprawdź w Wydarzeniach czy są organizowane działania w Twojej okolicy lub sam stań się organizatorem. Podziel się kartką, polub nasz fanpage na Facebooku i włącz w akcję innych!

linki: dzienbezsmiecenia.pl | facebook.com/dzienbezsmiecenia.

Raport z przebiegu Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2016

Pliki do pobrania: Raport z przebiegu Konkursu | Regulamin Konkursu.

Badania powietrza po procesie intensywnego kompostowania

W dniu 21 marca 2016r. na terenie Zakładu „Orli Staw” odbyły się badania porównawcze z poboru i analizy próbek powietrza po procesie intensywnego kompostowania. W badaniach udział wzięły cztery laboratoria badawcze: 2 laboratoria WIOŚ w Poznaniu – z delegatur w Lesznie i Koninie, Laboratorium Badań Środowiskowych EKOLOGIS s.c. we Wrocławiu oraz laboratorium EKOANALITYKA Jerzy Sternal z Leszna.

Badanie objęte jest wymaganiami wewnętrznej kontroli jakości badań i służy porównaniu wyników otrzymywanych przez poszczególnych uczestników pomiarów. Zastosowane w kompostowni ZUOK „Orli Staw” rozwiązania technologiczne w postaci odpowiedniego układu wentylacji umożliwiły pobór reprezentatywnych prób do dalszych badań. Współpraca z jednostkami badawczymi stanowi jeden z aspektów na drodze do doskonalenia metod ograniczania emisji do środowiska w związku z funkcjonowaniem instalacji ZUOK „Orli Staw”.

Osobami odpowiedzialnymi za sprawne wykonanie badań byli: Pan Krzysztof Całujek – kierownik pracowni LL Laboratorium WIOŚ w Lesznie – jako przedstawiciel laboratoriów i Pan Tomasz Kaczmarek ze strony ZUOK „Orli Staw”.

Zapraszamy do galerii.

Konkurs - Logotyp Kaliskiej Przygody z Odpadami

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu serdecznie zapraszają do udziału w konkursie, którego celem jest wybranie znaku wizualizacji graficznej (logotyp) Kaliskiej Przygody z Odpadami. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół i przedszkoli z gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Logotyp będzie elementem systemu identyfikacji wizualnej konkursu plastycznego "Kaliska Przygoda z Odpadami". Wykorzystywany będzie m.in.: podczas lokalnych akcji ekologicznych, na plakatach, papierze firmowym, wizytówkach, drukach wydawniczych, prezentacjach multimedialnych, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach itp.

Pliki do pobrania: Regulamin konkursu.

XII Kaliska Przygoda z odpadami

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym pt.: "Kreatywny recykling - drugie życie odpadów". Celem konkursu jest uświadomienie uczniom oraz ich opiekunom, jak bardzo istotny jest problem segregacji i zapobiegania powstawaniu odpadów, a jednocześnie mobilizacja uczniów do twórczego myślenia oraz kształtowania właściwej postawy i świadomości ekologicznej.

Pliki do pobrania: Regulamin konkursu.

Rady na odpady Łosia Czystosia

W dniu 11 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu odbyły się zajęcia dla uczniów uczęszczających do pierwszych klas. W zajęciach dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi wzięło udział pięć grup. Dzieci wysłuchały prezentacji, obejrzały film animowany pt. „Rady na odpady”, a następnie mogły sprawdzić swoją wiedzę z zakresu segregacji odpadów z pomocą specjalnie przygotowanych plansz imitujących kosze. Na koniec spotkania każda grupa pierwszoklasistów wykonała pamiątkowe zdjęcie z Łosiem Czystosiem, który wzbudził niemałą sensację wśród uczestników spotkania.

Zapraszamy do galerii.

Szkolenie pracowników gmin członkowskich Związku

W dniu 29 lutego 2016 roku w Sali edukacyjnej zakładu „Orli Staw” odbyło się szkolenie dla pracowników gmin członkowskich ZKG. Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatowej i dotyczyło wykonywania sprawozdań z gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok. Z ramienia Związku szkolenie przeprowadzili Pani Magdalena Poroś kierownik działu Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Pan Tomasz Kaczmarek Z-ca kierownika działu Logistyki i Ochrony Środowiska. Podobne szkolenia realizowane są corocznie, dzięki czemu pracownicy gminni mogą skorzystać z bezpłatnej i fachowej wiedzy na terenie ZKG.

Odnowienie Certyfikatu ISO 14001:2005

W styczniu 2016 roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” po raz kolejny odnowił certyfikat potwierdzający spełnianie przez niego wymagań normy PN EN ISO 14001:2005. Norma ta zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych organizacji. Jej podstawowym zadaniem jest wspomaganie monitoringu i kontrola ochrony środowiska oraz zapobieganie emisjom zanieczyszczeń do środowiska. Certyfikat to nie tylko potwierdzenie spełniania wielu wymagań ale także wiele korzyści zarówno dla środowiska naturalnego jak i jednostki, która go posiada.

Wdrożony i działający w Związku System Zarządzania Środowiskowego został poddany okresowej ocenie i weryfikacji przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Przeprowadzony audyt nadzoru potwierdził zgodność działania systemu z normą ISO 14001. Podczas spotkania podsumowującego audyt poza omówieniem systemu podkreślono dodatkowo pozytywne aspekty działań realizowanych przez Związek takie jak: wysoki poziom odzysku surowców wtórnych z odpadów, kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także zaangażowanie kadry Związku w przestrzeganie zasad ochrony środowiska i doskonalenie systemu. ISO 14001:2005 jest jednym z wielu narzędzi poprzez które Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” eksploatując Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz Stację Przeładunkową odpadów w Sieradzu, minimalizuje negatywne efekty swojej działalności oraz maksymalizuje pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Weryfikacja systemu oraz nadzór jednostki certyfikującej jest standardową procedurą potwierdzającą prawidłowe działania Związku oraz ZUOK „Orli Staw” w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

O wydarzeniu piszą również: www.sozosfera.pl

Przedstawiciele samorządów z Ukrainy gościnnie w OS

W dniu 20 listopada 2015 roku zakład „Orli Staw” odwiedzili goście reprezentujący jednostki samorządowe z Ukrainy. W składzie delegacji pojawili się przedstawiciele obwodów: Żytomierskiego, Mikołajewskiego, Sumskiego, Chmielnickiego i Czerniowieckiego.

Wizyta rozpoczęła się od prezentacji dotyczącej powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowy i eksploatacji zakładu w Orlim Stawie. Informacji przybyłym gościom udzielali Przewodniczący Zarządu Związku Pan Daniel Tylak, Dyrektor ZUOK „Orli Staw” Pan Piotr Szewczyk oraz Wicedyrektor ZUOK „Orli Staw” Pani Justyna Grzelak. Następnie delegacja zwiedziła teren zakładu, aby szczegółowo zapoznać się z jego obiektami. Goście poświęcili wiele uwagi stosowanym rozwiązaniom technologicznym oraz zrealizowanym w tym roku inwestycjom.

Wizyta miała na celu pokazanie polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, roli samorządu w tym systemie jak też przybliżenie kwestii technicznych i ekonomicznych jego funkcjonowania. Spotkanie było okazją do nawiązania roboczych kontaktów oraz wymiany doświadczeń, zostało zrealizowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2015.

Zapraszamy do galerii.

Minister w Orlim Stawie

5 listopada wizytę w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” złożył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan Janusz Ostapiuk. Pobyt rozpoczęło spotkanie w którym uczestniczyli Przewodniczący Zarządu ZKG Pan Daniel Tylak, Dyrektor i Wicedyrektor ZUOK „Orli Staw”, Pan Piotr Szewczyk oraz Pani Justyna Grzelak. W spotkaniu uczestniczył także Wójt gminy Ceków Kolonia na terenie której zlokalizowany jest ZUOK „Orli Staw” Pan Mariusz Chojnacki. W jego trakcie minister zapoznał się z historią i obecną działalnością ZKG oraz strukturą organizacyjną i pracą zakładu. Zapoznał się także z realizowanymi w ostatnim czasie inwestycjami oraz planami inwestycyjnymi na przyszłość. Omówiono wdrażanie reformy odpadowej w gminach należących do Związku oraz problemy jakie Związek napotkał w trakcie jej wdrażania. Dużo czasu poświęcono propozycjom zmian w systemie gospodarki odpadami w świetle nowych wymagań Komisji Europejskiej dążącej do realizacji idei gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy).

Następnie gość zwiedził Zakład w tym najnowsze jego elementy oddane do użytku we wrześniu br. czyli kwaterę składowania nr 2 oraz jednostkę kogeneracyjną z modułem odzysku ciepła, wykorzystywanego do ogrzewania Zakładu. Minister pozytywnie ocenił naszą dotychczasową działalność i życzył kolejnych sukcesów przy nowych wyzwaniach oraz realizacji nowych zadań inwestycyjnych mających wpływ nie tylko na wzrost wydajności Zakładu i standardy ochrony środowiska, ale także na warunki pracy załogi ZUOK „Orli Staw”.

Zapraszamy do galerii.

„Tygrys Recyklingu” i „Srebrna Puszka” dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w XVI edycji konkursu o Puchar Recyklingu

XVI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Izby Ekologii oraz Związku Miast Polskich. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie, spośród zgłoszonych podmiotów tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Uczestniczą w nim: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki międzygminne i związki powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie.

» Przejdź do artykułu »

"Piłki za puszki"

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został oficjalnym partnerem fundacji RECAL w zakresie realizacji projektu „Piłki za Puszki. Na ośmiu boiskach typu „Orlik”, zlokalizowanych na obszarze gmin członkowskich ZKG "CMCG", rozstawiono specjalne pojemniki przeznaczone do zbiórki puszek aluminiowych. Każde zebrane w ten sposób 15 kg puszek będzie wymieniane na piłki sportowe wykorzystywane później przez dzieci i młodzież korzystającą z tychże obiektów sportowych.

Główną ideą projektu jest połączenie dwóch ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, sportu i ochrony zasobów naturalnych. Aktywność fizyczna pozwala zachować zdrowie każdego uprawiającego sport. Recykling oszczędza zasoby naturalne, jak również przyczynia się do utrzymania środowiska w dobrej kondycji. Obie idee są myślą przewodnią projektu "Piłki za puszki".

Akcja została zainaugurowana w Turku i Kaliszu. 20 października w Turku na terenie Szkoły podstawowej nr 5 im. UNICEF, uczestniczyli w niej przedstawiciel UM Turek Pani Joanna Misiak-Kędziora, dyrektor i wicedyrektor szkoły podstawowej nr 5, Panie Zdzisława Kośla i Emilia Andrzejewska-Helt oraz dyrektor ZUOK ORLI Staw Piotr Szewczyk. 22 października w Kaliszu na Orliku przy ulicy Podmiejskiej. Wzięli w niej udział prezydent Grzegorz Sapiński, wiceprezydent Piotr Kościelny, przedstawiciele ZUOK „Orli Staw” na czele z dyrektorem Piotrem Szewczykiem oraz Mirosław Przybyła, dyrektor OSRiR w Kaliszu. Na uroczystościach obecna była również młodzież szkolna, która wzięła aktywny udział w przygotowanym konkursie piłkarskim z nagrodami. Nad wszystkim czuwał Pan Jacek Wodzisławski prezes fundacji RECAL.

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej www.recal.pl

Zapraszamy do galerii.

O wydarzeniu piszą również: www.facebook.com/FundacjaRecal | www.turek.net.pl | www.kalisz.pl | www.naszrynek.pl | www.iturek.net | www.sp5.turek.net.pl | www.sozosfera.pl | www.osir.malanow.pl | www.calisia.pl.

Kaliska Przygoda z Odpadami

Kaliska Przygoda z Odpadami - XII edycja projektu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” serdecznie zapraszają nauczycieli na inaugurację "Kaliskiej Przygody z Odpadami" - XII edycji projektu. Konferencja i warsztaty odbędą się 26 października 2015 roku o godz. 14.30 w siedzibie ODN ul. Wrocławska 182 w Kaliszu. Chętnych prosimy o elektroniczną rejestrację w ISOS, symbol PE/02/01. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji udziela Danuta Iwona Grzanka, danuta.grzanka@odn.kalisz.pl, tel. +48 627676309.
Plakat informacyjny.

XII Kaliska Przygoda z Odpadami „Kreatywny recykling” - podsumowanie.

O wydarzeniu piszą również: www.zielonalekcja.pl.

KONKURS - zbiórka zużytych baterii 2016

Regulamin Zbiórki Zużytych Baterii 2016

Nowa inwestycja gotowa do przekazania do eksploatacji

Na terenie zakładu w Orli Stawie do użytku oddana została kwatera nr 2 składowania odpadów oraz jednostka kogeneracyjna zasilana biogazem ze składowiska. Uroczyste otwarcie odbyło się 18 września 2015r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz 21 gmin członkowski ZKG oraz zaproszeni goście w tym reprezentująca Urząd Marszałkowski w Poznaniu Pani Mariola Gorniak Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Obecni byli także prezesi firm dostarczających odpady do „Orlego Stawu” oraz wykonawcy inwestycji. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł prawie 13,5 mln zł. Źródłem finansowania były środki własne ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

» Przejdź do artykułu »
Dni Wróblewa z naszą ekoEdukacją

W dniu 5 lipca na specjalne zaproszenie wójta gminy Wróblew, Pana Tomasza Woźniaka gościliśmy na uroczystości obchodów dnia Wróblewa. Impreza odbywała się w Słomkowie Suchym. Tradycyjnie już dla gości przygotowaliśmy nasze stoisko informacyjne na którym rozprowadzaliśmy materiały edukacyjne dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami. Odwiedzający mogli również sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów w opracowanej przez nas grze komputerowej. Każdy kto prawidłowo przeszedł poziom gry otrzymywał drobne materiały promocyjne. Tym którzy mieli niewielkie problemy przy tym zadaniu pomagali nasi pracownicy. Mimo bardzo upalnego dnia dzielnie wspierały nas nasze maskotki Łosia Czystosia i SMOK-a, które stanowiły atrakcję szczególnie dla najmłodszych.

Zapraszamy do galerii.

XI Festiwal Recyklingu w Sieradzu

W dniach 15-20 czerwca br. Urząd Miasta w Sieradzu, przy współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, po raz jedenasty zorganizował Festiwal Recyklingu. Pięciodniowa akcja zbierania odpadów realizowana była w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, należącej do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy Sieradza mogli dostarczać podczas Festiwalu Recyklingu do PSZOk-a puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe, baterie, opony, odpady problemowe i niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za które otrzymywali talony na odbiór nagród. Podczas pięciodniowej akcji do SPO odpady dostarczyło ponad 300 osób. Natomiast w dniu finału Festiwalu Recyklingu odbiór odpadów był zapewniony przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych. Łącznie zebrano ich ponad 12 ton. Sieradzanie wymienili na talony m.in. 459 kg puszek i innych odpadów aluminiowych, 1759 kg baterii, 916 kg nakrętek plastikowychi, 340 sztuk opon, 8862 kg elektro-odpadów i 457 kg odpadów niebezpiecznych i problemowych.

W sobotę 20 czerwca na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 10 odbył się Finał Festiwalu, powiązany z konkursami i wydawaniem nagród za przekazane odpady, którymi tradycyjnie były sadzonki roślin, ekologiczne torby zakupowe, koszulki, żarówki energooszczędne. Podczas finału ZKG przygotował stoisko na którym rozprowadzane były materiały informacyjne, a w drobnych konkursach można było wygrać gadżety firmowe. Najmłodszym uczestnikom akcji czas umilały nasze maskotki SMOK i Łoś Czystoś.

Zapraszamy do galerii.

Rajdowo i ekologicznie w Orlim Stawie

W dniu 23 maja 2015 roku na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbył się XVII Rajd Ekologiczno – Przyrodniczy oraz podsumowanie XI Kaliskiej Przygody z Odpadami. W Rajdzie uczestniczyły pięcioosobowe drużyny uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z nauczycielami, łącznie 140 osób. » Przejdź do artykułu »

Zapraszamy do galerii.
O wydarzeniu piszą również: www.spmilaczew.malanow.pl | www.iturek.net | www.g2.turek.pl | www.sozosfera.pl | www.faktykaliskie.pl

Recyklingowo

Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL dostarczyła dla uczestników XVII Rajdu Eklogiczno-Przyrodniczego Orli Staw 23.05.2015, napoje izotoniczne TAFISA 2015 w limitowanej serii aluminiowych puszek. Przez cały czas trwania imprez będzie prowadzona zbiórka pustych puszek po napojach, które trafią do recyklingu. » Przejdź do artykułu »

Zapraszamy do galerii.

Raport z przebiegu Zbiórki Baterii 2015

Spotkanie edukacyjne w sieradzkim zakładzie karnym.

W dniu 21 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Sieradzu odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami i poszanowania środowiska naturalnego pt. „Odpady nasza wspólna sprawa”. W spotkaniu uczestniczyli Piotr Szyszkiewicz i Artur Solon ze Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Coroczne spotkania organizowane wspólnie przez Służbę Więzienną i ZKG mają na celu utrwalenie wiedzy na temat właściwych działań związanych z szeroko rozumianą ochronę środowiska, a w szczególności z odpadami. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osadzonych.

Piszą o nas: www.sw.gov.pl.

Regionalna Konferencja dotycząca WPGO

W Tłokini Kościelnej odbyła się Regionalna Konferencja dotycząca Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele najważniejszych instytucji i firm związanych z gospodarką odpadami oraz samorządy i związki międzygminne. Więcej na stronie www.calisia.pl, w artykule poświęconym wydarzeniu.

Zapraszamy do naszej: galerii.

Delegacja z Koźminka

W dniu 12.03.2015 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie odwiedzili radni gminy Koźminek. Na czele delegacji stał wójt gminy Pan Andrzej Miklas. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej obejmującej tematykę powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowy i eksploatacji zakładu w Orlim Stawie. W tych kwestiach informacji udzielał Przewodniczący Zarządu ZKG Pan Daniel Tylak oraz Dyrektor Zakładu Pan Piotr Szewczyk. Następnie przybyli goście zwiedzili teren zakładu, aby szczegółowo zapoznać się z jego obiektami i stosowanymi technologiami.

Zapraszamy do naszej: galerii.

Kryształowy Związek

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zdobywcą prestiżowego tytułu „Kryształowy HIT Regionu 2014”. Organizowany po raz 20 konkurs promuje ciekawe rozwiązania i pomysły samorządów lokalnych oraz innych podmiotów. Zgodnie z jego regulaminem oceny zgłoszonych projektów dokonują starostowie, przedstawiciele samorządów gospodarczych, administracji samorządowej i państwowej. Zgłoszony przez nas projekt pt. Nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” został wysoko oceniony przez kapitułę konkursu.

Przypomnijmy, że ZKG od prawie 10 lat eksploatuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Zakład stanowi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych i trafiają do niego wytwarzane odpady z terenu gmin członkowskich Związku. Ocena składała się z części merytorycznej i praktycznej. Sędziowie konkursu zapoznali się ze złożonym opisem projektu, a następnie we własnej osobie stawili się na terenie zakładu w Orlim Stawie aby zapoznać się szczegółowo z zasadami jego działania. Ocenie poddane zostały także inne rodzaje działalności Związku jak np. edukacja ekologiczna, które jako całokształt mają wpływ na płynnie prowadzoną gospodarkę odpadową w naszym regionie.

Statuetkę w imieniu ZKG odebrał Przewodniczący Zarządu Związku Pan Daniel Tylak. Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w tak zaszczytnym gronie firm i instytucji oraz, że nasze działania zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione.

Piszą o nas: www.sozosfera.pl, www.calisia.pl.

KONKURS plastyczny

Pliki do pobrania: Regulamin konkursu | Plakat.

Piszą o nas: www.sozosfera.pl

Certyfikat dla środowiska

W lutym 2015 roku Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” po raz kolejny odnowił certyfikat potwierdzający spełnianie przez niego wymagań normy PN EN ISO 14001:2005. Norma ta zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie może pomóc w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych organizacji. Jej podstawowym zadaniem jest wspomaganie monitoringu i kontrola ochrony środowiska oraz zapobieganie emisjom zanieczyszczeń do środowiska. Certyfikat to nie tylko potwierdzenie spełniania wszelkich wymagań ale także wiele korzyści zarówno dla środowiska naturalnego jak i jednostki która go posiada.

Wdrożony i działający w Związku System Zarządzania Środowiskowego został poddany okresowej ocenie i weryfikacji przez Jednostkę Certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Przeprowadzony audyt potwierdził zgodność działania systemu z normą ISO 14001. Podczas spotkania podsumowującego audyt poza omówieniem systemu podkreślono dodatkowo pozytywne aspekty działań realizowanych przez Związek takie jak: wysoki poziom odzysku surowców wtórnych z odpadów, kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także  zaangażowanie kadry Związku w przestrzeganie zasad ochrony środowiska i doskonalenie systemu.

ISO 14001:2005 jest jednym z wielu narzędzi poprzez które Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” minimalizuje negatywne efekty swojej działalności oraz maksymalizuje pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Weryfikacja systemu oraz jego ponowna certyfikacja jest standardową procedurą potwierdzającą prawidłowe działania Związku oraz ZUOK „Orli Staw” w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Piszą o nas: www.sozosfera.pl

KONKURS - Zbiórka Baterii 2015

Wybory w Związku (kadencja 2014-2018)

W dniu 13 stycznia 2015 roku odbyło się pierwsze w nowej kadencji samorządu (2014–2018) posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W posiedzeniu Zgromadzenia uczestniczyli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie oraz przedstawiciele poszczególnych gmin, wyznaczeni przez ich Rady.

W czasie obrad w drodze wyborów obsadzono następujące funkcje:

  Zgromadzenie Związku

 • Przewodniczący Zgromadzenia Związku - Pan Grzegorz Sapiński (Prezydent Miasta Kalisza),
 • Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku:

 • Pan Grzegorz Ciesielski (Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków),
 • Pan Jan Serafiński (Burmistrza Gminy i Miasta Warta).

  Zarząd Związku

 • Przewodniczący Zarządu Związku - Pan Daniel Tylak,
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku - Pan Piotr Kościelny (Wiceprezydent Miasta Kalisza),
 • Członkowie Zarządu Związku:

 • Paweł Osiewała (Prezydent Miasta Sieradza),
 • Romuald Antosik (Burmistrz Miasta Turku),
 • Sebastian Wardęcki (Wójt Gminy Opatówek).

Łoś Czystoś w Nowych Skalmierzycach

W dniu 12 grudnia Łoś Czystoś odwiedził przedszkolaków "Jarzębinki" - Publicznego Przedszkola Nr 1 w Nowych Skalmierzycach. Dzieci dowiedziały się jak postępować z odpadami w przedszkolu i w domu. Takie spotkania zdecydowanie przyczyniają się do wzrostu świadomości przedszkolaków na temat problemów związanych z gospodarką odpadami. Zdobytą wiedzę przedszkolaki będą mogły wykorzystać w życiu codziennym.

Zapraszamy do galerii na stronie przedszkola.

SPOK w Sieradzu szkoli urzędników i studentów

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu zorganizowała dla urzędników Starostwa Powiatowego szkolenie dotyczące gospodarowania odpadami. W dniu wczorajszym Stację odwiedzili również studenci Politechniki Łódzkiej. Zapraszamy do galerii i przeczytania artykułu z tego wydarzenia na stronie Powiatu sieradzkiego.

Zapraszamy do naszej galerii: Urzędnicy Starostwa Powiatowego z Sieradza | studenci Politechniki Łódzkiej.

O wydarzeniu piszą również: www.radiolodz.pl | www.sozosfera.pl.

Biały Kruk w Orlim Stawie

Niebywałym refleksem wykazał się mistrz sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie. W trakcie segregacji makulatury pan Łukasz Werbiński dostrzegł książkę, która wzbudziła jego zainteresowanie, wobec czego postanowił wydobyć ją z linii sortowniczej. Wkrótce wyszło na jaw, że książka, którą pan Werbiński uratował okazała się być elementem cennej kolekcji.

Odzyskana książka pt. „Ziemia i morza, czyli Opis fizyki kuli ziemskiej” Ludwika Figuiera została wydana w 1873 roku. Dodatkowo książka zawiera pieczęć imienną z napisem „Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego” oraz autograf Zygmunta Zanożyńskiego autora tekstów w czasopiśmie Kaliszanin w latach 1874-1875 i redaktora „Noworocznika Kaliskiego na rok zwyczajny 1875”. Oczywiście cenne znalezisko zostało przekazane do Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. W specjalnym piśmie Wicedyrektor Książnicy Pani Ewa Andrysiak podziękowała za okazaną postawę Łukaszowi Werbińskiemu.

My również serdecznie gratulujemy Łukaszowi spostrzegawczości i zaangażowania nie tylko w pracę w ZUOK "Orli Staw" ale także w ochronę dóbr kultury - Zarząd i Współpracownicy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”.

O wydarzeniu piszą również: www.faktykaliskie.pl | www.rc.fm | www.sozosfera.pl.

Łoś Czystoś edukuje przedszkolaków

W dniu 12 listopada br. Łoś Czystoś odwiedził dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu. Na spotkaniu dzieci dowiedziały się jak postępować z odpadami w przedszkolu i w domu. Jak zwykle, główną atrakcją dla dzieci była maskotka Łosia z Orlego Stawu.

Zapraszamy do galerii na stronie przedszkola.

Pożar w Orlim Stawie

W dniu 18 listopada w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Cekowie miał miejsce pożar. Symulacja pożaru była elementem ćwiczeń ratowniczo–gaśniczych zorganizowanych na terenie zakładu. W akcji brały udział jednostki z Państwowej Straży Pożarnej z Kalisza, OSP Kamień, OSP Przespolew, OSP Ceków oraz OSP Morawin. W ramach ćwiczeń zasymulowano pożar budynku administracyjnego oraz zmagazynowanych w zakładzie surowców wtórnych.

Po wybuchu pożaru niezwłocznie powiadomiono straż, przeprowadzono ewakuację pracowników a następnie przystąpiono do akcji gaśniczej. W trakcie akcji został ranny jeden z pracowników zakładu. Jednostka ratownicza udzieliła mu pierwszej pomocy, a następnie ewakuowano go z zagrożonej strefy.

Akcja miała na celu sprawdzenie dotychczas wypracowanych metod prowadzenia akcji gaśniczej oraz doskonalenie koordynacji jednostek ratowniczo-gaśniczych z przeszkolonymi w tym zakresie pracownikami zakładu. Jednym z celów ćwiczeń było sprawdzenie działania systemu dostarczania wody w miejsce pożaru. Sprawdzono także zakupiony ostatnio przez zakład sprzęt gaśniczy w tym dwa działka wodne i pompę z napędem spalinowym.

Zagrożenie pożarem w tego typu obiektach jest bardzo wysokie. Ze względu na ich specyfikę incydenty pożarowe zdarzają się bardzo często. Mając to na uwadze Dyrekcja zakładu duży nacisk kładzie na bezpieczeństwo pożarowe zakładu. Poza wyposażeniem w sprzęt, okresowo organizowane są ćwiczenia także z udziałem straży pożarnych.

Zapraszamy do galerii.

O wydarzeniu piszą również: www.pspkalisz.alte.pl | www.faktykaliskie.pl | www.sozosfera.pl.

Raport z przebiegu Konkursu Zbiórki zużytych Baterii (KZzB) 2014

W tegorocznym „Konkursie Zbiórki zużytych Baterii (ZzB) 2014” udział wzięło 40 Prowadzących miejsca odbioru (PMO) z 15 Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 10 090 uczestników Konkursu (ZzB) 2014 zebrało łącznie 3 623,0 kg Zużytych Baterii.

Pliki do pobrania: Raport z przebiegu Konkursu | Regulamin Konkursu.

Puchar Recyklingu - XV edycja konkursu.
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z nagrodami.

14 października 2014 roku w Poznaniu podczas targów POLEKO, wręczono najważniejsze nagrody w organizowanym od 2000 roku Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. To jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. ZKG reprezentował Pan Jacek Walczak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, Prezydent Miasta Sieradza.

Miło nam Państwa poinformować, że Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” otrzymał:

 • Dyplom Mistrza Edukacji Ekologicznej w kategorii Edukacja Ekologiczna,
 • Wyróżnienie w kategorii Rekordowy Karton.

Znaleźliśmy się również na liście pięciu podmiotów nominowanych do prestiżowego tytułu „Tygrysa Recyklingu” oraz otrzymaliśmy nagrodę finansową z WFOŚiGW w Poznaniu.

XV edycja Konkursu o Puchar Recyklingu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Izby Ekologii oraz Związku Miast Polskich. Celem organizowanego Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie, spośród zgłoszonych podmiotów tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. W Konkursie biorą udział: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki międzygminne i związki powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych. W kategorii Edukacja Ekologiczna, oprócz gmin i firm komunalnych, udział biorą szkoły, organizacje ekologiczne, parki krajobrazowe, parki narodowe, leśne kompleksy promocyjne, centra edukacji ekologicznej oraz firmy, którym zależy na budowaniu świadomości ekologicznej.

W tegorocznej XV edycji Konkursu startowało 74 uczestników. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” brał udział w zmaganiach jednostek obejmujących swoim działaniem tereny powyżej 100 tys. mieszkańców. Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w tak zaszczytnym gronie firm i instytucji oraz, że nasze działania zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione na arenie ogólnopolskiej.

Zapraszamy do galerii.

XI edycji projektu Kaliska Przygoda z Odpadami

27 października 2014 (poniedziałek) odbędzie się XI edycja projektu Kaliska Przygoda z Odpadami. W programie m.in. wykład nt. DZIEŃ PAPIERU I PAPIERNICTWA (Pan Jan Bałchan – Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju). Mamy nadzieję, że spotkanie zainteresuje koordynatorów szkolnych projektu „Kaliska Przygoda z Odpadami” oraz zachęci do udziału w projekcie w roku szkolnym 2014-2015. Spotkanie jest bezpłatne.

Oficjalna informacja oraz dodatkowa informacja na stronie www.odn.kalisz.pl

Otwarcie Sali Edukacyjnej SPO w Sieradzu

27 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie Sali edukacyjnej utworzonej na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu. Sala powstała przy współpracy z WFOŚiGW w Łodzi jako miejsce do pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Pracownia została nowocześnie wyposażona, a w jej skład wchodzą m.in. gry i filmy edukacyjne, tablice edukacyjne, tablica multimedialna, ruchoma makieta pokazująca system zbiórki odpadów z terenu gmin członkowskich ZKG z powiatu sieradzkiego.

Uroczystego otwarcia dokonali prezydent Sieradza Jacek Walczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Tomasz Olejnik, wójt gminy Wróblew Tomasz Woźniak, inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy i Miasta Warta Krzysztof Żubrowski, Krystyna Czechowska, zastępca kierownika Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Daniel Tylak, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Piotr Szewczyk, dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie.

Dla zaproszonych gości została przeprowadzona lekcja ekologii po której zwiedzali obiekty stacji. W trakcie uroczystości odbył się konkurs plastyczny z nagrodami na wykonanie muralu w którym uczestniczyły drużyny ze szkół z Miasta Sieradza, Gminy Sieradz, Wróblewa, Warty, Goszczanowa. Konkursowe rozgrywki umilał SMOK czyli oficjalna maskotka Stacji Przeładunkowej Odpadów.

Sala edukacyjna będzie dostępna dla grup szkolnych nieodpłatnie. Jeszcze w tym roku do listopada planowane są warsztaty dla około 2000 uczniów. Sala powstała dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Napisali o nas: www.radiolodz.pl | www.gazetaregionu.pl | www.sozosfera.pl | www.powiat-sieradz.pl | www.sieradz.com.pl | www.wfosigw.lodz.pl

Zapraszamy do galerii.


Sala edukacyjna na terenie SPO w Sieradzu - informacja o projekcie

 • Nazwa zadania: Wykonanie Sali edukacyjnej na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu
 • Wartość ogólna zadania: 176.298,00 PLN
 • Wartość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 100.000,00 PLN
 • Opis zadania: Sala edukacyjna stanowi element Edukacji Ekologicznej dla dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Projekt obejmuje wykonanie Sali, zakup pomocy dydaktycznych, przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl


Wizyta z Mołdawii w Orlim Stawie

W dniu 5 sierpnia 2014 roku ZUOK „Orli Staw” zwiedziła delegacja z Mołdawii. Wizyta w zakładzie rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej obejmującej tematykę powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowy i eksploatacji zakładu w Orlim Stawie. W tych kwestiach informacji udzielał Przewodniczący Zarządu ZKG Pan Daniel Tylak. Następnie przybyli goście zwiedzili teren zakładu, aby szczegółowo zapoznać się z jego obiektami i stosowanymi technologiami. Goście poświęcili wiele uwagi nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Spotkanie było okazją do nawiązania roboczych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.


Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu p.n. "Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"". Więcej informacji na stronie BIP w treści ogłoszenia .

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu p.n. "Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3". Więcej informacji na stronie BIP w treści ogłoszenia .

XVI Rajd Ekologiczno-Przyrodniczy w "Orlim Stawie"

W dniu 17 maja 2014 roku odbył się XVI Rajd Ekologiczno-Przyrodniczy. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, na Rajd przybyło 210 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 40 nauczycieli. Swoją przygodę uczestnicy rozpoczęli od "Ekoolimpiady", która odbyła się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Obejmowała ona rywalizację w zawodach zręcznościowo-ekologicznych w 10 konkurencjach uczących właściwego postępowania z odpadami.

Następnie uczestnicy wzięli udział w konkursie „Coś z niczego”, gdzie prezentowali przygotowane przez siebie prace. Ideą tego konkursu było wykonanie z odpadów przedmiotu, urządzenia o najbardziej ciekawym, śmiesznym, praktycznym lub fantazyjnym zastosowaniu w życiu codziennym i zaprezentowaniu go. W tym samym czasie na Sali edukacyjnej trwało podsumowanie X Kaliskiej przygody z odpadami oraz konkursu literackiego. Nagrody wręczali m.in. Pan Jan Bartczak dyrektor ODN Kalisz i Pan Daniel Tylak Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Po zmaganiach konkursowych przyszedł czas na spektakl pt. „Wielkie psotki małej Dorotki” w wykonaniu teatru „Pozytywka” z Krakowa. Podczas występu artyści angażowali widownię w liczne konkursy (z nagrodami) o tematyce ekologicznej. Czas biegł nieubłaganie i nadeszła pora posumowania wszystkich konkursów rajdowych. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy, sprzęt sportowy i inne ciekawe nagrody.

Z ramienia organizatorów dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w rajdzie (mimo pogody bo trochę padało), osobom zaangażowanym za pomoc przy jego realizacji i zapraszamy za rok.

Zapraszamy do galerii.

Dzień Otwarty „Orli Staw”

10 maja już po raz czwarty zorganizowano Dzień Otwarty ZUOK „Orli Staw”. Tym razem główną okazją było 10-lecie Polski w Unii Europejskiej. Jak w latach poprzednich odwiedziło nas wielu zwiedzających. Mnóstwo osób skorzystało z możliwości oddania odpadów niebezpiecznych, surowców wtórnych, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za który w zamian otrzymywali upominki. Najmłodsi aktywnie uczestniczyli w przygotowanych dla nich konkursach z nagrodami i innych atrakcjach. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa sprzętu transportowego. Na Sali edukacyjnej odbyło się uroczyste spotkanie któremu przewodniczył Pan Daniel Tylak –Przewodniczący Zarządu ZKG, na które przybyli przedstawiciele gmin członkowskich oraz inni zaproszeni goście.

       
logo 10 lat UE w Polsce, Dni Otwarte

10 maja 2014 roku, godz. 10:00 - 16:00. Orli Staw 2, 62-834 Ceków, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"

ATRAKCJE: zwiedzanie Zakładu • ścieżka edukacyjna • ekologiczne pokazy i warsztaty • pokaz sprzętu transportowego • zamki dmuchane, zjeżdzalnie • konkursy z nagrodami • spotkanie z Łosiem Czystosiem • plac zabaw dla najmłodszych • malowanie buziek

Przybyli zwiedzający otrzymają upominki w zamian za przywieziony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, surowce wtórne i odpady niebezpieczne, takie jak: baterie, żarówki, opakowania po farbach, czy środkach chemii gospodarczej.

››› Z A P R A S Z A M Y ‹‹‹Informujemy, iż dostępny jest nowy cennik, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Cennik dot. ustalenia wysokości cen i opłat za uslugi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urzadzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu p.n. "Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW". Więcej informacji na stronie BIP w treści ogłoszenia.

 

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu p.n. "Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA". Więcej informacji na stronie BIP w treści ogłoszenia.

 

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu zaprasza do udziału w przetargu p.n. "Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW - Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych- Zadanie nr 2". Więcej informacji na stronie BIP w treści ogłoszenia.

 

Goście z Ukrainy

W dniu 20 listopada 2013 roku zakład „Orli Staw” odwiedzili goście reprezentujący jednostki samorządowe oraz potencjalnych inwestorów z Ukrainy. W składzie delegacji pojawili się przedstawiciele ukraińskich obwodów: Ługańskiego, Winnickiego, Zakarpackiego i Iwano-Frankowskiego. Wizyta w zakładzie rozpoczęła się od prezentacji dotyczącej powstania i działalności Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz budowy i eksploatacji zakładu w Orlim Stawie. Informacji przybyłym gościom udzielał   Dyrektor ZUOK „Orli Staw” - Piotr Szewczyk oraz Przewodniczący zarządu związku - Daniel Tylak. Następnie delegacja zwiedziła teren zakładu, aby szczegółowo zapoznać się z jego obiektami i stosowanymi  technologiami. Wiele uwagi goście poświęcili rozwiązaniom z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Dużo uwagi poświęcono zbieraniu i zagospodarowywaniu odpadów. Omawiano także kwestie ekonomiczne budowy systemu. Spotkanie było okazją do nawiązania roboczych kontaktów oraz wymiany doświadczeń. Ukraina jako kraj przygotowujący się do integracji z Unią Europejską interesuje się nowoczesnymi  rozwiązaniami w dziedzinie ochrony środowiska co było głównym celem wizyty. ZUOK „Orli Staw” jest dla naszych wschodnich sąsiadów przykładowym rozwiązaniem tworzenia nowoczesnego systemu zagospodarowania odpadów z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

 
 • «
 •   Początek 
 •   Poprzednia 
 •   1 
 •   2  
 •   3  
 •   4
 •   Ostatnie  
 • »


Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.


BIP Związku

REGULAMIN

przyjmowania i wydawania odpadów dla ZUOK i SPO:

- Regulamin,
- zmiana do regulaminu.

Wirtualny spacerEko ścieżka

Zakład w obiektywieStrona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2013 © Copyright