Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2013 (16)

lp.numerz dniaw sprawie
1.XV/55/20132013-12-16ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
2.XIV/54/20132013-11-29utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
3.XIII/53/20132013-10-03zmiany nr IX/35/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto,Czysta Gmina" w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
4.XIII/52/20132013-10-03zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto,Czysta Gmina" na rok 2013
5.XIII/51/20132013-10-03zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto,Czysta Gmina" na lata 2013-2017
6.XII/50/20132013-06-14ustalenia wysokości opłat za usługi zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i problemowych
7.XII/49/20132013-06-14zmiany cennika - załącznika do uchwały Nr X/39/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", gm. Ceków-Kolonia od dnia 1 lutego 2013 roku
8.XII/48/20132013-06-14wyrażenia zgody na przyjmowanie w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, przy ul. Dzigorzewskiej 4, odpadów komunalnych zebranych selektywnie, pochodzących z terenumiasta Sieradza, gminy i miasta Warta, gminy Sieradz, gminy Wróblew, gminy Goszczanów, dostarczonych bezpośrednio przez mieszkańców oraz powierzenia Zarządowi Związku w trybie art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej ustalenia cen i opłat za przyjęcie tych odpadów
9.XII/47/20132013-06-14udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2012 rok
10.XII/46/20132013-06-14zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2012 rok
11.XI/45/20132013-03-15wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej, jako działka ewidencyjna 26/9 o powierzchni 0.8952 ha położonej w sieradzu, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SR1S/00053410/7
12.XI/44/20132013-03-15zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2013
13.X/43/20132013-01-30sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule załącznika do uchwały z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", gm. Ceków-Kolonia od dnia 1 lutego 2013 roku
14.X/42/20132013-01-30zmiany uchwały Nr X39/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 19 grudnia 2012 roku dotyczącej ustalenia wysokości opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", gm. Ceków-Kolonia
15.X/41/20132013-01-30uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2013
16.X/40/20132013-01-30zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2013-2017